Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2008

 
 
 

Zápis ze 4. KOAaM dne 18.2.2008

                                                                                                                                                                 

 

Z Á P I S

 

ze  4.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 18.2. 2008

Počet členů  KOA a M        13

Přítomno:                              8                                                   

Omluveno:                             3                          

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

4/01/2008

 

Žádost:  Žádost o vypracování smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1789/109 a 1796/2, k.ú. Hlubočepy a k tíži objektu čp. 1173 na parc. č. 1796/18, k.ú. Hlubočepy vše ve vlastnictví MČ Praha 5 pro PREdistribuce a.s. 

 

Žadatel:  PREdistribuce a.s.

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            schválit:

  1.            smlouvu o zřízení  věcného břemene na pozemky parc. č. 1796/2 a 1798/109, k.ú. Hlubočepy a k tíži budovy č.p. 1173 na parc. č. 1796/18, vše v k.ú. Hlubočepy vymezeného geometrickým plánem č. 1596-556/2006 potvrzeného dne 15.12.2006 pod č. 5108/2006, bezúplatně, pro společnost PREdistribuce a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5.

 4/0/1

 

4/02/2008

 

Žádost:  Stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 628/56-61, k.ú. Košíře a části pozemku parc. č. 628/32, k.ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy – pozemky pod garážemi.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Souhlasit:

1.                         se záměrem prodeje pozemků parc. č. 628/61, 60, 59, 58, 57, 56, k.ú. Košíře a částí pozemku parc. č. 628/32, k.ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem dorovnání majetkoprávních vztahů.

5/0/0

 

 

 

4/03/2008

 

Žádost:  Příkazní smlouva o zajišťování správy podílového domu – Grafická 30/2337, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  spoluvlastníci domu  Grafická 30/2337

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Jiřina Zavadilová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ: 

I.        Schválit:

1.        uzavření Příkazní smlouvy o zajištění správy podílového domu Grafická 30/2337, k.ú. Smíchov se správní firmou UltimoX spol. s r.o., Praha 3, Rokycanova 33 za id. ¼ domu MČ Praha 5.

5/0/0

 

4/04/2008

 

Žádost:  Mandátní smlouva o správě nemovitosti podílového domu Zborovská 6/1200, k.ú. Smíchov

 

Žadatel:  spoluvlastníci domu  Zborovská 6/1200, k.ú. Smíchov

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Jiřina Zavadilová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ: 

I.        Schválit:

   1.        uzavření Mandátní smlouvy o správě nemovitosti podílového domu Zborovská 6/1200, k.ú. Smíchov se správní firmou CENTRA a.s., se sídlem Plzeňská 3785/5b, Praha 5.

5/0/0

 

 

4/05/2008

 

Žádost:  Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 398/2, k.ú. Motol.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ: 

I.        Souhlasit:

   1.    se záměrem prodeje pozemku parc. č. 398/2, k.ú. Motol o celkové výměře 537 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy, vlastnikovi sousedního pozemku parc. č. 398/4, k.ú. Motol.   

6/0/0

 

 

 

 

 

 

4/06/2008

 

Žádost:  Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 4963/1, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ: 

I.        Souhlasit:

   1.   se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 4963/1, k.ú. Smíchov o výměře cca 550 m2   z vlastnictví obce hl. m. Prahy. Pozemek bude využit v souladu s ÚPn.

6/0/0

 

4/07/2008

 

Žádost:  Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji  pozemku parc. č. 4721, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ: 

I.        Souhlasit:

   1.   se záměrem prodeje  pozemku parc. č. 4721, k.ú. Smíchov o výměře cca 751 m2 z vlastnictví    obce hl. m. Prahy.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

 

 

OA 4/01/2008

 

Žádost:  Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 1.4.1997 s MUDr. Janou Chlupovou.

 

Žadatel:  MUDr. Jana Chlupová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Schválit:

    1.          uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 1.4.1997 s MUDr. Janou Chlupovou, který upravuje předmět nájmu a cenu ročního nájemného.

6/0/0

 

 

Na stůl:

 

OA 4/02/2008

 

Žádost:  Žádost o prodloužení lhůty zaplacení kupní ceny z kupních smluv č. 77/0/OOA/07 a 78/0/OOA/07.

 

Žadatel:  p. D. Kořínková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                        Neschválit:

1.                        prodloužení splatnosti kupní ceny pí. D. Kořínkové, bytem Markovice 91, 286 01 Čáslav:

a)      za id. 87/216 pozemků č. parc. 4682/1, 4682/3, 4683/6, 4683/7 a celého pozemku č. parc. 4674/2 v k.ú. Smíchov z kupní smlouvy č. 78/0/OOA/07 ve výši 857.896,- Kč

b)      za id. 87/216 pozemků č. parc. 4691/1, 4691/4 a 4692 v k.ú. Smíchov z kupní smlouvy č. 77/0/OOA/07 ve výši 731.749,50 Kč a to do 29.2.2008 s uvedením její podmínky schválení prodeje dalších pozemků č. parc. 4682/6 a 4683/10 v k.ú. Smíchov ZMČ (výzva k úhradě převzata 15.1.2008, splatnost 30 dní)

5/0/1

   

 

 

 

 

 

NP 4/01/2008

 

Žádost:  NP – Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov, pronájem prodejny.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                      Schválit:

1.            pronájem NP Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov firmě SWIFT Production, s.r.o., Staropramenná 12/530, Praha 5 za nájemné ve výši 7.000,-/m2/rok + DPH s účinností od 1.11.2007 za předpokladu že budou uhrazeny dlužné částky za firmu BUDD INVEST s.r.o.

7/0/0

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 17 hod.

 

 

5. zasedání KOAaM se koná dne: 3.3.2008  v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Za správnost zápisu:                              Ověřil:                          V Praze dne: 19.2.2008

 Jiřina Zavadilová                             Bc. Jan Smetana           

                                                zástupce starosty

Přečteno: 3012x
Publikováno: 21.02.2008, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout