Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2008

 
 
 

Zápis z 3. KOAaM dne 4.2.2008

                                                                                                                                                                 

 

Z Á P I S

 

z  3.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 4.2. 2008

Počet členů  KOA a M        13

Přítomno:                              8                                                   

Omluveno:                            2                          

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Zápis z 2. KOAaM ze dne 21.1.2008 byl projednán bez připomínek, program na 3. KOAaM je schválen.

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

3/01/2008

 

Žádost:  Žádost  OSM MHMP o stanovisko ke směně části pozemku parc. č. 781, k.ú. Košíře ve vlastnictví BENTRANS -  PLUS s.r.o. za část pozemku parc. č. 2021/1, k.ú. Košíře ve vlastnictví obce hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  OSM MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            souhlasit:

  1.            se záměrem směny pozemků parc. č. 781/7, k.ú. Košíře o výměře 61 m2 (oddělen GP č. 1430-61/2006 z poz. parc. č. 781) ve vlastnictví  BENTRANS – PLUS, s.r.o. za pozemek parc. č. 2021/8 o výměře 24 m2 (oddělen z poz. parc. č. 2021/1) ve vlastnictví obce hl. m. za podmínky, že bude zřízeno věcné břemeno volného průjezdu a průchodu přes pozemek parc. č. 2021/8 ve prospěch budovy č.p. 290, k.ú. Košíře.

5/0/0

 

3/02/2008

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 3719/3 a 3719/4, k.ú. Smíchov – dořešení majetkoprávních vztahů.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p.Marcela Končolová

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Nesouhlasit:

1.                          se záměrem prodeje pozemku parc. č. 3719/3, k.ú. Smíchov a pozemku parc. č. 3719/4, k.ú. Smíchov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy – pozemek pod nemovitostí a příjezdová cesta k užívání a provozu staveb ve vlastnictví žadatele.

5/0/0

 

 

3/03/2008

 

Žádost:  Stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 4921/1 a 4921/2, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – dorovnání majetkoprávních vztahů.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ: 

I.        Souhlasit:

1.        se záměrem prodeje pozemků parc. č. 4921/1 a 4921/2, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy za podmínky prodeje předmětných pozemků jednomu subjektu, který je vlastníkem přiléhajících pozemků parc. č. 1136, 1137, 1138, k.ú. Smíchov.

5/0/0

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

 

OA 3/01/2008

 

Žádost:  Žádost o pronájem části pozemku č. parc. 1022/1 v k.ú. Smíchov s využitím jako zahrádka.

 

Žadatel:  manželé Naumovičovi

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 3/02/2008

 

Žádost: Mošnova 41, záměr prodeje id. ½ domu č.p. 2381 s id. ½ zastavěného pozemku parcel. č. 3952 a id. ½ zahrady parcel. č. 3953, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel: nájemce ing. Jitka Vršecká

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

 

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                        Vzít na vědomí:

1.                        nabídku Ing. Jitky Vršecké – nájemnice domu čp. 2381

II.                     Ukládá:

1.                        jednat o odkoupení id. ½ MČ Praha 5 se spoluvlastníkem p. Jiřím Šperkem

5/0/0

 

 

 

OA 3/03/2008

 

Žádost:  Klikatá 1238/90c – pronájem nebytových prostor umístěných v přízemí administrativní budovy, NP č. 103 o výměře 10,35 m2 a NP č. 104 o výměře 9,90 m2.

 

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ: 

I.         Schválit:

1.         uzavření nájemní smlouvy se společností ADRA o.s., se sídlem klikatá 1238/90c, IČ“ 6188122 na pronájem NP č. 103 a NP č. 104 o celkové výměře 20,25 m2 umístěných v přízemí administrativní budovy v areálu Klikatá 1238/90c za roční nájemné ve výši 1.300,- Kč/m2/rok, tj. 26.325,- Kč ročně.

4/0/1

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 3/04/2008

 

Žádost:  Žádost o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy a s umístěním sídla firmy budoucího podnájemce – žadatel – LALASA, s.r.o.

 

Žadatel:  LALASA, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

 I.         Schválit:

1.          udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti – Občanského sdružení Motol Sport Park, IČ 27032566, na adrese Nad Hliníkem 1202/2, Praha 5.

II.                Souhlasit:

S uzavřením podnájemní smlouvy mezi spol. s.r.o. LALASA, se sídlem Nad Hliníkem 1202/2, Praha 5 s občanským sdružením Motol Sport Park (dříve Sportovní klub Motol), se sídlem Milady horákové 56, Praha 7, PSČ 170 00, IČ 27032566 na využívání sportovního areálu.

5/0/0

 

 

 

NP 3/01/2008

 

Žádost:  NP Štefánikova 40/278, VINUM – českomoravské družstvo, ukončení nájmu dohodou, změna v osobě stavebníka, smlouva o smlouvě budoucí nájemní.

 

Žadatel:  VINUM – českomoravské družstvo

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

 I.           Schválit:

1.            uzavření dohody o ukončení nájmu NP Štefánikova 40/278, Praha 5 – Smíchov s nájemcem VINUM – českomoravské družstvo ke dni 1.1.2008

2.            změnu v osobě stavebníka provádějícího rekonstrukci NP v nemovitosti č.p. 278, k.ú. Smíchov na cukrárnu + vinárnu s účinností od 16.1.2008 tak, že stavbu ve smyslu uzavřené smlouvy o provedení stavebních prací čís. 58/0/OOA/06 ze dne 22.9.2006 dokončí stavebník pí. Klára Němcová, IČ 68726422

 3.           změnu termínu závazného dokončení stavby a lhůty k bezplatnému užívání stavby do dne 31.7.2008 s tím, že v případě prodlení stavebníka s dokončením stavby po tomto datu bude hradit smluvní pokutu ve výši á 100.000,- Kč za každý i započatý měsíc prodlení do doby vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby

4.            uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní s podnikatelkou Klárou Němcovou, IČ 68726422, DIČ CZ8052284251 na užívání NP jako cukrárna + vinárna umístěného v suterénu a 1. NP nemovitosti č.p. 278, k.ú.  Smíchov, Praha 5 o velikosti 346,87 m2 s těmito parametry:

             

             - s účinností od data nabytí právní účinnosti vydaného kolaudačního souhlasu k užívání stavby na dobu určitou v trvání do 31.07.2028 s právem opce na prodloužení doby nájmu o dalších 10 let za předpokladu řádného plnění povinností nájemcem

            - s nájemným ve výši 104.703,- Kč měsíčně + DPH a zálohy na poskytované služby

            - se sjednáním smluvní pokuty v budoucí NS ve výši 500.000,- Kč budoucímu nájemci, jestliže v době nájmu před ukončením sjednané doby nájmu ukončí nájemní vztah z důvodů, které budou výlučně na jeho straně (mimo ukončení nájmu ve znění zák. čís. 116/1990 Sb., v platném znění).

5.      uzavření dohody ve znění odst. 3§ 28 zákona o daních z příjmů o umožnění odepisování objemu prokázaného a pronajímatelem uznaného objemu provedeného technického zhodnocení, které tento nájemce jako stavebník provedl v předmětné nemovitosti, v jeho účetnictví.

6.      Ukládá OOA vyzvat p. Němcovou k doložení finančního krytí na rekonstrukci NP.

4/0/1

 

 

 

NP  3/02/2008

 

Žádost:  NP Na Konvářce – parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov, Ing. Markéta Lanzová, neplacení nájemného.

 

Žadatel:  Ing. Markéta Lanzová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

 I.           Schválit:

1.        podle znění § 673 OBČZ neplacení nájemného nájemci Ing. Markétě Lanzové, Bubenská 1159/15, Praha 7 za užívání garáže v ul. Na Konvářce, parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov za období únor až duben 2008 ve výši celkem 1.575,- Kč a to jako kompenzaci pro vady na pronajaté věci, které nezpůsobil v období září až listopad 2006.   

5/0/0

 

NP  3/03/2008

 

Žádost:  NP Ke Kotlářce 14/1147, Praha 5 – Košíře, Václav Palásek, sleva z nájemného.

 

Žadatel:  p. Václav Palásek

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

 I.           Schválit:

1.            ve znění § 674 OBČZ poskytnutí slevy z měs. nájemného ve výši 50% nájemci NP – garáže Ke Kotlářce 14/1147, Praha 5 – Košíře Václavu Paláskovi, Ke Kotlářce 1146, Praha 5 od 1.1.2008 do doby vkladu zápisu o změně vlastnických práv do KN s tím, že tato sleva kompenzuje omezení nájemce v užívání NP od 1.6.2006.

5/0/0

 

 

NP  3/04/2008

 

Žádost:  NP Na Bělidle 42/65, Praha 5 – Smíchov, Jiří Zajíček a Jaroslav Kolanda, provedení nutných oprav havarijního stavu podlah.

 

Žadatel:  p. Jiří Zajíček a Jaroslav Kolanda

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

 I.           Souhlasit:

1.            s uzavřením Dohody o provedení změny stavby s nájemcem NP restaurace Corleone v nemovitosti č.p. 65, k.ú. Smíchov, ulice Na Bělidle 42, Praha 5, Jiřím Zajíčkem a Jaroslavem Kolandou, který provede vlastním nákladem opravu podlahové krytiny, schodišťových stupňů a parapetních desek

II.          Schválit:

1.                        že po dobu nezbytnou k provedení opravy (nejdéle však v délce do 7mi dnů) bude nájemci Jiřímu Zajíčkovi a Jaroslavu Kolandovi umožněno v souladu s § 673 OBČZ neplacení nájemného vč. DPH za užívání  NP Na Bělidle 42/65, Praha 5 – Smíchov.

4/0/0

 

 

NP  3/05/2008

 

Žádost:  NP Radlická 112/2070, Praha 5 – Smíchov, Václav Šírek, změna v označení nájemce v NS na firmu VM PUB, s.r.o. a prodloužení  doby nájmu.

 

Žadatel:  p. Václav Šírek

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.                       Bere na vědomí:

1.                      oznámení pana Václava Šírka o změně

 

 

 

 

 

II.       Schválit:

1.            s účinností od 1.5.2008 uzavření Dodatku k NS č. 22/2002 ze dne 8.7.2002 sjednané  s Václavem Šírkem na NP – restauraci Radlická 112/2070, Praha 5 – Smíchov, ve kterém budou uvedeny tyto změny jednotlivých článků:

              - změna v označení nájemce na firmu VM PUB, s.r.o., IČ 28235142

              - změna doby trvání nájmu na dobu určitou od 1.5.2008 do 30.4.2013 s právem opce na        prodloužení NS o další 3 roky v případě řádného dodržování smluvních závazků při plnění uzavřené NS

              -  sjednání nájemného včetně DPH od 1.5.2008 na částku 65.677,- Kč měsíčně.

2.           uzavření Dodatku k NS čís. 71/0/OOA/05 ze dne 9.6.2005 na pronájem letní zahrádky umístěné podél ulice K Vodojemu, kterým se mění označení nájemce na obchodní firmu VM PUB, s.r.o., IČ 282 35 142

III.         Souhlasit:

1.      s uváděním sídla společnosti VM PUB, s.r.o., IČ 28235142, na adrese č.p. 2070, k.ú. Smíchov, ul. Radlická 112, 150 00  Praha 5.

4/0/0

 

 

NP  3/06/2008

 

Žádost:  NP Arbesovo náměstí 13/782, Praha 5 – Smíchov, ČSOB Pojišťovna, a.s., souhlas s podnájmem.

 

Žadatel:  ČSOB Pojišťovna, a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

 I.           Souhlasit:

1.            s podnájmem části NP Arbesovo náměstí 13/782, Praha 5 – Smíchov o velikosti 8,14 m2 na   základě předložené podnájemní smlouvy ze dne 5.12.2007 uzavřené mezi nájemcem – firmou ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB a fyzickou osobou Blankou Pořízkovou, č. registrace 006309VPZ.

4/0/0

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 17 hod.

 

4. KOAaM se koná dne :  18.2.2008  v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.

 

 

 

 

 Za správnost zápisu                    Ověřil:                                 V Praze dne: 5.2.2008                                            Jiřina Zavadilová                ing. Petr HORÁK

                                    zástupce starosty

Přečteno: 4290x
Publikováno: 08.02.2008, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout