Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2008

 
 
 

Zápis z 2. KOAaM ze dne 21.1.2008

                                                                                                                                                                        

 

Z Á P I S

 

z  2.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 21.1. 2008

Počet členů  KOA a M        13

Přítomno:                             11                                                    

Omluveno:                                                       

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

Zápis z 2. KOAaM dne 7.1.2008 byl projednán bez připomínek, program na 2. KOAaM je schválen.

 

2/01/2008

 

Žádost:  Žádost  OOA MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 539/1, k.ú. Radlice z důvodů zřízení parkovacího stání pro 2 – 3 osobní automobily pro dům čp. 241.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Nesouhlasit:

  1.            se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 539/1, k.ú. Radlice o výměře cca 30 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem vybudování parkování pro 2 – 3 automobily u nemovitosti č.p. 241, k.ú. Radlice.

8/0/0

 

2/02/2008

 

Žádost:  Návrh na uzavření smlouvy o uložení přívodního kabelu 1 kV pro napájení Sportovního centra Barrandov s a.s. Kolektory Praha.

 

Žadatel:  OSM

Předkládá: Odbor správy majetku – p.Bohumír Švanda

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Schválit:

1.                          uzavření smlouvy o uložení přívodního kabelu pro napájení Sportovního centra Barrandov s a.s. Kolektory Praha za cenu 8.736,- Kč bez DPH za rok.

8/0/0

 

2/03/2008

 

Žádost:  Informace o udělených souhlasech v OSM od července do prosince 2007.

 

Žadatel:  zastupitelé MČ Praha 5

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ: 

I.        Vzít na vědomí:

1.       informaci dle Přílohy č. 1 o udělených souhlasech podle kompetencí.

 2.      materiál doplnit do RMČ o přehled vložených nákladů do provozoven NP.

8/0/0  

 

2/04/2008

 

Žádost:  Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti objektu AQUAPARK Barrandov.

 

Žadatel:  OSM

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.JUDr. Jindra Karešová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ: 

I.        Schválit:

1.       uzavření mandátní smlouvy o výkonu správy nemovitosti objektu AQUAPARK Barrandov č.p. 1173, K Barrandovu 8, Praha 5 se společností AquaDream, a.s.

7/0/1

 

 

2/05/2008

 

Žádost:  Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 4963/1, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ: 

I.        Souhlasit:

1.       se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 4963/1, k.ú. Smíchov o výměře 33 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy panu P. Horákovi vlastníkovi stavby stojící na sousedním pozemku parc. č. 4964, k.ú. Smíchov.

8/0/0

 

 

 

 

 

2/06/2008

 

Žádost:  Žádost  o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 4915/1, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – parkoviště.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ: 

I.        Nesouhlasit:

1.        s prodejem části pozemku parc. č. 4915/1, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem využití jako soukromého parkoviště z důvodu budoucí změny stavebně technického stavu tohoto veřejného parkoviště pro zlepšení parkování a zabezpečení potřeby parkovacích míst v této lokalitě.

8/0/0

 

 

2/07/2008

 

Žádost:  Souhlas s trvalým záborem pozemků parc. č. 548 a 554, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví MČ Praha 5 – Praha – Beroun nové železniční spojení.

 

Žadatel:  Sudop Praha a.s.

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ: 

I.        Schválit:

1.       souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 548 a 554, k.ú. Hlubočepy za účelem dočasného záboru o celkové výměře 2595 m2 pro stavbu „Praha – Beroun, nové železniční spojení“ a investora Správu železniční dopravní cesty s.o. se sídlem Prvního pluku 367/5, Praha 8.

8/0/0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/08/2008

 

Žádost:  Žádost Zastupitelstvu hlavního města Prahy o svěření pozemku parc. č. 942/25, k.ú. Hlubočepy.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ: 

I.        Schválit:

1.       žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemku parc. č. 942/25, k.ú. Hlubočepy vzhledem k řešení potřeb MČ Praha 5 v této oblasti – vyřešení dopravy v klidu této lokality Barrandova

8/0/0

 

 

 

2/09/2008

 

Žádost:  Žádost o vypracování smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4748/4, k.ú. Smíchov ve spoluvlastnictví MČ Praha 5 (id. 13/54) pro společnost Kalos spol. s.r.o.

 

Žadatel:  Marie Veselá INPOS

Předkládá: Odbor správy majetku – pí..Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ: 

I.        Schválit:

1.       smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4748/4, k.ú. Smíchov vymezeného geometrickým plánem č. 2796-387/2006 ze dne 30.3.2007 a schváleného pod č.j. 1447/2007 ze dne 25.4.2007 za cenu Kč 12.716,34 včetně DPH pro společnost Kalos spol. s.r.o. se sídlem Praha 6 – Hradčany, Badeniho 290/1, 160 00.

8/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

 

OA 2/01/2008

 

Žádost:  Malátova 12, záměr prodeje domu čp. 633, se zastavěným pozemkem parcel. č- 187, k.ú. Smíchov, Praha 5.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Souhlasit:

    1.          se záměrem prodeje domu čp. 633, se zastavěným pozemkem parcel. č. 187, k.ú. Smíchov, Malátova 12, Praha 5, nájemci Spectrum Development, spol. s.r.o. za kupní cenu: 23,000.000,- Kč

   2.           projednat výši poměrné části vložených investic do nemovitosti s firmou Spectrum Development, s.r.o.

   3.           Předložit do KOAaM k projednání

8/0/0

 

 

OA 2/02/2008

 

Žádost: Kartouzská 6/204 – udělení souhlasu s umístěním sídla pro podnájemce, společnosti OKBH Kartouzská s.r.o.

 

Žadatel: OKBH Kartouzská s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

 

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Schválit:

   1.            udělení souhlasu s umístěním sídla pro podnájemce společnosti OKBH Kartouzská s.r.o., se sídlem Pod Urnovým hájem 45, Praha 5 na adrese Kartouzská 6/204, Praha 5.

7/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 2/03/2008

 

Žádost:  Radlická 112/2070 – částečné zrušení usnesení RMČ Praha 5 č. 15/469/2007 ze dne 11.4.2007.

 

Žadatel:  OSM

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ: 

I.         Zrušit:

1.         usnesení RMČ Praha 5 č. 15/469/2007 ze dne 11.4.2007 v bodě I. odst.2.

II.                Schválit:

1.                zveřejnění záměru pronájmu části fasády objektu Radlická 112/2070 k umístění reklamního zařízení na úřední desku MČ Praha 5.

7/0/0

 

 

OA 2/04/2008

 

Žádost:  Prodej objektů na realizaci výstavby dle urbanistické studie Nové Košíře v souladu s usnesením Zastupitelstva městské části Praha 5 č. 5/8/2007 ze dne 22.3.2007.

 

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

 I.          Vzít na vědomí:

1.          nabídku společnosti CAPO IN a.s. na koupi domu čp. 10, Vrchlického 42, Košíře za  nabídnutou kupní cenu 11,000.000,- Kč.

II.                Trvat:

            na usnesení RMČ 35/1310/2007 ze dne 16.10.2007.

7/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 2/01/2008

 

Žádost:  NP Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov, Jasmín Kolandová, změna NS v osobě nájemce, souhlas s uváděním sídla společnosti TRADE JASMIN, s.r.o.

 

Žadatel:  p. Jasmín Kolandová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

 I.           Schválit:

1.            uzavření Dodatku k NS č. 19/2006 ze dne 17.7.2006 sjednané s nájemcem Jasmín Kolandovou na NP Ostrovského 2/33, Praha 5 Smíchov, kterým se s účinností od 1.1.2008 uvedou tyto změny jednotlivých článků:

           -  změna v označení nájemce na firmu TRADE JASMIN, s.r.o., IČ 28214480

-         změna doby trvání nájmu na dobu určitou od 1.1.2008 do 31.12.2017 s právem opce na prodloužení NS o dalších 5 let v případě řádného plnění povinností nájemce

-         úprava výše nájemného na částku 25.013,- Kč měsíčně jako základu pro DPH

-         doplnění NS o zvl. ujednání obou smluvních stran, že náklady vynaložené nájemcem na stavebně-technické úpravy NP po předchozím nájemci jsou bezezbytku kompenzovány sjednáním výše uvedené změny doby trvání nájmu na dobu určitou.

II.                Souhlasit:

1.      s uváděním sídla společnosti TRADE JASMIN, s.r.o. na adrese Ostrovského 2/33, 150     Praha 5.

7/0/1

 

Na stůl:

 

OA  2/05/2008

 

Žádost:  Lenora – prodej objektu čp. 39 se zast. pozemkem parcel. č. 39 a souvisejícími pozemky 355/18, 355/25, 355/26 a 355/40, k.ú. Houžná.

 

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

 I.           Zrušit:

1.            usnesení 40/1503/2007 ze dne 20.11.2007

II.        Souhlasit:

1.                s prodejem objektu Lenora čp. 39 se zast. pozemkem parcel. č. 39 a souvisejícími pozemky 355/18, 355/25, 355/26 a 355/40, k.ú. Houžná, Davidu Jeřábkovi, bytem Náměstí 223, Kamenný Újezd a Martinu Mendlovi, bytem I. Olbrachta 965/3, České Budějovice, za celkovou kupní cenu 2,000.000,- Kč, nemovitosti za kupní cenu 1,900.000,- Kč a vnitřní zařízení – věci movité za kupní cenu 100.000,- Kč.

7/0/1

NP  2/02/2008

 

Žádost:  NP Vrchlického 47/483, Praha 5 – Košíře, Soňa Zuranová, ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel:  p. Soňa Zuranová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

 I.           Schválit:

1.         ukončení nájmu nebytového prostoru o velikosti 39,83 m2 Vrchlického 47/483, Praha 5 – Košíře dohodou ke dni 31.1.2008, nájemce Soňa Zuranová, IČ 41793811.

2.         ukládá vyvěsit záměr pronájmu

8/0/0

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 17,45 hod.

 

 

3. KOAaM se koná dne :  4.2.2008  v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.

 

 

 

 

 

 

 

 Za správnost zápisu:                          Ověřil:                                V Praze dne: 22.1.2008

 Jiřina Zavadilová                        ing. Petr HORÁK

                                                        zástupce starosty

 

Přečteno: 3352x
Publikováno: 23.01.2008, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout