Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2008

 
 
 

Zápis z 1. KOAaM ze dne 7.1.2008

                                                                                                                                                                        

 

Z Á P I S

 

z  1.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 7.1. 2008

Počet členů  KOA a M        13

Přítomno:                              8                                                   

Omluveno:                            2                          

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Zápis z 22. KOAaM dne 13.12.2007 byl projednán bez připomínek, program na 1. KOAaM je schválen.

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

1/01/2008

 

Žádost:  Stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 4921/1 a 4921/2, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – dorovnání majetkoprávních vztahů.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu.

5/0/0

 

1/02/2008

 

Žádost:  Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji popř. pronájmu pozemků parc. č. 1732/1, 1732/2 a 1732/3, k.ú. Košíře.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Souhlasit:

1.                          se záměrem pronájmu popř. prodeje pozemků parc. č. 1732/2 a 1732/3, k.ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy vlastníkům garáží nacházejících se na těchto pozemcích a pozemku parc. č. 1732/1 tvořící přístup k těmto garážím.

5/0/0

 

1/03/2008

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji  popř. pronájmu pozemku parc. č. 1236/34, k.ú. Jinonice.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ: 

I.        Souhlasit:

1.       – se záměrem prodeje popř. pronájmu pozemku parc. č. 1236/34, k.ú. Jinonice o výměře 599 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy společnosti OMV Česká republika, s.r.o. – z důvodů narovnání právních vztahů.

 5/0/0

 

 

 

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

 

OA 1/01/2008

 

Žádost:  Na Zlíchově 6/206 – žádost nájemce, Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, o odpuštění smluvní pokuty v částce ve výši 78.490,- Kč a o změnu termínu splatnosti nájemného.

 

Žadatel:  nájemce Základní školy

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Schválit:

    1.          odpuštění smluvní pokuty v částce ve výši 78.490,- Kč, která vznikla pozdní úhradou nájemného za pronájem objektu Na Zlíchově 6/206 pro Základní školu pro žáky se specifickými poruchami chování

     2.          uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 108/0/OOA/04 uzavřené dne 15.11.2004 se speciální základní školou pro žáky se specifickými vývojovými poruchami chování, Na Zlíchově 19, Praha 5, IČ: 67774172, kterým se mění termíny splatnosti nájemného z důvodu přidělování finančních prostředků Magistrátem hl. m. Prahy.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

OA 1/02/2008

 

Žádost: Žádost o pronájem části pozemku č. parc. 813 v k.ú. Hlubočepy – Lumiérů 451/20.

 

Žadatel: p. Jaroslav Zárožňa

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

 

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Schválit:

   1.            záměr pronájmu části pozemku č. parc. 813 v k.ú. Hlubočepy za účelem využívání jako zahrady o výměře 240 m2 za cenu 7,- Kč/m2/rok tj. 1.680,- Kč/rok Jaroslavu Zárožňovi, bytem Praha 5, Lumiérů 451/20.

5/0/0

 

 

NP 1/01/2008

 

Žádost:  NP – Tomáškova 2/870, Praha 5 – Smíchov, Josef Nový, oznámení o prodeji podniku.

 

Žadatel:  p. Josef Nový

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ: 

I.         Vzít na vědomí:

1.         smlouvu o prodeji podniku mezi Josefem Novým – agentura AZ a firmou TIS STAV, s.r.o. ze dne 3.12.2007.

II.                Schválit:

1.                uzavření Dodatku k NS č. 1/2000 ze dne 3.1.2000, kterým se provede změna v označení osoby nájemce NP pracovna v ul. Tomáškova 2/870, Praha 5 – Smíchov na obch. firmu TIS STAV, s.r.o., IČ 27615456, se sídlem VI. Buriana 502, Praha 9, PSČ  190 15 s tím, že ostatní podmínky sjednané v NS se nemění.

5/0/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 1/02/2008

 

Žádost:  NP – revokace usn. RMČ ze dne 20.11.2007 – návrh na podání výpovědí z nájmů NP – Plzeňská 64/381.

 

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

 I.          Revokovat:

1.          usn. RMČ č. 40/1508/2007 ze dne 20.11.2007, kterým bylo nájemci Monice Pacákové schváleno podání výpovědi z nájmů NP Plzeňská 64/381, Praha 5 – Smíchov z důvodu neplacení nájemného – 1. (prodejna elektro + opravna – 39,20 m2), - 2. (sklad – 31,47 m2)

            takto:                              

II.                Schválit:

1.                  podání výpovědi z nájmu NP (prodejna elektro + opravna – 39,20 m2) Plzeňská 64/381, Praha 5 – Smíchov nájemcům Monice Pacákové a Šárce Kozákové z důvodu neplacení nájemného

  2.       podání výpovědi z nájmu NP (sklad – 31,47 m2) Plzeňská  64/381, Praha 5 – Smíchov      nájemcům Monice Pacákové a Šárce Kozákové z důvodu neplacení nájemného.

6/0/0

 

 

 

NP 1/03/2008

 

Žádost:  NP Lidická 41/406, Praha 5 – Smíchov, VENTURA, spol., s.r.o., návrh na podání výpovědi z nájmu.

 

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 1/04/2008

 

Žádost:  NP – Arbesovo náměstí 13/782, Praha 5 – Smíchov, LUKAS, k.s., záměr pronájmu.

 

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

 I.           Vzít na vědomí:

1.            že  žadatel Jan Stokuč, který byl schválen usn. RMČ P-5 č. 18/617/2007 ze dne 15.5.2007 jako budoucí nájemce NP Arbesovo náměstí 13/782, Praha 5 – Smíchov, nepodepsal NS a NP vrátil SF CENTRA, a.s. dne 5.11.2007.

 

II.          Schválit:

1.           záměr pronájmu  NP o velikosti 39,08 m2 v přízemí domu čp. 782, Arbesovo náměstí   13/782, Praha 5 – Smíchov, firmě LUKAS, k.s., IČ 45275220 za nájemné ve výši 13.050,- Kč měsíčně + DPH

6/0/0

 

Na stůl:

 

 

NP 1/05/2008

 

Žádost:  NP – Holečkova 69/836, Praha 5 – Smíchov, Zdeněk Vojáček, ukončení nájmů NP dohodou.

 

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

 I.           Neschválit:

1.            ukončení nájmu nebytového prostoru o velikosti 45,97 m2 Holečkova 69/836, Praha 5 – Smíchov ke dni 31.1.2008, nájemce Zdeněk Vojáček, IČ 12266973, NS č. 63/99 z 22.10.1999.

2.            ukončení nájmu nebytového prostoru o velikosti 30,00 m2 Holečkova 69/836, Praha 5 – Smíchov dohodou ke dni 31.1.2008, nájemce Zdeněk Vojáček, IČ 12266973, NS č. 59/2001 z 6.12.2001.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

NP 1/06/2008

 

Žádost:  NP – Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov, Klub přátel starého Smíchova, změna účinnosti pronájmu.

 

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

 I.           Schválit:

1.         uzavření Dodatku k NS č. 10/2007 ze dne 21.8.2007, kterým se mění účinnost pronájmu od  1.10.2007 v NP Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov, nájemce Klub přátel starého Smíchova.

6/0/0

 

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

2. KOAaM se koná dne :  21.1.2008  v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Za správnost zápisu:                          Ověřil:                           V Praze dne: 8.1.2008                                             Jiřina Zavadilová                  ing. Petr  HORÁK

                                                     zástupce starosty

 

Přečteno: 3356x
Publikováno: 10.01.2008, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout