Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise kulturní, památkové péče a regenerace šipka doprava Zápisy z jednání komise kulturní a pámátkové péče (před sloučením) šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2006

 
 
 

Zápis 7. zasedání KKP ze dne 6.6.2006

Zápis

7.zasedání komise kulturní a památkové péče Rady MČ Praha 5 konaného dne 6.6.2006

v 16.00 hod. v zasedací místnosti č. 506, Štefánikova 13,15, 5. patro

 

Ověřovatel: pí Jitka Matoušková, místopředsedkyně KKP

 

Program:

1.      Schválení zápisu ze dne 18.5.2006

2.      Schválení programu 7. zasedání KKP

3.      Schválení ověřovatele zápisu 7. zasedání KKP

4.      P. Míšek – Galerie Barrandov – ústně

5.      Výstavní plán Galerie Barrandov

6.      Žádost o finanční příspěvek ve výši 50 tis. Kč na podporu koncertu Bach Collegia Praha

7.      Posouzení nabídek na restaurování pomníku padlým hrdinům v Radlicích

8.      Návrh na zakoupení publikace „Praha očima ptáků“

9.      Návrh termínů zasedání KKP na II. pololetí 2006

10.  Různé

- umístění sochy Ringhofera

ad 1) Zápis KKP byl schválen bez připomínek.                                                                                              8/0/0

ad  2) Program byl schválen bez připomínek.                                                                                      8/0/0   

ad  3) Ověřovatelem zápisu 7. zasedání KKP byla navržena pí Jitka Matoušková, místopředsedkyně KKP.

Usnesení č. 41/2006

KKP souhlasí s ověřovatelem zápisu z 7. zasedání KKP pí Jitkou Matouškovou, místopředsedkyní KKP.

                                                                                                                                                                     9/0/0

                                                                                                                                                                    

ad 4) Členům komise byla předložena informace ze schůzky k provozu Galerie Barrandov, která se konala dnes 6.6.2006 od 14.00 hodin v kanceláři p. O. Gála, zástupce starosty. Přítomni byli p. O. Gál, zástupce starosty, PaedDr. D. Drmotová, vedoucí OŠK, Mgr. V. Zajíčková, ředitelka FZŠ Barrandov a Doc. Míšek, SVÚ. Bylo dohodnuto ukončení provozu SVÚ k 30.6.2006 s tím, že dokončení plánovaných výstav bude možné do 30.8.2006. Od 1.7.2006 bude Galerii Barrandov provozovat FZŠ Barrandov II při PedF UK, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 7/919 dle schváleného výstavního plánu.

ad 5) Komisi byl předložen k doplnění  výstavní plán Galerie Barrandov na 2. pololetí 2006. Výstavní plán byl doplněn o SVÚ na termín 6.7. – 31.8.2006 a pí Olgu Helm – Thajsko na termín 25.10. – 11.11.2006. P. Andrej Barla byl přeložen na prosincový termín.

Usnesení č. 42/2006

KKP doporučuje Radě MČ Praha 5 schválit upravený plán výstav v Galerii Barrandov.                                 9/0/0

         Ak.mal. L. Kaprasová informovala členy komise o změně ve výstavním plánu výstavní síně Štefánikova 15, kde byla provedena výměna ak.mal. J. Říhy a ak.sochaře doc. P. Jarkovského.

ad 6) Členům komise byla předložena žádost pí Marie Sojkové o finanční příspěvek na podporu koncertu Bach-Collegia ve výši 50 tis. Kč. Na tuto akci byl již přidělen grant. V rozpočtu kapitoly 0604 kultura na rok 2006 nejsou na tento neinvestiční příspěvek finanční prostředky.

Usnesení č. 43/2006

KKP konstatuje, že v tuto chvíli nelze neinvestiční příspěvek na podporu koncertu Bach-Collegia z rozpočtu kap. 0604 kultura poskytnout a je nutno hledat finanční prostředky z jiných zdrojů.

                                                                                                                                                                     9/0/0   

ad 7) Členům komise byly předloženy nabídky restaurátorské opravy pomníku „Padlým hrdinům“ u ZŠ Radlická. Byli osloveni  čtyři umělci. Při výběru se přihlíželo k cenové nabídce. Ak.soch. K. Amortová nedodala nabídku úplnou.

         Členové komise doporučují pro firmu Etona J. Vitvar, sochař –finanční nabídka 47 250,- Kč.

         P. Ondřej Gál, zástupce starosty, navrhuje jako náhradníka ak.soch. P. Míku – finanční nabídka 63 000,- Kč.

        

Usnesení č. 44/2006

KKP souhlasí s výběrem restaurátorské firmy pro restaurování pomníku „Padlým hrdinům“ takto:

1. Etona, Josef Vitvar, sochař, restaurátor

2. ak.soch. Pavel Míka (náhradník)                                                                                                               9/0/0

ad 8) Komisi byl předložen návrh na zakoupení 60 ks reprezentativní publikace „Praha očima ptáků“. Cena za kus je 349,- Kč z S & D, Nakladatelství a vydavatelství, spol. s.r.o. Jedná se o letecké snímky Prahy s českým, anglickým a německým textem.

Usnesení č. 45/2006

KKP  doporučuje Radě MČ Praha 5 schválit zakoupení 60 ks publikace „Praha očima ptáků v ceně 349,- Kč včetně DPH za 1 kus. Celková finanční částka ve výši 20 940,- Kč bude hrazena z rozpočtu kap. 0604, § 3319, pol. 5169 – nákup služeb.

                                                                                                                                                                     8/0/1

ad 9) Členům komise byl předložen návrh termínů zasedání KKP na II. pololetí 2006. Jedná se vždy o druhé úterý v měsíci od 15.00 hodin:

         8. zasedání          5.9.2006

         9. zasedání          3.10.2006

Usnesení č. 46/2006

KKP souhlasí s navrženými termíny zasedání na II. pololetí 2006 takto:

8. zasedání       5.9.2006

9. zasedání       3.10.2006                                                                                                                             9/0/0

ad 10) Různé

            Členům komise bylo předloženo doporučení Ing. L. Vorla na zhotovení a umístění sochy Ringhofera na území mezi  Kartouzskou a Plzeňskou ulicí. Vzhledem k tomu, že na zhotovení a umístění soch je nutná rozsáhlá administrativní příprava a zajištění finančních prostředků, které nejsou zahrnuty v rozpočtu kap. 0604 kultura na rok 2006. Komise navrhuje ponechat možnost tohoto doporučení v budoucnu využít.

            Usnesení č. 47/2006

            KKP bere na vědomí tento materiál s tím, že v budoucnu může být toto doporučení využito.    9/0/0

            Mgr. Lubomír Sochor informoval komisi o špatném stavu ukazatele Bertramky umístěného pod vjezdem do strahovského tunelu. Doporučuje zjistit majitele a požádat o odstranění. Tento materiál bude projednán na příštím zasedání komise včetně stanoviska OŠK.

            P. Ondřej Gál, zástupce starosty, předložil členům komise návrh na vyhotovení katalogu kulturních památek MČ Praha 5. Vzhledem k dobré spolupráci bude tato zakázka zadána agentuře Foibos. Finanční krytí je schváleno v rozpočtu 2006 – kap. 0604 kultura.

            Usnesení č. 48/2006

         KKP doporučuje Radě MČ Praha 5 schválit vyhotovení katalogu kulturních památek MČ Praha 5   agenturou Foibos.

                                                                                                                                                                     9/0/0

        

         P. Ondřej Gál, zástupce starosty, informoval o postupu jednání o přidělení grantu MHMP na vydání publikace Slavné osobnosti Prahy 5. Složení redakční rady bude předloženo po podpisu grantové smlouvy.

         Mgr. Ĺubica Riedlbauchová, předsedkyně KKP, navrhuje složení redakční rady z p. starosty a p. místostarosty pro kulturu, předsedy KKP, odborníků.

         Doporučuje, aby na komisi byli pozváni tvůrci knihy k podání informace o průběhu vyhotovení publikace.

         Usnesení č. 49/2006

         KKP souhlasí s pozváním tvůrců publikace na zasedání KKP k podání informace o průběhu vyhotovení publikace Slavné osobnosti Prahy 5.

                                                                                                                                                                  9/0/0

        

         Pí. Jitka Matoušková, místopředsedkyně KKP, informovala o národopisných slavnostech Národopisného muzea v Zahradě Kinských.

Ak.mal. Ludmila Kaprasová informovala komisi o své tvorbě, která bude zakončena celoživotní výstavou „Textilní objekty“, od 23.6.2006 v Orlické galerii na Kolowratskho zámku v Rychnově nad Kněžnou. Informovala o restaurátorské práci na třech obrazech v Olomouckém arcidiecézním museu.

         P. Ondřej Gál, zástupce starosty, pozval členy komise na přehlídku pěveckých sborů, která se koná v atriu FZŠ Barrandov dne 21.6.2006 od 16.00 hodin.

         Mgr. Věnceslava Zajíčková, ředitelka FZŠ Barrandov II, pozvala členy komise na koncert komorní filharmonie Smíchov, který se koná dne 14.6.2006 od 18.30 hod. v Lichtenštejnském paláci na Malostranském nám. 13 a 20.6.2006 od 16.00 hod. v atriu FZŠ Barrandov, V Remízku 7/191.

            Dále pozvala členy komise na koncert skupiny Čechomor, který se koná 19.6.2006 na FZŠ Barrandov II.

         Vstupenky na uvedené akce je možné objednat na sekretariátu OŠK do 13.6.2006 nebo přímo na FZŠ Barrandov II.

         P. Ondřej Gál, zástupce starosty, informoval o vernisáži výstavy „Rosteme s knihou“. Výstava potrvá do 25. června 2006.

         PaedDr. Dagmar Drmotová, vedoucí OŠK, informovala o konečné fázi umístění Prachnerovy stély na Malostranském hřbitově – všechna rozhodnutí má OŠK již k dispozici.

         Mgr. Ĺubica Riedlbauchová, předsedkyně KKP, pozvala přítomné na vernisáž výstavy p. Rudolfa Riedlbaucha „Obrazy“. Vernisáž se koná 12.6.2006 od 18.00 hodin ve výstavní síni Štefánikova 15.

Příští zasedání se koná 5.9.2006.

Konec zasedání: 16.15 hodin

Ověřovatel: pí Jitka Matoušková, místopředsedkyně KKP

Zapsala: L. Dvořáková, OŠK                                                      

                                                                                                               Mgr. Ĺubica Riedlbauchová

                                                                                                                      předsedkyně KKP  

Přečteno: 12364x
Publikováno: 10.07.2006, poslední změna: 10.07.2006
Vytisknout