Zápis 6. zasedání KKP ze dne 18.5.2006

Zápis

6.zasedání komise kulturní a památkové péče Rady MČ Praha 5 konaného dne 18.5.2006

v 16.00 hod. v zasedací místnosti č. 511, Štefánikova 13,15, 5. patro

 

Ověřovatel: pí Jitka Matoušková, místopředsedkyně KKP

 

Program:

1.      Schválení zápisu ze dne 5.5.2006

2.      Schválení programu 6. zasedání KKP

3.      Schválení ověřovatele zápisu 6. zasedání KKP

4.      Návrh kalkulace pro vydání 1000 ks anglické verze knihy „Slavné stavby Prahy 5“

5.      Žádost o finanční podporu pro propagaci literárního festivalu

6.      Žádost o finanční příspěvek na stěhování sekretariátu Českého svazu bojovníků za svobodu, OV Praha 5

7.      Nástěnný kalendář 2007 – na stůl

8.      Různé

Mgr. Ĺubica Riedlbauchová, předsedkyně KKP, informovala komisi o nenalezení pamětní desky věnované obětem II. světové války, která má být umístěna na adrese Náměstí Kinských 2/602. /*

ad 1) Zápis KKP byl schválen bez připomínek.                   

         Kontrola plnění usnesení proběhne na řádném zasedání KKP dne 6.6.2006                                       6/0/0 

ad  2) Program byl schválen bez připomínek.                                                                                                6/0/0 

ad  3) Ověřovatelem zápisu 6. zasedání KKP je navržena pí Jitka Matoušková, místopředsedkyně KKP.

Usnesení č. 35/2006

KKP souhlasí s ověřovatelem zápisu z 6. zasedání KKP pí Jitkou Matouškovou, místopředsedkyní KKP.      6/0/0

                                                                                                                                                                    

ad 4) Členům komise byl předložen návrh na vydání 1000 ks anglické verze publikace Slavné stavby Prahy 5 firmou Foibos, a.s. za celkovou finanční částku 321 000,- Kč.

Usnesení č. 36/2006

KKP souhlasí s vydáním 1000 ks anglické verze publikace Slavné stavby Prahy 5 firmou Foibos, a.s. za celkovou finanční částku 321 000,- Kč.

                                                                                                                                                                     6/0/0

ad 5) Komisi byla předložena žádost pí Dany Kalinové, ředitelky spol. Svět knihy, s.r.o. o finanční příspěvek na literární festival v rámci mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy Praha  2006 a zajištění výstavy „Rosteme s knihou“ ve výši 100 000,- Kč. Vernisáž  výstavy se koná 1. června 2006. Dopolední program pro děti bude zakončen vystoupením ve Švandově divadle. Finanční částka je schválena v rozpočtu na rok 2006.

Usnesení č. 37/2006

KKP souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku spol. Svět knihy, s.r.o. na nájemné, propagaci a realizaci výstavy „Rosteme s knihou aneb 200 let dětské knihy“ ve výši 100 000,- Kč.

                                                                                                                                                                     6/0/0

ad 6) Členům komise byla předložena žádost Českého svazu bojovníků za svobodu o finanční příspěvek ve výši 14 577,50 Kč dle faktury za stěhování sekretariátu na Janáčkovo nábřeží 9.

Usnesení č. 38/2006

KKP souhlasí s finančním příspěvkem Českému svazu bojovníků za svobodu ve výši 14 577,50 Kč dle předložené faktury za stěhování sekretariátu formou darovací smlouvy.                                                 

                                                                                                                                                                     6/0/0   

ad 7) Členům komise byla předložen návrh s kalkulací na zhotovení nástěnného kalendáře na rok 2007 – letecké snímky MČ Praha 5 vytvořený firmou Lorion, Petr Mazanec, Dobřichovice v celkové výši 464 730,- Kč.

         P. Ondřej Gál, zástupce starosty, informoval komisi, zhotovitel předloží zadavateli 70 ks fotografií k výběru. Tématem budou letecké snímky MČ Praha 5. Kalendář bude obsahovat 12 foto měsíčních+titulní fotografii a zadní kartonovou stranu se znakem a údaji MČ Praha 5. Bude o velikosti A3 barevný na křídovém papíru.

         Předsedkyně KKPP navrhla  sestavit redakční radu k výběru fotografií ve složení:

         p. Ondřej Gál, zástupce starosty

         Mgr. Ĺubica Riedlbauchová, předsedkyně KKP

         PaedDr. Dagmar Drmotová, vedoucí OŠK

         PhDr. Ladislav Čepička

        

Usnesení č. 39/2006

KKP doporučuje Radě MČ Praha 5 schválit s vyhotovení 1000 ks nástěnného kalendáře na rok 2007 s tématikou letecké snímky MČ Praha 5  firmou Lorion v celkové výši 464 730,- Kč a výše a v nabídce uvedenými parametry.                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     6/0/0

Usnesení č. 40/2006

KKP souhlasí se jmenování redakční rady pro výběr fotografií ve složení:

p. Ondřej Gál, zástupce starosty

Mgr. Ĺubica Riedlbauchová, předsedkyně KKP

PaedDr. Dagmar Drmotová, vedoucí OŠK

PhDr. Ladislav Čepička                                                                                                                               6/0/0

                                                                                                                                                                    

ad 8) Různé

         PaedDr. Dagmar Drmotová, vedoucí OŠK, informovala komisi o instalaci busty M.J. Husa dne 18.5.2006.

         Práchnerova stéla je připravena k instalaci chybí pouze vyjádření MHMP.

         PhDr. Ladislav Čepička navrhuje do programu Dnů evropského dědictví zařadit 2 vycházky klubu přátel Smíchova. Informaci o tématech dodá na OŠK.

         Informoval o konání výstavy Dialog prostoru a času, kterou pořádá MČ Praha 6.

         Pozval členy komise na výstavu Ženijně-záchranný den v Lešanech.

         Informoval o připravované výstavě o Smíchově, která se bude konat v roce 2007 v budově městského musea Na Florenci. Výstava bude projednána KKP v září 2006.

         Pí Jitka Matoušková, místopředsedkyně KKP, informovala o zahájení oprav v parku Cibulka.

Příští zasedání se koná 6.6.2006.

Konec zasedání: 17.00 hodin

Ověřovatel: pí Jitka Matoušková, místopředsedkyně KKP

Zapsala: L. Dvořáková, OŠK                                                                

                                                                                                               Mgr. Ĺubica Riedlbauchová

                                                                                                                      předsedkyně KKP  

/* pamětní deska je umístěna nad vstupním domovním schodištěm v 1. patře

Přečteno: 12640x
Publikováno: 01.06.2006, poslední změna: 01.06.2006