Zápis 2. zasedání KKP ze dne 14.2.2006

Zápis

2.zasedání komise kulturní a památkové péče Rady MČ Praha 5 konaného dne 14.2.2006

v 15.00 hod v zasedací místnosti, 6.patro, Náměstí 14. října 4

 

Ověřovatel: Mgr. Ĺubica Riedlbauchová, předsedkyně KKP

 

Program:

1.      Schválení zápisu ze dne 17.1.2006

2.      Schválení programu 2. zasedání KKP

3.      Schválení ověřovatele zápisu 2. zasedání KKP

4.      Představení Ing. Lenky Pokorné, ředitelky usedlosti Bertramky

5.      Žádost o uspořádání výstavy „Mizející Smíchov“

6.      Přidělení grantů „Pro podporu kultury a umění rok 2006“ – na stůl

7.      Přidělení grantů „„Vlastníkům kulturních památek na jejich obnovu 2006“ – na stůl

8.      Seznamy kulturních památek na MČ Praha 5 - prezentace 

9.      Zápis z jednání o oslavách k 250. výročí narození W.A. Mozarta – na stůl

10.  Různé

ad 1) Zápis KKP byl schválen bez připomínek.                                                                                                 8/0/0    

ad  2) Program byl po doplnění o bod:

9) Zápis z jednání o oslavách k 250. výročí narození W.A. Mozarta

schválen bez připomínek.                                                                                                                        8/0/0    

ad  3) Ověřovatelem zápisu 2. zasedání KKP je navržena Mgr. Ĺubica Riedlbauchová, předsedkyně KKP.

Usnesení č. 11/2006

KKP souhlasí s ověřovatelem zápisu z 1. zasedání KKP Mgr. Ĺubicou Riedlbauchovou, předsedkyní KKP.        8/0/0

                                                                                                                                                                                

ad 4) K jednání komise byla přizvána Ing. Lenka Pokorná, ředitelka usedlosti Bertramka, která se stručně představila a informovala o připravovaných projektech na Bertramce. Koncerty k 250. výročí narození W.A. Mozarta jsou součástí projektu „Mozart Praha 2006“. Částečné finanční prostředky byly získány od MHMP. Koncert k výročí narození Josefíny Duškové je zajištěn na 6.3.2006. Během měsíce března 2006 budou na webových stránkách usedlosti Bertramka uveřejněny termíny koncertů. Ing. Lenka Pokorná, ředitelka usedlosti Bertramka zodpověděla členům komise všechny dotazy.

         PaedDr. Dagmar Drmotová, vedoucí OŠK, informovala o schůzce s Ing. Pokornou na Bertramce.

        

Usnesení č. 12/2006

KKP bere na vědomí informace Ing. Lenky Pokorné, ředitelky usedlosti Bertramka                                           9/0/0    

                                                                                                                                                        

ad 5) Členům komise byla předložena žádost o konání výstavy  MgA. Martina Plitze „Mizející Smíchov. Výstava bude zařazena do výstavního plánu na II. pololetí 2006, který bude předložen KKP k projednání. Předpokládaný termín 4. - 24. září 2006.

Usnesení č. 13/2006

KKP souhlasí s konáním výstavy MgA. Martina Plitze „Mizející Smíchov“ v termínu 4.-24.září 2006.                                                                                                                                                                                                   9/0/0

ad 6) Mgr. Ĺubica Riedlbauchová, předsedkyně KKP, seznámila přítomné s průběhem přípravné grantové komise, která se sešla dne 3.2.2005 v kanceláři vedoucí OŠK ve složení: Mgr. Ĺubica Riedlbauchová, předsedkyně KKP, p. Ondřej Gál, zástupce starosty a PaedDr. Dagmar Drmotová, vedoucí OŠK. Grantová komise otevřela obálky došlých grantů, zkontrolovala zda splňují všechna kritéria a zda mají doloženy všechny potřebné údaje. Granty byly rozděleny do tří kategorií:

–        pro podporu jednotlivých projektů oživujících kulturní život v MČ Praha 5

–        na podporu celoroční práce subjektů pracujících v oblasti kultury

–        na podporu účasti na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí

a byly navrženy částky na jednotlivé granty.

         Částky k přidělení byly navrženy   pouze žadatelům, kteří dodali všechny požadované údaje.

         Na granty „Pro podporu kultury a umění“ je v návrhu rozpočtu vyčleněna  celková částka 1.500 tis. Kč. Dle tabulek na jednotlivé kategorie grantů bylo rozděleno 1.500 tis. Kč celkem.                                          

         Nehlasovali ti členové, kteří by tím byli v rozporu se zákonem o střetu zájmů.

 

Usnesení č. 14/2005

KKP doporučuje Radě MČ Praha 5 souhlasit s návrhem přidělení finančních částek na granty „Pro podporu kultury a umění“ dle tabulek 1 - 3.                                                                                         

                                                                                                                                Hlasování doplněno k jednotlivým grantům.

ad 7) Členům komise byl předložen návrh na rozdělení grantů „Vlastníkům kulturních památek na jejich obnovu“, které navrhla a projednala grantová komise dne 14.2.2006. Grantová komise otevřela obálky došlých grantů, zkontrolovala zda splňují všechna kritéria a zda mají doloženy všechny potřebné údaje a byly navrženy částky na jednotlivé granty.

         Částky k přidělení byly navrženy   pouze žadatelům, kteří dodali všechny požadované údaje.

         Na granty „Vlastníkům kulturních památek na jejich obnovu“ je v návrhu rozpočtu vyčleněna  celková částka 300tis. Kč. Dle tabulky bylo rozděleno 300tis. Kč celkem.                                                                    

 

Usnesení č. 15/2005

KKP doporučuje Radě MČ Praha 5 souhlasit s návrhem přidělení finančních částek na granty „Vlastníkům kulturních památek na jejich obnovu“  dle tabulky.                                                                                        

                                                                                                                                Hlasování doplněno k jednotlivým grantům.

ad 8) Členové komise byli informováni o průběhu vyhotovení seznamu kulturních památek na území MČ Praha 5. Byla provedena stručná ukázka na PC včetně návrhu prezentace.

Usnesení č. 16/2006

KKP bere na vědomí informaci o průběhu vyhotovení seznamu kulturních památek na území MČ Praha 5.                                                                                                                                                                                 8/0/0

                                                                                                                                                        

ad 9) Mgr. Ĺubica Riedlbauchová, předsedkyně KKP, informovala komisi o průběhu jednání k oslavám 250. výročí narození W.A. Mozarta. Zápis z tohoto jednání byl předložen členům komise.                                    

Usnesení č. 17/2006

KKP bere na vědomí zápis z jednání o oslavách k 250. výročí narození W.A. Mozarta pořádanou MČ Praha 5.                                                                                                                                                                                   8/0/0

ad 10) Různé

         Mgr. Ĺubica Riedlbauchová informovala komisi o možnosti obsazení výstavní síně MČ Praha 5 do konce měsíce října 2006. Navržené obsazení bude projednáno ve výstavní komisi a následně předloženo KKP.

         P. Ondřej Gál, zástupce starosty, informoval o projednávání zadání projektu na rekonstrukci výstavní síně v Radě MČ Praha 5.

         Dále informoval o průběhu jednání s MHMP o možnosti finančního příspěvku  na vydání publikace „Osobnosti Prahy 5“.

         PaedDr. Dagmar Drmotová, vedoucí OŠK, informovala o připravovaném článku do Pražské pětky zaměřeném na  poškozování kulturních památek na MČ Praha 5.

Příští zasedání se koná 7.3.2006.

Konec zasedání: 16.30 hodin

Ověřovatel: Mgr. Ĺubica Riedlbauchová

Zapsala: L. Dvořáková, OŠK                                                                                

                                                                                                               Mgr. Ĺubica Riedlbauchová

                                                                                                                      předsedkyně KKP  

Přečteno: 12472x
Publikováno: 22.02.2006, poslední změna: 22.02.2006