Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro výchovu a vzdělávání šipka doprava Zápisy z jednání komise pro výchovu a vzdělávání šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2005

 
 
 

Zápis 8. zasedání KVV ze dne 3.10.2005

Zápis

8.zasedání komise výchovy a vzdělávání Rady MČ Praha 5 konaného dne 3.10.2005

________________v 16.00 hod v zasedací místnosti, Nám. 14. října 4, 3. patro____________

 

Ověřovatel: Ondřej Gál, zástupce starosty

 

Program:

1)      Schválení zápisu ze dne 5.9.2005

2)      Schválení programu 8.zasedání  KVV

3)      Schválení ověřovatele zápisu 8. zasedání KVV

4)      Záměr pronájmu objektu Záhorského 4/886, k.ú. Hlubočepy

5)      Žádost pí Ešnerové o finanční příspěvek na materiál pro keramickou dílnu

6)      Návrh dodatku k nájemní smlouvě č. 317/95-96/Lej.

7)      Zřizovací listiny a smlouvy o výpůjčce ZŠ MŠ zřizované MČ Praha 5

8)      Vyhlášení grantů 2006 MČ P5

9)      Žádosti ZŠ o grant MHMP

10)   Různé

ad 1) Zápis 7. zasedání KVV byl schválen bez připomínek.                                                                   7/0/0                                                                                                                                        

ad 2) Program byl schválen bez připomínek.                                                                                         7/0/0

                                                                                                                                   

ad 3) Mgr. Viktor Najmon, předseda KVV, navrhuje ověřovatelem zápisu 8. zasedání KVV p. Ondřeje Gála, zástupce starosty.

Usnesení č. 39/2005

KVV schvaluje ověřovatele zápisu 8. zasedání KVV p. Ondřeje Gála, zástupce starosty.                        7/0/0

                                                                                             

ad 4)  Na základě usnesení KVV č. 32/2005 ze dne 5.9.2005 byli na jednání KVV přizváni zástupci jednotlivých uchazečů k doplnění nabídek na záměr pronájmu objektu Záhorského 4/886, k.ú. Hlubočepy.

-          Občanské sdružení „Na Kraji“ rozšířilo svůj záměr na využití celé budovy. Zájem o objekt mají z důvodu již malých prostorů pro zájmové činnosti a kroužky, které chtějí v budoucnu rozšířit. Finanční prostředky získávají formou příspěvku od rodičů a od sponzorů. Nabízejí nájemné ve výši 400,- Kč/měsíc.

-          AZ Smart s.r.o. – zástupci se nedostavili na jednání

-          Pražský technologický institut, o.p.s. je soukromá vysoká škola, kromě Bc. oboru „Inženýrská ekologie“  Mají akreditaci pro školení počítačové gramotnosti, v budoucnu chtějí rozšířit výukové programy. Výhled investic do budovy - zateplení, půdní nástavba. Finanční prostředky na opravy z vlastních zdrojů. Nabízejí nájemné ve výši 300 – 500 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 40/2005

KVV doporučuje Radě MČ Praha 5 schválit pronájem objektu Záhorského 4/886, k.ú. Hlubočepy Pražskému technologickému institutu, o.p.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                 8/0/0                                                   

ad 5) P. Ondřej Gál, zástupce starosty, předložil komisi žádost o finanční příspěvek pí Dany Ešnerové ve výši 20tis. Kč na materiál pro keramickou dílnu ZŠ Chaplinovo nám. Informoval o pěkné spolupráci s dětmi.

Usnesení č. 41/2005

KVV doporučuje Radě MČ Praha 5 schválit přidělení finančního příspěvku ve výši 20tis. Kč pí Daně Ešnerové na materiál pro keramickou dílnu ZŠ Chaplinovo nám.                                                  

                                                                                                                                                         8/0/0

ad 6) PaedDr. Dagmar Drmotová, vedoucí OŠK, předložila komisi návrh dodatku k nájemní smlouvě č. 317/95-96/Lej. vypracovaný OOA. Tento dodatek byl vypracován na základě žádosti zaslané  Dr. Vladimírem Křepelkou. Jedná se o úpravu:

-          bod II. odst. a) vyjmout kurt označený A

-          bod XVI. výše nájemného

Usnesení č. 42/2005

KVV doporučuje upravit dodatek č. 2 takto:

-          bod XVI. „Nájemné za období od 1. října 2005 do 30. dubna 2006 činí částku ve výši 82.947,- Kč“

tak, aby na jaře 2006 mohlo být vypsáno výběrové řízení na pronájem pozemku pod halami.                                                                                                                                                                                             8/0/0

ad 7) PaedDr. Dagmar Drmotová, vedoucí OŠK, předložila členům komise návrhy zřizovacích listin a smluv o výpůjčce ZŠ, MŠ, které by nahradily stávající zřizovací listiny a nájemní smlouvy.

Usnesení č. 43/2005

KVV doporučuje předložené návrhy zřizovacích listin a smluv o výpůjčce k dalšímu jednání do RMČ a ZMČ Praha 5.                                                                                                                                                              8/0/0

ad 8) P. Ondřej Gál, zástupce starosty, předložil komisi návrh na vyhlášení výběrového řízení v oblasti školství na udělení grantů pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu na rok 2006. V návrhu je nově zařazena oblast 4. Podpora účasti škol a školských zařízení na prezentaci a soutěžích ve státech EU. V obecných pravidlech pro udělování grantů MČ Praha 5 je článek III.5. číslován 6. a článek 5. zní „Žadatelem nemůže být subjekt přímo spolupracující s politickými stranami.“ V žádosti o grant MČ Praha 5 – právnická osoba je v  tabulce povinné přílohy doplněno /* příspěvkové organizace MŠ, ZŠ zřizované MČ Praha 5 nemusí dokládat 1., 3.-5.

 

Usnesení č. 44/2005

KVV doporučuje Radě MČ Praha 5 souhlasit

s pravidly a žádostmi pro udělování grantů v oblasti školství pro podporu vzdělávání,  volnočasových aktivit a sportu na rok 2006 s vyhlášením grantů v oblasti školství pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu na rok 2006

                                                                                                                                                         8/0/0

ad 9) P. Ondřej Gál, zástupce starosty, předložil komisi žádosti ZŠ o grant MHMP na rok 2006

-          ZŠ Weberova – provoz plaveckých bazénů

-          ZŠ Barrandov, Chaplinovo nám. – rekonstrukce povrchu venkovních sportovišť

Spoluúčast ZŠ je zahrnuta v neinvestičním příspěvku MČ Praha 5 pro ZŠ Weberova na rok 2006.

Usnesení č. 45/2005

KVV doporučuje Radě MČ Praha 5 schválit žádosti ZŠ Weberova a ZŠ Barrandov, Chaplinovo nám. o grant MHMP 2006.

                                                                                                                                                         8/0/0

ad 10)   Různé

     —  P. Ondřej Gál, zástupce starosty, informoval komisi o žádosti ředitele ZŠ Radlická o navýšení rozpočtu v roce 2006 v kapitole investic o 250tis. Kč na vybavení tříd zrekonstruované MŠ Nad Laurovou.

         Usnesení č. 46/2005

         KVV doporučuje navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Radlice, Radlická 140 v roce 2006 v kapitole investic o 250tis. Kč na vybavení tříd zrekonstruované MŠ Nad Laurovou.

                                                                                                                                                         8/0/0

—        P. Ondřej Gál, zástupce starosty, předložil členům komise vypracovanou studii na rekonstrukci kinosálu při ZŠ Barrandov, Chaplinovo nám. Objekt bude přebudován na víceúčelové kulturní zařízení.

Usnesení č. 47/2005

 KVV

1.       souhlasí s rekonstrukcí kinosálu při ZŠ Barrandov, Chaplinovo nám. dle studie zpracované ateliérem

      Labonek § Steiner architects na víceúčelové kulturní zařízení

2.       doporučuje zařazení nákladů na realizaci do investičního plánu ve školství na rok 2006 

                                                                                                                                                         8/0/0

—        Informoval o otevření výstavní síně FZŠ Barrandov II, V Remízku 919, Praha 5.

Konec zasedání:   17.15  hodin

Ověřovatel: Ondřej Gál, zástupce starosty

Zapsala: L. Dvořáková, OŠK                                      

                          

                                                                                                                      Mgr. Viktor Najmon

                                                                                                                          předseda KVV

Přečteno: 13840x
Publikováno: 07.10.2005, poslední změna: 07.10.2005
Vytisknout