Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro výchovu a vzdělávání šipka doprava Zápisy z jednání komise pro výchovu a vzdělávání šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2005

 
 
 

Zápis 7. zasedání KVV ze dne 5.9.2005

Zápis

7.zasedání komise výchovy a vzdělávání Rady MČ Praha 5 konaného dne 5.9.2005

________________v 16.00 hod v zasedací místnosti, Nám. 14. října 4, 3. patro____________

 

Ověřovatel: Mgr. Lucie Vávrová, radní

 

Program:

1)      Schválení zápisu ze dne 20.6.2005

2)      Schválení programu 7.zasedání  KVV

3)      Schválení ověřovatele zápisu 7. zasedání KVV

4)      Záměr pronájmu objektu Záhorského 4/886, k.ú. Hlubočepy

5)      Návrh rozpočtu ZŠ, MŠ na rok 2006

6)      Informace o počtu dětí, žáků a tříd mateřských a základních škol zřizovaných MČ Praha 5

7)      Žádost o finanční příspěvek na akci „Za pokladem skřítka Prokopa“

8)      Školské rady zřízené při ZŠ MČ Praha 5 – na stůl

9)      Optimalizace sítě MŠ a ZŠ v oblasti Košíře, Motol - ústně

10)   Různé

ad 1) Zápis 6. zasedání KVV byl schválen bez připomínek.                                                       9/0/0                                                                                                                                        

ad 2) Program byl po doplnění o bod č. 8) „Školské rady zřízené při ZŠ MČ Praha 5“ a o bod č. 9) „Optimalizace sítě MŠ a ZŠ v oblasti Košíře, Motol“  schválen bez připomínek.                                                                                                                                                                         9/0/0

                                                                                                                                   

ad 3) Mgr. Viktor Najmon, předseda KVV navrhuje ověřovatelem zápisu 7. zasedání KVV Mgr. Lucii Vávrovou, radní.

Usnesení č. 30/2005

KVV schvaluje ověřovatele zápisu 7. zasedání KVV Mgr. Lucii Vávrovou, radní.                                                                                                                                                                               8/0/1

                                                                                             

ad 4)  P. Ondřej Gál, zástupce starosty, předložil komisi nabídky pronájmu objektu Záhorského 4/886, k.ú. Hlubočepy. Navrhuje vyloučit uchazeče č. 1 z důvodu nabídky na využití pouze části objektu a ostatní uchazeče pozvat k osobnímu jednání na příští zasedání KVV.

         Mgr. Viktor Najmon navrhuje pozvat k jednání všechny tři uchazeče.

Usnesení č. 31/2005

KVV odkládá tento materiál na příští zasedání s tím, že k jednání budou přizváni všichni uchazeči o pronájem objektu Záhorského 4/886, k.ú. Hlubočepy.

                                                                                                                                             9/0/0                                       

ad 5) P. Ondřej Gál, zástupce starosty, předložil komisi návrh rozpočtu na rok 2006 – základní školy, mateřské školy a vlastní školství kap. 0400.

         RNDr. Milan Macek, CSc. vznesl připomínky k výši navržené částky na připojení ZŠ k internetu a byla mu vysvětlena částka neinvestičního příspěvku na platy pedagogických pracovníků.

Usnesení č. 32/2005

KVV bere na vědomí předložený návrh rozpočtu na rok 2006.                                                   9/0/0

ad 6) PaedDr. Dagmar Drmotová, vedoucí OŠK předložila komisi tabulky s přehledem počtu dětí, žáků, tříd mateřských a základních škol šk.rok 2005/06 k 29.8.2005 a srovnání se školním rokem 2004/05.

Usnesení č. 33/2005

KVV bere na vědomí naplněnost MŠ, ZŠ -  počty dětí, žáků, tříd mateřských a základních škol k 29.8.2005

                                                                                                                                             9/0/0

ad 7) Pí Alena Doležalová, ředitelka MŠ Hlubočepská předložila členům komise žádost o finanční příspěvek ve výši 18 000,- Kč na zakoupení dárků a občerstvení účastníkům akce pro děti „Za pokladem skřítka Prokopa“, které je MŠ Hlubočepská organizátorem a na kterou budou přizváni i ostatní MŠ MČ Praha 5.

         Mgr. Lucie Vávrová, radní, informovala o možnosti požádat o grant.

         RNDr. Milan Macek, CSc navrhuje změnit obecná pravidla pro udělování grantů MČ Praha 5 tak,             aby se zjednodušily administrativní kroky pro školy zřizované MČ Praha 5.

Usnesení č. 34/2005

KVV doporučuje Radě MČ Praha 5 schválit přidělení finančního příspěvku 18 000,- Kč MŠ Hlubočepská na akci pro děti MŠ, která bude uspořádána v měsíci září 2005.

                                                                                                                                             9/0/0

ad 8) P. Ondřej Gál, zástupce starosty, předložil komisi rezignaci Ing. Petra Horáka, zastupitele, na funkci           člena školské rady při FZŠ Barrandov II při PF UK, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 919. Opětovně            bude informovat členy Rady a Zastupitelstva MČ Praha 5 o volných pozicích člena školské rady u čtyř             základních škol.

         Mgr. Lucie Vávrová, radní, je ochotna po schválení RMČ Praha 5 pracovat ve školské radě při FZŠ         Barrandov II při PF UK, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 919.

 

Usnesení č. 35/2005

KVV bere na vědomí rezignaci Ing. Petra Horáka.                                                                   9/0/0

Usnesení č. 36/2005

KVV souhlasí se jmenování člena školské rady při FZŠ Barrandov II při PF UK, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 919 Mgr. Lucií Vávrovou, radní.

                                                                                                                                             8/0/1

ad 9) P. Ondřej Gál, zástupce starosty, informoval komisi o dalším postupu optimalizace škol v oblasti      Košíře,             Motol. Materiál byl projednán na výjezdním zasedání Rady MČ Praha 5 dne 27.-29.6.2005, kde Rada MČ         Praha 5 rozhodla, že se optimalizace školství odkládá na dobu po volbách 2006.

         Dále informoval komisi o záměru odsvěření ZŠ waldorfská, Praha 5 – Jinonice, Butovická 228/9    MHMP. ZŠ navštěvuje pouze 1/3 žáků z MČ Praha 5.

Usnesení č. 37/2005

KVV bere na vědomí předložené informace.                                                                            9/0/0

ad 10)   Různé

     —  Mgr. Lucie Vávrová, radní, informovala komisi o žádosti o příspěvek pí Ešnerové na akci keramických dílen při ZŠ Chaplinovo náměstí, které nebylo vyhověno z důvodu neúplnosti žádosti o grant. Záštitu nad touto akcí převzala pí Kalhousová. Jedná se o finanční příspěvek 20 000,- Kč.

         Usnesení č. 38/2005

         KVV konstatuje, že se akcí keramických dílen organizovaných pí Ešnerovou bude zabývat až po dodání     řádné žádosti.

                                                                                                                                             9/0/0

     —  Přítomní ředitelé informovali komisi o průběhu zahájení školního roku 2005/06.

Konec zasedání:   17.00  hodin

Ověřovatel: Mgr. Lucie Vávrová, radní

Zapsala: L. Dvořáková, OŠK                                                  

                          

                                                                                                                      Mgr. Viktor Najmon

                                                                                                                          předseda KVV

Přečteno: 14286x
Publikováno: 13.09.2005, poslední změna: 13.09.2005
Vytisknout