Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro výchovu a vzdělávání šipka doprava Zápisy z jednání komise pro výchovu a vzdělávání šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2005

 
 
 

Zápis 6. zasedání KVV ze dne 20.6.2005

Zápis

6.zasedání komise výchovy a vzdělávání Rady MČ Praha 5 konaného dne 20.6.2005

________________v 16.00 hod v zasedací místnosti, Nám. 14. října 4, 3. patro____________

 

Ověřovatel: Mgr. Lucie Vávrová

 

Program:

1)      Schválení zápisu ze dne 2.5.2005

2)      Schválení programu 6.zasedání  KVV

3)      Ubytování cvičenců XIV. všesokolského sletu – na vědomí

4)      Návrh termínů zasedání KVV na II. pololetí roku 2005

5)      Zřízení školské rady při ZŠ

6)      Různé

P. Ondřej Gál, zástupce starosty, představil nového člena komise pí Kláru Kostkovou, kterou jmenovala Rada MČ Praha 5 usnesením č. 22/667/2005 ze dne 17.5.2005.

ad 1) Zápis KVV byl schválen bez připomínek.                                                                      11/0/1

                                                                     

ad 2) Program byl po doplnění o bod č. 6) „Podklady MČ Praha 5 pro zpracování dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl.m. Prahy – na stůl“ schválen bez připomínek.                                                                               

                                                                                                                                    12/0/0

ad 3) PaedDr. Dagmar Drmotová informovala členy komise o žádosti České obce sokolské o spolupráci při ubytování cvičenců XIV. všesokolského sletu a předložila komisi seznam ZŠ, které se budou aktivně účastnit této akce.

Usnesení č. 25/2005

KVV bere na vědomí informaci o spolupráci ZŠ MČ Praha 5 při ubytováním cvičenců XIV. všesokolského sletu.

                                                                                                                                             12/0/0

ad 4) P. Ondřej Gál, zástupce starosty, předložil členům komise návrh termínů zasedání KVV na II. pololetí roku 2005. Z důvodu zasedání školské komise na MHMP navrhuje termín 9. zasedání KVV na 31.10.2005 a 10. zasedání KVV na 28.11.2005. Dále navrhuje mimořádné zasedání komise k projednání optimalizace ZŠ v oblasti Košíře – Motol v červenci 2005. Tento materiál bude předložen Radě MČ Praha 5 a následně Zastupitelstvu MČ Praha, které zasedá  8. září 2005.

         Mgr. Lucie Vávrová, radní, navrhuje náhradní termín zasedání KVV na 15.8.2005 s tím, že materiály k projednání by členové KVV obdrželi na e-mail adresy 14 dnů před zasedáním. Připomínky k materiálům by bylo možné zaslat e-mail poštou nebo v písemné podobě.

Usnesení č. 26/2005

KVV souhlasí s termíny zasedání na II. pololetí 2005 takto:

7. zasedání       11.7.2005 (rezervní termín 15.8.2005)

8. zasedání       5.9.2005

9. zasedání       3.10.2005

10. zasedání     31.10.2005

11. zasedání     28.11.2005                                                                                                    12/0/0                                                                                                           

                                                                                                                                                                               

ad 5) P. Ondřej Gál, zástupce starosty, předložil členům komise přehled aktivní účasti zástupců zřizovatele v jednotlivých školských radách ZŠ zřizovaných MČ Praha 5.

         PaedDr. Dagmar Drmotová informovala o stále volných pozicích u některých základních škol.

         Mgr. Viktor Najmon, předseda KVV, podal připomínku ke jmenování zástupců zřizovatele  školské rady při FZŠ Drtinova a navrhuje doporučit Radě MČ Praha 5 revokaci usnesení č. 26/832/2005 ze dne 15.6.2005. Předložit RMČ Praha 5 k projednání všechny 3 zapsané kandidáty včetně osoby Mgr. Viktora Najmona.

        

Usnesení č. 27/2005

KVV doporučuje Radě MČ Praha 5 revokovat usnesení č.     26/832/2005 ze dne 15.6.2005 a doplnit kandidáty na zástupce zřizovatele do školské rady při FZŠ s rozšířenou výukou jazyků při PF UK, Praha 5, Drtinova 1/1861 tak, aby RMČ Praha 5 měla možnost výběru ze 3 kandidátů včetně Mgr. Viktora Najmona.

                                                                                                                                             12/0/0

ad 6) PaedDr. Dagmar Drmotová informovala členy komise o úkolu MHMP vypracovat podklady pro zpracování dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy hl.m. Prahy. Podklady zpracované OŠK byly předloženy členům komise.

         Mgr. Lucie Vávrová, radní, poděkovala PaedDr. Dagmar Drmotové za velmi pěkné vypracování koncepce již v minulých letech.

Usnesení č. 28/2005

KVV bere na vědomí předložené podklady MČ Praha 5 pro zpracování dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy hl.m. Prahy.

                                                                                                                                             12/0/0

ad 7) Různé

         Mgr. Viktor Najmon, předseda KVV, vyzval přítomné, aby navrhli ověřovatele zápisu 6.          zasedání KVV. Navrhuje Mgr. Lucii Vávrovou, radní.

Usnesení č. 29/2005

KVV schvaluje ověřovatele zápisu 6. zasedání KVV Mgr. Lucii Vávrovou, radní.       12/0/0

         Mgr. Lucie Vávrová, radní, pozvala členy komise na Den dětí konaný k příležitosti zakončení školního roku dne 24.6.2005 na Císařské louce. Ukázky své práce zde předvede Policie ČR, Hasičský záchranný sbor a jiné.

         P. Ondřej Gál, zástupce starosty, informoval komisi o výjezdním zasedání ředitelů ZŠ,   MŠ MČ Praha 5, které se konalo 13.6.2005.

         Pozval členy komise na přehlídku školních sborů Prahy 5, která se koná 23.6.2005 od 17.00    hod. v atriu FZŠ Barrandov II, V Remízku 919.

         Poděkoval členům komise za práci v I. pololetí roku 2005.

        

         RNDr. Milan Macek, CSc. navrhuje na podzimním zasedání KVV (po nástupu dětí do MŠ)     projednat zásady příjímání dětí do MŠ MČ Praha 5.

Konec zasedání: 17.00  hodin

Ověřovatel: Mgr. Lucie Vávrová

Zapsala: L. Dvořáková, OŠK                                                                              

                                                                                                                      Mgr. Viktor Najmon

                                                                                                                          předseda KVV

Přečteno: 14093x
Publikováno: 12.07.2005, poslední změna: 12.07.2005
Vytisknout