Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro výchovu a vzdělávání šipka doprava Zápisy z jednání komise pro výchovu a vzdělávání šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2005

 
 
 

Zápis 4. zasedání KVV ze dne 11.4.2005

Zápis

4.zasedání komise výchovy a vzdělávání Rady MČ Praha 5 konaného dne 11.4.2005

________________v 16.00 hod v zasedací místnosti, Nám. 14. října 4, 3. patro____________

 

 

Ověřovatel: Ondřej Gál, zástupce starosty

 

Program:

1)      Schválení zápisu ze dne 7.3.2005

2)      Schválení programu 4.zasedání  KVV

3)      Projednání návrhů 2. kola grantů „Pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu škol a školských zařízení na rok 2005“ – 2. kolo

4)      Různé

§         činnost KVV za rok 2004

§         optimalizační kroky MHMP - informace

§         přednáška na ZŠ MČ Praha 5 „Mezinárodní rok fyziky 2005“ - informace

ad 1) P. Ondřej Gál, zástupce starosty, měl připomínky k zápisu do prezenční listiny z 3. zasedání KVV. Žádá opravu důvodu nepřítomnosti na „nepřítomen z důvodu nemoci“.

         KVV bere na vědomí, že O. Gál, zástupce starosty, byl nepřítomen z důvodu nemoci.

           

         Zápis KVV byl jinak schválen bez připomínek.                                                              10/0/0 

ad  2) Program byl schválen bez připomínek.                                                                          10/0/0

ad 3) Mgr. Viktor Najmon, předseda KVV, informoval členy komise o své nepřítomnosti na zasedání grantové komise dne 7.4.2005. Vzhledem k časové tísni před zasedáním RMČ Praha 5 a ZMČ Praha 5 navrhuje odložit otevírání obálek na nový termín zasedání grantové komise a následně KVV.

Usnesení č. 18/2005

KVV odkládá tento materiál na příští zasedání KVV s tím, že žádosti o grant budou posouzeny předem grantovou komisí.

                                                                                                                                                4/1/5

P. Ondřej Gál, zástupce starosty, navrhuje komisi otevřít obálky a posoudit žádosti o grant dnes tj. 11.4.2005 s odůvodněním, že toto kolo grantů je určeno pro Školy a školská zařízení, která mají naplánovánu svoji činnost  na školní rok.

Usnesení č. 19/2005

KVV bude postupovat podle daného programu, posoudí žádosti o grant a následně budou předloženy RMČ Praha 5 a ZMČ Praha 5 na stůl.

                                                                                                                                                5/4/1

Mgr. Lucie Vávrová, radní, navrhuje jmenovat do grantové komise dva náhradníky a předložit tento materiál v řádném termínu.

Usnesení č. 20/2005

KVV souhlasí s doplněním grantové komise o dva náhradní členy a s předložením posouzených žádostí o grant do RMČ Praha 5 v řádném termínu.

                                                                                                                                                10/0/0

Usnesení č. 21/2005

KVV schvaluje jmenování dvou náhradních členů grantové komise:

RNDr. Milana Macka, CSc.

pí Evu Panašovou.                                                                                                                    10/0/0

Termín zasedání grantové komise byl stanoven na 25.4.2005 od 16.00 hod. v kanceláři PaedDr. Dagmar Drmotové, vedoucí OŠK.

ad 4) Různé

         PaedDr. Dagmar Drmotová informovala komisi o usnesení RMČ Praha 5 č. 12/363/2005 ze dne 15.3.2005, kterým jsou žádáni předsedové komisí RMČ Praha 5 o zpracování činnosti komise za rok 2004.

         Členům KVV byla předložena zpráva o činnosti KVV za rok 2004 včetně docházky zpracovaná OŠK.

         Mgr. Viktor Najmon, předseda KVV, poděkoval členům komise a vedoucí OŠK za práci v roce 2004.

         KVV bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti komise za rok 2004                                  10/0/0

         Mgr. Viktor Najmon, předseda KVV, představil členům komise nového člena p. Michala Tučka,          kterého jmenovala RMČ Praha 5 usnesením č. 12/363/2005 ze dne 15.3.2005.

         P. Ondřej Gál, zástupce starosty, seznámil členy komise s informací MHMP o optimalizačních krocích, které připravuje hl.m. Praha v roce 2005 na školách a pedagogicko-psychologických poradnách HMP. Veškeré připomínky k tomuto materiálu předá na MHMP.

         Doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc. informoval členy komise o přípravě na setkání žáků ZŠ Prahy 5 při příležitosti „Mezinárodního roku fyziky 2005“. Poděkoval p. místostarostovi za převzetí záštity nad touto akcí.      

         P. Ondřej Gál, zástupce starosty, vyzval členy komise ke členství ve školských radách při ZŠ MČ Praha 5. Seznam škol je zveřejněn v poslaneckém klubu a na OŠK.

         Mgr. Lucie Vávrová, radní, informovala členy komise o pronájmu objektu bývalé MŠ Renoirova 7 arcidiecézní charitě a zřízení azylového domu.

                                                                                                                                                        

Konec zasedání:   17.00   hodin

Ověřovatel: Ondřej Gál, zástupce starosty

Zapsala: L. Dvořáková, OŠK                                                                              

                                                                                                                      Mgr. Viktor Najmon

                                                                                                                          předseda KVV

Přečteno: 13974x
Publikováno: 27.04.2005, poslední změna: 27.04.2005
Vytisknout