Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro výchovu a vzdělávání šipka doprava Zápisy z jednání komise pro výchovu a vzdělávání šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2005

 
 
 

Zápis 3. zasedání KVV ze dne 7.3.2005

Zápis

3.zasedání komise výchovy a vzdělávání Rady MČ Praha 5 konaného dne 7.3.2005

                        v 16.00 hod v zasedací místnosti č. 506, Štefánikova 13,15, 5. patro     

 

 

Ověřovatel: Mgr. Viktor Najmon, předseda KVV

 

Program:

1)     Schválení zápisu ze dne 8.2.2005

2)     Schválení programu 3.zasedání  KVV

3)     Využití a záměr pronájmu objektu ZŠ Pod Žvahovem

4)     Návrh volebního a jednacího řádu školské rady ZŠ MČ Praha 5

5)     Jmenování členů školské rady ZŠ zřizovaných MČ Praha 5

6)     Jmenování členů školské rady SŠ, SOU, VOŠ, G a speciálních škol zřizovaných HMP

7)     Různé

ad 1) Zápis KVV byl schválen bez připomínek.                                                                                  8/0/0   

ad  2) Program byl schválen bez připomínek.                                                                          8/0/0

ad 3)  PaedDr. Dagmar Drmotová seznámila přítomné s nabídkami na pronájem objektu Pod Žvahovem 5/463, k.ú. Hlubočepy – bývalá ZŠ. K jednání komise byli přizváni zástupci jednotlivých škol k doplnění nabídek.

·        Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. je soukromý subjekt zřizovaný společností MENSA ČR. Vzhledem k vysokému zájmu o studium má škola za cíl navýšit kapacitu ze 136 na 288 studentů. Roční školné činí 24 tis. Kč. Objekt by využívali společně s Tanečním centrem Praha o.p.s.

·        SSOŠ BEAN, s.r.o. mají zájem objekt využít pro obchodní akademii  a nástavbové studium v oboru podnikání. Spolupracují s úřady práce. Roční školné činí ¢ 20 tis. Kč.

·        Atreda, s.r.o. je společnost, která vznikla v lednu 2005. Jedná se o vyšší odbornou školu cestovního ruchu. Finanční prostředky mají přislíbené od jisté akciové společnosti.

·        TCP konzervatoř Praha o.p.s. mají zájem o vytvoření partnerství a Osmiletým gymnáziem Buďánka. Jedná se o osmiletou střední školu a vyšší odbornou školu.

Členové komise vznesli připomínky k jednotlivým nabídkám pronájmu objektu. Zástupcům spol. Atreda, s.r.o. doporučili zajímat se o menší prostory pro výuku.

Usnesení č. 12/2005

KVV doporučuje Radě MČ Praha 5 schválit pronájem objektu č.p. 463, Pod Žvahovem 5, k.ú. Hlubočepy – bývalá ZŠ - Osmiletému gymnáziu Buďánka o.p.s s možností uzavření podnájemní smlouvy s TCP konzervatoř Praha o.p.s s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude předložena nová ekonomická rozvaha společného fungování obou škol.

                                                                      8/0/0

ad 4) PaedDr. Dagmar Drmotová předložila členům komise návrh volebního řádu školské rady a jednací řád školské rady pro ZŠ zřizované MČ Praha 5. Požádala členy komise o vyjádření k jednotlivým bodům. Upozornila na čl. 3, bod 3 a část A, odst. 2 volebního řádu.

Usnesení č 13/2005

KVV doporučuje Radě MČ Praha 5 schválit volební řád školské rady a jednací řád školské rady pro ZŠ zřizované MČ Praha 5.

                                                                                                                                                         8/0/0

ad 5) PaedDr. Dagmar Drmotová informovala členy komise o nutnosti v případě schválení volebního a jednacího řádu školské rady jmenování  dvou zástupců zřizovatele do školských rad základních škol zřizovaných MČ Praha 5.

ad 6) PaedDr. Dagmar Drmotová předložila členům komise požadavek na jmenování členů školských rad SŠ, SOU, VOŠ G a speciálních škol zřizovaných HMP, které sídlí na území MČ Praha 5 na základě požadavku p. Jana Štrofa, radního HMP, zaslaného starostům MČ.

Usnesení č. 14/2005

KVV doporučuje předložit materiál do Rady MČ Praha 5, požádat p. starosta o oslovení předsedů příslušných politických klubů na jmenování členů školských rad pro školy zřizované HMP.

                                                                                                                                                         8/0/0

ad 7) Různé

         PaedDr. Dagmar Drmotová předložila komisi v souladu  s odstavcem 3 § 23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) do tabulky zpracované žádosti o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 s platností od 1.9.2005.

         Usnesení č. 15/2005

         KVV doporučuje Radě MČ Praha 5 schválit výjimky z počtu dětí v jednotlivých třídách mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 s platností od 1.9.2005 na školní rok 2005/2006.

                                                                                                                                                         8/0/0

         PaedDr. Dagmar Drmotová předložila komisi návrh, vytvořený ředitelkami mateřských škol, harmonogramu provozu mateřských škol MČ Praha 5 v období od 1. července do 31. srpna 2005.

         Usnesení č. 16/2005

         KVV doporučuje Radě MČ Praha 5 schválit dohodu mezi zřizovatelem a ředitelkami mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 o rozsahu přerušení provozu MŠ v období od 1. července do 31. srpna 2005 včetně.

                                                                                                                                                         8/0/0

         P. Aleš Hejna, ředitel ZŠ Nepomucká, informoval o dopise pro pana místostarostu, kde s kolegy po zodpovědném zvážení priorit v povinnostech ředitelů škol na výjezdní zasedání plánované na 29. – 31.3. 2005 omlouvají a nezúčastní se ho.

         Mgr. Lucie Vávrová vyzvala členy komise k minutě ticha a vzpomínce na tragicky zesnulého Ing. Jaromíra Šťastného, ředitele ZŠ Kořenského.

         PaedDr. Dagmar Drmotová informovala o stávající situaci na ZŠ Kořenského. Rada MČ Praha 5 vzala na vědomí, že ZŠ Kořenského povede statutární zástupkyně Mgr. Jaroslava Křenová.

         Usnesení č. 17/2005

KVV doporučuje Radě MČ Praha 5 vyhlásit konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy Praha 5 – Smíchov, Kořenského 10.

                                                                                                                                                         8/0/0

Konec zasedání:   17.45   hodin

Ověřovatel: Mgr. Viktor Najmon

Zapsala: L. Dvořáková, OŠK                                                                              

                                                                                                                      Mgr. Viktor Najmon

                                                                                                                          předseda KVV

Přečteno: 15730x
Publikováno: 10.03.2005, poslední změna: 10.03.2005
Vytisknout