Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro výchovu a vzdělávání šipka doprava Zápisy z jednání komise pro výchovu a vzdělávání šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2005

 
 
 

Zápis 2. zasedání KVV ze dne 8.2.2005

Zápis

2.zasedání komise výchovy a vzdělávání Rady MČ Praha 5 konaného dne 8.2.2005

v 16.30 hod v zasedací místnosti, 3.patro, nám.14.října 4

 

Ověřovatel: Ondřej Gál, zástupce starosty

 

Program:

1)      Schválení zápisu ze dne 17.1.2004

2)      Schválení programu 2.zasedání  KVV

3)      Návrh obecně závazné vyhlášky o zrušení vyhlášky č. 21/1994 Sb.

4)      Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb.

5)      Termín zápisu MŠ MČ Praha 5 na školní rok 2005/06

6)      Žádost o schválení pronájmu dvou tříd a kabinetu v objektu

 ZŠ Weberova

7)      Schválení grantů pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu – na stůl

8)      Vyhlášení 2. kola grantů pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu – na stůl

9)      Různé

ad 1) Zápis KVV byl schválen bez připomínek.                                                                         11/0/0  

ad  2) Program byl schválen bez připomínek.                                                                            11/0/0

ad 3)  PaedDr. Dagmar Drmotová předložila členům komise návrh obecně závazné vyhlášky o zrušení vyhlášky č. 21/1994 Sb. hl.m. Prahy, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 123 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., rozhoduje o výši úplaty ředitel školy.

KVV bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky o zrušení vyhlášky č. 21/1994 Sb.

ad 4) PaedDr. Dagmar Drmotová předložila členům komise návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem je změna kompetencí městských částí Prahy dle zákona 561/2004 Sb.

KVV bere na vědomí Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb.

ad 5) P. Ondřej Gál, zástupce starosty předložil členům komise návrh termínů, místa a způsobu zápisu MŠ MČ Praha 5 na školní rok 2005/06. Termíny byly stanoveny řediteli škol v souladu s § 34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Termín vydávání tiskopisů  byl stanoven na 30.3. – 31.3.2005 a termín zápisu na 13.4.2005 od 13.00  do 17.00 hod.

Usnesení č. 8/2005

KVV bere na vědomí termíny, místo a způsob zápisu MŠ MČ Praha 5 na školní rok 2005/06 navržený řediteli příspěvkových organizací.

                                                                                                                                                 11/0/0

ad 6) P. Ondřej Gál, zástupce starosty, předložil členům komise žádost školy Mezinárodních a veřejných vztahů Praha o schválení podnájmu dvou tříd a kabinetu v objektu ZŠ Weberova na školní rok 2005/2006 pro účely zahájení výuky v osmiletém gymnáziu, který uzavře  pí ředitelka na dobu určitou do 30.6.2006 nad rámec kompetencí daných NS.

Usnesení č. 9/2005

KVV doporučuje Radě MČ Praha 5 schválit:

-          sídlo soukromé školy „Gymnázium školy Mezinárodních a veřejných vztahů Praha“ na adrese Weberova 1/1090, 150 00 Praha 5 – Košíře

-          uzavřít podnájemní smlouvu statutárním zástupcem ZŠ Praha 5 – Košíře, Weberova 1/1090 dle nájemní smlouvy č. 135/OŠT/2001, čl. 10, odst. 1) do 30.6.2006 na dvě učebny a kabinet

-          další jednání o dlouhodobém pronájmu učeben a dalších prostor tak, aby na této adrese mohlo sídlit plně organizované, soukromé osmileté gymnázium.

                                                                                                                                                 9/0/2

                                                                                                                                                

ad 7)  P. Ondřej Gál, zástupce starosty, seznámil přítomné s průběhem přípravné grantové komise, která se sešla dne 3.2.2005 v kanceláři vedoucí OŠK ve složení: p. Ondřej Gál, zástupce starosty, Mgr. Viktor Najmon a PaedDr. Dagmar Drmotová. Grantová komise otevřela obálky došlých grantů, zkontrolovala zda splňují všechna kritéria a zda mají doloženy všechny potřebné údaje. Granty byly rozděleny do tří kategorií – Volný čas dětí a mládeže, Tělovýchova a sport, Volnočasové aktivity škol a školských zařízení a byly navrženy částky na jednotlivé granty.

         Částky k přidělení byly navrženy   pouze žadatelům, kteří dodali všechny požadované údaje.

         Na granty „Pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu na rok 2005“ je v návrhu rozpočtu vyčleněna  celková částka 3.200 tis. Kč. Dle tabulek na jednotlivé kategorie grantů bylo v 1. kole rozděleno celkem 2.398.227,- Kč. Do 2. kola zbývá 801.773,- Kč.

        

Usnesení č. 10/2005

KVV doporučuje Radě MČ Praha 5 souhlasit s návrhem přidělení finančních částek na granty „Pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu na rok 2005“ dle tabulek 1 - 3.

                                                                                                                                                 11/0/0          

ad 8) P. Ondřej Gál, zástupce starosty, předložil členům komise návrh na vypsání 2. kola grantů pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu na rok 2005 s uzávěrkou 31.3.2005.

Usnesení č. 11/2005

KVV doporučuje Radě MČ Praha 5 souhlasit s vypsáním 2. kola grantů „Pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu na rok 2005“ v oblasti 3 - Volnočasové aktivity škol a školských zařízení.

                                                                                                                                                 11/0/0

ad 9) Různé

         P. Ondřej Gál, zástupce starosty, informoval členy komise o postupu řešení variant optimalizace v oblasti Košíře – Motol.  Všechny varianty jsou důkladně projednány s řediteli daných škol. Další jednání  s řediteli ZŠ Košíř proběhne 10.2.2005 a jednání pracovní skupiny pro optimalizaci MŠ Barrandov-Hlubočepy bude 28.2.2005.

         Doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc. informoval členy komise o přednášce pro zájemce z řad žáků základních škol  MČ Praha 5 na téma Einsteinovy zákony a fyzika. Přednáška se bude konat dne 12.4.2005 na FZŠ Barrandov II. Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 919.

         P. Ondřej Gál, zástupce starosty, informoval komisi o neinvestičním příspěvku MŠ, ŠD, který v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání stanovili ředitelé MŠ.

         Příští zasedání KVV se bude konat 7.3.2005 od 16.00 hod. v zasedací místnosti č. 506, Štefánikova 13,15.

                                                                                                                                

Konec zasedání:   17.30   hodin

Ověřil: Ondřej Gál, zástupce starosty

Zapsala: L. Dvořáková, OŠK                                                                                

                                                                                                                      Viktor Najmon

                                                                                                                        předseda KVV

Přečteno: 9692x
Publikováno: 14.02.2005, poslední změna: 14.02.2005
Vytisknout