Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro výchovu a vzdělávání šipka doprava Zápisy z jednání komise pro výchovu a vzdělávání šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2005

 
 
 

Zápis 1. zasedání KVV ze dne 17.1.2005

Zápis

1.zasedání komise výchovy a vzdělávání Rady MČ Praha 5 konaného dne 17.1.2005

v 16.00 hod v zasedací místnosti, 3.patro, nám.14.října 4

 

Ověřovatel: Ondřej Gál, zástupce starosty

 

Program:

1)     Schválení zápisu ze dne 29.11.2004

2)     Schválení programu 1.zasedání  KVV

3)     Žádost o pronájem prostor bývalé MŠ Renoirova 614

4)     Vzdělávání pedagogů – II. pololetí šk. roku 2004/2005

5)     Zřízení Školských rad §167, 168, zákona č. 561/2004 Sb., k 1.9.2005

6)     Neinvestiční příspěvek MŠ, ŠD

7)     Zřízení přípravné třídy na FZŠ Barrandov II., V Remízku 919 od 1.9.2005

8)     Řešení optimalizace ZŠ v oblasti Košíře – Motol – na stůl

9)     Řešení optimalizace MŠ v oblasti Hlubočepy (Barrandov) – na stůl

10) Různé

a.      pravidla pro zápis do MŠ ?

b.      2. zasedání KVV 14.2.2005

ad 1) Zápis KVV byl schválen bez připomínek.                                                                                  10/0/0

ad  2) Program byl schválen bez připomínek.                                                                         10/0/0

ad  3) P. Ondřej Gál, zástupce starosty, seznámil přítomné se žádostí rockové školy „Come to jam“ o pronájem prostor bývalé MŠ Renoirova 614 pro hudební školu. K jednání přizval Ing. Jiřího Pešu, ředitele školy, aby podal doplňující informace.

         Jedná se o soukromou školu, která působí již 12 rokem v klubu Mlejn na Praze 13. Vyučují žáky ve věku SŠ a VŠ. V budoucnu chtějí výuku rozšířit i pro menší děti. Hledají vhodný prostor, kde mohou žáci trávit své volné chvíle. Aktuálně mají 191 studentů. Žáci mají v prodejnách slevy na nákup hudebních nástrojů.

         Mgr. Věnceslava Zajíčková, ředitelka FZŠ Barrandov II., doporučuje tuto variantu pronájmu objetku.

Usnesení č. 1/2005

KVV doporučuje Radě MČ Praha 5 schválit záměr pronájmu objektu Praha 5 – Barrandov, Renoirova 614 hudební škole „Come to jam“.

                                                                                                                                                         10/0/0

ad 4) PaedDr. Dagmar Drmotová, vedoucí OŠK předložila komisi ke schválení  návrh organizace a finančního zajištění vzdělávání pedagogů mateřských a základních škol zřizovaných MČ Praha 5 v průběhu II. pololetí školního roku 2004/2005 v souladu s „Dlouhodobým záměrem rozvoje vzdělávání a rozvoje výchovně-vzdělávací soustavy MŠ, ZŠ MČ Praha 5

Usnesení č. 2/2005

KVV doporučuje Radě MČ Praha 5 schválit vzdělávací akce a jejich financování v rámci rozpočtu odboru školství a kultury na rok 2005.

                                                                                                                                                         10/0/0

ad 5) P. Ondřej Gál, zástupce starosty informoval komisi o nutnosti zřízení školských rad dle § 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Navrhuje volit 6 členů rady. Na příští KVV bude projednán návrh volebního řádu.

         PaedDr. Dagmar Drmotová doplnila, že školská rada musí být zřízena k 1.9.2005.

ad 6) P. Ondřej Gál, zástupce starosty, předložil členům komise informaci o výpočtu neinvestičních příspěvků na MŠ. Dohoda ředitelek vzejde z porady dne 21.1.2005.

KVV bere na vědomí informaci o výpočtu neinvestičního příspěvku na jednotlivých MŠ MČ Praha 5.

                                                                                                                                                        

ad 7) Mgr. Věnceslava Zajíčková, ředitelka FZŠ Barrandov II., předložila komisi na základě § 37, odst. 5, zákona č. 561/2004 Sb., žádost  o zřízení přípravné třídy na FZŠ Barrandov II. při PedfUK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 919 od 1.9.2005. důvodem je stále větší počet dětí s odklady a nepřipravených na plnění povinné školní docházky.

Usnesení č. 3/2005

KVV doporučuje Radě MČ Praha 5 schválit zřízení přípravné třídy na FZŠ Barrandov II. při PedfUK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 919 od 1.9.2005.                                                                                         

                                                                                                                                                         10/0/0

ad 8) P. Ondřej Gál, zástupce starosty, předložil členům komise návrh na optimalizaci ZŠ v oblasti Košíře – Motol. Vzhledem k tomu, že je období zápisu do 1. tříd, navrhuje tento materiál odložit na příští zasedání KVV, kde výsledky zápisů mohou ovlivnit řešení optimalizace.

         P. Ondřej Gál, zástupce starosty, Mgr. Viktor Najmon, předseda KVV, Mgr. Věnceslava Zajíčková, ředitelka ZŠ Barrandov II.,  p. Aleš Hejna, ředitel ZŠ Nepomucká  debatovali o jednotlivých variantách optimalizace.

Usnesení č. 4/2005

KVV odkládá tento materiál na příští zasedání.                                                                                  9/0/0

ad 9) P. Ondřej Gál, zástupce starosty, předložil členům komise návrh optimalizace MŠ v oblasti Hlubočepy (Barrandov). Navrhuje ustanovit pracovní skupinu pro přípravu řešení optimalizace sítě MŠ v oblasti Hlubočep.

KVV bere na vědomí návrh variantního řešení optimalizace sítě mateřských škol v oblasti Hlubočep (sídliště Barrandov).

Usnesení č. 5/2005

KVV souhlasí s ustanovením pracovní skupiny pro přípravu návrhu řešení optimalizace sítě mateřských škol v oblasti Hlubočep (sídliště Barrandov) ve složení:

-         Ondřej Gál, zástupce starosty

-         Mgr. Viktor Najmon, předseda KVV

-         RNDr. Milan Macek, CSc.

-         PaedDr. Dagmar Drmotová, vedoucí OŠK

-         Radka Fabiniová

-         zástupkyně ředitelek MŠ z oblasti Hlubočep (Barrandova)                                                     9/0/0

ad 10) P. Ondřej Gál, zástupce starosty, předložil komisi žádost Mgr. Marie Nové, ředitelky MŠ Kudrnova 1a o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ „U Krtečka“ Praha 5 – Motol, Kudrnova 1a s platností od 1.2.2005 do konce školního roku 2004/2005 – navýšení počtu dětí ze stávajících 100 na 108 dětí (minimum stanovené hygienickými předpisy).

Usnesení č. 6/2005

KVV doporučuje Radě MČ Praha 5 schválit povolení výjimky z počtu dětí v jednotlivých třídách Mateřské školy „U Krtečka“ Praha 5 – Motol, Kudrnova 1a s platností od 1.2.2005 do konce školního roku 2004/2005, dle přílohy.

                                                                                                                                                         9/0/0

        

ad 11) Různé

          P. Ondřej Gál, zástupce starosty, předloží na příští KVV členům komise návrh pravidel pro zápis do MŠ k projednání.

         2. zasedání KVV se bude konat v úterý 8.2.2005 od 16.30 hod. v zasedací místnosti, nám. 14. října, 3. patro.

         P. Ondřej Gál, zástupce starosty navrhuje ustanovení pracovní skupiny na vyhodnocení žádostí o grant ve složení:

         - Ondřej Gál, zástupce starosty

         - Mgr. Viktor Najmon

         - PaedDr. Dagmar Drmotová, vedoucí OŠK

 

Usnesení č. 7/2005

KVV souhlasí s ustanovením pracovní skupiny na vyhodnocení žádostí o grant ve složení:

         - Ondřej Gál, zástupce starosty

         - Mgr. Viktor Najmon

         - PaedDr. Dagmar Drmotová, vedoucí OŠK                                                                            9/0/0

                                                                                                                                                        

Konec zasedání: 18.15 hodin

Ověřil: Ondřej Gál, zástupce starosty  

Zapsala: L. Dvořáková, OŠK                                                                              

                                                                                                                      Viktor Najmon

                                                                                                                      předseda KVV

Přečteno: 10159x
Publikováno: 31.01.2005, poslední změna: 31.01.2005
Vytisknout