Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro výchovu a vzdělávání šipka doprava Zápisy z jednání komise pro výchovu a vzdělávání šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2004

 
 
 

Zápis 14. zasedání KVV ze dne 29.11.2004

Zápis

14.zasedání komise výchovy a vzdělávání Rady MČ Praha 5 konaného dne 29.11.2004

v 16.00 hod v zasedací místnosti, 3.patro, nám.14.října 4

 

Ověřovatel: Ondřej Gál, zástupce starosty

 

Program:

1)      Schválení zápisu ze dne 15.11.2004

2)      Schválení programu 14.zasedání  KVV

3)      NP Pod Žvahovem 5/463 – posouzení nabídek pronájmu

4)      Žádost o pronájem prostor ke zřízení soukromé jazykové školy

5)      Žádost o finanční příspěvek na IV. Ročník mezinárodního festivalu šachu

6)      Žádost o finanční příspěvek na dopravu -  taneční soubor JARO

7)      Žádost o povolení k úpravě provozní doby  MŠ Lohnického 851

8)      Návrh termínů zasedání  KVV na I. pololetí roku 2005

9)      Informace o vystupování  dětí v době vánočních svátků 

10)  Realizace výroby brožury o volnočasových aktivitách na území MČ Praha 5

11)  Návrh dodatku ke Zřizovacím listinám ZŠ, MŠ

12)  Vánoční besídka pro děti ZŠ, MŠ

13)  Žádost o finanční příspěvek FK Sparta Košíře

14)  Různé

ad 1) Zápis KVV byl schválen bez připomínek.                                                                                     5/0/0

ad  2) Program byl po doplnění o body 10 – 13 schválen bez připomínek.                                               5/0/0

ad  3) Mgr. Věnceslava Zajíčková seznámila přítomné s nabídkami na pronájem objektu Pod Žvahovem 5/463, k.ú. Hlubočepy – bývalá ZŠ

         ● Soukromá střední odborná škola a Soukromé střední odborné učiliště BEAN s.r.o.

         ● Střední polygrafická škola Praha s.r.o.

         PaedDr. Dagmar Drmotová měla připomínky k nabídce učebních oborů SSOŠ BEAN, které jsou rozšířené na státních školách.

         Mgr. Věnceslava Zajíčková navrhuje komisi opakovaně vyvěsit záměr pronájmu objektu Pod Žvahovem 5/463 s využitím pro školství.

         RNDr. Milan Macek, CSc. měl připomínky k tomuto návrhu,

         P. Ondřej Gál, zástupce starosty, navrhuje odložit tento materiál na příští zasedání KVV s tím, že budou pozváni zástupci škol k doplnění nabídky pronájmu.

Usnesení č. 92/2004

KVV doporučuje Radě MČ Praha 5 schválit pronájem objektu č.p. 463, Pod Žvahovem 5, k.ú. Hlubočepy – bývalá ZŠ Soukromé střední odborné škole a Soukromému střednímu odbornému učilišti BEAN s.r.o.

                                                                                                                                                         0/4/1

Usnesení č. 93/2004

KVV doporučuje Radě MČ Praha 5 schválit pronájem objektu č.p. 463, Pod Žvahovem 5, k.ú. Hlubočepy – bývalá ZŠ Střední polygrafické škole Praha s.r.o.

                                                                                                                                                         1/0/4

ad 4) Mgr. Věnceslava Zajíčková seznámila komisi se žádostí BUMBLE BEE s.r.o. o pronájem prostor ke zřízení soukromé jazykové školy.

         P. Ondřej Gál, zástupce starosty, navrhuje podpořit tuto žádost a doporučit pronájem objektu č.p 1117, Trojdílná 18, Praha 5 za účelem zřízení soukromé jazykové školy pro děti předškolního věku.

Usnesení č. 94/2004

KVV doporučuje Radě MČ Praha 5 schválit pronájem části objektu č.p 1117, Trojdílná 18, Praha 5 BUMBLE BEE s.r.o. pro účely zřízení soukromé jazykové školy pro děti předškolního věku.

                                                                                                                                                         5/0/0

ad 5) Členům komise byla předložena žádost o finanční příspěvek na IV. ročník mezinárodního festivalu šachu a her OPEN Praha 2005.

         P. Ondřej Gál, zástupce starosty, navrhuje, aby si agentura AVE Kontakt požádala znovu po schválení rozpočtu na rok 2005 nebo využila grantové řízení.

Usnesení č. 95/2004

KVV nedoporučuje poskytnout finanční příspěvek agentuře AVE Kontakt a doporučuje využít grantového řízení.                                                                                                                                                             6/0/0

ad 6) Členům komise byla předložena žádost o finanční příspěvek Sdružení rodičů a přátel dětských folklorních souborů Jaro na dopravu souboru JARO na mezinárodní folklorní festival v Palma de Mallorca v termínu od 29.3. – 2.4.2005.

Usnesení č. 95/2004

KVV nedoporučuje poskytnout finanční příspěvek Sdružení rodičů a přátel dětských folklorních souborů Jaro. Doporučuje využít grantového řízení 2005.                                                                                                              

                                                                                                                                                         6/0/0

ad 7) PaedDr. Dagmar Drmotová předložila členům komise žádost pí Olgy Brůčkové, ředitelky MŠ Lohniského 851 o úpravu provozní doby MŠ. Jde o 15 min. úpravu začátku a konce pracovní doby.

Usnesení č. 96/2004

KVV souhlasí s úpravou provozní doby MŠ Lohnického 851.                                                                6/0/0

ad 8) Členům komise byl předložen návrh termínů zasedání KVV na I. pololetí roku 2005.

         KVV bere na vědomí předložené termíny.

ad 9) PaedDr. Dagmar Drmotová podala informaci o agentuře ROUTE 102, která  organizuje doprovodný program předvánočních a vánočních akcí na pěší zóně Anděl v centru Prahy 5 – Smíchov. Kontakt na tuto agenturu byl ředitelům škol předán na poradě ředitelů dne 25.11.2004 a e-mail poštou tak, aby se dětské soubory mohly této akce zúčastnit.

ad 10) P. Ondřej Gál, zástupce starosty, předložil komisi návrh na realizaci výroby brožury volnočasových aktivit na území MČ Praha 5 firmou QUATTRO-PRODUCTION, s.r.o., která vyhotovila cenovou nabídku ve výši 300.000,- Kč a zodpověděl dotazy členů komise.

         RNDr. Milan Macek, CSc. měl připomínky k celkovým nákladům a časovém horizontu vydání této brožury.

Usnesení č. 97/2004

KVV doporučuje Radě MČ Praha 5 schválit realizaci výroby brožury o volnočasových aktivitách na území MČ Praha 5 společnosti QUATTRO-PRODUCTION, s.r.o., za celkovou cenu 300.000,- Kč.

                                                                                                                                                         5/1/0

        

ad 11)  PaedDr. Dagmar Drmotová předložila členům komise  návrh dodatku ke zřizovacím listinám základních a mateřských škol příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5 v souladu s § 119 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).

Usnesení č. 98/2004

KVV doporučuje Radě MČ Praha 5 souhlasit s dodatkem ke Zřizovacím listinám základních a mateřských škol, příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5.

                                                                                                                                                         6/0/0

ad 12) P. Ondřej Gál, zástupce starosty, seznámil přítomné s nabídkou agentury Amden s.r.o. uspořádat vánoční besídku pro děti ze základních škol a školek z Prahy 5. Místem konání je Národní dům na Smíchově.

RNDr. Milan Macek, CSc. měl připomínky k rozpočtu této akce.

Usnesení č. 99/2004

KVV doporučuje Radě MČ Praha 5 souhlasit s uspořádáním akce „Vánoční besídka pro děti základních škol a školek z Prahy 5“ agenturou Amden s.r.o. v Národním domě na Smíchově.

                                                                                                                                                         5/1/0

ad 13) Členům komise byla předložena žádost FK Sparta Košíře o finanční podporu na oslavy 95. výročí založení FK v Košířích.

Usnesení č. 100/2004

KVV nedoporučuje poskytnout finanční příspěvek FK Sparta Košíře a doporučuje využít grantového řízení.       

                                                                                                                                                         6/0/0

ad 14) Různé

-          P. Ondřej Gál, zástupce starosty, informoval komisi o stávající situaci v MŠ „U Krtečka“ Kudrnova 1a.

-          PaedDr. Dagmar Drmotová podala informaci o vynikající inspekční zprávě ČŠI v MŠ Kurandové.

-          Mgr. Věnceslava Zajíčková poděkovala MČ Praha 5 za navýšení finančních prostředků na mzdy pracovníků ve školách zřizovaných MČ Praha 5.

-          Mgr. Viktor Najmon, předseda KVV, poděkoval členům komise za práci v roce 2004.

Konec zasedání: 17.30 hodin

Ověřovatel: Ondřej Gál, zástupce starosty ………………………..

Zapsala: L. Dvořáková, OŠK                                                                                 

                                                                                                                      Viktor Najmon

                                                                                                                      předseda KVV

Přečteno: 12154x
Publikováno: 07.12.2004, poslední změna: 07.12.2004
Vytisknout