Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro výchovu a vzdělávání šipka doprava Zápisy z jednání komise pro výchovu a vzdělávání šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2004

 
 
 

Zápis 12. zasedání KVV ze dne 1.11.2004

Zápis

12.zasedání komise výchovy a vzdělávání Rady MČ Praha 5 konaného dne 1.11.2004

                        v 16.00 hod v zasedací místnosti, 3.patro, nám.14.října 4                        

 

Ověřovatel:

 

Program:

1)     Schválení zápisu ze dne 4.10.2004

2)     Schválení programu 12.zasedání  KVV

3)     Výroční zprávy ZŠ, MŠ

4)     Informace z výkazů o ZŠ, MŠ

5)     Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – Dr. V. Křepelka

6)     Návrh na sloučení ZŠ Radlická s odloučeným pracovištěm Nad Laurovou, MŠ Kroupova k 1.7.2005

7)     Návrh optimalizace základního školství v oblasti Košíře – Motol – na stůl

8)     Odměny ředitelů/lek ZŠ, MŠ – na stůl

9)     Různé

ad  1) Zápis KVV ze dne 4.10.2004 schválen                                                                        11/0/0

ad 2) Program KVV byl schválen bez připomínek                                                                              11/0/0

ad  3) PaedDr. Dagmar Drmotová předložila komisi rozbor výročních zpráv ZŠ, MŠ za školní rok 2003/2004. Upozornila na dobrou práci ředitelů/lek škol a členům komise zodpověděla dotazy. 

        

Usnesení č. 88/2004

KVV bere na vědomí rozbor výročních zpráv ZŠ, MŠ za školní rok 2003/2004.                                11/0/0

ad 4) PaedDr. Dagmar Drmotová předložila komisi údaje z výkazů o ZŠ a MŠ k 30.9.2004. Upozornila na úbytek dětí v ZŠ. U MŠ je počet tříd a dětí stanoven dohodou.

         RNDr. Milan Macek, CSc., měl připomínky k cílové kapacitě škol, bylo zodpovězeno.

           

Usnesení č. 89/2004

KVV bere na vědomí předložené údaje z výkazů o ZŠ, MŠ.                                                  11/0/0

ad 5) P. Ondřej Gál, zástupce starosty, předložil komisi stanovisko právníka k žádosti Dr. Křepelky ke změně nájemní smlouvy z 19.8.1996 ve znění dodatku č. 1 z 18.6.2004 a navrhuje ve spolupráci s Mgr. Věnceslavou Zajíčkovou, ředitelkou ZŠ Barrandov II. jednat s Dr. Křepelkou o uzavření nové nájemní smlouvy nebo ukončení smluvního vztahu.

         Mgr. Věnceslava Zajíčková ředitelka ZŠ Barrandov II. informovala členy komise o porušení čl. 7 nájemní smlouvy ze strany Dr. Křepelky a navrhuje vyhlásit výběrové řízení na nového nájemce pozemků a nebytových prostor nacházejících se v areálu ZŠ Barrandov II.

Usnesení č. 90/2004

KVV doporučuje schválit zadání vypracování návrhu  postupu dalšího řešení žádosti Dr. Křepelky ke změně nájemní smlouvy z 19.8.1996 ve znění dodatku č. 1 z 18.6.2004 advokátní kanceláři, JUDr. Blahoslav Mazourek, Praha 10, Vyžlovská 2244/38.

                                                                                                                                                         10/0/1

ad 6) P. Ondřej Gál, zástupce starosty, seznámil členy komise s návrhem sloučení ZŠ Praha 5 – Radlice, Radlická 140/115 s odloučeným pracovištěm Praha 5, Nad Laurovou 1983, MŠ Praha 5 – Smíchov, Kroupova 2775. Návrh byl předběžně projednán s řediteli obou škol.

         Dotazy zodpověděla PaedDr. Dagmar Drmotová.

        

Usnesení č. 91/2004

KVV doporučuje Radě MČ Praha 5 souhlasit s návrhem sloučení ZŠ Praha 5 – Radlice, Radlická 140/115 s odloučeným pracovištěm Praha 5, Nad Laurovou 1983, MŠ Praha 5 – Smíchov, Kroupova 2775 k 1.7.2005.                                                                                                                                                                                       11/0/0

ad 7) P. Ondřej Gál, zástupce starosty, seznámil členy komise s návrhem optimalizace základního školství v oblasti Košíře – Motol. Proběhlo jednání s řediteli škol s tím, aby uvažovali o  výhledu optimalizace ZŠ v tomto regionu.

         

         PaedDr. Milada Kodymová, ředitelka ZŠ Weberova podala návrh možnosti sloučení škol, ke kterému následně byly  OŠK podrobněji rozpracovány podklady, které jsou součástí předkládaného materiálu s návrhem na sloučení zmíněných subjektů k 1.9.2006. Nástupnickou organizací se stane ZŠ Weberova 1.

         PaedDr. Dagmar Drmotová podala doplňující vysvětlení k předmětnému návrhu a zodpověděla členům komise dotazy.

         Mgr. Viktor Najmon, předseda KVV navrhuje tento materiál odložit na příští zasedání.

         Mgr. Věnceslava Zajíčková,ředitelka ZŠ Barrandov II. a p.Aleš Hejna, ředitel ZŠ Nepomucká uvedli ,stejně jako předkladatel, že nevidí důvod k odkladu projednání předloženého materiálu.

        Je kvalitně zpracován a není pravděpodobné, že by se uváděné skutečnosti do dalšího projednávání změnily.

         Předseda komise dal hlasovat o protinávrhu a po jeho nepřijetí o původním návrhu.  

Usnesení č. 86/2004

KVV odkládá tento materiál na příští zasedání.

                                                                                                                                                         3/5/3

Usnesení č. 87/2004

KVV doporučuje Radě MČ Praha 5 provést optimalizaci v oblasti Košíře – Motol sloučením

ZŠ Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720 se ZŠ Praha 5 – Košíře, Weberova 1/1090 k 1.9.2006.

                                                                                                                                                         7/2/2

ad 8) P. Ondřej Gál, zástupce starosty, předložil komisi návrh na odměny ředitelů/lek základních a mateřských škol za II. pololetí šk. roku 2003/2004.

         PaedDr. Dagmar Drmotová informovala o postupu rozdělování odměn.

         RNDr. Milan Macek, CSc., měl připomínky k výši navrhované částky a navrhuje změnit pravidla pro udělování odměn.

        

Usnesení č. 88/2004

KVV doporučuje Radě MČ Praha 5 schválit předložený návrh na odměny ředitelů/lek základních a mateřských škol za II. pololetí šk. roku 2003/2004.                                                                                                                                                                                                                                                                                      11/0/0

P. Ondřej Gál, zástupce starosty, navrhuje na příští zasedání KVV připravit současná pravidla pro udělování odměn k připomínkování.

ad 9) Různé

         Mgr. Věnceslava Zajíčková, ředitelka ZŠ Barrandov II., požádala komisi o včasnou informaci ohledně vystoupení dětí v době vánočních svátků.

         Bude projednáno na příštím zasedání KVV.

                                                                                                                                                        

Konec zasedání: 17.15 hodin

Ověřovatel: Ondřej Gál, zástupce starosty ………………………..

Zapsala: L. Dvořáková, OŠK                                                                              

                                                                                                                      Viktor Najmon

                                                                                                                      předseda KVV

Přečteno: 12258x
Publikováno: 07.12.2004, poslední změna: 07.12.2004
Vytisknout