Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro výchovu a vzdělávání šipka doprava Zápisy z jednání komise pro výchovu a vzdělávání šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2004

 
 
 

Zápis 11. zasedání KVV ze dne 4.10.2004

Zápis

11.zasedání komise výchovy a vzdělávání Rady MČ Praha 5 konaného dne 4.10.2004

v 16.00 hod v zasedací místnosti, 3.patro, nám.14.října 4

________________________________________________________________________________

 

Ověřovatel: O. Gál, zástupce starosty

 

Program:

1.      Schválení zápisu ze dne 20.9.2004

2.      Schválení programu 11.zasedání  KVV

3.      Stanovení počtu tříd a počtu dětí v MŠ Kudrnova

4.      Zástupce MČ Praha 5 do Rady školy při ZŠ Nepomucká

5.      Školské granty

6.      Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – Dr. Křepelka

7.      Různé

ad  1) Zápis KVV ze dne 20.9.2004 schválen                                                                        7/0/0

ad 2) P. Ondřej Gál, zástupce starosty, doplnil program o bod – řešení stížnosti rodičů dětí MŠ Kudrnova – vyjádření zástupců stran.

Program KVV byl schválen bez připomínek                                                                           6/0/1

ad  3) P. Ondřej Gál, zástupce starosty, předložil členům komise žádost pí Kateřiny Boublíkové, ředitelky MŠ Kudrnova, o stanovení počtu tříd a počtu dětí ve třídách mateřské školy dle předloženého návrhu v souladu s odst. 4 § 3 a odst. 8 § 4 vyhlášky č. 35/1992 Sb., o mateřských školách v platném znění.        

Členové komise podali připomínky k naplněnosti tříd.

        

Usnesení č. 80/2004

KVV doporučuje Radě MČ Praha 5 schválit stanovení počtu tříd MŠ „U Krtečka“ Praha 5 – Motol, Kudrnova 1a ve školním roce 2004/2005 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                                         7/0/0

Usnesení č. 81/2004

KVV doporučuje Radě MČ Praha 5 schválit stanovení počtu dětí ve třídách MŠ „U Krtečka“ Praha 5 – Motol, Kudrnova 1a ve školním roce 2004/2005 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                                         6/0/1

ad 4) P. Ondřej Gál, zástupce starosty, informoval členy komise o postupu řešení stížnosti rodičů dětí na Mgr. Kateřinu Boublíkovou, ředitelku MŠ „U Krtečka“, Praha 5 – Motol, Kudrnova 1a a přizval zástupce obou stran k podání vyjádření k této záležitosti.

            P. Jan Renc, zástupce rodičů dětí MŠ „U Krtečka“ vysvětlil KVV situaci, která vznikla na MŠ po nástupu pí ředitelky Mgr. Kateřiny Boublíkové. Předal kopii stížnosti předsedovi komise a požádal o pomoc řešit tuto záležitost.

            Mgr. Kateřina Boublíková, ředitelka MŠ „U Krtečka“, informovala členy komise o situaci, ve které se ocitla po jmenování do funkce ředitelky. Dosud není seznámena s obsahem stížnosti ze strany rodičů.

            Členové komise diskutovali o dané situaci.

            Mgr. Viktor Najmon, předseda komise, požádal zástupce obou stran o šetrné řešení, které by se nedotklo výchovy dětí.

            Mgr. Věnceslava Zajíčková, ředitelka FZŠ Barrandov II., navrhuje podpořit ředitelku MŠ „U Krtečka“.

Usnesení č. 82/2004

KVV bere na vědomí vyjádření zástupců rodičů dětí MŠ „U Krtečka“ a Mgr. Kateřiny Boublíkové, ředitelky MŠ „U Krtečka“.

                                                                                                                                                         7/0/0

ad 5) Mgr. Viktor Najmon, předseda komise, informoval členy komise o svém zájmu stát se zástupce MČ Praha 5 v Radě školy při ZŠ Nepomucká.

         Mgr. Věnceslava Zajíčková, ředitelka FZŠ Barrandov II., navrhuje, aby po zavedení povinné Školské rady byli jmenováni občané z řad rodičů a spolupracovníků školy.

Usnesení č. 83/2004

KVV souhlasí se jmenováním Mgr. Viktora Najmona na člena Rady školy při ZŠ Nepomucká jako zástupce zřizovatele MČ Praha 5.

                                                                                                                                                         6/0/1

ad 6) P. Ondřej Gál, zástupce starosty, seznámil členy komise s návrhem pravidel pro udělování grantů ve školství, ke kterému nebyly podány žádné připomínky.

        

Usnesení č. 84/2004

KVV souhlasí s návrhem pro udělování grantů ve školství na rok 2005.                                              7/0/0

Usnesení č. 85/2004

KVV doporučuje Radě MČ Praha 5 vyhlásit výběrové řízení v oblasti školství na udělení grantů pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu na rok 2005.

                                                                                                                                                         7/0/0

ad 7) P. Ondřej Gál, zástupce starosty, požádal členy komise o odložení bodu – Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – Dr. Křepelka. Bude požadovat vyjádření právníka ke změnám ve stávající NS.

KVV odkládá tento materiál na příští zasedání.

ad 8) P. Ondřej Gál, zástupce starosty, předložil komisi žádost ZŠ MČ Praha 5 o grant MHMP pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 2005.

        

Usnesení č. 86/2004

KVV doporučuje Radě MČ Praha 5 schválit žádost ZŠ MČ Praha 5 o grant MHMP na rok 2005.

                                                                                                                                                         7/0/0

ad 9) Různé

         P. Aleš Hejna, ředitel ZŠ Nepomucká, poděkoval všem, kteří se podíleli na organizačním a materiálním zabezpečení výstavy „Smichovské dílny“

         Mgr. Věnceslava Zajíčková, ředitelka ZŠ Barrandov II., navrhla členům komise souhlasit s udělením mimořádné odměny za organizaci „Smíchovských dílen“ p. Aleši Hejnovi, řediteli ZŠ Nepomucká. Požádala komisi o zajištění vhodného umístění vystavovaných děl v prostorách ÚMČ Praha 5.

        

Usnesení č. 79/2004

KVV děkuje p. Aleši Hejnovi, řediteli ZŠ Nepomucká a realizačnímu týmu za organizační a materiální zabezpečení výstavy „Smíchovské dílny“ a souhlasí s udělením mimořádné odměny.                                                                                                                                                                                                                                    6/0/1

           

Konec zasedání: 17.00 hodin

Ověřil: Ondřej Gál, zástupce starosty  

Zapsala: L. Dvořáková, OŠK                                                                              

                                                                                                                      Viktor Najmon

                                                                                                                      předseda KVV

Přečteno: 11961x
Publikováno: 07.10.2004, poslední změna: 07.10.2004
Vytisknout