Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise kulturní, památkové péče a regenerace šipka doprava Zápisy z jednání komise kulturní a pámátkové péče (před sloučením) šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2004

 
 
 

Zápis 9. zasedání kulturní komise ze dne 15.9.2004

Zápis

9.zasedání kulturní komise Rady MČ Praha 5 konaného dne 15.9.2004

v 16.30 hod v zasedací místnosti č. 511, Štefánkova 13,15   

Ověřovatel: Mgr. Ĺ. Riedlbauchová, předsedkyně kulturní komise

Program:

1)      Schválení zápisu ze dne 8.9.2004

2)      Schválení programu 9.zasedání  KUK

3)      Pronájem objektu č.p. 926, ul Wassermannova

4)      KK Poštovka (materiály ze 7. zasedání KUK dne 23.6.2004)

5)      Granty (připomínkování)

6)      Representace dětí do Maďarska – informace Mgr. Ľ. Riedlbauchová

7)      Využití výstavní síně

8)      Oslavy státního svátku 28.10.2004

9)      Různé

ad 1) Mgr. Ĺubica Riedlbauchová podala informaci o konání výstavy textilu ak. mal. Ludmily Kaprasové v Maďarsku. Informovala o připravované třídenní akci, vystoupení 20ti členného dětského pěveckého sboru  v Maďarsku. Oslovila pí Mgr. Věnceslavu Zajíčkovou a dětský pěvecký sbor „Pegas“, aby reprezentoval MČ Praha 5.

         Mgr. Věnceslava Zajíčková, ředitelka FZŠ Barrandov II., navrhla komisi vydat CD s nahrávkami sboru jako reprezentativní dárek.

         Ubytování a strava je zajištěna zdarma. MČ Praha 5  uhradí dopravu.

Usnesení č. 54/2004

KUK doporučuje Radě MČ Praha 5 souhlasit s výjezdem dětského pěveckého sboru „Pegas“ na vystoupení v Maďarsku s tím, že doprava bude hrazena z rozpočtu kapitoly 06 kultura.

                                                                                                                                                         8/0/0

ad 2) V programu 9. zasedání KUK byly provedeny tyto změny:

           Bod č. 1) byl odložen na příští zasedání komise a doplněn:          

1)      Prezentace dětí z Maďarska – informace Mgr. Ĺ. Riedlbauchová – ústně

6)      Využití výstavní síně

7)      Oslavy státního svátku 28.10.2004

8)      Různé          

         

          Program KUK byl schválen bez připomínek                                                                                8/0/0

ad 3) P. Ondřej Gál, zástupce starosty, předložil komisi návrh na využití uvolněných prostor objektu č.p. 926, ul Wassermannova, projekt Centra celoživotního vzdělávání Praha 5, zastoupené p. Josefem Vondráčkem, ředitelem SZUŠ Music Art se záměrem vytvořit multikulturní centrum. Provoz by byl zajištěn z grantů a projektů SF MŠMT ČR a  dotace ESF.

          Pí Mgr. V. Zajíčková podala informaci o práci p. Josefa Vondráčka a jeho kolektivu.

Usnesení č. 55/2004

KUK podporuje uveřejnění pronájmu objektu č.p. 926, ul Wassermannova se záměrem vytvoření kulturního a vzdělávacího centra.                                                                                                                       9/0/0

                                                                                                                                            

ad 4) P. Ondřej Gál, zástupce starosty, podal členům komise informaci o průběhu jednání s pí Marií Sojkovou, ředitelkou KK Poštovka, kde byl projednán další vývoj kulturního zařízení. Navrhuje dvě možná řešení:

1.vypsat konkurzní řízení na ředitele KK Poštovky s tím, že zájemce předloží záměr dalšího fungování       Poštovky

2.vypsat výběrové řízení na pronájem KK Poštovka s podmínkou využití pro kulturní účely

Pí Marie Sojková upřesnila důvody jednání, kterými je její odchod do důchodu ke dni 31.1.2005.

P. Josef Eisman podal připomínky k návrhu č. 2.

Usnesení č. 56/2004

KUK bere na vědomí rozhodnutí pí Marie Sojkové, ředitelky KK Poštovka odejít ke dni 31.1.2005 do důchodu.

                                                                                                                                                         9/0/0

Usnesení č. 57/2004

KUK doporučuje Radě MČ Praha 5 vypsat konkurzní řízení na ředitele KK Poštovka.                           9/0/0

                                                                                                                                                        

ad 5) PaedDr. Dagmar Drmotová předložila členům komise návrh na tématické okruhy grantového řízení

         MČ Praha 5 pro oblast kultury a umění, zásady pro poskytování finančních grantů na obnovu památek a požádala přítomné  o připomínky na e-mail dagmar.drmotova@p5.mepnet.cz do 30.9.2004.

                                                                                                                                            

ad 6) Pí. Mgr. Ĺubica Riedlbauchová navrhla pověřeným členům komise připravit do příštího zasedání KUK podrobný seznam požadavků výstav ve výstavní síni Štefánikova 13,15 na rok 2005.

         PaedDr. Dagmar Drmotová připomněla, že o bezplatném zapůjčování výstavní síně musí rozhodnout Rada MČ Praha 5 usnesením.

         P. Ondřej Gál, zástupce starosty, navrhuje sestavit tříčlennou pracovní skupinu (tzv. výstavní komisi) ve složení:
Mgr. Ĺubica Riedlbauchová, předsedkyně kulturní komise

         Ondřej Gál, zástupce starosty

         Ludmila Kaprasová,

         která by připravila podklady pro obsazování výstavní síně.

Usnesení č. 58/2004

KUK souhlasí s vytvořením pracovní skupiny ve složení:Mgr. Ĺubica Riedlbauchová, předsedkyně kulturní komise

                                                                                    Ondřej Gál, zástupce starosty

                                                                                    Ludmila Kaprasová.                                      

1. jednání výstavní komise se uskuteční 30.9.2004 v 10.00 hod.                                                             9/0/0

ad 7) PaedDr. Dagmar Drmotová informovala komisi o finančních prostředcích ve výši 200tis. Kč určených na oslavy 28. října. Slavnostní umístění pamětní desky Obětí pražského povstání Tatry Smíchov zatím není možno realizovat vzhledem k tomu, že není vyjádření odb. památkové péče MHMP.

          

KUK odkládá tento materiál na příští zasedání.                                                                                    9/0/0

                                                                                                                                                        

ad 8) Různé - nebyly vzneseny žádné připomínky.

Přítomni: dle prezenční listiny

Začátek jednání:  15.30 hod.

Konec jednání:    17.30 hod.

Příští zasedání komise:

13.10.2004 od 15.30 hod., zasedací místnost č. 511, Štefánikova 13,15, 5. patro

Zapsala: L. Dvořáková

Ověřila: Mgr. Ĺ. Riedlbauchová

              předsedkyně kulturní komise

Přečteno: 13495x
Publikováno: 30.09.2004, poslední změna: 26.10.2004
Vytisknout