Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise mediální (old) šipka doprava Zápisy z jednání - 2011

 
 
 

Zápis z 15. zasedání Mediální komise RMČ ze dne 19.8. 2011

Zápis z 15. zasedání Mediální komise RMČ konané 23. 8. v 13.00 hodin

 

Přítomni: Bc. Miloslav Mrštík, Ing. Richard Kopáček, Michal Šesták, Karel Novotný, Bc. Lukáš Herold, Ing. Ondřej Velek, Jaroslav Knap, A. Martínek

Hosté: Mgr. Jana Skalová, Bc. Luděk Sefzig

 

1. Zahájení

Podle prezenční listiny je komise usnášeníschopná.

 

3. Schválení zápisu ze 14. zasedání z 15. 7. 2011

Mediální komise
schvaluje

zápis ze 14. zasedání MK ze dne 15. 7. 2011  
7/0/0

 

4. Schválení programu

Mediální komise
schvaluje

program 15. zasedání MK ze dne 23. 8. 2011 se změnou: bod 2. Informace o

personální změně ve funkci předsedy MK přesunut za bod 6.                                                                            
7/0/0

 

5. Kontrola úkolů z minulého zasedání

Výzkumy veřejného mínění – témata otázek nebyla zatím rozeslána. OVV rozešle témata členům

Komise k odsouhlasení. Úkol trvá.

 

6. Hodnocení čísla 8/11

Drobné výhrady k fotografiím p. Dudka. Každý příspěvek či úprava článků musí být zaslán na hromadný

redakční email a na emaily Redakční rady.

Mediální komise hodnotí s drobnými výhradami výtisk Pětky pro vás                                                7/0/1

MK doporučuje zasílání náhledů aktuálního čísla RR 48 hodin před tiskem                                       8/0/0


2. Informace o personální změně na pozici předsedy Mediální komise RMČ

Na základě usnesení 9/6/11 ZMČ ze dne 26.07.11 se stal Michal Šesták radním pro kulturu a školství. RMČ

16.8.2011 dle usnesení 31/1060/2011 pak stanovila takto: RMČ Michala Šestáka odvolává z funkce předsedy

Mediální komise RMČ na vlastní žádost a Bc. Miloslava Mrštíka jmenuje do funkce předsedy Mediální komise

RMČ.

 

7. Pětka pro Vás – návrh obsahu čísla 9/11

Bc. Sefzig okomentoval návrh čísla.

Diskuse:

-          titulní foto na časopis – téma „škola začíná“ místo foto Viléma Veverky.

-          Nové zadání ankety – téma školství. Otázka bude určena následně – mailem členy MK.

-          Jaroslav Knap upozornil, že by bylo vhodné vyhradit ¼ strany pro Infocentrum.

-          Bc. L. Herold požádal o umístění článku na podporu neziskového sdružení Palata a základní školy

v Holečkově ulici. Mediální komise umístění podpořila.

-          Akce Týden neziskových organizací: Mediální komise se shodla na potřebě dodržování předem

zadaných pravidel týkajících se začlenění do seznamu neziskovek. Především jde o včasnost přihlášení se do

akce. Mgr. Jana Skalová upozornila, že nelze zařadit do prázdninového Týdne neziskových organizací ty, které

mají na starosti ochranu životního prostředí a další podobné projekty, Týden nevládních neziskových

organizací se bude nyní zabývat sociální a zdravotní oblastí (již prošlo 2x zasedáním RMČ).

 

MK schvaluje návrh čísla 9/11 se změnou titulní fotografie na obálce – téma škola,děti                  8/0/0                                         

8. TVP – plán reportáží

Bc. Sefzig předložil plán reportáží v termínu srpen – září 2011.

Mediální komise RMČ
schvaluje

plán reportáží TVP5                                                                                                                          7/0/0

 

9. Různé

-          Otázka pro rubriku Politikum: Jak hodnotíte bytovou koncepci Prahy 5 a jaké kroky v této oblasti podporujete?

-          MK žádá jednotlivé kluby, aby dodržovaly téma v otázkách politiků                                     6/0/0

-          MK upozorňuje kluby, že v případě včasného nedodání materiálu může dojít k nezařazení příspěvku                                                                                                                                         6/0/0

 

Úkoly pro 16. zasedání

-          OVV na 16. zasedání MK přijde s návrhem, jak dále naložit se serverem www.ipetka.cz.

-          Výzkumy veřejného mínění (úkol z min. zasedání) – viz bod 5.

 

 

Zápis: T. Fulajtárová

Ověřil: Bc. Miloslav Mrštík

Přečteno: 4568x
Publikováno: 30.08.2011, poslední změna: 30.08.2011
Autor: Kancelář městské části Praha 5
Vytisknout