30.VOR_25.2.2016_audio-video__temata_Stand-Up

30. Výbor  pro otevřenou radnici (VOR) dne 25.2.2016

v místnosti č. 614, ÚMČ P5, Štefánikova 13/15,  P-5 

(od 17:00-18:00)

 

Přítomni: Ing. Ondřej Velek - předseda, Mirka Havlová – místopředsedkyně,

 

Nepřítomni: Ing. Vítězslav Katzer, Ing. Tomáš Mysliveček, RNDr. Radomír Palovský, RNDr. Drahomír Bárta, Bc. Tereza Procházková, PhDr. Jiří Malínský, Ondřej Kreidl,

 

Hosté:  Mgr. Jan Martínek

 

Výbor neusnášeníschopný

 

1/ Schválení programu a ověřovatelů zápisu VOR

 Zápisy a dokumenty VOR jsou zveřejněny na STRÁNCE  http://www.praha5.cz/cs/organizace/vybory-a-komise/24773-vybor-otevrena-radnice

 

2/ Diskuse zlepšení funkcionalit nového webu a audio/vido zakázek  radcnice P5

 Informace  z OOR-IC k formulaci zadání výběrových řízení.  Proběhla diskuse o technických i organizačních aspektech zakázky.Audio/video/hlasování/steno/podklady ZMČ

Ondřej Velek pošle ICT doplněný text nabídky.

Pavel Kováč zkonzultuje kritéria výběrového řízení s radnicemi P3, P8, a dalších obcí s moderním systémem.

VOR  diskutoval pomoc pro přípravu zadání zakázky na nový web WWW.PRAHA5.CZ.

V současné době radní i ICT  navrhuje dodavatele, který bude koordinátorem podle Rámcové smlouvy a  bude také sám programovat nebo pomáhat formulovat zakázky  na další „moduly“ (registry, funkcionality).

 

3/ OTEVŘENÁ DATA

Pavel Kováč podal informace z OOR- ICT o stavu implementace směrnice tajemníka UMČ a zveřejnění modelového datasetu z radnice P5  (faktury). První test úspěšně prošel viz http://www.praha5.cz/cs/sekce/opendata.

 

VOR diskutoval návrhy dalších i jednodušších datasetů.

O. Velek informoval o tématech semináře "Open Data Stand Up" 18.2.2016  http://www.otevrenadata.cz/

K tématu  FAKTURY doporučil přizvat na  jednání VOR  z VŠE Ing. Lucii Sedmihradskou (sedmihradska@centrum.cz).

 

4/  Různé

 Trvá kontrola úkolů a docházky členů VOR.

 O. Velek informoval  o stavu příprav e-konference  Praha-Berlín-Vídeň ("social housing") a panelové diskuse VOR/MEK "Dobrá praxe radnic ČR v Transparenci/Participaci/Pluralitě" 

 ----------------------------------------------

Ing. Ondrej VELEK

předseda VOR

W: http://www.praha5.cz/cs/organizace/vybory-a-komise/24773-vybor-otevrena-radnice

E: ondrej.velek@praha5.cz

M: 604 334424

-------------------------------------

 Pavel Kováč

Tajemník VOR (Oddělení informačních a komunikačních technologií ÚMČ P5)

E: pavel.kovac@praha5.cz

T: 257 000 955

M: 604291479

 

Příloha

-----

Inspirace pro výběrové řízení na Audio/video/hlasování:
1. Předmět plnění:
1.1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je realizace služeb spočívajících v pořizování a přenosu záznamů ze zasedání Zastupitelstva v rozsahu:
- instalace kamerového systému,
- testy kamerového systému,
- test konektivity,
- test vysílání,
- on-line přenos záznamu z průběhu celého jednání zasedání Zastupitelstva v definovaném formátu na webové stránky, přičemž na webové stránce bude umístěn link na příslušný videoserver, kde audiovizuální přenos poběží,
- dohled nad systémem po celou dobu jednání zastupitelstva, v případě potřeby korekce snímaných subjektů,
- předání videonahrávky v definovaném formátu,
- odinstalace veškerých zařízení po skončení přenosu.


1.2. Specifikace předmětu, technické požadavky
Počet kamer a jejich rozmístění zadavatel nespecifikuje, uchazeč však musí zajistit snímání celkového pohledu na sál a současně snímání mluvícího předsedajícího zastupitelstva (primátor), hlasovacího plátna a každého mluvícího člena zastupitelstva nebo mluvícího občana u řečnického pultu s mikrofonem.
Požadavky na online přenos:
- u videa rozlišení minimálně 480x320 pixelů,
- u videa datový tok minimálně 500 kbps,
- u audia vzorkovací frekvence minimálně 44,1 kHz,
- u audia datový tok minimálně 96 kbps.
Požadavky na videonahrávku:
- rozlišení videa 720x576 pixelů
- 25 snímků za sekundu
- datový tok audia minimálně 96 kbps
- vzorkovací frekvence audia minimálně 44,1 kHz

Hlasovací systém:
instalace hlasovacího systému, konferenční verze
instalace hlasovacích jednotek, mikrofonů, řídící jednotky, řídícího PC, monitoru předsedajícího, veškerých datových rozvodů
zajištění obsluhy systému po celou dobu jednání zastupitelstva
vytištění dokumentů – výsledky jednotlivých hlasování
archivace celého jednání (data - výsledky jednotlivých hlasování, indexovaný zvukový záznam) na médium (USB Flash)
odinstalování veškerých zařízení

Termíny plnění služeb budou podřízeny termínům jednání Zastupitelstva.

Termíny plnění služeb, na celý kalendářní rok, tudíž i termíny konání Zastupitelstva města, budou vždy určeny po vzájemné dohodě obou smluvních stran, nejpozději však do 1. listopadu předešlého kalendářního roku.

 ===========================================

 Fond Otakara Motejla Nadace Open Society Fund Praha.

Deset příspěvků :Seminář Stand Up 18. února 2016 ve Vinohradském pivovaru na Korunní 106, P10 .

Seznam došlých faktur subjektu veřejné správy, např. městské části hl.
m. Prahy FAKTURY   VSE   - Lucie Sedmihradská <sedmihradska@centrum.cz>

 Data o kvalitě života - např. o životním prostředí, o výkonech zdravotnických zařízení, hodnocení školských zařízení či data ke kriminalitě

Zeleň  (v Brně)

--- Statistické informace o kvalitě péče v porodnicích
--- Polohová data vozidel MHD
--- Obchodní rejstřík
--- Výzkumné zprávy vztahující se k léčivům schváleným pro ČR
--- Statistické listy trestní
--- Anonymizované prvotní záznamy odpovědí žáků v testech státní maturity
--- Jména advokátů spojená se spisovými značkami vydaných rozhodnutí soudů

 

Michal Tošovský

FOND OTAKARA MOTEJLA

 Hradecká 18, 130 00 Praha 3

t: +420 226 227 703

m: +420 602 306 123

michal.tosovsky@motejl.cz

www.osf.cz

www.facebook.com/nadace.osf

@nadaceOSF

 

Přečteno: 1278x
Publikováno: 09.03.2016, poslední změna: 09.03.2016