Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor otevřená radnice šipka doprava Zápisy VOR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

29.VOR_11.2.2016_nektere_funkcionality_noveho_webu

29. Výbor  pro otevřenou radnici (VOR) dne 11.2.2016

v místnosti č. 614, ÚMČ P5, Štefánikova 13/15, Praha 5

(od 16:00 do 17:00)

 

Přítomni: Ing. Ondřej Velek - předseda, Mirka Havlová – místopředsedkyně, PhDr. Jiří Malínský, Ondřej Kreidl,

 

Nepřítomni: Ing. Vítězslav Katzer, Ing. Tomáš Mysliveček, RNDr. Radomír Palovský, RNDr. Drahomír Bárta, Bc. Tereza Procházková

 

Hosté:  ….

VÝBOR NEUSNÁŠENÍSCHOPNÝ

 

ÚKOL: Předseda VOR spolu s tajemníkem zveřejní tabulku s docházkou na VOR za r. 2015.

 

1/ Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Zápis 28.VOR je zveřejněn na webu VOR
http://www.praha5.cz/cs/organizace/vybory-a-komise/24773-vybor-otevrena-radnice  

2/ Diskuse k zlepšení funkcionalit nového webu / intranetu
VOR byl informován o aktivitách KIT, MEK, KRR.

 

VOR diskutovalpřípravu veřejné zakázky na Audio/video/hlasování/stenozáznamu ZMČ (úkol pro OOR, odd. veřejných zakázek) na formulaci zadání VŘ.

 

KIT navrhl kontrolu Wi-Fi sítě radnice (úkol pro odd. ICT), revizi vnitřních LAN rozvodů radnice. KIT dále diskutoval agendový systém PROXIO (Marbes). Prezentace spol. MARBES k PROXIU je zpřístupněna ve skladu VOR na Intranetu.

 

MEK potvrdil zájem o rozvoj portáluwww.ipetka.cz a žádal KST doplnit archiv starých čísel zpravodaje Pětka. KST připravuje se nové výběrové změnou personálního složení KST došlo ke změně stylu práce a revizi komunikačních kanálů radnice, změna tištěných periodik apod.

 

KRR prý poptává nové redaktory zpravodaje Pětka.

 

VOR doporučil pro analýzu kvalty plurality v radničních médiích portál www.hlasnatrouba.cz/.

 

VOR ocenil zlepšení transparence na webu P5 https://zakazky.praha5.cz/, www.gemin.cz/profil/mestska-cast-praha-5.

VOR doporučil proškolit referenty úřadu přes https://sandbox.gemin.cz/

 

VOR požaduje od ÚMČ zlepšit úřední desku s archivem.

 

VOR požaduje zveřejnění celé zprávy z participačního procesu k revitalizaci osady Buďánka dodané již z prosince 2015 na webu  např. http://www.praha5.cz/cs/sekce/budanka-pro-prahu/

 

VOR diskutoval podporu konferenci NNO (v září 2016?) a podporu přípravy participačního rozpočtu 2017, který žádaly NNO na diskusi  se starostou (snídaně 28.1.2016 na NROS).

 

VOR bude dále diskutovat přihlášení radnice P5 k www.PAKTPARTICIPACE.cz pro schválení na další ZMČ (v dubnu).

 

3/  OTEVŘENÁ DATA

 

Pavel Kováč z ICT informoval o přípravě prvním datasetu ÚMČ Praha 5 (Faktury 2015). Tento prvý dataset (KDF) úřad ještě čistí, aby nebyly zveřejněny citlivé informace podle zákona na ochranu osobních údajů. Server MHMP je připraven pro lokální katalog otevřených dat (CKAN) na http://www.praha5.cz/cs/sekce/budanka-pro-prahu/.

 

ÚKOL: Tajemník VOR zašle členům VOR souhrn současného stavu přípravy dalších datových sad a seznam kontaktních osob z jednotlivých odborů  ÚMČ Prahy 5.

 

O.Velek informoval, že seminář „Open Data Stand Up“ je ve čtvrtek 18. února ve Vinohradském pivovaru (www.otevrenadata.cz/aktualni-deni/pomozte-nam-vybrat-data-k-otevreni-prihlaste-se-na-open-data-stand-up/). Radnice se může také přihlásit k Open Data Day 5. března -  s  případnou iniciativu P5 pomůže propagovat OSF Michal Tošovský motejl@motejl.cz.

 

4/  Různé 

 

ÚKOL : VOR žádá kancelář  městské části KMČ předávat zastupitelům dokumenty pro ZMČ na flash paměti místo na CD, které je pro úřad pracné a drahé a pro zastupitele s notebooky bez CD mechaniky nepoužitelné.

 

ÚKOL: VOR žádá KMČ zveřejňovat cca 7 dnů před jednáním ZMČ program a podkladové materiály jednání (neobsahující osobní data) na webu radnice.

 

ÚKOL: O.Velek a D.Bárta připraví další návrhy zlepšení jednacího řádu Zastupitelstva (případně předpisů Úřadu) např. pro oblast otázek a odpovědí občanům, žádostí podle zákona 106/99, petic, apod. Návrhy zlepšení Jednacího řádu ZMČ bude VOR průběžně projednávat ve spolupráci s radním Čahojem a tajemníkem ÚMČ v dalších VOR během 2016.

 

ÚKOL O.Velek (VOR) a Lubomír Brož  (člen MEK) připraví panelovou diskusi

„Dobrá praxe v oblasti TRANSPARENCE, PARTICIPACE, PLURALITY, a OTEVŘENÝCH DAT“

Moderátoři Ondřej Velek a Lubomír Brož.

Vytipovaní experti panelu jsou:

František Korbel - Právo na informace, v oblasti IT, zákon o Praze, procesní předpisy
Václav Láska – Novely zákonů, iniciativy zdola (petice, jednací řády obcí)  
Viktor Čahoj - Iniciativa www.OTEVRENAMESTA.cz  - přínos pro radnici P5

Oldřich Kužílek / Adam Rut (www.Otevrete.cz ) - dobrá  praxe radnic, cena Otevřeno/Tiskový zákon/IRON

Zástupce Piratů ZHMP (Ferjenčík, Michálek) – Otevřená data na HMP

Pavel Mička (www.AGORACE.cz), www.PaktParticipace.cz a Participativní Rozpočet
AUDITORIUM: zastupitele MČ Prahy, občané P5, pozvánka  přes portál http://www.pravniprostor.cz /  

MÍSTO: sál zastupitelstva MČ P5, vstup volny, záštita radního, malé pohoštění.

TERMÍN: v čase jednání VOR  od 17:00 (duben)

 

ÚKOL: Předseda a tajemník VOR osloví zástupce Klubů ve VOR/MEK/KRR k podpoře pořádání pravidelných otevřených kulatých stolů s občany na témata Transparence, Participace, Pluralita a Otevřená data.

 

ÚKOL: O.Velek  projedná s radními L. Budínem a V.Šollem a senátorem Láskou jejich podporu participačního procesu přípravy „Plánu rozvoje školního areálu Žvahov (Komunitní centrum)“.

 

ÚKOL: Předseda a tajemník VOR radního požádá V. Čahoje, aby dojednal veřejné kontrolní dny skupiny pro nový web a přípravu funkcionalit nového webu mohli členové VOR a veřejnost včas ovlivňovat.

 

 

Další jednání VOR budou v místnosti 614 (v květnu a červnu mimořádně také v místnost č. 611) v 6. patře budovy ÚMČ, Štefánikova13, P5:

 

ÚNOR 25.

BŘEZEN 10. + 24.

DUBEN 14. + 28.

KVĚTEN 12. (místnost 614) + 26. (*místnost 611)

ČERVEN 9. (místnost 614) + 23. (*místnost 611)

 

Zapsal: Pavel Kováč (tajemník VOR, 257 000 955, 604 291 479)

Ověřil: Ing. Ondřej Velek (ondrej.velek@praha5.cz,  604 334 424)

 

Přílohy  - některé funkcionality nového webu radnice

 

Abonentní systém odběru informací o jednáních a dokumentech radnice P5

 

Kalendář jednání orgánů samosprávy (zastupitelstva, výborů, komisí, tzv. pracovních skupin, dramaturgických rad aj.)  

 

Adresář organizací působících na P5 ve veřejném zájmu,

 

Interpelace / dotazy občanů na politiky (radní) – vhodný model je  http://dotazy.prahy.eu – technicky jako http://www.praha5.cz/cs/sekce/interpelace/  

 

Fotobanka radnice - řeší MEK (navržen program www.piwigo.org),

 

Avizování akcí a prihlášky (využít program https://www.eventbrite.com/about/) ?

 

Vytváření anket na webu pro zpravodaj (navržen http://www.survio.com/cs/).

 

Registr stížností  - (slíben v Programovém prohlášení rady  - model https://www.praha12.cz/11-opravne-prostredky/d-1121 )

 

Registr petic dle zákona 85/1990 Sb. o právu petičním(modely např.www.petice24.com) http://www.petice.net/)

 

Registr informací dle zákona 106/99 (model www.infoprovsechny.cz )

 

Registr střetu zájmů dle zákona 159/2006  (možno řešit v balíku PROXIO firmy MARBES)

 

Osobní stránky zastupitelů 2014-2018 (dále externích expertů ve výborech, komisích, pracovních skupinách, poradců RMČ atd.).  KMČ má udržovat na webu aktuální informace po personálních a funkčních změnách na radnici P5.

 

Zveřejňování odměn úředníků a  benefitů politiku (inspiraci pro P5  jsou registry radnic P7, P6 viz http://www.praha6.cz/platy-odmeny.html?q=odm%ECny&crc=d495e5812e83ff25ef920189dea563a3  

 

Zveřejňování dokumentů a Audio/video/steno-záznam/hlasování ZMČ, ( Firma SevenDays dostala výpověď až v lednu 2016 a nový systém bude potřeba nejdříve od 1.5.2016.. VOR a KIT připravili kritéria pro zadání veřejné soutěže)

 

 

Zlepšení funkcionalit nového INTRANETU, který bude sloužit plnění registrů nového WEB. Mnoho funkcionalit intranetu radnice P5 je zastaralých a omezují zveřejňování informací na webu (zápisy poradních orgánů, sklady dokumentů, apod.). Nový web má sjednotit webové portály radnice pod portál www.praha5.cz administrovaný z radnice (tzv „in-house“).

Přečteno: 1228x
Publikováno: 09.03.2016, poslední změna: 09.03.2016
Vytisknout