Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor otevřená radnice šipka doprava Zápisy VOR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

28.VOR_28.1.2016

28. Výbor  pro otevřenou radnici (VOR) dne 28.1.2016

 v místnosti č. 614, ÚMČ P5, Štefánikova 13/15,  P-5 

(od 17:00 do 19:00)

 

Přítomni: Ing. Ondřej Velek - předseda, Ondřej Kreidl, Ing. Vítězslav Katzer, Ing. Tomáš Mysliveček

 Nepřítomni:  RNDr. Radomír Palovský,  Bc. Tereza Procházková – místopředsedkyně, Mirka Havlová – místopředsedkyně, RNDr. Drahomír Bárta, PhDr. Jiří Malínský,

 

Hosté: Mgr. Jan Martínek

VÝBOR NEUSNÁŠENÍSCHOPNÝ

 

  ÚKOL: Předseda VOR spolu s tajemníkem zveřejní tabulku s docházkou na VOR za r. 2015. Dále opraví E-List VOR (ZMČ 26.1.2016 schválilo Ing. Vítězslava Katzera místo Mgr. Petra Kotena  novým členem VOR.  Vytvoří přehled splněných a živých úkolů. 


1/ Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Zápis 27.VOR je zveřejněn na webu VOR
http://www.praha5.cz/cs/organizace/vybory-a-komise/24773-vybor-otevrena-radnice  

2/ Diskuse k zlepšení  funkcionalit  nového webu / intranetu
Informace z Komisi IT, Mediální a Redakční (KRR).

KIT: sumarizovány požadavky na technologii přenos a nahrávání ZMČ - audio/video/hlasování/steno (úkol pro OOR na formulaci zadání VŘ), požadavek na IPv6, kontrola nefunkční wi-fi v některých místech radnice (proměření odd. IT), revize vnitřních LAN rozvodů radnice, agendový systém PROXIO (Marbes) – licence zakoupilo MHMP pro městské části k volnému využití, čeká se na jejich distribuci;

! ÚKOL: Předseda VOR rozešle členům prezentaci spol. Marbes k PROXIU)

 MEK: změnou personálního složení  "redakce" na KST došlo ke změně kompetencí a MEK by měla sledovat  strategický  rozvoj elektronických komunikačních kanálů radnice a ne tištěných periodik apod.

KRR: vyčleněna z MEK proto, aby se zaměřila především na zpravodaj Pětka a tištěná média a ne dalších komunikačních kanálů v kompetenci MEKu.

Grafika nového WEBU je téměř dokončena. V současné době  ICT řeší propojení s dalšími funkcionalitami pro WEB i INTRANET . 
O.Velek navrhl se věnovat analýze INTRANETU "samosprávy" a pomoci s formulacemi  pro výběrového řízení

VOR  diskutoval zlepšení VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK na P5 (https://zakazky.praha5.cz/ , https://www.gemin.cz/profil/mestska-cast-praha-5

VOR doporučuje proškolit příslušné referenty úřadu.  zkušební verze na adrese https://sandbox.gemin.cz/

Nadále VOR sleduje participační procesy (Buďánka, Na Pláni),  je připravován  garant pro  strategický rozvoje  komunitního centra Žvahov (Budín, Velek).  Neziskovky projevily  28.1.2016 na NROS zájem vyzkoušet participační rozpočet 2017 (diskuse se starostou).
 
VOR  pro další Zastupitelstvo  vyzkouší politickou podporu přihlášení radnice P5 k www.PAKTPARTICIPACE.cz.

VOR připomíná nutnost zlepšení úřední desky s archivem jako součástí zadávacích podmínek 2. částí projektu nového webu Prahy 5.

VOR  i MEK  připravují panelovou diskusi na konec února 2016  nebo variantně akci k otevřeným datům radnic (pod www.motejl.cz?). 

 

3/  OTEVŘENÁ DATA
Informace z ICT o  stavu  přípravy datasetů  na radnici P5. Směrnice není ještě tajemníkem plně implementována. Na serveru MHMP je technicky zajištěn lokální katalog otevřených dat – CKAN (Radnice P5, odd. ICT připravuje zveřejnit jako první datová sada Kniha došlých faktur – KDF).

 

! ÚKOL: Tajemník VOR zašle členům VOR souhrn současného stavu otevírání dat a seznam kontaktních osob z jednotlivých odborů. 

Dobrá praxe  - Městská část Praha 8 schválila usnesením rady směrnici otevřených dat a publikační plán (viz příloha č. 1 – doplní předseda VOR).


Open Data Stand Up čtvrtek 18. února ve Vinohradském pivovaru. Diskuse vhodných datasetů:
http://www.otevrenadata.cz/aktualni-deni/pomozte-nam-vybrat-data-k-otevreni-prihlaste-se-na-open-data-stand-up/c

 

Open Data Day bude 5. března. Případnou iniciativu z P5 pomůže propagovat OSF www.motejl.cz Michal Tošovský motejl@motejl.cz

VOR navrhuje, aby KMČ zastupitelům místo CD  předávalo  dokumenty  na flash discích – předávání podkladů  na CD je pracné, drahé a pro notebooky bez CD mechaniky nesmyslné. 

 

4/   Různé 

Další jednání VOR budou v místnosti  614 (v květnu a červnu mimořádně také v místnost č. 611 opět v 6. patře budovy )

 

ÚNOR 11.2. (panelová diskuse?) + 25.

BŘEZEN 10. + 24.

DUBEN 14. + 28.

KVĚTEN 12. (místnost 614)  + 26. (*místnost 611)

ČERVEN 9. (místnost 614) + 23. (*místnost 611)

 

Ověřil:   Ing. Ondřej Velek (ondrej.velek@praha5.cz,  604 334 424)
Zapsal:  Pavel Kováč (tajemník VOR, 257 000 955, 604 291 479)

 

 

Přílohy

 

Zajímavé  portály

 

Abonentní systém včasného informování veřejnosti o jednáních a dokumentech radnice P5

 

Kalendář jednání orgánů samosprávy (zastupitelstva, výborů, komisí, tzv. pracovních skupin, dramaturgických rad aj.)  

 

Adresář organizací působících na P5 ve veřejném zájmu,

 

Interpelace / dotazy občanů na politiky (radní) – vhodný model je  http://dotazy.prahy.eu – technicky jako http://www.praha5.cz/cs/sekce/interpelace/  

 

Fotobanka radnice - řeší MEK (navržen program www.piwigo.org),

 

Avizování akcí radnice (navržen program https://www.eventbrite.com/about/

 

Vytváření anket na webu pro zpravodaj (navržen http://www.survio.com/cs/).

 

Registr stížností  - (slíben v Programovém prohlášení rady  - model https://www.praha12.cz/11-opravne-prostredky/d-1121 )

 

Registr petic dle zákona 85/1990 Sb. o právu petičním(modely např.www.petice24.com) http://www.petice.net/)

 

Registr informací dle zákona 106/99 (model www.infoprovsechny.cz )

 

Registr střetu zájmů dle zákona 159/2006  (možno řešit v balíku PROXIO firmy MARBES)

 

Osobní stránky zastupitelů 2014-2018 (dále externích expertů ve výborech, komisích, pracovních skupinách, poradců RMČ atd.).  KMČ má udržovat na webu aktuální informace po personálních a funkčních změnách na radnici P5.

 

Registr zveřejňování odměn úředníků a  benefitů politiku (inspiraci pro P5  jsou registry radnic P7, P6 viz http://www.praha6.cz/platy-odmeny.html?q=odm%ECny&crc=d495e5812e83ff25ef920189dea563a3     

 

Audio/video/steno/hlasování na ZMČ, zveřejňování dokumentů jednání Zastupitelstva. Firma SevenDays dostala výpověď až v lednu 2016 a nový systém bude potřeba nejdříve od 1.5.2016. VOR připravil pro zadání veřejné soutěže kritéria, které následně projednala KIT.

 

Úkol: předseda a tajemník VOR zašlou znovu návrh výběrových kritérii RMČ, tajemníkovi ÚMČ, předsedovi KIT a MEK (kritéria  jsou v zápisu VOR a KIT).

 

Úkol: předseda a tajemník VOR  zaurgují u tajemníka ÚMČ zlepšení úřední desky (s archivem, vyhledávačem s klíčovými slovy, v budoucnu s mapou lokalit).

 

Úkol: předseda a tajemník VOR  požádá předsedy MEK a KRR, aby Redakce zařadila do zpravodaje Pětka pravidelnou rubriku „Co se do Pětky nevešlo“ s anotacemi nepublikovaných článků a odkazem na weby radnice www.praha5.cz, www.ipetka.cz.  

 

VOR diskutoval, jak pro nový web využít moduly systému PROXIO (např. pro petice, stížnosti, střet zájmů aj.) firmy http://www.marbes.cz/ (kontakt Petr gebrian@marbes.cz. Reference z radnice je např.  http://www.marbes.cz/soubory/pripadove_studie/PS_P3.pdf).

 

VOR diskutoval návrhy zlepšení funkcionalit nového INTRANETU, který bude sloužit plnění registrů nového WEB. Mnoho funkcionalit intranetu radnice P5 je zastaralých a omezují zveřejňování informací na webu (zápisy poradních orgánů, sklady dokumentů, apod.). Nový web má sjednotit webové portály radnice pod portál www.praha5.cz administrovaný z radnice (tzv „in-house“). 

 

ÚKOL: předseda a tajemník VOR upozorní radního V. Čahoje na problémy procesu přípravy seznamu funkcionalit  a obsahu nového webu a požádá, aby VOR byl pravidelně informován o postupu přípravy nového webu a mohl zadání včas ovlivňovat.

 

VOR má dle Statutu VOR mandát navrhnout úpravu procesů transparence a participace v jednacích řádech ZMČ, výborů, komisí, pracovních skupin a zjednodušit služby Intranetu, aby orgány samosprávy a úřad včas zveřejňovaly pozvánky a podklady, zápisy jednání.  O.Velek navrhl, aby projektový tým pro nový web nebyl složen jen z pracovníků úřadu ale i zastupitelů VOR, KIT a MEK, aby poradní orgány pomohly integrovat procesy přípravy nového webu a intranetu radnice.

 

ÚKOL: VOR uložil předsedovi a tajemníkovi VOR ve spolupráci s radním V. Čahojem a tajemníkem ÚMČ připravit změnu jednacích řádů Zastupitelstva, který uloží KMČ zveřejňovat 7 dnů před jednáním nejen program ale i podkladové materiály jednání ZMČ (neobsahující osobní data) na webu radnice.

 

ÚKOL: O.Velek a D.Bárta připraví další návrhy zlepšení jednacího řádu Zastupitelstva (případně předpisů Úřadu) např. pro oblast otázek a odpovědí občanům, žádostí podle zákona 106/99, petic, apod.

Návrhy zlepšení Jednacího řádu ZMČ bude průběžně projednáván v dalších VOR během 2016.

 

3/  Návrh akcí  VOR

O.Velek (VOR) a Lubomír Brož  (člen MEK) navrhli panelovou diskusi „Dobrá praxe v oblasti TRANSPARENCE, PARTICIPACE, PLURALITY, a OTEVŘENÝCH DAT“

Moderátoři Ondřej Velek a Lubomír Brož. Zatím vytipovaní EXPERTI do panelu:
František Korbel - Právo na informace, v oblasti IT, zákon o Praze, procesní předpisy
Václav Láska – Novely zákonů, iniciativy zdola (petice, jednací řády obcí)  
Viktor Čahoj - Iniciativa www.OTEVRENAMESTA.cz  - opřínos pro radnici P5

Oldřich Kužílek (www.Otevrete.cz ) - dobrá  praxe radnic, cena Otevřeno/Tiskový zákon/IRON

Zástupce Piratů ZHMP (Ferjenčík, Michálek?) – otevřená data na HMP  

Pavel Mička (www.AGORACE.cz, www.PaktParticipace.cz, Participativní Rozpočet Zbraslav)
AUDITORIUM: zastupitele MČ Prahy, občané P5, pozvánka  přes portál http://www.pravniprostor.cz /  

MÍSTO: sál zastupitelstva MČ P5, vstup volny, záštita radního, malé pohoštění.

TERMÍN: v čase jednání VOR  od 17:00 (předběžně čtvrtek 11.2.2016)   

 

ÚKOL: Předseda a tajemník VOR osloví zástupce Klubů ve VOR/MEK/KRR k podpoře pořádání pravidelných setkání (kulatých stolů) s občany na témata transparence a participace.

 

Kateřina Fišková (Žvahov) požádala VOR o podporu (garanci) procesu přípravy „Plánu rozvoje školního areálu Žvahov“.

ÚKOL: O.Velek  projedná s radními L. Budínem a V.Šollem.

VOR diskutoval podporu participace  dalších projektů (Smíchov Jih, Radlická radiála a nové centrum u stanice Radlická, vyhlášení Geoparku J. Barrande, revitalizace památek na P5, Akční plán pěší a cyklistické dopravy na P5 aj.). 

 

 

Přečteno: 1278x
Publikováno: 02.02.2016, poslední změna: 29.02.2016
Autor: Odbor otevřená radnice
Vytisknout