Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor otevřená radnice šipka doprava Zápisy VOR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

26.VOR_17.12.2015_inventura2015

26. Výbor  pro otevřenou radnici (VOR) 17.12.2015

v místnosti 330, Nám 14. Října 4, P5 

(od 17:00 do 19:00)

 

Přítomni: Ing. Ondřej Velek - předseda, RNDr. Radomír Palovský, RNDr. Drahomír Bárta, PhDr. Jiří Malínský,  

Nepřítomni:  Ing. Tomáš Mysliveček, Mgr. Petr Koten, Bc. Tereza Procházková – místopředsedkyně, Mirka Havlová - místopředsedkyně, Ondřej Kreidl

VÝBOR NEUSNÁŠENÍSCHOPNÝ

 

Hosté: Mgr. Jan Martinek, Karel Bauer, Ing. Hana Dušková  

 (dále bez titulů)

 

1/ Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Ověřený zápis 25. VOR je na webu VOR.

 

2/  Hodnocení práce VOR (KIT, MEK) v roce 2015

Proběhla diskuse přítomných k úspěchům a neúspěchům prvého roku práce Koalice a poradních orgánů v oblasti Transparence, Participace, Plurality, a Otevřených dat.

 

Díky politické vůli koalice i opozice jsou otevřeny výbory a komise pro veřejnost v jednacích řádech a jednací řády konečně zveřejněny. Díky požadavkům VOR, KIT, MEK a dalších orgánů Rada a Úřad postupně zlepšuje některé veřejné registry na webu radnice, zkouší omezit drahý outsourcing, podporuje otevřená data, otevřené programy (open source) a řešení IT pracovníky radnice (tzv. „in-house“). KIT doporučila nadále najímat služby externí firmy DATOR pro správu serverů a redukovat některé externí služby firem Xanadu, E-invent, SevenDays aj. Radnice dosud nemá práva k některým portálům typu www.Infopraha5.cz , www.kpss5.info, www.nadacepraha5.cz, www.ipetka.cz aj.  

 

Radnice P5 se pro dynamický (rozklikávací) rozpočet  www.rozpocet.praha5.cz inspirovala od radnice www.nmnm.cz a testuje program. 

 

Radnice převzala systém veřejného tržiště pro E- aukce program MMR ČR (GEMIN) http://zakazky.praha5.cz.

 

Bylo posíleno oddělení ICT úřadu na 3 pracovníky (potřeba je cca 5 odborníků pro řešení „in-house“ a školení pracovníků radnice). V roce 2016 proběhne nákup 190 PC a radnice přistoupila k Rámcově smlouvě MV ČR, která má zlevnit nákup MS Office pro provoz úřadu (GINIS)…

 

Radnice potřebuje systém včasného informování tzv. abonentní systém, lepší kalendář jednání komisí a výborů a adresář organizací působících na P5, registr dotazů na politiky…

 

Radnice dosud nemá přehledné osobní stránky zastupitelů, přetrvává nepřehlednost externích expertů pracovních skupin, poradců.

Nadále není dořešen systém zveřejňování odměn úředníků a benefitů politiku (inspiraci pro P5  je radnice P6, P7 aj.).  

 

VOR inicioval zlepšení systému audio/video/steno/hlasování na ZMČ a pomůže úředníkům formulovat zadání veřejné soutěže (VOR zajistil presentace systému od firmy  www.bitest.cz , který používá řada radnic).

 

Zastupitelstvo schválilo přistoupení k iniciativě spolku www.otevrenamesta.cz,   který připraví opensource řešení evidence smluv, intranetu, levnější sdílení SW.   

VOR a další komise iniciovaly požadavek na veřejnou fotobanku (program www.piwigo.org), dále systém pro avizování akcí (https://www.eventbrite.com/about/)  a vytváření anket (http://www.survio.com/cs/).

 

VOR navrhuje upravit procesy transparence a participace v jednacích řádech ZMČ, výborů, komisí, pracovních skupin a zjednodušit služby Intranetu, aby orgány samosprávy a úřad včas zveřejňovaly pozvánky a podklady, zápisy jednání.  

 

VOR  navrhl zlepšit stránku dotazů a stížnosti občanů (rubrika „Pište politikům“ tj. starostovi, radním i zastupitelům), která bude sloužit také jako veřejný registr odpovědí (včetně dotazů občanů na jednání Zastupitelstva) podobně jako registr „Interpelace zastupitelů“ - http://www.praha5.cz/cs/sekce/interpelace/ .   

 

Problémem KIT, MEK i VOR bylo dostat doporučení do usnesení RMČ resp. ZMČ a tím přes tajemníka do úkolů pracovníků úřadu a zakázek. Např. KMČ neudržuje na webu aktuální informace po personálních a funkčních změnách na radnici P5.

 

Po roce odkládání občané urgují (třeba provizorně) zlepšit zveřejňování Smluv.

 

Příprava nového webu byla 2015 pomalá (zmatek v zadání, vítězná firma YOURSYSTEMS řeší jen grafiku). VOR, MEK a KIT by měli pomoci úřadu urychleně formulovat zadání pro implementaci agend a funkcionalit webu. Radnice (OOR/ICT) musí mít plný přehled o potřebných webových portálech a mít plná práva ke správě „in-house“ (úřad má dostatečnou kapacitu na „hosting“ portálů).

 

VOR s MEK (Velek, Brož) plánují na leden/únor 2016 zorganizovat panelovou diskusi k legislativě „otevřených dat“.

 

VOR navrhne zástupcům Klubů ve VOR/MEK/KIT/KRR pořádání pravidelných setkání (kulatých stolů) s občany na témata transparence a participace (např. k projektům typu Smíchov Jih, Radlické radiály a nového centra u stanice Radlická, vyhlášení Geoparku J. Barrande, revitalizaci památek na P5, komunitní centrum v areálu školy Žvahov, akční plán pěší a cyklistické dopravy aj.) 

 

ÚKOL: VOR uložil předsedovi a tajemníkovi VOR ve spolupráci s RMČ a tajemníkem ÚMČ připravit změnu JŘ zastupitelstva ukládající KMČ zveřejňovat 7 dnů před jednáním nejen program ale i podkladové materiály jednání ZMČ  (neobsahující osobní data) na webu radnice.

O.Velek a D.Barta připraví další návrhy zlepšení jednacího řádu Zastupitelstva (případně předpisů Úřadu) např. pro oblast otázek a odpovědí občanům,  žádostí podle zákona 106/99 Sb.

Návrhy zlepšení Jednacího řádu ZMČ bude průběžně projednáván v dalších VOR během 2017.

 

Rada založila 3.11.2015 novou komisi „Redakční rada“ (KRR) dozorující „Redakci“ (oddělení Vnějších vztahů pod Kanceláří starosty). VOR požádá přes členy MEK/KRR, aby Redakce zařadila do zpravodaje Pětka rubriku „Co se do Pětky nevešlo“ s anotacemi a odkazem na web radnice.

 

RMČ ustavila projektový tým pro nový web z pracovníků úřadu. Předseda VOR navrhl do týmu pro nový web delegovat předsedy VOR, KIT a MEK pro monitorování procesu., aby docházelo ke spolupráci pracovníků úřadu a poradních orgánů  - cílem je sjednocení webových portálů pod jediný portál www.praha5.cz administrovaný z radnice (in-house). 

ÚKOL: předseda a tajemník VOR prověří možnosti sjednocení správce webů radnice P5.

 

3/ Zlepšení zveřejňování videa, zvuku zápisů, hlasování, dokumentů jednání Zastupitelstva MČ Praha 5

Již  24.VOR 19.11. a KIT 1.12. diskutovaly nabídku firmy www.bitest.cz  pro systém zveřejňování videa, zvuku zápisů, hlasování, dokumentů jednání Zastupitelstva MČ Praha 5 – viz  zápis VOR firmy BITEST v příloze zápisu VOR č.25.

KIT 15.12.2015  upřesnila podmínky (60% technické požadavky, 40%  CENA) a podmínce ÚSPĚŠNÉHO TESTU po vyhlášení výběrového řízení. Pro start VOR preferuje pronájem služby. VOR diskutoval a doplnil návrh D. Bárty kritérií poptávky pro řízení a záznam schůzí zastupitelstva MČ:

 

 1. (v případě pronájmu) bude možné jednoduše v místnosti ZMČ P5 včas instalovat a po skončení zasedání přenosné části sbalit a uložit na zabezpečené místo.
 2. umožní předsedajícímu řídit diskusi probíhající při zasedání ZMČ v souladu se zákonem a jednacím řádem ZMČ (tj. umožní sledovat pořadí přihlášených příspěvků a technických připomínek, umožní předsedajícímu udělovat slovo, eliminovat vstupy lidí, kterým předsedající slovo nedal, sledovat vyčerpaný a zbývající čas jednotlivých diskusních příspěvků, zobrazovat a ukládat navrhované texty usnesení)
 3. umožní osobní autentizaci přítomných zastupitelů (např. pomocí karty), zajistí zveřejnění jmenovitého i souhrnné zobrazení hlasování, vyhodnocení a archivaci všech výsledků hlasování
 4. bude zajišťovat audio a video záznam celého jednání a zajistí on-line přenos na internet (minimálně v kvalitě pro youtube)
 5. umožní výsledný audio a video záznam propojit s texty usnesení a osobním hlasování zastupitelů pro zveřejnění na webu radnice tak, aby se jednotlivé body jednání, diskusní příspěvky k nim, texty usnesení i výsledky hlasování daly snadno vyhledat a reprodukovat.
 6. Umožní, aby radnice mohla propojit stenozáznamy i dokumenty jednání pro zveřejnění
 7. Umožní vizualizaci (na obrazovkách na radnici i na Internetu) pořadí projednávaných bodů
 8. Nabídka bude otevřená pro pronájem i nákup systému
 9. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo hodnotit a optimalizovat perspektivní nabídky nikoli jen podle nejnižší ceny ale také podle reference dodavatele, kvality a spolehlivosti systému.
 10. Programové vybavení musí pokrývat celé jednání zastupitelstva od evidence zastupitelů, prezence, rozpravy (přihlašování se, odhlašování se) a hlasování zastupitelů.
 11. Účast zastupitelů (prezence, průběh jednání a výsledky jejich hlasování) se budou zobrazovat během jednání na dalších periferních zařízeních (web stream, monitory radnice apod.).
 12. Strukturované video/zvuk/hlasování zastupitelů budou předány na ÚMČ a po ověření zápisu (steno-zápisu) do 10 dnů od jednání ZMČ ho firma propojí s dalšími soubory pro zveřejnění na webu radnice P5.

 

ÚKOL: Předseda a tajemník VOR zašlou návrh výběrových kritérii pro diskusi do KIT a na OOR.

 

4/ Iniciativa www.PAKTPARTICIPACE.cz
VOR diskutoval přínosy přihlášky radnice P5 k deklaraci www.paktparticipace.cz, která nepředstavuje finanční závazky. VOR projedná přistoupení k deklaraci znovu po získání informací z participativních procesů v lokalitách Buďánka a Na Pláni.

 

6/ Návrh akcí  VOR 

O. Velek (člen komise pro zahraniční vztahy a památkovou péči) navrhl pod VOR ve spolupráci s komisí zahraniční uspořádat e-konferenci měst Vídeň, Berlín, Praha, Bratislava, Budapešť (návrh programu SKYPE e-konference byl v příloze zápisu 2.VOR 11.12.2014). 

 

O. Velek připomněl návrh panelové diskuse (pracovní název) „Právní i praktická dobrá praxe v oblasti TRANSPARENCE, PARTICIPACE, PLURALITY, a OTEVŘENÝCH DAT“ (moderátoři Ondřej Velek VOR a Lubomír Brož MEK)
EXPERTI:
František Korbel - Právo na informace, právo IT, zákon o Praze, procesní předpisy
Václav Láska – Novely zákonů o obcích a/nebo iniciativy zdola?
Viktor Čahoj - Iniciativa OTEVRENAMESTA.cz  na P5

Pavel Mička   (AGORACE.cz) - Pakt Participace, Participativní Rozpočet
Oldřich Kužílek (Otevrete.cz) - dobrá  praxe radnic, cena  Otevřeno/Zavřeno/Tiskový zákon/IRON

AUDITORIUM: zastupitele MČ Prahy, občané P5, právníci pozvaní přes portál http://www.pravniprostor.cz/,

MÍSTO: sál zastupitelstva MČ P5, vstup volny, záštita radního, malé pohoštění.

TERMÍN: v čase VOR  od 17:00 (předběžně čtvrtek 28.1. resp.11.2.)  

 

7 / RŮZNÉ

Předseda VOR navrhl jednání VOR přesunout do budovy Štefánikova 13, 6.patro, místnost 614 (nebo 611),

 

Plánované termíny VOR v místnosti 614 (*místnost 611)

 

LEDEN 14.1.2016 – (web a Intranet radnice P5, Pak participace, akce VOR aj.)

LEDEN 28.1. - (panelová diskuse VOR/MEK - viz výše)

ÚNOR  11.+ 25.

BŘEZEN 10. + 24.

DUBEN 14. + 28.

KVĚTEN 12. (místnost 614 )+ 26. (*místnost 611)

ČERVEN 9. (místnost 614) + 23. (*místnost 611)

 

Zapsal: Ondrej Velek (ondrej.velek@praha5.cz 604 334424)
Ověřil: Pavel Kováč (tajemník VOR, 257 000 955, 604 291 479)

 

Přečteno: 1171x
Publikováno: 13.01.2016, poslední změna: 14.01.2016
Autor: Odbor otevřená radnice
Vytisknout