Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor otevřená radnice šipka doprava Zápisy VOR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

24.VOR_19.11.2015_presentace-AGORA-BITEST_finance

24. Výbor  pro otevřenou radnici (VOR) 19.11.2015

v místnosti 330, Nám 14. Října 4, P5 

(od 17:00 do 19:00)

Přítomni: Ing. Ondřej Velek předseda, Mirka Havlová - místopředsedkyně, RNDr. Radomír Palovský, Ondřej Kreidl, RNDr. Drahomír Bárta,

Nepřítomni: Mgr. Petr Koten, Bc. Tereza Procházková - místopředsedkyně, PhDr. Jiří Malínský, Ing. Tomáš Mysliveček

Hosté: Pavel Míček (www.AGORAce.cz ), Zdeněk Němec (www.BITEST.cz) + 2, Mgr. Jan Martínek, Kateřina Fišková (TCP)

(Ing. Lubomír Brož (ANO) se vzdal  členství ve VOR a výbor má 9 členů.

VÝBOR USNÁŠENÍSCHOPNÝ  

(dále bez titulů)


1/ Schválení programu a ověřovatelů  zápisu
Opraveny zápis 23. VOR je na webu VOR.

USNESENI: Program schválen a VOR určil za 2. ověřovatelku Mirku Havlovou.

2/  Diskuse k deklaraci www.PAKTPARTICIPACE.cz
Pavel Míček ze sdružení AGORA představil smysl deklarace, standard a metodiky  www.paktparticipace.cz. Zatím deklaraci nepodepsala jiná radnice a P5 může být první.  Součástí deklarace jsou i STANDARDY participace.  

VOR diskutoval přínosy  politického slibu zastupitelstva P5 k deklaraci.

Krátká presentace o PAKTU jsou na portálu konference v Senátu http://www.paktparticipace.cz/akce/pozvanka-na-konferenci-o-participaci a v příloze zápisu.

Usnesení VOR bylo odloženo na další 25.VOR 3.12, až si zbývající členové VOR nastudují dokumenty PAKT. Text deklarace PAKT  je v příloze zprávy o činnosti VOR  http://www.praha5.cz/cs/dokument/dokumenty-vor-zmc-praha-5/211159-zprava-predsedy-vor-o-cinnosti-2014-2015.   

O. Velek upozornil i na další procesy participace, které radnice P5 financuje (např. osada Buďánka, lokalita Na Pláni). Existuje poptávka po participaci také u dalších procesů v dalších lokalitách (Barrandov Západ, Smíchov Jih, Akční plán pěší a cyklo dopravy, rozvoj komunitní školy Pod Žvahovem, geopark Joachyma Barrande  aj.).  Dále upozornil i na participativní aktivitu ARNIKY v oblasti Metropolitního plánu   http://zmenyprahy.cz/novinky/zapojte-prazany-do-metropolitniho-planu-sbirame-podpisy-pod-podnet-zastupitelum.

Návrh USNESENÍ bude znovu projednán na 25. VOR  (VOR doporučuje RMČ/ZMČ Praha 5 přihlásit se k deklaraci www.paktparticipace.cz). 

 

3/ Nové zveřejňování zápisů, hlasování, videa, zvuku z jednání ZMČ Praha 5

Obchodní ředitel firmy  www.bitest.cz  Zdeněk Němec představil varianty nabídek na zařízení pro zveřejňování videa, zvuku, zápisu ze zastupitelstva. Nezná na trhu porovnatelný systém. Zařízení používá desítka radnic (např. P1, P3, P7, P17 Řepy, P13 aj.).  Ukázal i příklady dobré praxe, kdy radnice zveřejňuje včas program, kde si zastupitelé rezervují místo v rozpravě. Varianty nabídky jsou v presentaci v příloze a příklady videozáznamů zastupitelstva jsou např. na http://vox.optobone.cz/melnik/index.php , http://vox.optobone.cz/letnany/index.php,
http://vox.optobone.cz/kolin/index.php. Firma BITEST zašle VOR podrobnější cenovou nabídku.  

Tajemník a předseda VOR zjistí stav vypovězení současných smluv na video, zvuk z jednání ZMČ (je v programu RMČ 1.12.).

Členové VOR obecně podpořili, aby předseda a tajemník VOR pomohli OOR formulovat podmínky výběrového řízení pro zajištění služby a OOR co nejdříve zveřejnil poptávku na E-aukci http://zakazka.praha5.cz.

4/ Informace z ICT OOR a KIT  k zlepšení agend na webu www.praha5.cz

Tajemník VOR, P. Kováč, informoval o zlepšování ICT na radnici (nákup a instalace 190 PC s W8 pro úřad P5). 

Rada určila koordinátorkou přípravy nového webu vedoucí oddělení ICT Bc. Petru Tesařovou, která vytvoří tým pro formulaci zakázek na agendy nového webu.    

Rada zřídila novou komisi s názvem „Redakční rada“, která má dozorovat práci redakce (odbor vnějších vztahů - OVV). Informace o RR není zatím na webu a Mediální komise MEK upřesňuje svůj Statut a RR (redakční komise) se má poprvé sejít 26.11. od 10:00  v místnosti  614.

O. Velek požádal OOR, aby po opakované kritice zastupitelů, expertů i veřejnosti OOR urychlil práce na zajištění bezkolizního E-kalendáře jednání výborů, komisí a dalších ad-hoc poradních skupin členů RMC, akcí dalších organizací na P5 a abonentní systému odběru cílených informací z radnice P5.   

VOR diskutoval přípravu nových funkcionalit pro zveřejňování dalších agend radnice na novém webu např. ankety typu  www.budanka.cpkp.cz postavených na SW   http://www.survio.com.

Směrnice tajemníka pro Otevřena data prochází úřadem P5 a OOR vybírá prvou vhodnou datovou sadu (agendu) pro demonstraci otevřených dat a ustavení rolí odpovědných osob (role správce, koordinátor, KURÁTOR dat = vedoucí odboru, odpovědný za agendy otevřených dat).

Garanti VOR slibují sledovat sady dat v gesci KMČ ( „čestné občanství /medaile“), zápisy, video/zvuk/hlasování/podklady/ orgánů , dotace, dary, granty (gesce různých odborů).VOR navrhuje modelově (ve spolupráci s OOR a KMČ) připravit datové sady:  Čestné občanství /medaile P5 http://opendata.gov.cz/datova-sada:cestni-obcane, Dotace  http://opendata.gov.cz/datova-sada:bezuplatna-plneni-a-dary a http://opendata.gov.cz/datova-sada:poskytovane-dotace-a-granty , Transparence práce poradních orgánů a poradců http://opendata.gov.cz/datova-sada:seznam-clenu-organu , http://opendata.gov.cz/datova-sada:poradni-organy  http://opendata.gov.cz/datova-sada:prezencni-listina-zasedani http://opendata.gov.cz/datova-sada:program-zasedani-a-zapisy-ze-zasedani-organu ,

Garanti za VOR při analýze mapy webu P5 a jiných progresivních radnic mají navrhnou „lokální katalog“ tj. seznam datových sad, které má radnice P5 navíc proti požadavkům MV.  VOR bude konzultovat dobrou praxi s Piráty  na HMP.

Konference  13.11.2015 „Otevřená data veřejné správy ČR“ vedle metodiky a standardů katalogizace otevřených dat, ukázala možné zdroje financování  otevřeného webu P5 v období 2016 - 2020. Vice na http://opendata.gov.cz/edu:konference.  Podrobnosti  o programech financování  eGovernment P5 jsou v příloze. Zápisu.


6/ Návrh akcí VOR - panelová diskuse a SKYPE konference partnerských měst

O. Velek připomněl návrh společné diskuse pod VOR/KIT/MEK  (pracovní název) „Právní i praktická dobrá praxe v oblasti TRANSPARENCE, PARTICIPACE, PLURALITY, a OTEVŘENÝCH DAT“

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR akce   (pak experti do panelu)
Velek, Brož - moderátoři za VOR/MEK
František Korbel - Právo na informace, právo IT, zákon o Praze, procesní předpisy
Václav Láska – Novely zákonů o obcích a/nebo iniciativy zdola?
Viktor Čahoj, Petra Francová -  Iniciativa OTEVRENAMESTA.cz  na P5

AGORA - Pakt Participace, Participativní Rozpočet
Oldřich Kužílek - dobrá  praxe radnic, cena  Otevřeno/Zavřeno/Tiskový zákon/IRON
AUDITORIUM: zastupitele  Prahy + právníci přes portál http://www.pravniprostor.cz/

Sál zastupitelstva MČ P5, vstup volny, záštita na malé pohoštění.

Termín: prosinec 2015 / leden 2016

O.Velek navrhl ve spolupráci VOR s novou komisi pro zahraniční vztahy otestovat elektronickou konferenci o dobré praxi v partnerských městech.

7 / RŮZNÉ

O.Velek  otevřel otázku, zda by bylo vhodné jednání VOR v roce 2016 přesunout ze čtvrtků na úterky. Tajemník a předseda VOR předjedná vhodné termíny s KMČ a OOR podle rozvrhu, aby abonentní systém odběru pozvánek, zápisů a dokumentů decizních i poradních orgánů samosprávy bal bez kolizí.

 Další termín VOR je  3.12.2015  od 17.00 v místnosti 330 ÚMČ, Nám.14. Října 4, P5.

 

Zapsal:  Ondrej Velek (ondrej.velek@praha5.cz 604 334424)
Ověřili: Mirka Havlová, Pavel Kováč (tajemník VOR 257 000 955, 604 291 479)

 

PŘÍLOHY:

 Presentace k PAKTPARTICIPACE.cz – v příloze  

 Presentace BITTEST.cz – v příloze

 Výpis z presentace Konference Otevřená data veřejné správy ČR 13. listopadu 2015 (níže)

 ============================

Možnosti financování otevírání dat v období 2016 - 2020

PhDr. Marta Léblová samostatné oddělení strategií a ESIF Ministerstvo vnitra

Výchozí strategické dokumenty

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 (SRRVS)

-definuje témata pro další etapu modernizace a rozvoje veřejné správy

(VS) a eGovernmentu v ČR

-zahrnuje čtyři strategické cíle, k jejichž realizaci byly vytvořeny čtyři

samostatné implementační plány (IP)

-oblast otevřených dat je součástí IP pro strategický cíl č. 3 Zvýšení

dostupnosti a transparentnosti VS prostřednictvím nástrojů eGovernmentu

– IP3 (obsahuje karty projektových okruhů a seznam projektů)

-otevřená data jsou samostatný projektový okruh č. 4

 Akční plán ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016

-závazek č. 3 zpřístupnění dat a informací

Vztah strategických dokumentů k operačním programům

•SRRVS je jedním ze specifických kritérií přijatelnosti pro projekty z SC 3.2 IROP

•Toto kritérium bude u žádosti o finanční podporu posuzováno optikou karty projektového okruhu

•Daný projekt musí přispět k naplnění cílů uvedených v kartě projektového okruhu

•Z OP Z jsou financovány projekty, které vycházejí ze SRRVS a jeho implementačních plánů nebo jiných strategických dokumentů

OP relevantní pro financování otevřených dat

Operační program Zaměstnanost 2014 – 2020 Prioritní osa 4: Efektivní veřejná správa

•Specifický cíl 4.1.1: Optimalizovat procesy a postupy ve VS

•Specifický cíl 4.1.2: Modernizovat rozvoj a řízení lidských zdrojů ve VS

.Realizace „měkkých“ neinvestičních projektů (vzdělávání, analýzy,

studie proveditelnosti, apod.)

Integrovaný regionální operační program pro období 2014 – 2020

Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

•Specifický cíl 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy

prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT .Realizace „tvrdých“ investičních projektů

OP Zaměstnanost příklady podporovaných aktivit

Specifický cíl 4.1.1: Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě správy

•Zkvalitnění strategického a projektového řízení, využívání analytických,

metodických, evaluačních a dalších obdobných studií a kapacit ve VS a justici

•Zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř VS samotné i navenek

•Optimalizace výkonu veřejné správy v území

•Nastavení a rozvoj procesů dosahování kvality a jejího řízení

Specifický cíl 4.1.2: Modernizace rozvoje a řízení lidských zdrojů ve veřejné správě

•Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke

zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě

•Optimalizace řízení lidských zdrojů v institucích veřejné správy zavádění a rozvoj

moderních metod řízení

•Využití nástrojů efektivního řízení a rozvoje lidských zdrojů za účelem

profesionalizace a personální stabilizace zaměstnanců státní služby

Relevantní výzvy v OPZ PO4

Termíny vyhlášení výzev týkající se oblasti eGovernmentu:

•v září 2015: průběžná výzva pro projekty, které vycházejí ze Strategického rámce rozvoje VS ČR pro období 2014 – 2020 a jeho implementačních plánů nebo jiných strategických dokumentů – vztahuje se na oblast eGovernmentu; minimální částka na projekt 1 mil. Kč, finanční strop 50 mil. Kč na projekt (číslo výzvy 03_15_025)

•v prosinci 2015: průběžná výzva pro územně samosprávné celky a hlavní město Praha – vztahuje se i na oblast eGovernmentu

IROP příklady podporovaných aktivit

Specifický cíl 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje, využití a kvality systémů IKT

•Projekty z oblasti eGovernment, infrastruktury a informační a komunikační systémy veřejné správy v rozsahu rozšíření, propojení, konsolidace systémů, aplikací a datového fondu (včetně

jeho publikování) veřejné správy včetně cloudových řešení

•Modernizace informačních a komunikačních systémů pro specifické potřeby subjektů veřejné správy a složek IZS

•Vznik a vybavení orgánů veřejné moci pro ochranu infrastruktury IKT a zajištění řízeného a bezpečného sdílení dat veřejné správy v souladu se standardy kybernetické bezpečnosti včetně komunikační a radiokomunikační infrastruktury státu (podpora pouze VIS a KIS)

Výzvy v IROP SC 3.2

Otevřená data jsou průřezovým tématem všech výzev IROP SC 3.2

•První výzva na SC 3.2 (výzva č. 4) byla vyhlášena 17.9.2015 – na úplné elektronické podání (kombinuje i prvky pro CzechPOINT a SZR

•Druhá výzva na SC 3.2 (výzva č. 10) byla vyhlášena 21.10.2015 – pro oblast kybernetické bezpečnosti

Plánované relevantní výzvy v IROP SC 3.2

• v únoru 2016: bude vyhlášena výzva na Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura, která bude zaměřena na podporu následujících oblastí: modernizace komunikační infrastruktury subjektů veřejné správy a složek IZS, technologická a komunikační infrastruktura (datová centra), bezpečnost a krizové řízení, rozvoj radiokomunikační infrastruktury státu, elektronizace podpůrných procesů

• v březnu 2016: bude vyhlášena výzva eGovernment, která bude zaměřena na podporu následujících odvětví: eCulture, eEducation, sociální služby, pojištění, dávky, eHealth, výběr daní a pojištění, eJustice, virtualizace

• v dubnu 2016: bude vyhlášena výzva pro obce a kraje

Míra podpory – rozpad poměru financování

• Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní

organizace (projekty s dopadem na území celé ČR):

80, 863% příspěvek EU

19, 137% státní rozpočet

• Kraje, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi (kromě Prahy a jejích částí):

85% příspěvek EU

5% (IROP)/10% (OPZ) státní rozpočet

10% (IROP)/5% (OPZ) příjemce

• Organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, státní podniky

85% příspěvek EU

15% příjemce

Platí pro IROP i OPZ, jiný režim pouze pro hl. m. Prahu

Informace k IROP naleznete na:

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana  

Informace k OPZ naleznete na:

http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020

V případě dalších dotazů se obracejte na:

ŘO IROP/OPZ irop@mmr.cz / esf@mpsv.cz

samostatné oddělení strategií a ESIF Ministerstva vnitra

PhDr. Marta Léblová E-mail: marta.leblova@mvcr.cz Tel.: 974 833 315

Sekretariát: E-mail: olga.vikturnova@mvcr.cz Tel.: 974 833 323

 

Přečteno: 1532x
Publikováno: 23.11.2015, poslední změna: 25.11.2015
Autor: Odbor otevřená radnice
Vytisknout