23.VOR_5.11.2015_linky_konference_opendata.gov

 

23. Výbor  pro otevřenou radnici (VOR) 5.11.2015

v místnosti 330, Nám 14. Října 4, P5 

(od 17:00 do 19:00)

 Přítomni: Ing. Ondřej Velek předseda, Mirka Havlová - místopředsedkyně, RNDr. Radomír Palovský, Ondřej Kreidl, Mgr. Petr Koten, Ing. Lubomír Brož,

 

Nepřítomni: RNDr. Drahomír Bárta, Bc. Tereza Procházková - místopředsedkyně, PhDr. Jiří Malínský, Ing. Tomáš Mysliveček

Hosté: Kateřina Fišková, Ing. Hana Dušková

 

(dále bez titulů)

 

VÝBOR USNÁŠENÍSCHOPNÝ


1/ Schválení programu a ověřovatelů  zápisu
Zápis a presentace z výjezdního zasedání 21.VOR 8.10.2015  k tématu "Participace jako nástroj  dohody o rozvoji areálu Komunitní školy Žvahov 2015-2025"  a zápis 22. VOR jsou na webu VOR. Výbory byly neusnášeníschopné. 

Ing. Erika Uchytilová se vzdala na 8. ZMČ členství ve VOR.
USNESENI: Program byl schválen a VOR určil za 2. ověřovatelku Mirku Havlovou

 

2/ Informace z ICT OOR a KIT  k zlepšení zveřejňování agend na  webu

VOR diskutoval přípravu nových funkcionalit  pro zveřejňování agend radnice na novém webu.

Díky procesu participace na Buďánce www.budanka.cpkp.cz bude možné navrhnout pro zpravodaj a web lepší otevřený SW  pro zveřejňování anket.

 Směrnice pro Otevřena data prochází úřadem P5 a OOR vybírá prvou vhodnou již EXISTUJÍCÍ agendu pro demonstraci otevřených dat a pro ustavení rolí odpovědných osob (správce, koordinátor, KURÁTOR dat  = vedoucí odboru, odpovědný za agendy otevřených dat).

 VOR navrhuje vybrat další sady dat: např. „čestné občanství /medaile“ (gesce KMČ), zápisy, video/zvuk/hlasování/podklady/ orgánů (gesce KMČ, OOR), dotace, dary, granty (GESCE JEDNOTLIVÉ ODBORY, KST?). VOR navrhuje modelově (ve spolupráci s OOR a KMČ) připravit datové sady: 

Čestné občanství /medaile P5 http://opendata.gov.cz/datova-sada:cestni-obcane,

Dotace  http://opendata.gov.cz/datova-sada:bezuplatna-plneni-a-dary a http://opendata.gov.cz/datova-sada:poskytovane-dotace-a-granty ,

Transparence práce poradních orgánů a poradců http://opendata.gov.cz/datova-sada:seznam-clenu-organu , http://opendata.gov.cz/datova-sada:poradni-organy  http://opendata.gov.cz/datova-sada:prezencni-listina-zasedani http://opendata.gov.cz/datova-sada:program-zasedani-a-zapisy-ze-zasedani-organu ,

OOR vyzvalo garanty VOR pomoci sestavit návrh „lokálního katalogu“ tj. seznamu datových sad, které má radnice P5 navíc proti požadavkům MV.  Doporučeno i konzultovat s Piráty MHMP.

 

USNESENI: VOR podporuje přijmout v ZMČ  inciativu www.opendata.gov.cz  a analyzovat na úřadu P5 povinné sady i lokální katalog datových sad nad rámec povinných sad.

 


3/ Zpráva o činnosti VOR

http://www.praha5.cz/cs/dokument/dokumenty-vor-zmc-praha-5/211159-zprava-predsedy-vor-o-cinnosti-2014-2015

Proběhla diskuse a doporučení ke zlepšení zprávy.

 

USNESENI: VOR schvaluje zprávu o činnosti VOR a ukládá předsedovi zprávu opravit a zveřejnit na webu VOR a následně předložit na vědomí na 9.ZMČ P5. 


4/ Iniciativa http://www.otevrenamesta.cz/balicek/
Proběhla diskuse o přistoupení radnice ke spolku OTEVŘENÁ MĚSTA. Očekává se, že Role zakládajícího člena Spolku a členský příspěvek usnadní radnici P5 přípravu funkcionalit pro nový web (např. registr smluv apod.).

 

USNESENI: VOR podporuje přijmout v ZMČ  MČ Praha 5 roli radnice Prahy 5 jako zakládajícího člena spolku www.otevrenamesta.cz.

 

5/ Iniciativa  www.PAKTPARTICIPACE.cz
VOR diskutoval znovu smysl a přínosy přihlášky radnice P5 k deklaraci. R. Palovský  požádal o informaci, kolik obcí se již k PAKT přihlásilo. VOR přizve experta iniciativy znovu 19.11.2015.

VOR  odložil doporučení  pro  ZMČ  MČ Praha 5  přihlásit se k deklaraci www.paktparticipace.cz na další jednání VOR 19.11. 2015

 

 

6/ Návrh panelové diskuse VOR  - prosinec 2015/ leden 2016
L. Brož a O. Velek představili návrh společné akce VOR/KIT/MEK  (pracovní název) „Právní i praktická dobrá praxe v oblasti TRANSPARENCE, PARTICIPACE, PLURALITY, a OTEVŘENÝCH DAT“

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR akce   (pak experti do panelu)
Velek, Brož - moderátoři za VOR/MEK
František Korbel - Právo na informace, právo IT, zákon o Praze, procesní předpisy
Václav Láska – Novely zákonů o obcích a/nebo iniciativy zdola?
Viktor Čahoj, Petra Francová -  Iniciativa OTEVRENAMESTA.cz  na P5

AGORA - Pakt Participace, Participativní Rozpočet
Oldřich Kužílek - dobrá  praxe radnic, cena  Otevřeno/Zavřeno/Tiskový zákon/IRON
AUDITORIUM: zastupitele  Prahy + právníci přes portál http://www.pravniprostor.cz/

Sál zastupitelstva MČ P5, vstup volny, záštita na malé pohoštění.

Termín: prosinec 2015 / leden 2016

 

7 / RŮZNÉ

Terminy jednaní  VOR v roce 2016 by mohly být v UTERÝ (?) - Nutno s KMČ a OOR řešit bezkolizní kalendář/rozvrh hodin/abonentní systém odběru pozvánek, zápisů a dokumentů.

 

Konference  13.11.2015  „Otevřená data veřejné správy ČR“ (výstupy projektu, metodiky a standardy publikace a katalogizace otevřených dat, možné zdroje financování v období 2016 - 2020). Vice na http://opendata.gov.cz/edu:konference .


Zapsal:  Ondrej Velek (ondrej.velek@praha5.cz 604 334424)
Ověřili: Mirka Havlová, Pavel Kováč (tajemník VOR 257 000 955, 603 942 373)

Přečteno: 1607x
Publikováno: 05.11.2015, poslední změna: 19.11.2015