Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor otevřená radnice šipka doprava Zápisy VOR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

20.VOR a 10.KIT 24.9.2015 Pakt participace, TV-reportáže

20. Výbor otevřené radnice (VOR) + 10. Komise IT (KIT) 24.9.2015

Místnost 614, Štefánikova 13, P5

(16:00-18:30)

 

Přítomni VOR: Ing. Ondřej Velek (předseda VOR), Ondřej Kreidl, RNDr. Radomír Palovský, Ing.Tomáš Mysliveček, Ing. Lubomír Brož  Nepřítomni VOR:, PhDr. Jiří Malínský, RNDr. Drahomír Bárta, Ing. Erika Uchytilová, Bc. Tereza Procházková (místopředsedkyně), Mgr. Petr Koten, Mirka Havlová (místopředsedkyně)   -  VOR neusnášeníschopný   

Přítomni KIT: RNDr. Radomír Palovský (předseda KIT), Ondřej Kreidl, Pavel Chramosta, Ing.Tomáš Mysliveček  Nepřítomni KIT: RNDr. Drahomír Bárta  - KIT usnášeníschopná

 Hosté: Mgr. Jan Martínek, Karel Bauer, Ing. Jitka Sigmundová

 Pavel Kováč (tajemník VOR) 257000 955

Jana Červenková (tajemnice KIT) 257000 584, 731 437 048

(dále bez titulů)

 Návrh programu 10. Komise IT (Radomír Palovský, předseda KIT)

1. Schválení zápisu KIT 2. Schválení programu  KIT  3. Schválení ověřovatele zápisu KIT  4. Změna poskytovatele internetového připojení ÚMČ Praha5 5. Příprava výběrového řízení na dodávku nových PC pro radnici

 6. Změna pořizování audio a video záznamu na ZMČ

KIT doporučit pro selhání přenosu z ZMC 18/.9. vypovědět smlouvu s firmou  SEVENDAYS zajišťující přenosy. Smlouva se nevztahuje na editaci stenozápisu, napojení tabulek hlasování, editaci videa a zvuku podle programu. VOR již diskutoval návrh lepšího systému od firmy  XXX??

KIT požádala radního V.Čahoje předložit k diskusi KIT a VOR návrh  lepšího zařízení pro přenos jednání ze sálu ZMČ (video, zvuk, hlasování, steno, podklady, …) – firma  XXX?

 

7. Schválení Zprávy o činnosti KIT za 1. pololetí 2015

O.Velek požádal, aby KIT presentoval  přípravu ICT strategii  dle Statutu KIT.

R.Palovský doporučil členům KIT prostudovat  IT strategii města Brna  (link ???)

 

Návrh programu VOR (O.Velek, předseda VOR)

8.  Schválení  programu VOR, ověřovatelů zápisu - (výbor neusnášeníschopný)

Zápis 19.VOR  je na http://www.praha5.cz/cs/dokument/zapisy-vor-zmc-praha-5-za-obdobi-2014-2018/211117-19vor-1062015

Nové dokumenty VOR jsou na http://www.praha5.cz/cs/sekce/dokumenty-vor-zmc-praha-5/

 

9. Informace z Odboru OR,  orgánů samosprávy a od veřejnosti

Tajemník UMČ připravují směrnici k otevřeným datům , která bude závazná pro celý úřad. K datovým sadám se budou vyjadřovat vedoucí příslušných odborů. Tajemník VOR pošle členům VOR pracovní návrh k vybraným sadám k připomínkám.

Úkol pro garanty VOR trvá: zaslat návrhy rozsahu datových sad doporučení k oblastem:

  • PLATY, BENEFITY politiků, vyšších úředníků, poradců - garanti Velek a Kováč
  • KALENDÁŘ AKCÍ (s podklady  jednání orgánů samosprávy) - garanti Velek a Kováč
  • ÚŘEDNÍ DESKA (včetně archivu)- garanti Bárta, Velek a Kováč
  • SEZNAM ČLENŮ  ORGÁNŮ - garanti Procházková, Velek a Kováč
  • DOKUMENTY ORGÁNŮ SAMOSPRÁVY - garanti Bárta a Velek a Kováč

Pozice od garantů analýz projedná až 22. VOR  22.10.2015.

 Příprava nového webu (soutěž na grafiku - podklady na úložišti KIT)

O. Velek a P. Kováč zopakovali informaci o výběrovém řízení (viz http://www.praha5.cz/cs/dokument/urad/211026-soutez-o-novou-grafickou-podobu-internetovych-stranek-mestske-casti-praha-5-ma-finalisty

Podrobné výsledky soutěže  o grafiku webu  radnice jsou zatím v neveřejném úložišti KIT na intranetu  a presentace KST (únor 2015) je zveřejněna na webu VOR.

VOR bude diskutovat kritéria a požadavky pro další výběrová řízení a malé zakázky pro další veřejné funkcionality pro nový web (např. zlepšení registrů petic/interpelací/stížností, dále formuláře dotací, Kalendář akcí, Adresáře  spolků i odpovědných  podnikatelů na P5. Cílem bude na webu nabídnout občanům  tzv. abonentní systém, kde si každý zájemce  zvolí jaké informace z radnice chce dostávat.

VOR ve spolupráci s KIT a MEK a odborem OR připraví návrhy několika funkcionalit webu ve formě Evidenčních tabulek dat (kalendář, registry grantů/dotací, registr petic, registr žádostí dle zákona 106/99, atd.).

VOR požádal  OOR ICT o seznam všech webů radnice (seznam domén případně subdomén, analýzu jejich funkcí).

Pro veřejné zakázky má  radnice zdarma od firmy GERMIN tzv. elektronické aukce https://zakazky.praha5.cz.

KMČ připravuje směrnici pro zaměstnance úřadu (bude nutné školení pracovníků dalších odborů radnice).

VOR  požádal OOR  o nákup přenosného data projektoru pro 611 (a jiné akce - výběrové komise),

VOR  diskutoval objednávku firmy, která má připravovat  další projekty pro radnici.

VOR  diskutoval opakování projektu e-GOVERNMENT (viz starší verse  žádosti 2010 v neveřejném archivu!).  

10. Schválení přistoupení k memorandu www.paktparticipace.cz
O.Velek informoval o probíhajících participativních procesech na P5 (Na Pláni, osada Buďánka).  Doporučil zástupcům Klubů ve VOR, aby si kluby Memorandum prostudovaly a podpořily.

Upravené memorandum a důvodová zpráva bude prezentována  krátce na 7.ZMC. 

Prezentace o PARTICIPACI z konference v Senátu jsou na http://www.paktparticipace.cz/akce/pozvanka-na-konferenci-o-participaci

 

11. Zpráva předsedy o činnosti VOR 12/2014 – 9/2015

Tajemník a předseda připraví a zveřejní zprávu o činnosti VOR  včetně docházky pro jednání ZMČ.

Proběhla diskuse o možné rekonstrukci výboru OR pro řadu absencí. 

O.Velek navrhl snížit počty členů výboru OR na 9 členů a komisi zvýšit na 9 členů. V diskusi převládal názor členů VOR, že není nutné počet členů redukovat ale ponechat naopak výbory jako otevřené  „open ended“ bez redukce nebo přijetí nových členů…

 12. Různé - zajímavé akce OR

8.10. od 16:00 bude výjezdní zasedání VOR  do školního areálu Pod Žvahovem. Členové VOR vedle zajímavé výstavy budu mít za úkol ohodnotit kvalitu participace a diskuse k rozvoji školy. Organizátory akce jsou taneční Centrum Praha a ZŠ Kořenského. Organizátoři již umístili některé fotografie školy na http://www.tanecnicentrum.cz/zvahov-60/. Podkladem VIP diskuse bude návrh TCP na rozvoj areálu na http://www.tanecnicentrum.cz/puvodni/Doc/zvahov/Studie_Zvahov.pdf.
VOR pomohl  zajisti digitalizaci prvé  kroniky školy, která může být  zveřejněna  na vhodném místu nového webu.

VOR předal KKP a Redakci  část fotografií, které mohou být veřejně dostupné a využity

 

Další VOR  22.10.  - zprávy garantů k otevřený datovým sadám !! 

 

Přílohy :

 Pakt Participace Pro P5  (memorandum) 

 Konference MHMP - http://konference.bezkorupce.cz/?page_id=3931&lang=cs

 PAKT PARTICIPACE  www.paktparticipace.cz  www.facebook.com/paktparticipace 

Případové studie PARTICIPACE na P5

Na Pláni  - facilitátor Arch. Klápště  www.pratelemalvazinek.cz

Buďánka -  facilitátorka  MSc. Jindra Dusíková  Jindra.dusíkova@cpkp.cz www.pratelebudanek.cz

http://www.trogir.hr/GradTrogir/eurodem

 

Metodika participace  = Základní otázky participačního procesu: 

•PROČ?  •CO?  •KDO?  •KDY a JAK? 

Proč? Změna atmosféry ve společnosti /Větší poptávka ze strany radnic/Potřeba zaměřit se na kvalitu participace - Inspirace:  britský Compact

Cíle: oslovit co nejvíce zástupců veřejné správy a motivovat je k tomu, že budou občany aktivně zapojovat do rozhodování.  Vytvořit široké koalice organizací a institucí zabývajících se participací

Klíčová slova implementace:  Hlubší porozumění postupů, pravidel a rolí ze Strany všech aktérů a Pozitivní motivace  + Sdílení dobré praxe

Forma:  SOUHLAS OBCE s prohlášením PAKT = závazek veřejné správy

Podpůrné dokumenty:  Standardy a Metodika participace

Jak se zapojit?  Obec se přihlásí k prohlášení PAKT + v praxi bude využívat metodické materiály PAKTu.

Standardy  jsou nezbytné požadavky realizace kvalitního participativního procesu Obsahem standardů  je  vytvoření „bezpečného“ prostředí, ve kterém každý aktér ví, co může od participačního procesu očekávat,  jaká je jeho role, i role dalších aktérů a čeho a jakým  způsobem, má být dosaženo. Standardy jde členit na A. Obecné principy  B. Procesní standardy  C. Tematická vymezení. Metodika participace má být živý dokument nejen pro veřejnou správu i pro občany

 

FACEBOOK  RADNIC - září 2015 - počet "lajků" nejsou přesná čísla návštěvnosti profilu:

 

Praha 1 - 1231 likes / 29586 obyvatel = 4,1 % (málo reálně bydlících občanů na městské části);

Praha 2 - 1302 likes / 49158 obyvatel = 2,6 % (málo reálně bydlících občanů na městské části);

Praha 3 - 4840 likes / 72041 obyvatel = 6,7 %;

Praha 4 - 9179 likes / 128063 obyvatel = 7,1  %;

Praha 5 - 1261 likes / 82159 obyvatel = 1,5 %;

Praha 6 - 9705 likes / 99520 obyvatel =  9,7 %;

Praha 7 - 2602 likes / 42381 obyvatel =  6,1 %;

Praha 10 - 6542 likes / 108993 obyvatel =  6,0 %;


Praha 8 a Praha 9  ma FB stránek více  -  je to zmatené... 

 

Do "medialniho mixu" radnice  patří outsourcing reportáží TVPraha - viz  zkušební provoz:
https://www.youtube.com/channel/UC_BouN-w16pVk1hK4Fmd2eg 

 

REPORTÁŽE    TVPRAHA  K 21.9.2015

Délka (sec.)

Kdy umístěno

Počet shlédnutí

Galerie   Portheimka zpřístupnila nové prostory

82

Před 7 hodinami

0

Sportovní   areál Mrázovka byl slavnostně otevřen …

81

Před 8 hodinami

1

Smíchovské   nádraží v Praze 5 má novou podobu

103

Před 2 dny

104

Praha 5   hostila pražské Cyklozvonění 2015

107

Před 1 týdnem

101

Dny evropského   dědictví – Flashmob

146

Před 2 týdny

164

SK Uhelné   sklady Praha oslavil 50 let

107

Před 2 týdny

17

Praha 5   připravuje školy na krizové situace

107

Před 2 týdny

8

Senioři z   Prahy 5 se bavili s Pavlem Helánem

108

Před 2 týdny

5

Po 11   letech se znovu otevřela ZŠ Pod Žvahovem

95

Před 3 týdny

164

Praha 5   zajistí nová místa v MŠ

94

Před 3 týdny

2

Tramvajová   trať v Praze 5 prochází rekonstrukcí

70

Před 3 týdny

6

V Praze 5   se konal první ročník závodu TRIPrague

89

Před 3 týdny

16

Švandovo   divadlo spolupracovalo s Prague Pride

100

Před 3 týdny

2

ŽŠ Pod   Žvahovem se 1- září otevře žákům prvních tříd

89

Před 4 týdny

3

Z   nevyužitého domu bude nové kulturní centrum

92

Před 4 týdny

2

Výstava 4   z Pětky je k vidění v Portheimce

73

Před 4 týdny

7

Praha 5   vystavuje díla Petera Matyasiho

89

Před 4 týdny

0

V Praze 5   by mohly vzniknout nové cyklostezky

109

Před 4 týdny

1

Přírodní   koupaliště lze najít i v Praze 5

85

Před 4 týdny

2

Městská   část Praha 5 se vyjádřila k PSP

91

Před 4 týdny

0

Dětská   ostrov v Praze 5 se dočká nové podoby

105

Před 4 týdny

5

V Praze 5   si také připomněli odkaz Jana Husa

91

Před 4 týdny

1

Slavnosti   slunovratu se slavily v parku Portheimka

96

Před 4 týdny

0

Senioři z   Prahy 5 mají možnost navštěvovat hrady

96

Před 4 týdny

3

Praha 5   zřídila bezplatnou právní poradnu

99

Před 4 týdny

5

V Praze 5   otevřeli zrekonstruovaný skatepark

105

Před 4 týdny

7

Spalding   dark trophy 2015 má své vítěze

103

Před 4 týdny

132

Praha 5 má   vítěze v malé kopané

100

Před 4 týdny

1

MČ Praha 5   si připomněla odkaz Milady Horákové

78

Před 4 týdny

1

Senioři se   sešli s vedením Prahy 5

100

Před 4 týdny

1

Praha 5   připravila Pohádkový dětský den

85

Před 4 týdny

0

Na   náplavce se konaly Pražské primátorky

67

Před 4 týdny

1

Češi se   utkali s Nový Zélandem v rugby

103

Před 4 týdny

7

17. ročník   festivalu Khamoro skončil

142

Před 4 týdny

5

Radnice   Prahy 5 se bude setkávat s podnikateli

83

Před 4 týdny

0

Praha 5   uspořádala velkolepý Dětský den

86

Před 4 týdny

0

Janáčkovo   nábřeží bude mít novou podobu

100

Před 4 týdny

2

V Praze 5   je výstava Ve stínu hákového kříže

66

Před 4 týdny

0

Praha 5 si   připomněla konec války velkolepě

146

Před 4 týdny

0

Praha 5 má   hotové programové prohlášení

71

Před 4 týdny

0

       

Celkem (40   reportáží) 1:03:59 min

3839

 

776

Přečteno: 3222x
Publikováno: 05.10.2015, poslední změna: 24.11.2015
Autor: Odbor otevřená radnice
Vytisknout