Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor otevřená radnice šipka doprava Zápisy VOR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

18.VOR_20.8.2015_priloha_zasady_PARTICIPACE

18. Výbor pro otevřenou radnici (VOR) 20.8. 2015
 místnosti 330 ÚMČ, Nám 14. Října 4, P5
 od 17:00 do 19:30

Přítomni: Ing. Ondřej Velek (předseda VOR), Mirka Havlová (místopředsedkyně),

VÝBOR NEUSNÁŠENÍSCHOPNÝ – proběhla diskuse

Nepřítomni: Ing. Erika Uchytilová, Tereza Procházková (místopředsedkyně), Ondřej Kreidl, RNDr. Radomír Palovský, RNDr. Drahomír Bárta, Bc. Tomáš Mysliveček, Mgr. Petr Koten, PhDr. Jiří Malínský, Ing. Lubomír Brož,

Hosté: Mgr. Jan Martínek (dále bez titulů)

Tajemník VOR: Pavel Kováč (OOR, odd. ICT), T: 257 000 955

Návrh programu:

1/ program VOR, ověřovatelé zápisu VOR
Zápisy VOR jsou v zveřejněny na http://www.praha5.cz/cs/sekce/zapisy-vor-zmc-praha-5-za-obdobi-2014-2018/). Zapisovatel P. Kováč, ověřovatel zápisu O. Velek

Tajemník VOR zajistil pro nové členy plný přístup do intranetu a mailové pošty, dále nechal opravit rozesílač VOR. Bude prověřeno.

2/ informace z OOR, diskuse o zlepšení funkcionalit nového webu www.praha5.cz
Tajemník VOR informoval o soutěži OOR na grafiku nového webu

a zlepšení infrastruktury úřadu pro další oblasti otevřených dat (např. zveřejňování video/zvuk/steno/hlasování zastupitelů s odkazem na interpelace a osobní stránky, podávání pozměňujících návrhů). Členové VOR kritizovali vybavenost sálu ZMČ a

Přítomni  členové VOR doporučili znovu OOR zveřejnit výsledky prvního kola soutěže  na grafiku webu (viz http://www.praha5.cz/cs/dokument/211026-soutez-o-novou-grafickou-podobu-internetovych-stranek-mestske-casti-praha-5-ma-finalisty) během září.

VOR bude paralelně připravovat návrh lepších funkcionalit portálu www.praha5.cz v obou oblastech:

OTEVŘENÉ INFORMACE - všechna zveřejnitelná i nepovinná data radnice

OTEVŘENÁ DATA – část strojově čitelných dat dle http://OPENDATA.GOV.CZ

Tajemník VOR již rozeslal testovací žádost na vedoucí odborů, aby v seznamu sad otevřených dat identifikovali, které registry jsou již dostupné na ÚMČ P5.  Zatím odpověděl odbor veřejného prostranství a odbor školství. Další analýzu provádí tajemník ÚMČ.

Členové VOR si pro návrh nového webu radnice modelově vybrali k analýze následující datové sady otevřených dat:

 • PLATY, BENEFITY politiků, vyšších úředníků, poradců - garanti Velek      a Kováč
 • KALENDÁŘ AKCÍ (s podklady jednání orgánů samosprávy) - garanti Velek      a Kováč
 • ÚŘEDNÍ DESKA (včetně archivu) - garanti Bárta, Velek a Kováč
 • SEZNAM ČLENŮ ORGÁNŮ - garanti Procházková, Velek a      Kováč
 • DOKUMENTY ORGÁNŮ SAMOSPRÁVY- garanti Bárta a Velek a Kováč

Analýzy probíhají…

3/ Diskuse zlepšení Jednacích řádů samosprávy P5 a organizačních řádů úřadu P5

Radní Petr Hnyk (SZ) poslal po projednání na VOR svůj návrh zlepšení Jednacího rádu ZMČ na právní oddělení odboru Kanceláře MČ ÚMČ P5.

VOR pověřuje předsedu zaslat návrh "Pololetní zprávy VOR o činnosti" 11/2014 a předložit ji na ZMČ 8.9.

4/ Informace o iniciativách zlepšení Transparence/Participace/Plurality

VOR doporučuje schválit v ZMČ deklaraci http://www.paktparticipace.cz.

Předseda a tajemník VOR znovu osloví předsedy všech zastupitelských Klubů pro zapojení radnice Prahy 5 do iniciativy, aby 6. ZMČ 8.9.2015 schválilo přistoupení k Paktu Participace.

Občanka H. Dušková navrhla radnici na cenu OTEVŘENO za činy od září 2014 do září 2015. Nová radnice i díky vlivu VOR poprvé zveřejnila jednací řády, zveřejnila nedokonalý prototyp registru tzv. náhrad, OOR jedna o SW pro otevřené smlouvy, rozklikávací rozpočet, elektronické tržišti (e-Aukce).

Rada P5 schválila finance na podporu participace/facilitace  pro témata revitalizace Buďánka (CPKP.cz, Na Pláni – arch. Klapště).

V rámci Participace spolupořádá VOR 8.10. panelovou diskusi zájmových stran o rozvoje komunitní školy Žvahov. Předseda VOR dojednal s www.ahmp.cz digitalizace jedné kroniky školy Pod Žvahovem pro výstavu ŹVAHOV 60 a následné zveřejnění.

 

Předseda a tajemník VOR případně se žadatelkou o informace z http://www.pvvs.cz/ dle 106/99 prověří u nového tajemníka ÚMČ P5 poskytnutí informací o platech a odměnách vedoucích úředníků úřadu P5.

VOR již navrhl lepší systém zveřejňování benefitů zastupitelů  a vedoucích úředníků (v rámci analýzy rozsahu a podrobnosti datové sady „PLATY“.

Analogicky Předseda a tajemník VOR prověří zveřejňování práce, platů a odměn poradců (viz test pomocí interpelace http://www.praha5.cz/cs/interpelace/interpelace/414).

Předseda VOR informoval členy VOR o nové iniciativě http://www.otevrenamesta.cz/, do které zve Mgr. Bc. Jakub Michálek, předsedu klubu Pirátů v zastupitelstvu hl. m. Prahy.

Lubomír Brož navrhl pod garancí VOR a portálu http://www.pravniprostor.cz/ v říjnu uspořádat s právníky, zástupci MV ČR, Fondem Otakara Motejla, aktivisty OTEVRENO.cz, OZIVENI.cz apod. panelovou diskusi k tématu „otevřené informace“. Termín a scénář prodiskutuje VOR na dalších jednáních v září.

Členové VOR diskutovali návrh Pavla Chramosty na přípravu presentačního videa pro web a brožury. O.Velek požádá o podporu presentačního DVD na mediální komisi, M. Havlová prověří podporu na komisi kulturní, a E.Uchytilová na komisi zahraniční.

 

5/ Různé

28.8. Mediální komise 9:30 (místnost RMČ, Štefánikova 13) – brainstorming o „Mediální strategii radnice P5“.

8.9. ZMČ P5 (zpráva o činnosti VOR, jednací řád ZMČ, přihlášení radnice k Paktu Participace aj.)

10.9. – 19. VOR (evaluace práce VOR…)

14.9. 2015 – (9:30- 16:00) konference k PARTICIPACI v Senátu  - přihláška

17.–18.9. konference "Whistleblowing?" od 9:00 (sál HMP, Mariánské nám 2, P1) http://konference.bezkorupce.cz/?lang=cs  ZDARMA - nutná registrace

24.9. – 20. VOR

8.10. od 17:00 – výjezdní zasedání VOR k tématu Participace: „Výstava Žvahov 60 a diskuse přípravy Plánu rozvoje komunitní školy Žvahov 2015-2025“.

Přílohy

Dobrá praxe Participace Rakousko 2008

 1. Zapojení: Politici a správa integrují veřejnost do vývoje svých politik, plánů, programů nebo právních nástrojů. To může vést k společně podporovaným řešením, která mohou být snadněji implementována.
 2. Transparence a sledovatelnost: Tak, jako je proces občanské participace transparentní, také jeho výsledky jsou vysledovatelné. Transparence a vysledovatelnou buduje důvěru v politiky a správu.
 3. Společná zodpovědnost: Občanská participace znamená pro všechny účastníky přijmout zodpovědnost za společně prováděnou práci a její výsledky. 
 4. Manévrovací prostor: Občanská participace vyžaduje prostor pro změny. Na počátku procesu jsou všichni účastníci přesně informováni o tomto rozsahu. Účastníci jsou pak v pozici realistického posouzení jejich prostoru pro vliv.
 5. Vyváženost a stejné příležitosti: S usilovně definovaným manévrovacím prostorem se procesy občanské participace zaměřují na nabídku stejných příležitostí a stejného rozsahu vlivu jejich participujícím skupinám. Všechny cílové skupiny jsou osloveny vyváženým způsobem. Participační proces je organizován bezbariérově.
 6. Vzájemná úcta: Občanská participace je proces úplného zapojení osob, které jsou ovlivněny, nebo se zajímají o rozhodování o politikách, plánech, programech a právních nástrojích. Všichni účastníci jsou si vědomi o jejich různých rolích v takovém procesu. Vzájemně spolu jednají s respektem. To zlepšuje spolupráci všech účastníků.
 7. Nestrannost: Záležitosti účastníků jsou brány vážně v potaz. Účastníci se vzájemně setkávají v ovzduší partnerství. Argumenty a proti argumenty jsou řešeny nestranně v procesech občanské participace. Poctivá cesta jednání navzájem je základem pro plodnou spolupráci.
 8. Informace: Tok informací a přístup k inovacím pro všechny, koho to zajímá je garantován při braní v úvahu právního základu a možností.
 9. Jasná řeč: V procesu občanské participace jsou informace a rámcové podmínky sdělovány a zajišťovány jasně a srozumitelně. To zprostředkovává vzájemné porozumění a snaha vyvarovat se časových prodlev, zklamání a jiných potíží při spolupráci.
 10. Konečné termíny: Občanská participace se odehrává od počátku. Před rozhodnutím je dostatečný čas pro informace, konzultace či spolupráci. Jako následek je, že účastníkům je nabídnut na jedné straně účinný prostor pro vliv. Na druhé straně je možné se vyvarovat časových zdržení a dodatečných nákladů, které mohou vznikat z následných změn, jestliže se participace odehraje příliš pozdě.
 11. Organizace: Pro procesy občanské participace jsou od samého počátku stanoveny závaznou formou způsoby organizace, stejně tak jako kompetence a kontaktní osoby ze správy. To zajišťuje účastníkům nezbytnou jasnost a podporuje efektivní a účinnou práci.
 12. Rozhodnutí a zpětná vazba: Ti, kteří rozhodují, při rozhodování berou v úvahu výsledky procesu občanské participace. „Berou v úvahu“ znamená, že vypořádají výsledky s respektem a zahrnují je tak daleko, jak je to jen možné do rozhodnutí. Rozhodnutí by mělo být sdělováno způsobem, který uvádí odkazy k tematickým záležitostem procesu občanské participace. Tímto způsobem politici i úředníci mohou vyjádřit svoji podporu názorům participantů a zvyšovat důvěru.
Přečteno: 2017x
Publikováno: 24.08.2015, poslední změna: 20.10.2015
Autor: Odbor otevřená radnice
Vytisknout