Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor otevřená radnice šipka doprava Zápisy VOR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

16.VOR_23.7.2015_prilohy_OTEVRENA_DATA_2015_otevrene_INFORMACE2012

16. Výbor pro otevřenou radnici (VOR) 23.7.2015

místnosti 330 ÚMČ, Nám 14. Října 4, P5

od 17:00 do 19:00

 

Přítomni: Ing. Ondřej Velek (předseda VOR), Mirka Havlová (místopředsedkyně), Bc. Tereza Procházková (místopředsedkyně), Ing. Erika Uchytilová, RNDr. Drahomír Bárta, Bc. Tomáš Mysliveček, Mgr. Petr Koten

Nepřítomni: PhDr. Jiří Malínský, Ing. Lubomír Brož, Ondřej Kreidl, RNDr. Radomír Palovský

Hosté: Mgr. Jan Martínek, Ing. Hana Dušková

Tajemník VOR: Pavel Kováč (OOR, odd. ICT), T: 257 000 955

(dále bez titulů)

 

1/ schválení programu VOR a ověřovatelů zápisu VOR

Schválen návrh programu. Zapisovatel P. Kováč, ověřovateli zápisu jsou O. Velek a M. Havlová. (7/0/0)

Úkol: Tajemník VOR zajistí pro nové členy (T. Procházkovou, J. Malínského) plný přístup do intranetu a mailové pošty, dále nechá opravit rozesílač VOR.

Zápisy (14., 15. a opravený 13. zápis) VOR jsou v zveřejněny na http://www.praha5.cz/cs/sekce/zapisy-vor-zmc-praha-5-za-obdobi-2014-2018/ .

Tajemník VOR také zpřístupnil některé zápisy VOR (pro zastupitele a občany s přidělenými právy k INTRANETU) na https://intranet.praha5.cz/.

  

2/ informace z OOR, diskuse zlepšení funkcionalit nového webu www.praha5.cz

Tajemník VOR informoval VOR o návrhu ICT OOR na zlepšení ICT infrastruktury úřadu.

OOR navrhuje obměnu pronajímaných zastaralých cca 200 PC na radnici a levnější a rychlejší připojení LAN úřadu.

OOR také prověřuje nabídku nájmu nebo koupě lepšího HW/SW systému pro záznam zvuku a videa, hlasování, přítomnosti zastupitelů na ZMČ - systém by zjednodušil editaci/postprodukci zveřejňování informací na novém webu.

Proběhla diskuse zejména o výhodách nových a levnějších řešeních IT sluzeb (outsourcingu/inhouse řešeních).

Rada  vyhlásila 10.6. soutěž na grafiku nového webu www.praha5.cz. Soutěž administruje odbor otevřené radnice (OOR). Rada soutěž z důvodů doplňování podkladu na webu prodloužila do 24.7. http://www.praha5.cz/cs/dokument/tiskove-zpravy/210900-prodlouzeni-terminu-souteze-o-novou-podobu-webovych-stranek-prahy-5. Rada 14.7. schválila složení poroty a náhradníků pro soutěž o grafický návrh a strukturu webu MČP5. Soutěž se týká zatím jen grafiky a ne dalších funkcionalit nového webu. K 23.7. bylo podáno 8 návrhů. V prvém kole 3 nejlepší návrhy dostanou odměnu 10 tis. a budou osloveni v režimu zakázky malého rozsahu podat nabídky na grafiku webu (celkový strop soutěže 150 tis. Kč).

Usnesení: VOR doporučuje RMČ bez prodlení zveřejnit výsledky prvního kola soutěže (7/0/0)

VOR bude paralelně připravovat návrh funkcionalit portálu www.praha5.cz v obou oblastech:

  • OTEVŘENÉ INFORMACE - všechna zveřejnitelná i nepovinná data radnice (např. podrobná data žádostí dle 106/99 a zveřejnění dat z úspěšných žádostí, registry grantů, tzv. interpelací apod.)
  • OTEVŘENÁ DATA – část strojově čitelných dat (popsaných na http://OPENDATA.GOV.CZ – viz seznam datových sad v příloze 1)

VOR si pro nový web modelově vybral k prvé analýze datové sady otevřených dat:

  • PLATY politiků i vyšších úředníků - garanti analýzy Velek a Kováč
  • AKCE a „kalendář“  jednání orgánů samosprávy -  garanti analýzy Velek a Kováč
  • ÚŘEDNÍ DESKU (včetně archivu) - garanti analýzy Bárta, Velek a Kováč
  • SEZNAM ČLENŮ ORGÁNŮ (včetně poradních) - garanti analýzy Procházková, Velek a Kováč
  • USNESENÍ JEDNÁNÍ ORGÁNŮ SAMOSPRÁVY- garanti analýzy Bárta a Velek a Kováč

USNESENÍ: VOR ukládá garantům na příštím jednání VOR předložit prvé návrhy vhodné míry zveřejnění jednotlivých položek (tj. rozsah a míru podrobnosti), aby danou datovou sadu mohlo schválit Zastupitelstvo. (7/0/0)

ÚKOL: Tajemník a předseda VOR připraví žádost na vedoucí odborů, aby v Seznamu sad otevřených dat identifikovali, které registry jsou již dostupné na ÚMČ P5.

 

3/ Diskuse zlepšení Jednacích řádů samosprávy P5 a organizačních řádů úřadu P5

Současné Jednací řády  samosprávy P5 jsou uveřejněny na http://www.praha5.cz/cs/sekce/jednaci-rady/ Návrh novely JŘ od Petra Hnyka v příloze zápisu 15. VOR.

O.Velek navrhl novelizovat JŘ komplexněji, aby jeden přehledný dokument zahrnoval i volební řád, pravidla zveřejňování pololetních zpráv poradních orgánů, připomínkování kroniky Kluby, udělování záslužných medailí, garanci prostoru v radničních médiích, apod. Pro praktické zlepšení Transparence, Participace, Plurality a Otevřených Dat, doporučil JŘ samosprávy propojit lépe na organizační řády úřadu P5.

Diskuse odložena na další VOR.

Úkol: Předseda a tajemník VOR do 6.8. znovu osloví předsedy všech zastupitelských Klubů k získání jejich názoru na novelizaci jednacího řádu ZMČ pro schválení (RMČ a) na 6. ZMČ 8.9.2015.

(odchod T.Procházková, E.Uchytilová - VOR neusnášeníschopný – pokračovala diskuse)

 

4/ Informace o iniciativách Transparence/Participace/Plurality

O. Velek informoval o argumentech pro nominaci radnice (od H. Duškové) na cenu OTEVŘENO za činy od září 2014 do září 2015. Nová radnice i díky VORu poprvé zveřejnila jednací řády, zveřejnila nedokonalý prototyp registru tzv. náhrad, Rada schválila podpory participace/facilitace, VOR resp. OOR jedná o otevřených smlouvách, „rozlikavacím“ rozpočtu, elektronickém tržišti atd.).

Nominaci na cenu OTEVŘENO je nutné upřesnit (O.Velek, H.Dušková) ale je po termínu uzávěrky soutěže a argumenty budou použity v pololetní zprávě o činnosti VOR.

Tajemník Úřadu odmítl žádost www.pvvs.cz dle zákona 106/99 Sb., o poskytnutí informací o platech a odměnách vedoucích úředníků úřadu P5.  

ÚKOL: Předseda a tajemník VOR (případně s žadatelkou z PVVP) provedou analýzu pro návrh zveřejňování benefitů zastupitelů  a  vedoucích úředníků (v rámci analýzy rozsahu a podrobnosti datové sady PLATY).

Na Praze 5 probíhají nově pozitivní procesy v oblasti PARTICIPACE: byl vybrán facilitátor k podpoře participace veřejnosti v procesu rozhodování o revitalizaci parku Buďánka, je vybrán facilitátor pro studii parku Na Pláni, aj. Radnice by se mohla přihlásit k iniciativě http://www.paktparticipace.cz/.

Úkol: Předseda a tajemník VOR znovu osloví předsedy všech zastupitelských Klubů zapojení radnice Prahy 5 do iniciativy http://www.paktparticipace.cz/, aby 6. ZMČ 8.9.2015 schválilo Pakt Participace.

O. Velek byl požádán zastupitelem Pavlem Chramostou o pomoc VORu s přípravou presentace P5 (video/DVD pro web, brožury). Presentační materiály se týkají také zahraniční a mediální komise. Cca 2010 nechala Rada vyrobit DVD a několik vícejazyčných versí brožur, které VOR již naskenoval k dalšímu využití (pro velký objem nejsou soubory zveřejněny ale jen  zpřístupněny na neveřejném intranetu.

O. Velek  provizorně zveřejnil pravidla udělování „Záslužné medaile MČP5“ a zkompiloval seznam všech oceněných občanů od roku 2008 – viz http://www.praha5.cz/cs/dokument/dokumenty-vor-zmc-praha-5/210981-zasluzna-medaile-mcp5-ocenene-osoby-od-2008 . Seznam lze využít pro budoucí otevřenou datovou sadu ČESTNÍ OBČANÉ.

Po dohodě O.Velka s archivářkou HMP probíhá digitalizace kronik školy Pod Žvahovem, která letos oslaví 60 let. Škola funguje jako otevřená komunitní škola (kroužky, sport) a od 1.9. v ní bude obnoveno fungování 1. třídy a přípravky ZŠ.

 

5/ Různé

6.8.  -  17. VOR   (návrh progamu: analýza datových sad, návrhy změn jednacích řádů, formulace požadavků pro zadání zakázek na novelizaci webu, diskuse k PaktuParticipace aj.)

20.8  - 18. VOR - (návrh programu: schválení "Pololetní zprávy VOR o činnosti 11/2014 - 6/2015", příprava schválení „Paktu Participace“ v ZMČ, schválení jednacích řádů ZMČ pro 6.ZMČ 8.9.2015, pormulac epožadavků pro zakázku na nový web radnice).

8.9.  od 13:00  6.ZMČ P5

10.9. – 19. VOR

17.–18.9. konference ZHMP "whistelblowing" http://konference.bezkorupce.cz/?lang=cs - (od 9:00, sál HMP, Mariánské nám 2, P1 -  nutná jen registrace).

24.9. - 20. VOR

 

Přílohy

1/ Seznam datových sad ze vzorového publikačního plánu s příkladem (opendata.gov.cz 2015)

2/ Pracovní návrh zlepšení veřejných údajů na webu radnice  P5 (Komise Transparence 2012)

 

1/ Seznam datových sad ze vzorového publikačního plánu 2015

http://opendata.gov.cz/vzor:vzorovy-publikacni-plan-obce-s-rozsirenou-pusobnosti 

(OVM – organizace veřejné moci, CRAB - Centrální registr administrativních budov…)

     

  

Název

  
  

Popis

  

Akce dobrovolných hasičů

Informace   o pořádaných akcích (společenských, sportovních, ..) dobrovolnými hasiči.

Aktuální opravy, rekonstrukce, uzavírky   ulic

Aktuální opravy, rekonstrukce,   uzavírky ulic  

Aktuální poloha vozidel   technické služby a zimní údržby

Aktuální   poloha vozidel technické služby a zimní údržby

Bezbariérové přístupy   objektů

Informace o bezbariérovém přístupu do   objektů a způsobu zpřístupnění pro zdravotně postižené.

Cestovní náklady- zahraničí

Rozpis cestovních nákladů   souvisejících se zahraniční služební cestou.

Čestní občané

MEDAILE - Seznam čestných   občanů města, profese vítěze, rok udělení ceny, oblasti působení a důvod   udělení ceny

Dobrovolní hasiči

Informace   o sborech dobrovolných hasičů a o jednotkách sboru dobrovolných hasičů (kontakty,   lokality, zbrojnice).

Dopravní značení

Seznam   a rozmístění dopravního značení

Dřeviny  

Publikace   dat o stromech a keřích umístěných na veřejných prostranstvích, lemujících   ulice, jiných místně známých územích. Přehledové počty a stav dřevin, v   případě dostupnosti přesných informacích jsou publikovány přesné informace o   jednotlivých stromech a keřích.

Harmonogram blokových čištění   ulic

Seznam   ulic s uvedenými termíny plánovaných blokových čištění ulic

Harmonogram výkopových prací  

Seznam   výkopových prací včetně časového harmonogramu

Hluková mapa

Hluková mapa dané lokality (města,   části města, území)  

Informace o stavu žádostí na   přepážkách

Stav   vyřizování žádostí na přepážkách (obsazenost, čekací doby jednotlivých   žádostí)

Katalog knihovny

Katalog   knih, kronik a   publikací knihoven OVM

Koordinátoři prevence   kriminality

Koordinátoři   a pověřené osoby v oblasti prevence kriminality

Kulturní objekty

Muzea, divadla, kina, galérie a jiné   kulturní objekty, otevírací hodiny, vstupné a poplatky

Kvalita odpadní vody

Informace   o kvalitě výstupních vod z čističek - kvalita čištění. Uváděny jsou   nejčastěji publikované parametry kvality čištění odpadních vod.

Kvalita pitné vody

Soubor   nejčastěji měřených a uváděných parametrů dokládajících kvalitu pitné vody.   Parametry jsou odvozeny od sjednocení informací publikovaných vodárnami a   distributory pitné vody a těch, které se nejčastěji měří na měřících místech.  

Místa pro   měření rychlostí městskou policií

Místa určená k měření rychlosti   vozidel strážníky městské/obecní policie.

Odtažená vozidla

Informace   o odtažených vozidlech z důvodů špatného parkování nebo blokového čištění   ulic.

Organizační struktura, úřední   hodiny a kontakty

Základní informace o   organizaci - hierarchický obraz struktury, diagram organizační struktury,   seznam oddělení/jednotek, úřední hodiny od-do, kontakty, telefon, emailové   adresy.

Parkovací místa a   zóny placeného stání

Parkovací   místa a zóny placeného stání včetně informací související s jejich   využíváním.

Parky  

Datová sada obsahuje přesné informace   o parcích, jejich rozlohách a rostlinné a stromové výsadbě, způsobech údržby.

Parky - dřeviny

Publikace   přesných informací o stromové výsadbě v parcích a jejich způsobech údržby.

Parky - rostliny

Publikace   přesných informací o rostlinné výsadbě v parcích, o druhu, počtu květin,   apod.

Plán kontrolní činnosti

Plán kontrolních akcí a zaměření   kontrol

Plánované odstávky a neplánované odstávky   (havárie) vody, plynu, elektřiny, internetu

Seznamy   plánovaných a neplánovaných odstávek vody, plynu, elektřiny

Platy seznam

Jmenný seznam platů   nejvyššího vedení *organizace*

Platy statistiky

Statistika platů skupin   zaměstnanců *organizace*

Podněty a dotazy

Seznam přijatých podnětů a dotazů

Pohledávky (za nezaplacené hroby)

Seznam   pohledávek (za nezaplacená hrobová místa) - upozornění na skončení sjednané   doby nájmu hrobových míst dle zákona o pohřebnictví

Pořádané akce

Akce (semináře, konference, jarmarky   apod.) organizované či související s OVM.

Poskytované dotace a granty   za instituci/město/obec/kraj

Seznam poskytnutých dotací (přiznané,   čerpané, míra a čas čerpání, využití, spoluúčast, poskytovatel, podmínky).

Povolení k lovu/rybolovu

Statistiky   vydaných rybářských/loveckých lístků

Prezenční listina zasedání  

Prezenční listina ze   zasedání shrnující přítomnost na konkrétním zasedání a případné omluvy.

Program   zasedání a zápisy ze zasedaní orgánů

Program zasedání a zápisy   ze zasedání orgánů (například zastupitelstva obce/města/kraje).

Pronajatý/vlastněný/spravovaný   majetek, který není v CRABU

nemovitosti   a majetek k pronájmu, pronajatý majetek, ceny, způsob určení ceny, zájemci,   nájemci, čas a trvání pronájmu (bytové i nebytové)

Předpisy

Vnitřní předpisy a vydané vyhlášky

Přestupky

Informace   o drobných přestupcích (drobná kriminalita) v oblasti.

Přijatá opatření

Seznam   *opatření* (vydaných zákazů, provedených zajištění a podobných opatření)

Připojení k internetu

Seznam   wifi hotspotů, jejich umístění s možností připojení vč. pravidel a   podmínek použití.

Regionální a mezinárodní spolupráce  

Seznam spolupracujících subjektů v   rámci regionální, národní a mezinárodní spolupráce na základě programů a   projektů dotovaných z evropských a veřejných fondů, informace o programech,   projektech a prováděných aktivitách.

Registrovaná zvířata (psi,   kočky,...)

Seznam   registrovaných zvířat v obci (psi, kočky,…)

Rozpočet

Rozpočet, plnění rozpočtu,   schválený rozpočet, aktuální plnění (skutečnost)

Řády pohřebišť

Řády   veřejných pohřebišť

Sankce a pokuty

Seznam pravomocných pokut uložených *organizace*   od *datum*  

Sběrná místa   pro odpad a umístění kontejnerů

Sběrná místa a umístění kontejnerů   pro ukládání tříděného, velkoobjemového, nebezpečného odpadu (vyjma směsného   odpadu), provozní doba, kontakty, umístění.

Seznam brownfieldů

Seznam brownfieldů

Seznam členů orgánů

Obsahuje jmenný seznam   členů orgánů organizace (například seznamy zastupitelstev, seznamy správních   rad, apod.) včetně jejich přiřazení do komisí.

Seznam kamer

Seznam   a umístění kamer ve veřejných prostorách, městské kamery, dopravní kamery,   turistické kamery, kamery v místech sběru meteorologických informací (lokální   meteorologické stanice), …

Seznam knihoven

Seznam   informací o knihovnách a jejich adres, kontaktů, poskytovaných služeb.

Seznam mateřských škol

Seznam informací o mateřských školách   včetně adresy, kapacity, aktuální stavu naplnění, nabízených kroužků

Seznam nalezených zvířat a zvířat k   adopci

Seznamy   nalezených zvířat (psů, koček,…), seznam zvířat k adopci

Seznam památných stromů

Seznam památných stromů na   území obce, města a kraje

Seznam poradních orgánů organizace

Seznam poradních orgánů, poradenských   společností a poradců vykonávající činnost pro ministerstva, centrální   orgány, kraje a OVM  

Seznam povolených shromáždění

Seznam   obsahující povolená shromáždění včetně termínů, místa a doby konání, účelu   konání a svolavatele

Seznam příspěvkových organizací  

Seznam příspěvkových organizací, jejíchž   majoritním vlastníkem je ministerstvo, kraj, město, městská část nebo obec

Seznam   služeben integrovaného záchranného systému

Seznam služeben integrovaného   záchranného systému včetně oblasti jejich působnosti.

Seznam sociálních služeb

Poskytovatelé sociálních služeb   (azylové domy, domy s pečovatelskou službou, domovy seniorů,…) jejich   kontakty, typy služeb, kapacita, obsazenost pořadníků, pravidla pro   poskytování služeb.  

Seznam   společností s majetkovou účastí

Seznam obchodních společností   s majetkovou účastí *organizace*

Seznam výlepových míst

Seznam výlepových míst včetně lokace a ceny  

Seznam základních škol

Seznam informací o základních školách   včetně zaměření, adres, počty studentů atd.

Seznam   záměrů nakládání s nemovitým majetkem

Seznam záměrů instituce prodat,   směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako   výpůjčku.  

Seznam zamítnutých shromáždění

Seznam   obsahující zamítnutá shromáždění včetně termínu, svolavatele a důvodu   zamítnutí

Sportoviště

Koupaliště,   bazény, sportoviště, hřiště, otevírací hodiny, vstupné a poplatky

Správa hrobových míst

Evidence   pohřebišť včetně vnitřního členění

Správní poplatky (předepisované)

Seznam předepisovaných poplatků,   které organizace vybírá, včetně částek

Stav fauny

Stavy   zvěře (v honitbách) podle druhů (počty odstřelů, …)

Stavební akce, rekonstrukce

Seznam   stavebních akcí, průběh prací - drobné akce obce, města, městské části, kraje  

Stížnosti

Souhrn stížností na činnost   pracovníků *organizace*  

Strategické dokumenty

Strategické a rozvojové dokumenty/programy   pro řízení a rozvoj  

Strukturální fondy   EU - výzvy projektů

Data o minulých a aktuálních vypisovaných   výzvách v rámci jednotlivých programů. + cíle výzev a pro jaké subjekty jsou   určeny.

Svatostánky

Svatostánky   zahrnují kostely, synagogy, mešity, chrámy, modlitebny, svatyně, svatá místa,   ať oficiální či nikoli

Telefonní seznam organizace

Seznam telefonních kontaktů   zaměstnanců OVM  

Turistické cíle

Turistické   cíle, památky, hrady, zámky, zájmové body, otevírací hodiny, vstupné a   poplatky

Umístění zastávek hromadné dopravy  

Seznam   zastávek s jejich názvy a umístěním.

Úřední deska

Seznam všech oznámení na úřední desce   (informace o platnosti, obsahu a odkazy na konkrétní dokumenty)

Usnesení z jednání orgánů

Usnesení z jednání orgánů (například   zasedání zastupitelstva, Rady města, či Rady kraje).

Volná pracovní místa

Nabídka   pracovních příležitostí ve veřejném sektoru

Vydaná rozhodnutí

Seznam vydaných rozhodnutí s odkazem   na plné znění

Výjezdy dobrovolných hasičů  

Informace   o výjezdech a zásazích dobrovolných hasičů.

Vypsané zakázky

Seznam vypsaných veřejných zakázek.

Zablokovaná vozidla

Informace   o zablokování vozidel prostřednictvím nasazení botiček z důvodů špatného   parkování nebo blokového čištění ulic.

Záchodky

Veřejně   přístupné záchodky

Záchranné stanice pro   zvířata

Seznam zvířecích útulků a záchranných   stanic v oblasti  

Zdravotnická zařízení

Seznam   lékařských pohotovostí, typů ordinací, nemocnic, léčeben,   včetně pohotovostních kontaktů, umístění zařízení, kontaktů, otevírací   doby.

Zeleň a rostliny mimo parky  

Informace   o zelených plochách a rostlinách vysázených mimo parky, podél cest, na   volných prostranstvích mezi ulicemi a domy, apod.

Zimní údržba

Informace   o servisních firmách provádějící zimní údržbu v jednotlivých částech města,   obce a kraje

Znečišťovatelé

Podniky, průmyslové podniky, znečištění

Žádosti  

Statistika žádostí přijatých   *organizace* dle *zákon*

 

Příklad: Předpřipravený katalogizační záznam pro datovou sadu „Akce dobrovolných hasičů“ Následující tabulky zobrazují předpřipravený katalogizační záznam, jehož jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady

Povinný atribut

Název atributu

Hodnota atributu

Ano

Název datové sady

Akce dobrovolných hasičů

Ano

Popis datové sady

Informace o akcích (společenských,   sportovních, ..) pořádaných dobrovolnými hasiči.

Ano

Poskytovatel dat

NA

Ano

Periodicita aktualizace

průběžně

Ano

Související geografické území - Typ dle RÚIAN

NA

Ano

Související geografické území - Kód dle RÚIAN

NA

Ne

Klíčová slova

hasiči, sbor dobrovolných hasičů, jednotka   dobrovolných hasičů, akce, sportovní událost, společenská událost, zábava,   ples, hry, sportovní den, letecký den, dny NATO, ..

Ne

Jméno kurátora

NA

Ne

Email kurátora

NA

Ne

Odkaz na dokumentaci datové sady

NA

Ne

Klasifikace dle EUROVOC

1706;1335;

Ne

Dotčené časové období od

NA

Ne

Dotčené časové období do

NA

Metadata distribuce datové sady

Povinný atribut

Název atributu

Hodnota atributu

Ano

Odkaz na datový zdroj

NA

Ano

Formát dat (MIME type)

text/csv

Ano

Odkaz na podmínky použití

NA

Ne

Odkaz na strojem čitelné schéma

NA

Ne

Typ souboru (MIME typ) souboru obsahujícího   schéma

text/csv

Ne

Název datového zdroje

NA

Ne

Platnost od

NA

Ne

Platnost do

NA

Dokumentace datového schématu pro formát CSV          

  

Název atributu

  
  

Datový typ atributu

  
  

Popis atributu

  
  

Identifikátor

  

id_akce

Řetězec  

Identifikátor společenské/sportovní akce.

ano

nazev_akce

Řetězec  

Název akce.

ano

druh_akce

Řetězec  

Upřesnění druhu akce (soutěž, závod,   společenská událost, …).

ano

den

Datum  

Datum společenské/sportovní akce sboru.

ne

zacatek

Čas

Stanovená hodina zahájení akce.

ne

anotace

Text

Slovní upřesňující popis akce.

ne

misto

Adresa  

Adresa místa konání akce.

ano

mistni_oznaceni

Řetězec  

Přibližné/místní označení místa akce.

ne

vstupne

Cena

Cena vstupného.

ne

umisteni

Geo

GPS místa konání akce.

ne

web_akce

URL

Odkaz na případné webové stránky vytvořené   pro akci.

ne

sbor

Osoba  

Označení organizace.

ano

 

2/ Návrh Komise TRANSPARENCE na zlepšení veřejných údajů na webu radnice P5  (2012)

verse 19.7.2012 částečně podle  http://opengov.cz/  +  přidány další položky

 

Poznámky:

[1] Povinně zveřejňované informace  - Vyhláška č. 442/2006 Sb. ze dne 31. srpna 2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup (http://www.otevrete.cz/zadosti-o-informace/poskytovatel/vyhlaska-o-strukture-povinne-zverejnenych-informaci-129.html )

[2] Povinně Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

[3] Povinně Na základě vydaných vyhlášek  hl.m.Prahy

[4] Nepovinné Veřejné Informace dle dobré praxe (nevymahatelná na základě právního předpisu)

 

 

Položky,   soubory

 

Poznámka   (příklady/odkazy)

1

Úřad

 

Povinné

 

IČO a   název úřadu

 1

 

 

Adresa   úřadu: fyzická, mailová, datová schránka, telefonní čísla

 

 

Organizační   struktura úřadu

 1

 

 

Kontakty   na úřad, pracoviště

 1

 

 

Vydané   právní předpisy v kompletním znění [1]

 1

Místní   vyhlášky, pozice radnice MČ k vyhláškám h.l.m.Prahy atd.

Napojení   na existující databáze typu www.zakonyprolidi.cz   a přidat normativní akty MČ v obojí působnosti (úřadu a samosprávy)

2

Zveřejněné   žádosti o informace podle 106/1999 [1]

 1

Povinna   zpráva ale chybí kompletní registr. NÁVRH: bez prodlení zveřejnit přesná   „meta-data“ a postupně zlepšit zveřejnění celého procesu včetně žádosti,   odpovědi, termínů, zveřejnění informace

 

 

 

 

 

Výše   lokálních poplatků a daní (daň z nemovitosti, správní poplatky) [4]

 4

informační   servis úřadu pro občany

 

 

 

 

3

Úřední   deska, vč. tagů   (RSS) [1]

 1

Povinné - chybí strukturovaný a   prohledávatelný ARCHIV úřední desky (např. funkce aktivní zasílání robotem   podle prostorových i tematických kritérií podle volby uživatelem)

4

Novinky z   úřadu (RSS)

 

informace   technického charakteru úřadu – upřesnit s ODC

 

 

 

 

5

Soupis   majetku obcí

 

vyjasnit   s ODC

 

 

 

 

6

Statistiky   obce

 

Informační   servis úřadu (odkaz  ČSÚ atd.)

 

Informace   o cestovním ruchu

 4

vyjasnit   s ODC

?počty   turistů - povinnost ubytovacích zařízení hlásit?

 

Demografické   statistiky

 4

?Statistické   údaje  + migrace)

 

 

 

 

7

Doprava

 

 

 

Možnosti   parkování (zóny placeného stání)

 

Mapa, ceny   ?Informace o příjmu radnice z parkovného

 

Zastávky   MHD a jejich bezbariérovost

 

Mapa -   celopražské téma (TSK/DP)

 

Blokové   čištění ulic, rekonstrukce, důvody odtahu

3

Mapa    - RSS kanál s aktualitami...       ? SMS

 

 

 

 

8

Odpad

 

 

 

Svozy   odpadu (KO, NO, velkoobjemového)

 3

Mapa -   kalendář  - RSS kanál s aktualitami

 

Umístění   kontejnerů na NO, tříděný, bio odpad

 

Mapa    - (nebezpečný odpad, léky, kompostovatelný atd..)

 

 

 

 

9

Městská   zařízení (školy/sociální zařízení)

 

Mapa -   vyhledávání podle typu zařízení

 

Školy ZŠ a   MŠ, - družiny, kluby, nízkoprahy, tělocvičny pro veřejnost

 

Mapa,   webové stránky škol - kapacity a naplnění, profil, služby  ?DATA: trendy   zájemců a přijatých, umístění absolventů

 

 

 

?Jednotný   KATALOG škol

 

 

 

 

 

Knihovny

 

Mapa,   detaily (otvírací doby, další služby)

 

Zdravotnická   zařízení

 

Mapa

 

Sociální   zařízení

 

Mapa

 

KC,   nízkoprahy, hospice

 

Mapa

 

Veřejné   toalety, pítka

 

Mapa

 

Sportovní   zařízení

 

Mapa   Koupaliště, hřiště atd.

 

Rekreační   veřejné prostory

 

Mapa

 

 

 

 

10

Sdružení   působící na území MČ

 

 

 

Sociální,   školské, sportovní, kulturní, ekologické, památkové, církve...  

 

e-KATALOG občanských sdružení   www.neziskovky5.cz , www.kpss5.cz ... mapa, podrobnosti (vazba ne   registr grantů)

 

 

 

 

11

Územní   plán [2]

 2

Webový GIS   systém MYSIS s tematickými vrstvami z radnice P5

 

Koncepční,   strategické a rozvojové dokumenty [1]

 1

Zákon o   Praze - Plán rozvoje hl.m. Prahy a plán rozvoje MČ P5, generel pěší a   cyklistické dopravy, generel vnitroměstské rekreace atd.

 

 

 

 

12

Stavby –   plány, územní a stavební řízení

 

 

 

Plánovaná   výstavba [2]

 2

Mapa a   dokumenty  UPRM / IPR … – www.ipr.cz

 

Územní   řízení

 

Procesy –   harmonogram, archiv dokumentů

 

Stavební   řízení

 

Procesy –   harmonogram, archiv dokumentů

 

 

 

 

13

Bezpečnost

 

?Povinné   ze zákona?

 

Zprávy   policie o bezpečnostní situaci na P5

 

Roční   zpráva

 

Umístění   bezpečnostních kamer na P5

 

Mapová   aplikace

 

Služebny   policie, kontakty na pochůzkáře na P5

 

Mapová   aplikace

 

Herny,   noční podniky

 

Mapová   aplikace

 

Riziková   místa na P5

 

Mapová   aplikace

 

Kontaktní   centra na P5

 

Mapová   aplikace

 

 

 

 

14

Tematické   mapy MČ P5

 

www.mapy.praha5.cz  

 

Školy,   školky,

 

Viz školy   výše

 

Kluby, KC,   nízkoprahy..

 

..senioři,   mládež, ohrožení...

 

Sportovní   zařízení

 

 

 

Veřejné   parky, rekreační přístupné vnitrobloky

 

 

 

Památky,   technické památky

 

Mapa, stav,   majitel,  www.pamatky.praha.eu

 

Přírodní   památky

 

Mapa -   link na ISŽP Prahy

 

 

 

 

15

Samospráva [1]

 

 

 

Složení zastupitelstva – volební výsledky,   strany, kluby

 

Odkazy na webové stránky jednotlivých   zvolených stran a koalic, klubů zastupitelů apod.

 

Kontakty na zastupitele

 

Dobrovolně – mobil (vše na INTRAnetu)

 

Přiznání majetku a střetu zájmu

 

zákon  + Dobrovolně

 

Podpis Etického kodexu

 

Dobrovolně

 

Platy, náhrady zastupitelů

 

Dobrovolně (OSVČ/zaměstnavatelé, benefity: repre fond, CSS, příspěvky na mobil atd.)

 

Podrobný program jednání Zastupitelstva

 

nejpozději den předem - do JŘ (doporučení   OVV)

 

Usnesení, hlasování Zastupitelstva [4]

 

Precedentní souhlas od ÚOOÚ pro zveřejňování   videonahrávek resp. stena atd.)

 

Záznamy z jednání Zastupitelstva (steno,   audio, video)

 

Zatím jsou zveřejněna jen usnesení  a   poslední hlasování – rozšířit zveřejněním steno záznamu ZMČ

 

Podklady k jednání zastupitelstva

 

Vše pro zastupitele na INTRAnetu - některé   dokumenty veřejné před ZMČ

 

Programové prohlášení Rady

 

Zveřejňují se …

 

Pololetní zprávy RMČ

 

Zveřejněno…

 

 

 

 

 

Zápisy z   jednání výborů Zastupitelstva + Pololetní zprávy

 

Zveřejněno   – (?kontrola ?praxe – rozšířit v JŘ povinnosti tajemníků)

 

Zápisy z   jednání komisí Rady + Pololetní zprávy

 

není v JŘ  - sjednotit/zlepšit  pravidla transparence práce výborů a   komisí v JŘ

 

INTRANET –   zpřístupnit DOKUMENTY komisí a výborů

 

Do JŘ dát povinnost úředníkům

 

Odpovědi   na interpelace zastupitelů

 

Zveřejněno dobře

 

Odpovědi   na petice občanů

 

Zveřejněno   částečně (petice a odpovědi jsou zveřejnovány opožděně - upravit v JŘ a   směrnicích úřadu)

 

Tiskové   konference/zprávy Rady

 

? co pozice   Klubů včetně opozičních

 

Kronika P5

 

Chybí   obsah, rejstřík, odkazy na zdroje + chybí paralelní hodnocení událostí a   hospodaření obce od všech zastupitelských Klubů

 

Zpravodaj   „PĚTKA“

 

Chybí Fultextový   vyhledávač jako měla www.prazskapetka.cz  Archiv PDF od 2007  e-ANKETY nemají dobrý SW nástroj

Od 2010 www.iPetka.cz, www.TVP5.cz

 

Průzkumy veřejného   mínění

 

Dříve   drahý tajný „tunel“

 

Informační   centrum

 

www.infopraha5.cz

 

Facebook,   Twitter atd.

 

 

 

Zahraniční   spolupráce

 

Partnerská   města - vícejazyčná stránka s profilem Prahy 5

 

 

 

 

16

Veřejné   peníze, veřejné zakázky, smlouvy radnice

 

 

 

Veškeré   výdaje radnice

 

zveřejnění   účetních výkazů - dobrá praxe obec Dolní Břežany – ODC  Británie (od 0   Kč  resp. cca 5 tis. Kč)

 

Projekty   radnice (z fondů EU, grantů)

 

Záměry-   INTRANET, schválené žádosti a dílčí výstupy projektů INTERNET,

 

Nadační   fond P5

 

 

 

 

 

 

17

Obecní   rozpočet [1]

 

 

 

 

 

Tzv.   „rozklikávací“ rozpočet  - viz www.nmnm.cz/rozpocet

Kohovolit.eu a Naši politici, Budovanistatu.cz- http://padesatprocent.cz/cz/nase-aktivity/rozpocet-pro-vsechny/verejne-rozpocty-prehledne

 

 

 

Tzv. „participativní   rozpočet 

 

Příjmy   z hazardu

 

Mapa   heren, příjmy, firma atd.

 

Obsah   účetních výkazů [1]

 

Uveřejnit   Systém GINIS resp. implementaci e-Gov.

 

Informace   o privatizaci majetku obce [4]

 

Podklady   dohledatelné u daného usnesení zastupitelstva

 

Smlouvy s   dodavateli služeb [4]

 

Minimálně   podrobnost www.zakazky.praha.eu

 

 

 

 

18

Granty,   dary, záštita s příspěvkem, spolupořadatelství akce [4]

 

 

 

Grantové   programy, pravidla, kritéria

 

Do všech   smluv  grantů a darů klauzuli o plné transparenci dotace

 

Administrace   žádostí

 

Složení   výběrových komisí, protokoly hodnocení v plné transparenci

 

Jednotný   „Registr grantů, darů/příspěvků“

 

Seznam   úspěšných žadatelů o grant, závěrečné zprávy o činnosti, dokumentace

 

 

 

 

19

Hospodaření   městských společností

 

? vyjasnit   s ODC, zda je relevantní:  příspěvkové organizace CSOP, Poštovka,   Aquacentrum, ... jiné ..... outsourcing?

 

 

 

 

20

Firmy na   MČ Prahy 5

 

podpora   podnikání

 

Firmy   sociálního podnikání na P5

 

Např.   People Planet Profit http://www.p-p-p.cz/

 

Firemní   dobrovolnictví na P5

 

Např. http://www.zapojimse.cz

 

Progresivní   projekty na P5

 

Např. CZ   Green Building Council : http://czgbc.org/

 

Podpora   MSP na P5

 

Farmářské   trhy, bioprodejny  „Almanach MSPodniků“

 

 

 

 

Přečteno: 2277x
Publikováno: 29.07.2015, poslední změna: 20.10.2015
Autor: Odbor otevřená radnice
Vytisknout