Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor otevřená radnice šipka doprava Zápisy VOR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

15.VOR_2.7.2015_navrh_zmen_jednaciho_radu_ZMC

15.Výbor pro otevřenou radnici (VOR) 2.7.2015

od 17:00 do 19:00 místnost 330 ÚMČ, Nám 14. Října 4, P5

 

Přítomni: Ing. Ondřej Velek (předseda VOR), Mirka Havlová (místopředsedyně), RNDr. Radomír Palovský, Ing. Erika Uchytilová, Ing. Lubomír Brož, Ondřej Kreidl, PhDr. Jiří Malínský, RNDr Drahomír Bárta

Nepřítomni:  Bc. Tereza Procházková, Bc. Tomáš Mysliveček, Mgr. Petr Koten

Hosté: Viktor Čahoj, Petr Hnyk

Tajemník VOR: Pavel Kováč (OOR, ICT), T: 257 000 955

(dále bez titulů)

 

Návrh programu VOR:

 

1/ schválení programu VOR a ověřovatelů zápisu VOR

Pro technické závady byly zápisy 13. a 14. VOR zveřejněny s prodlevou – viz http://www.praha5.cz/cs/sekce/zapisy-vor-zmc-praha-5-za-obdobi-2014-2018/

Program 15.VOR schválen.

Ověřovateli určeni O.Velek a M. Havlová.

 

2/ Diskuse zlepšení funkcionalit nového webu www.praha5.cz

Proběhla diskuse o možné pomoci VOR vyhodnocení soutěže s uzávěrkou 10.7. na zlepšení grafiky a dalších funkcionalit nového webu www.praha5.cz.

P. Kováč informoval o dalším postupu spolupráce s iniciativou  http://opendata.gov.cz/  (příprava validace metodiky datových souborů).

O. Velek informoval o Iniciativě http://www.paktparticipace.cz/, do které navrhl radnici P5 přihlásit. Členové VOR deklaraci k Participaci prostudují a proberou na dalších jednáních VOR.

 

3/ Diskuse zlepšení Jednacích řádů samosprávy P5 a organizačních řádů úřadu P5

Současné Jednací řády samosprávy P5 jsou na  http://www.praha5.cz/cs/sekce/jednaci-rady/

VOR by měl garantovat korektnost připomínkovacího procesu JŘ a může v červenci/srpnu připravit návrh nového JŘ na 6.ZMČ P5 8.9.

P. Hnyk okomentoval svůj návrh zlepšení jednacího řádu ZMČ (v příloze).

Členové VOR návrhy komentovali zejména z hlediska zlepšení Transparence, Participace, Plurality a Otevřených dat.

Proběhla diskuse o provázání Jednacích řádů samosprávy a organizačních řádů úřadu P5.

Členové VOR proberou na dalších jednáních VOR.

 

ÚKOL: O. Velek a P. Kováč osloví předsedy zastupitelských Klubů s nabídkou participace v procesu, který VOR povede v červenci a srpnu pro včasné projednání v RMČ a schválení v ZMČ.

 

4/ Diskuse přípravy panelové diskuse "Dobrá praxe Transparence/Participace/Plurality“

O. Velek otevřel otázku, zda zřídit podle Jednacího řádu „poradní sbor“ VOR z expertů, iniciativ a projektů typu www.starostoveprotransparentnost.czwww.pakttransparence.cz, www.otevrete.czwww.motejl.cz a zastupitelů z progresivních radnic Prahy (P6, P7, P4, HMP), aby poradní sbor byl zviditelněn a s VOR v pravidelném kontaktu. Experti poradního sboru by mohli pomoci přípravě panelové diskuse o „dobré praxi“.

Proběhla diskuse - většina členů VOR návrh zřízení poradního sboru nepodpořila.

6/ Různé - termíny VOR

23. ČERVENEC  (např. vyhodnoceni soutěže na design nového webu P5, diskuse jednacích řádů, diskuse podpory Paktu participace)

6. + 20. SRPEN  (např. doladění "Pololetní zprávy VOR o činnosti", diskuse návrhů zlepšení jednacích řádů pro případné schválení v ZMČ 8.9.2015)

Od září VOR dohodl jednání VOR na liché čtvrtky (10.+24.9., 8.+22.10., 5.+19.11., 3.+17.12.).

VOR upozornil KMČ na možné časové kolize některých členů z komise stavební a výboru majetku. Tajemník VOR předá termíny na KMČ a dojedná zapsání termínů a místnosti pro jednání v kalendáři.

  

Příloha:

Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 5 – návrh změn v červenci 2015 -  Paragrafové znění - návrhy Petr Hnyk

 §1

(2) O otázkách neupravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo hlasováním.

(3) Jednací řád je závazný pro všechny členy a účastníky jednání ZMČ P5.

Odůvodnění: Omezení možnosti rozhodování předsedajícího schůze bez vyjádření vůle celého zastupitelstva. Doplnění usnesení, pro koho je jednací řád závazný.

 

§2

(2) Konkrétně je zastupitelstvu vyhrazeno rozhodovat ve smyslu § 89 zákona č. 131/2000 Sb. Zastupitelstvo si může vyhradit další pravomoci původně svěřené RMČ P5  podle § 59 odst. 4) zákona č. 131/2000 Sb.

Odůvodnění: Umožnění rozšíření pravomocí zastupitelstva vůči Radě.

 

§3
(14) Čas, místo a návrh programu zasedání ZMČ P5 se zveřejní nejméně 7 dní před stanoveným datem na informačních a úředních deskách Úřadu městské části Praha 5 (ÚMČ P5), na webu městské části www.praha5.cz a podle možností dalšími sdělovacími prostředky.  Dálkovým přístupem je v tomto termínu občanům městské části zpřístupněn i přehled materiálů a návrhů usnesení pro jednání ZMČ.

Odůvodnění: Doplnění ustanovení o zveřejňování materiálů na webu MČ pro zvýšení informovanosti občanů a jejich možného zapojení do rozhodování.

 

§4

(2) Účast na zasedání stvrzují členové ZMČ P5  před jeho zahájením svým podpisem na presenční listině. Svou přítomnost poté stvrzují přihlášením k hlasovacímu zařízení. V případě odchodu v průběhu jednání, je člen ZMČ P5 povinen se odhlásit z hlasovacího zařízení a svůj odchod nahlásit pracovníkům KMČ.

Odůvodnění: Doplnění ustanovení o způsobu zjišťování usnášeníschopnosti jednání.

 

§7

(4) Do diskuze (rozpravy) se mohou členové ZMČ P5 hlásit při jejím zahájení k danému bodu prostřednictvím hlasovacího zařízení. Předsedající oznámí přihlášené řečníky a uděluje jim slovo v pořadí, v jakém se přihlásili. Padl-li návrh na ukončení rozpravy, předsedající vyzve přítomné, aby se do rozpravy případně ještě přihlásili. Pak nechá o návrhu na ukončení rozpravy hlasovat.

Odůvodnění: Omezení možnosti účelového ukončování diskuze, které omezuje možnost vystoupení zastupitelů v daném bodě.

 

§7

(7) Po vystoupení všech přihlášených členů ZMČ P5a dalších oprávněných osob ukončí předsedající diskusi (rozpravu) udělením závěrečného slova předkladateli. Předkladatel se závěrečného slova může vzdát.
Odůvodnění: Upraveno vystupování občanů před závěrečným slovem předkladatele, který na připomínky občanů může reagovat

 

§8

(1) Na zasedání ZMČ P5 mohou vyjadřovat svá stanoviska oprávněné osoby, které dosáhly věku 18 let a jsou:

a) občany MČ Praha 5 (tedy mají trvalý pobyt na území MČ Praha 5),

b) cizími státními občany hlášenými k trvalému pobytu na území MČ Praha 5, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena,

c) fyzickými osobami, které vlastní na území MČ Praha 5 nemovitost,

d) čestnými občany MČ Praha 5 (nositele záslužných medailí)

(2) K vyjádření svého stanoviska se může oprávněná osoba přihlásit písemně nebo ústně po zahájení projednávání daného bodu. Uvedené přihlašování bude provádět pověřený zaměstnanec ÚMČ P5, přičemž zároveň provede kontrolu oprávněnosti dané osoby vystoupit.

(3) Předsedající udělí slovo oprávněné osobě v rámci projednávaného materiálu, ke kterému chce vystoupit a to před hlasováním o dané věci. Doba vystoupení oprávněné osoby v rámci jednoho jednacího bodu jsou 3 minuty. Oprávněná osoba může vystoupit pouze jednou k samostatnému projednávanému bodu.

(4) Pokud se chce oprávněná osoba vyjádřit k otázce, která není předmětem programu zasedání ZMČ P5, může tak učinit v době od 15:00 do 16:00 h. Předsedající může začátek posunout na čas po dokončení projednávaného bodu programu jednání či po skončení přerušení zasedání. Oprávněná osoba je povinna se přihlásit u pověřeného zaměstnance ÚMČ P5 před 15:00 h. Přednesení interpelace je omezeno na 3 minuty, odpověď na 5 minut, doplňující otázka na 1 minutu a odpověď na ni na 2 minuty.

(5) Dotazy, připomínky a podněty oprávněných osob, které se nestihnout projednat ve stanoveném vyhrazeném čase, je možné podávat a odpovídat také písemně. V tomto případě bude na podání odpovězeno do 30 dnů a text podání i odpovědi bude zveřejněn na webu městské části.

Odůvodnění: Ustanovení o interpelacích občanů vyčleněno do samostatného paragrafu. Rozšířena doba možného vystoupeni na 1 hodinu a přidány časové limity na odpovědi zastupitelů či doplňující dotazy. Přidáno ustanovení o možném podání písemné interpelace, což se týká hlavně dotazů, které zastupitelstvo nestihne projednat.

 

§9

(1) Maximální řečnická doba je stanovena na 10 minut pro úvodní a závěrečné slovo předkladatele a na 3 minuty pro příspěvek do diskuze (rozpravy) přihlášeného člena ZMČ P5.

(2) Člen ZMČ P5 a oprávněná osoba musí mluvit k projednávané věci. Odchyluje-li se od ní nebo překročí-li stanovenou řečnickou dobu, předsedající ho na to upozorní. Po opětovném upozornění mu může slovo odejmout. O námitkách člena ZMČ P5 proti odejmutí slova rozhodne ZMČ P5  hlasováním bez rozpravy.

(3) Nikdo kromě navrhovatele a předsedy nebo jiného pověřeného člena klubů členů ZMČ P5 (viz §22 tohoto jednacího řádu) nemůže mluvit v téže věci více než dvakrát, diskusní příspěvky lze spojit. O dalším vystoupení člena ZMČ rozhodne ZMČ P5  hlasováním bez rozpravy.

(4) Člen ZMČ P5 se může, prostřednictvím hlasovacího zařízení, přihlásit k technické poznámce. Technickou poznámkou se rozumí upozornění na porušení jednacího řádu nebo právního předpisu, oznámení střetu zájmu, procedurální návrh týkající se způsobu projednávání některého bodu jednání nebo připomínka k technickým podmínkám jednání (osvětlení, teplota v místnosti, slyšitelnost řečníka). Přihlášený člen ZMČ P5 dostane slovo neprodleně, avšak bez přerušení toho, kdo právě vystupuje.

(5) Přednesení technické poznámky nesmí překročit 1 minutu. V případě předchozího opakovaného zneužití technické poznámky, má předsedající právo slovo přihlášenému neudělit.

Odůvodnění: Upraveno ustanovení o délce příspěvků dle zažité praxe. Možnost slučování příspěvků. Upřesněná definice technické poznámky.

 

§ 14 Hlasování

(1) ZMČ P5  rozhoduje o každém návrhu samostatně. Před hlasováním předsedající zjistí, zda je ZMČ P5  schopno usnášení a upozorní, že bude přikročeno k hlasování.

(2) Návrhový výbor může na základě návrhu člena ZMČ P5 rozhodnout, že se budou projednávat jednotlivé části návrhu, jsou-li oddělitelné a způsobilé existence jako samostatné usnesení, jinak se projednává návrh jako celek a hlasuje se o něm jako o celku. Bylo-li hlasováno o jednotlivých částech návrhu, k hlasování o návrhu jako celku se již nepřistupuje.

(3) Formulaci usnesení před vlastním hlasováním přečte člen návrhového výboru na mikrofon a a zároveň je tento text promítnut pomocí zobrazovacího zařízení v jednacím sále. Text každého přijatého usnesení předá neprodleně organizačnímu oddělení KMČ.

Odůvodnění: Zpřesněna formulace postupu odděleného hlasování o jednotlivých bodech usnesení. Doplněno usnesení o promítání návrhů v sále, aby všichni věděli, o čem se hlasuje.

 

§ 18

(1) O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje obrazový, zvukový a stenografický záznam a zápis, za jejichž vyhotovení odpovídá KMČ.

(2) V zápisu se uvádí zejména:

a) den a místo jednání,

b) hodina zahájení a ukončení

c) doba přerušení

d) navržený program jednání

e) jména určených ověřovatelů zápisu,

f) počet přítomných členů zastupitelstva,

g) jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva,

h) schválený pořad jednání,

i) jména diskutujících,

j) průběh a výsledek hlasování,

k) podané dotazy a návrhy,

l) přijatá usnesení,

m) úplné znění všech návrhů přednesených návrhovým výborem, o kterých hlasuje zastupitelstvo,

n) stanoviska, jejichž zařazení do zápisu požadují jednotlivé kluby.

(3) Nedílnou součástí zápisu je vlastnoručně podepsaná prezenční listina, návrhy a dotazy podané při zasedání, prohlášení a jiné dokumenty, které byly předmětem jednání zastupitelstva.

(4) Zápis se pořizuje do 7 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisují jej starosta nebo jeho zástupce a určení ověřovatelé zápisu.

(5) Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly námitky uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů na nejbližším zasedání zastupitelstva.

(6) Zápis z předchozího zasedání je při zasedání zastupitelstva k nahlédnutí v zasedací místnosti zastupitelstva.

(7) Všechna přijatá usnesení zastupitelstva včetně důvodových zpráv a veřejných příloh, zápisy ze zasedání zastupitelstva a jmenovitá hlasování jsou zveřejněna do 3 dnů po ověření na webové stránce Prahy 5. Členové zastupitelstva mají přístup i k neveřejným přílohám usnesení zastupitelstva. Na webové stránce Prahy 5 se zveřejní též obrazové, zvukové a stenografické záznamy ze zasedání zastupitelstva. Ze všech zveřejněných materiálů budou vypuštěny všechny údaje zákonem chráněné, citlivé povahy nebo další údaje týkající se soukromého života občanů.

Odůvodnění: Přidána jasná odpovědnost a termíny zveřejnění zápisů a záznamů z jednání zastupitelstva, včetně veřejných materiálů. Povinnost tvořit zápis v této podobě je dán zákonem o hl. m. Praze.

 

§22

(2) K ustavení klubu je třeba nejméně 3 členů ZMČ P5.

(7) Kluby jsou oprávněny bezplatně používat ke své činnosti zasedací místnosti v prostorách ÚMČ Praha 5 po předchozí rezervaci. Stálé prostory mohou být jednotlivým klubům přiděleny s ohledem na prioritní potřeby zajištění provozu ÚMČ.

Odůvodnění: Omezeno tříštění jednotlivých klubů v ZMČ. Taxativně vymezena možnost používat prostor v budovách ÚMČ.

 

§25

(3) Všude, kde se v textu mluví o členovi, předsedovi, starostovi, zastupiteli, poslanci, senátorovi, navrhovateli a tajemníkovi, úprava platí také pro členku, předsedkyni, starostku, zastupitelku, poslankyni, senátorku, navrhovatelku a tajemnici.

Odůvodnění: Jsme vstřícní k ženám a vážíme si jejich práce, proto v předpisech upravujeme funkce i do ženské podoby.

 

Přečteno: 3172x
Publikováno: 06.07.2015, poslední změna: 06.07.2015
Vytisknout