Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor otevřená radnice šipka doprava Zápisy VOR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

14.VOR_18.6.2015_Smernice:otevrenych_dat

14. Výbor pro otevřenou radnici (VOR) 18.6.2015

od 17:00 do 19:00 v místnosti 330 (ÚMČ, Nám 14. Října 4, P5)

 

Přítomni: Ing. Ondřej Velek. RNDr. Radomír Palovský, Ing. Erika Uchytilová, Ing. Lubomír Brož, Ondřej Kreidl, PhDr. Jiří Malínský

Nepřítomni: Mirka Havlová, Bc. Tereza Procházková, RNDr. Drahomír Bárta, Mgr. Petr Koten, Bc. Tomáš Mysliveček

Hosté: Mgr. Michal Kubáň (www.otevrenadata.cz , OSF fond Otakara Motejla) 

Tajemník VOR: Pavel Kováč, OOR, odd. ICT, 25700955

(dále bez titulů)

 

Návrh programu:

1/ Schválení programu VOR, ověřovatelů zápisu VOR

Na 5. ZMČ P5 11.6.2015 byli novými členy VOR zvoleni Bc. Tereza Procházková (KDU), RNDr. Drahomír Bárta (SZ).

Ověřovateli 14. zápisu byli schváleni O.Velek a E.Uchytilová.

O.Velek informoval, že 13. VOR byl neusnášeníschopný a pracovní zápis je na http://www.praha5.cz/cs/dokument/zapisy-vor-zmc-praha-5-za-obdobi-2014-2018/210929-13vor-462015-pracovni

Protože některé úkoly již částečně řeší pracovníci OOR, VOR má nové členy, je vhodné pro další období aktualizovat aktivity a dobrovolné garanty jednotlivých aktivit VOR.

 

2/ Informace o iniciativě MV ČR  http://opendata.gov.cz/

Tajemník a předseda VOR přizvali k diskusi Michala Kubáně z nadačního fondu Otakara Motejla, který nabídl zapojení radnice Prahy 5 do iniciativy MV ČR na nastavení jednotného minimálního standardu publikovaných otevřených informací (datových souborů). FOM nabízí radnici zdarma metodiku http://opendata.gov.cz/standardy:vytvoreni-publikacniho-planu a k použití vzor směrnice pro Národního katalog otevřených dat veřejné správy ČR (NKOD) - viz vzorová směrnice v příloze.

V diskusi VOR vyjasnil  vztah www.opendata.gov.cz  a  paralelní iniciativu VŠE www.opendata.cz. Byly diskutovány sémantické rozdíly mezi „otevřené informace“ a „otevřená data“. Padly prvé návrhy vhodných registrů pro otevřená data (seznamy bytů/pozemků/památek, pomníků, míst ve školkách apod.)  - iniciativa navrhla http://opendata.gov.cz/_media/vzor:vzorovy-publikacni-plan-obce-s-rozsirenou-pusobnosti.csv

Projekt Ministerstvo vnitra ČR http://opendata.gov.cz připravuje školení a konferenci, dále účast pracovníka OOR ve validačním procesu (kontakt Mgr. Tomáš Kroupa tomas.kroupa@mvcr.cz).

Standardy publikace a katalogizace otevřených dat VS ČR vznikly jako výstup projektu „Implementace strategií v oblasti otevřených dat veřejné správy ČR“ CZ.1.04/4.1.00/D9.00001. (Projekt je financován v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR).

Nedávno proběhl tzv. hackathon, který zapojuje vývojáře do spolupráce modulu aplikace (např. registru volných bytů apod.). Projekt MV bude mít následující výstupy:

  • doporučený Postup publikace a katalogizace otevřených dat, doporučení jaké softwarové nástroje při otevírání dat využívat a návrh vzorové interní směrnice definující role pracovníků organizace a upravující jejich práva a povinnosti týkající se otevírání dat
  • Vzorové publikační plány pro jednotlivé typy OVM (ministerstva, centrální orgány, kraje, obce s rozšířenou působností, ostatní obce) obsahující seznam datových sad doporučených k otevření, včetně předpřipravených podkladů pro jednotlivé datové sady (návrh katalogizačního záznamu a doporučené datové schéma)

Veškeré výstupy projektu jsou popsány na novém webu: http://opendata.gov.cz

V současné době končí první fáze projektu, jejímž cílem bylo připravit první návrh Postupu a Vzorových publikačních plánů.

Pro druhou fázi projektu MV ČR vyzývá jednotlivé OVM, aby validovali připravené materiály. V rámci validace budou mít vybrané OVM možnost spolupracovat s experty na otevřená data na pilotní implementaci Postupů a Vzorových publikačních plánů. Vybrané OVM tak získají možnost otevřít svá data pod odborným vedením expertů dle připravovaných doporučení MVČR a prostřednictvím připomínek k materiálům ovlivnit jejich výslednou podobu. Finální výsledky pak budou představeny na celostátní projektové konferenci, která se uskuteční v průběhu listopadu 2015.

 

Členové VOR podpořili projednat iniciativu OPENDATA v KIT a RMČ a s dalšími zastupitelskými Kluby a připravit pro 6.ZMČ 8.9. návrh usnesení zapojení radnice P5 do iniciativy otevřených dat www.opendata.gov.cz.

 

Členové VOR podpořili zapojení radnice do celodenního semináře o otevřených datech, který Iniciativa FOM nabízí v listopadu v Praze.

 

Členové VOR mohou porovnat Aktivity VOR s vzorové sadou publikačního plánu http://opendata.gov.cz/standardy:vytvoreni-publikacniho-planu.

 

3/Diskuse zlepšení funkcionalit nového webu www.praha5.cz

VOR diskutoval neúplnost zadání soutěže (stížnosti soutěžících firem) pro zlepšení grafiky a dalších funkcionalit webů radnice www.praha5.cz www.ipetka.cz, integrace dalších registrovaných domén.

 

VOR nabídl konzultacemi podpořit OOR pro dobré zadání výběrové řízení na „refresh webu“ na dalším jednání koncem července. VOR muže nabídnout při konzultacích  některé konsolidované registry jako jsou  petice, interpelace, žádosti 106, stížnosti, adresáře NNO a odpovědných podnikatelů působících na P5, návrhy zlepšení funkcionalit typu: Kalendář Akcí pořádané jinými organizacemi ve veřejném zájmu, registr Studií, Památek… VOR doporučil na webu radnice registry majetkové (volné byty/nebyty/pozemky). VOR opakovaně navrhuje zlepšení registrů „samosprávy“ (politiků i občanů v poradních orgánech) pro registraci do tzv. abonentního systém odběru informací z portálu radnice (zejména z  úřední desky s archivem, propojenou na mapové aplikace).

 

O. Velek nabídl připravit (s KIT a MEK a aktivními NNO) panelovou diskusi (pracovně) "Dobrá praxe Transparence/Participace/Plurality na radnicích" (předběžný termín - září 2015).

 

4/ Diskuse role VOR ve zlepšení Jednacích řádů samosprávy a organizačních řádů ÚMČP5

VOR po dohodě s radním V.Čahojem bude koordinovat diskusi se všemi zastupitelskými Kluby nad návrhy zlepšení Jednacích řádů samosprávy a organizačních řádů z hlediska Transparence, Participace, Plurality. VOR prodiskutovaný návrh předloží na 6.ZMČ 8.9.2015.

 

Proběhla krátká diskuse o harmonizaci a integraci jednacích řádů s dalšími předpisy (např. organizačním řádem, jak vyjasnit „poradní sbory/hlasy ve výborech a komisích“, vymezený přístupy na intranet pro nezastupitele, abonentní odběr novinek z webu i pro občany, apod. Některé stálé i ad‑hoc „pracovní skupiny“, „dramaturgické rady“ zřízené ZMČ, RMČ, výbory, komisemi¨obecně nejsou transparentní.

Novela JŘ by měla vycházet z dobré praxe ZHMP (např. umožňovat vystoupení občanů před rozpravou zastupitelů, přihláškou do diskuse dá občan souhlas občanů se zveřejněním jména ve steno-záznamu i videu. Příprava podkladů jednání jde rozčleněnit tak, aby nebyly zveřejněny citlivé údaje (lze řešit s organizačním řádem a při novelizaci nástrojů INTRANETU).

U video/steno záznamu jednání ZMČ s hlasováním jde propojit body jednání a dokumenty se stránkami jednotlivých zastupitelů („jak jsem hlasoval“, „co jsem navrhoval“, „mé názory“ (važba na články ve Zpravodaji „Co se do Pětky nevešlo“…). Web má garantovat prostor pro pozice Klubů k procesům na MČ P5 (rubrik Politikum nabízí jen odpověď na otázku formulovanou v mediální komisi MeK).

 

Do Jednacích řádů jde zakotvit i další pravidla (pololetní zprávy orgánů, sledování evropských indikátorů NSZM/Agendy21, pravidelné průzkumy veřejného mínění, „lokální referenda“, podrobnější měsíční levné ankety na webu a ve Zpravodaji, 2x ročně veřejné diskuse „(tzv. slyšení - public hearing) nad hodnocením plnění programového  prohlášení, zakotvení pravidel participace pro tzv. „participativní rozpočet“ aj.).

 

5/ Různé (termíny VOR)

 

2.7. bude Operativní diskuse VOR a OOR zejména k jednacím řádům a upřesněním funkcionalit na výběrové řízení pro nový web.

 

Další diskuse VOR bude koncem července asi 23.7. (po uzavření soutěže 10.7. a následném vyhodnocení 3 vítězů porotou).

 

Diskuse VOR v srpnu (asi 6.8. a 20.8. bude sloužit doladění návrhu "Pololetní zprávy VOR o činnosti" a návrhu zlepšení Jednacích řádů pro 6. ZMČ 8.9.2015)

 

Od září VOR navrhuje rozvrh termínů orgánů MČ P5 bez kolizí (např. přes pevné termíny ZMČ, jednání v liché/sudé týdny aj.)

 

Přílohy  

SMĚRNICE Č. … ?SUBJEKT?

Směrnice
Publikace a katalogizace otevřených dat
(vzor k volnému použití)

 Poznámky k použití a přizpůsobení vzoru směrnice:

  • Vzorová směrnice je úředním dílem a s jako takovým je možné s ním volně nakládat;
  • vzor směrnice je nutno přizpůsobit k použití v konkrétním úřadu;
  • je třeba minimálně nahradit (nebo vypustit) formulace uzavřené dvěma „?“;
  • role uvedené ve směrnici je možné sloučit nebo obsadit jedním útvarem.
  • Národní katalog otevřených dat veřejné správy ČR (NKOD), ve kterém je nutno každou publikovanou datovou sadu katalogizovat, umožňuje katalogizaci následujícími způsoby:
  • vyplnění formuláře na PVS a jeho odeslání přes Informační systém datových schránek, součástí katalogizačního záznamu mohou být i vlastní otevřená data, která pak budou přístupná prostřednictvím NKOD,
  • automatické plnění metadaty z lokálních katalogů OVM (po předchozí registraci lokálního katalogu v NKOD).

 

Čl. 1
Vymezení působnosti směrnice

1)    Účelem směrnice je stanovit jednotný postup při publikaci a katalogizaci otevřených dat v ?SUBJEKT_CELÝM_NÁZVEM? (dále jen „?SUBJEKT?“) . Směrnice vymezuje základní pravidla, kompetence a odpovědnosti při publikaci  a katalogizaci otevřených dat v podmínkách ?SUBJEKT?.

2)    Směrnice je závazná pro zaměstnance a vedoucí pracovníky ?SUBJEKT?.

 

Čl. 2
Definice pojmů

1)    Za otevřená data se považují data, která splňují následující podmínky:

a)    úplnost, která je zabezpečena publikováním dat v maximálním možném rozsahu;

b)    snadnou dostupnost; data jsou dostupná na internetu a dohledatelná běžnými informačními a komunikačními technologiemi (ICT);

c)    strojovou čitelnost; data jsou ve formátu, který je strukturovaný takovým způsobem, že pomocí běžné softwarové aplikace z nich lze získat požadované údaje;

d)    použití standardů s volně dostupnou specifikací (otevřené standardy); jsou ve formátu, který je volně (bezplatně) dostupný pro libovolné použití nebo do takového formátu převoditelný volně (bezplatně) dostupnou softwarovou aplikací;

e)    zpřístupnění za jasně definovaných podmínek užití dat (licence) s minimem omezení (podmínky užití) – podmínky užití dat jsou jasně a zřetelně definovány a publikovány;

f)     dostupnost uživatelům při vynaložení minima možných nákladů na jejich získání.

2)    Datová sada je množina souvisejících dat, vztahující se k jednomu věcnému tématu. Datová sada je tvořena jednou nebo více distribucemi, tj. datovými soubory nebo prostřednictvím definovaného programového rozhraní (API).  Distribuce mohou být poskytovány v různých formátech. Některé formáty mohou zvyšovat otevřenost dat – viz stupně otevřenosti dat.

3)    Otevřená datová sada je sada, která splňuje podmínky otevřených dat.

4)    Stupně otevřenosti dat – označení na základě použitých formátů dat s ohledem na usnadnění jejich dalšího využití; je rozlišováno pět stupňů otevřenosti dat (tzv. „hvězdičky“):

a)    jedna hvězdička – data jsou zpřístupněna pod licencí či podmínkami užití, které umožňují jejich další zpracování a šíření a to jak v původní podobě, tak i ve zpracované podobě; pro data je použit libovolný formát;

b)    dvě hvězdičky – data jsou zpřístupněna pod otevřenými podmínkami užití ve formátu, který umožňuje data strukturovat, např. formát XLS;

c)    tři hvězdičky – data jsou zpřístupněna pod otevřenými podmínkami užití ve formátu, který umožňuje data strukturovat a tento formát je navíc otevřený, tj. jeho specifikace je volně dostupná, např. formáty CSV nebo XML;

d)    čtyři hvězdičky – data jsou zpřístupněna pod otevřenými podmínkami užití; pro identifikaci jednotlivých objektů jsou použity všeobecné jednoznačné identifikátory zdrojů (URI – Uniform Resource Identifier);

e)    pět hvězdiček - data jsou zpřístupněna pod otevřenými podmínkami užití a jsou propojena na další související (propojitelná) data.

5)    Transformace dat je změna obsahu a struktury datové sady, např. anonymizace, agregace či jiná úprava původních dat.

6)    Katalogizační záznam tvoří strukturovaná data o určité otevřené datové sadě (metadata) v katalogu otevřených dat.

7)    Katalog otevřených dat je softwarová aplikace umožňující zobrazení, vytváření, úpravu, správu a případné rušení (zneplatnění) katalogizačních záznamů. Katalog otevřených dat umožňuje katalogizační záznamy prezentovat v plném rozsahu uživatelům sítě Internet, včetně funkcionality vyhledávání a získání přehledového seznamu všech katalogizačních záznamů.

8)    Národní katalog otevřených dat veřejné správy ČR (dále „NKOD“) je centrálním katalogem otevřených dat v ČR. NKOD je dostupný prostřednictvím Portálu veřejné správy ČR (dále „PVS“). NKOD obsahuje katalogizační záznamy o datových sadách zveřejněných jednotlivými subjekty veřejné správy ČR, včetně odkazů ke stažení dat. Data ke stažení mohou být uložena na webu příslušného Poskytovatele dat nebo přímo na PVS v NKOD.

9)    Lokální katalog otevřených dat je softwarová aplikace, která je volitelně implementována pro potřeby katalogizace otevřených dat ?SUBJEKT?.

10) Publikační plán vymezuje datové sady plánované k publikaci v podobě otevřených dat. Obsahem publikačního plánu je seznam datových sad. Publikační plán je aktualizován v roční periodě. Pro každou datovou sadu jsou zejména uvedeny:

a)    název datové sady;

b)    popis datové sady;

c)    Kurátor dat zodpovědný za analýzu a přípravu datové sady;

d)    přínosy a rizika publikace datové sady ve formátu otevřených dat;

e)    stupeň otevřenosti a datový formát;

f)     periodicita publikace (aktualizace) datové sady;

g)    podmínky užití datové sady;

h)   plánovaný termín první publikace datové sady (ve zvoleném stupni otevřenosti).

Čl. 3
Role a obsazení

1)    Pro práci s otevřenými daty jsou rozlišovány role uvedené v následující tabulce:

Role

Obsazení

Vedení poskytovatele dat

Vedení ?SUBJEKT?

Koordinátor otevírání dat

?ÚTVAR POVĚŘENÝ KOORDINACÍ OTEVÍRÁNÍ DAT?

Kurátor dat

Určený zaměstnanec příslušného útvaru ?SUBJEKT?, který zodpovídá za správu příslušné datové sady, resp. datových sad určených k publikaci ve formě otevřených datových sad Pozn.: Obsazení role je definováno v publikačním plánu.

Správce katalogu otevřených dat

?ÚTVAR POVĚŘENÝ SPRÁVOU KATALOGU OTEVŘENÝCH DAT?

IT specialista

?ÚTVAR POVĚŘENÝ PODPOROU PUBLIKACE A KATALOGIZACE OTEVŘENÝCH DAT?

 

Čl. 4
Vedení poskytovatele dat

1)    Vedení poskytovatele dat zodpovídá za:

a)    rozhodnutí o otevírání dat

b)    obsazení role Koordinátora otevírání dat;

c)    obsazení dalších rolí v kontextu otevřených dat;

d)    schválení publikačního plánu a jmenování Kurátorů dat;

e)    periodické vyhodnocení plnění publikačního plánu.

 

Čl. 5
Koordinátor otevírání dat

1)    Koordinátor otevírání dat zodpovídá za:

a)    přípravu publikačního plánu;

b)    návrh Kurátorů dat pro jednotlivé datové sady;

c)    poskytování metodické podpory Kurátorovi dat při plnění povinností plynoucích z této směrnice;

d)    zveřejnění publikačního plánu;

e)    rozhodnutí o způsobu katalogizace (NKOD nebo i lokální katalog otevřených dat);

f)     zajištění finální kontroly dat před publikací;

g)    zajištění publikace datových sad a katalogizačních záznamů (metadat);

h)   komunikaci připomínek uživatelů otevřených dat a reportování o publikaci otevřených dat vedení poskytovatele a příp. tiskovému oddělení Poskytovatele dat.

 

Čl. 6
Kurátor dat

1)    Kurátor dat zodpovídá za:

a)    zajištění analýzy datové sady předcházející zveřejnění dat;

b)    zajištění, že otevřené datové sady budou publikovány v souladu s platnými právními předpisy ČR a standardy publikace otevřených dat Ministerstva vnitra (uvedené na http://opendata.gov.cz );

c)    určení případné nutnosti transformace datových sad, např. anonymizace, agregace nebo jiná změna struktury datových sad;

d)    správu a kontrolu kvality datových sad (tj. mj. kontrola správnosti, úplnosti, konzistentnosti) před jejich publikací a katalogizací;

e)    spolupráci při procesu zveřejnění datové sady s Koordinátorem otevírání dat a IT specialistou

f)     předání datových souborů s datovými sadami a návrhu obsahu katalogizačních záznamů (metadat) Správci katalogu otevřených dat.

2)    Kurátor dat je povinen poskytnout IT specialistovi a Správci katalogu otevřených dat potřebnou součinnost při

a)    transformaci datové sady a její kontrole;

b)    určení pracnosti a přínosů plynoucích z publikace otevřených datových sad;

c)    vytváření a aktualizaci katalogizačních záznamů.

3)    Kurátora dat za příslušný útvar a příslušnou datovou sadu, resp. datové sady, určí Vedení poskytovatele dat na základě návrhu Koordinátora otevírání dat.

 

Čl. 7
Správce katalogu otevřených dat

1)    Správce katalogu otevřených dat zodpovídá za:

a)    formální kontrolu a správu katalogizačních záznamů (metadat);

b)    vkládání katalogizačních záznamů a příp. i datových souborů do NKOD;

c)    správu katalogizačních záznamů v NKOD.

2)    ?VOLITELNĚ? Správce katalogu otevřených dat dále zodpovídá za

a)    zajištění výběru softwarového nástroje pro lokální katalog otevřených dat;

b)    zajištění implementace lokálního katalogu otevřených dat;

c)    registraci lokálního katalogu v NKOD;

d)    archivaci katalogizačních záznamů a dat uložených v lokálním katalogu otevřených dat.

 

Čl. 8
IT specialista

1)    IT specialista zodpovídá za:

a)    poskytování technické podpory a součinnosti Kurátorovi dat při plnění povinností plynoucích z této směrnice, zejména při analýze předcházející zveřejnění dat a přípravě datových sad k otevření;

b)    ?VOLITELNĚ? zajištění instalace a provozu lokálního katalogu otevřených dat.

Čl. 9
Postup publikace a katalogizace otevřených dat

1)    Postup tvorby publikačního plánu:

a)    Koordinátor otevírání dat zajišťuje přípravu a aktualizaci publikačního plánu a navrhuje Vedení poskytovatele dat obsazení Kurátorů dat pro jednotlivé datové sady.

b)    Koordinátor otevírání dat provádí ve spolupráci s Kurátory dat a IT specialisty analýzu pro potřeby sestavení publikačního plánu, která zahrnuje:

i)     popis datových sad ve struktuře definované publikačním plánem, včetně návrhu podmínek užití jednotlivých datových sad;

ii)    ověření, že publikace datových sad bude v souladu s platnou legislativou ČR;

c)    Koordinátor otevírání dat předkládá publikační plán ke schválení Vedení poskytovatele.

d)    Vedení poskytovatele dat schvaluje publikační plán.

e)    Koordinátor otevírání dat ve spolupráci s IT specialistou rozhoduje o způsobu katalogizace otevřených dat.

f)     Koordinátor otevírání dat zveřejňuje publikační plán.

g)    Koordinátor otevírání dat periodicky (minimálně jednou ročně) vyhodnocuje plnění publikačního plánu a informuje Vedení poskytovatele dat.

2)    Postup zveřejnění datové sady v otevřené podobě:

a)    Kurátoři dat provádějí ve spolupráci s Koordinátorem otevírání dat a IT specialisty analýzu datové sady pro potřeby publikace dat, která zahrnuje:

i)     stanovení maximálního možného rozsahu publikovaných dat, který neklade nepřiměřené náklady na proces zveřejnění,

ii)    specifikaci požadavků na kvalitu dat, včetně vyloučení překryvu datových sad;

iii)   ověření kvality datové sady, zejména z hlediska úplnosti, konzistence a správnosti dat, příp. popis zjištěných nedostatků včetně jejich četnosti a závažnosti;

iv)   určení případné nutnosti transformace dat a určení optimálního technického zajištění publikace datové sady;

v)    návrh změn ve struktuře datové sady tak, aby data byla vhodně strukturovaná pro publikaci v cílovém formátu;

vi)   návrh obsahu katalogizačního záznamu (metadat).

b)    Příprava datové sady k publikaci zahrnuje:

i)     návrh, implementaci a testování skriptů pro převod dat do cílového formátu;

ii)    technické zajištění samotné publikace, zejména transformace datové sady (pokud je nutno ji provádět) a převod datové sady (v rozsahu její stávající velikosti) do cílového formátu;

iii)   kontrolu transformace a kvality datové sady;

iv)   dokumentaci postupu publikace;

v)    přípravu katalogizačního záznamu;

c)    Koordinátor otevírání dat provádí finální kontrolu datové sady a katalogizačního záznamu před zveřejněním.

d)    Koordinátor otevírání dat ve spolupráci s IT specialistou a Správcem katalogu otevřených dat zajistí zveřejnění a katalogizaci datové sady zahrnující zejména:

i)     předání datového souboru s datovými sadami Správci katalogu otevřených dat;

ii)    předání datového souboru s otevřenými datovými sadami k publikaci;

iii)   ověření správnosti a klasifikace katalogizačního záznamu, případné opravy katalogizačního záznamu;

iv)   zajištění zaevidování datové sady v NKOD;

v)    ?VOLITELNĚ? zaevidování katalogizačního záznamu v lokálním katalogu otevřených dat.

3)    ?VOLITELNĚ? Postup zajištění lokálního katalogu otevřených dat zajišťuje Správce katalogu otevřených dat ve spolupráci s IT specialistou:

a)    instalace lokálního katalogu otevřených dat;

b)    příprava lokálního katalogu otevřených dat;

c)    provozování lokálního katalogu otevřených dat.

Čl. 10
Katalog otevřených dat

1)    Všechna publikovaná otevřená data ?SUBJEKT? musí být katalogizována v NKOD.

2)    ?VOLITELNĚ? Pro zajištění snadnějšího přístupu k otevřeným datům ?SUBJEKT? je na jeho webových stránkách zpřístupněn lokální katalog otevřených dat. Obsah lokálního katalogu otevřených dat ?SUBJEKT?, tj. katalogizační záznamy, je publikován též jako otevřená data. Obsah lokálního katalogu otevřených dat ?SUBJEKT? je vedle formátu HTML dostupný také ve strojově čitelném formátu založeném na formátu DCAT-AP.

 

Čl. 11
Závěrečná ustanovení

1)    Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání.

 

Přečteno: 2335x
Publikováno: 02.07.2015, poslední změna: 08.07.2015
Vytisknout