Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor otevřená radnice šipka doprava Zápisy VOR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

11.VOR_14.5.2015_polozky-dobreho-webu_souhlas-UOOU_zverejnovani_videa

11. Výbor pro otevřenou radnici (VOR)

14.5.2015 od 17:00 do 19:00

v místnosti 330, UMČ, Nám. 14.Října 4, P5

 

Přítomni: Ing. Ondřej Velek (předseda), Mirka Havlová (místopředsedkyně), Ing. Erika Uchytilová, RNDr. Radomír Palovský,

 Nepřítomni: Mgr. Jakub Suchel (místopředseda), Bc.Tomáš Mysliveček, Ing. Lubomír Brož, Ondřej Hoch, Mgr. Petr Koten, Ondřej Kreidl

Hosté: Pavel Kováč (OOR, odd. ICT), Viktor Čahoj (radní), ing. Hana Dušková (clenka FV), Karel Bauer (SNOP5), Bc. Tatiana Konrádová (Soc. výbor)

Tajemnice VOR: Lenka Vlastníková (lenka.vlastnikova@praha5.cz, 257 000 453, 604291479)

(dále bez titulů)

 Výbor neusnášeníschopný

1/ Kontrola 10. zápisu VOR, schválení programu a ověřovatelů 11. zápisu VOR
10. zápis VOR je na http://www.praha5.cz/cs/dokument/zapisy-vor-zmc-praha-5-za-obdobi-2014-2018/210842-10vor-2342015

 2/ Kontrola úkolů VOR

Úkoly trvají – přehled úkolů viz 10. zápis VOR.

3/ Diskuse zlepšení funkcionalit www.praha5.cz

Pavel Kováč uvedl své zkušenosti webmastera obecních stránek MČ Velké Chuchle (oceněna v soutěži o kvalitní webové stránky Zlatý Erb http://zlatyerb.obce.cz/). MČ publikuje zápisy a zvuk ze ZMČ, zápisů z výborů, jednacích řádů, atd. Radnice používá úložiště Google drive, které usnadňuje přípravu radničního zpravodaje on-line sdílením materiálů pro redakci, redakční radu, grafika a tiskárnu. Obec má úřední desku s archivem. Podařilo se mu prosadit open-source (místo Outlooku - ThunderBird a místo sady MS Office - Libreoffice). Obec rozvinula zdarma wi-fi– vice na www.chuchle.cz a http://www.prague-city.cz/Seminar-ePraha-2014-prezentace.html

 R. Palovský za komisi IT informoval o analýze prací a nákladů externích firem (XANADU, E-SOLUTION, VERA, DATOR aj.) pro radnici P5.

 V. Čahoj informoval, že již probíhají práce na tzv. rozklikávacím rozpočtu a elektronických aukcích. Informoval, že odbor KST připravuje do konce května zadání pro aktualizaci radničního webu www.praha5.cz www.ipetka.cz a dalších.

 O.Velek slíbil poslat na KST analýzy struktury dobrého webu podle iniciativ a dobré praxe OpenDataCities, kterou prováděla 2012 Komise transparence KTOVS.

 

Proběhla diskuse k vybraným AKTIVITÁM VOR: http://www.praha5.cz/cs/dokument/dokumenty-vor-zmc-praha-5/210675-pracovni-tabulka-aktivit-vor-na-2015.

 

Byly formulovány dílčí návrhy zlepšení REGISTRŮ

 PETIC – ( provedena konsolidace PETIC 2010-2014, návrh zlepšit registr PETIC podle jednoduché struktury registru INTERPELACI http://www.praha5.cz/cs/sekce/interpelace/, nezakrývat jmena petičního výboru tj. případně získat souhlas se zveřejněním jmen členů petičního výboru, vhodné nabídnout podávaní petic přes e-formulář…)

 GRANTŮ/DARŮ/SPOLUPOŘÁDANÝCH AKCÍ -  (provedena konsolidace tabulek grantů za rok 2014, pro nová grantová pravidla 2016 nabídnout e-Formulare  pro zveřejnění celého cyklu od přijatých žádostí až po závěrečné zprávy/vyúčtování DOTACÍ. KV provedl analýzy za 2011, 2012, 2013 https://intranet.praha5.cz/admin/vybory-komise-soubory.php?get=/kontrolni-vybor )

 ŽÁDOSTÍ o INFoROMACE dle 106/99 -  (byla provedena konsolidace  od cca 2010-2014  cca 500 žádostí,  forma zveřejňování je nepřehledná, úřad nezveřejnil dokumenty jako jsou stenozáznamy a neosobní http://www.praha5.cz/cs/sekce/poskytovani-informaci---zakon-10699-sb/ = porušování zákona úřadem, existuje dobra praxe pro občany podávání a zevřejňování informací http://www.infoprovsechny.cz/body/m_praha_5)

 KALENDÁŘE AKCÍ na P5 – (vzorek je http://www.ipetka.cz/kalendar/ - je vhodné KALENDAR neomerovat jen na akce radnice ale pro všechny akce na P5 přes e-formulář (nebo zasláním mailu přes redakci)

 ADRESÁŘ ORGANIZACÍ pro direct mailing a pod – (radncie nemá centrální databázi neziskových sopolků a odpovědných podnikatelu – VOR inicioval vytvoření základní databáze z otevřených zdrojů (typu ARES, MV ČR, registry spolků, ad hoc získávání adres např z žádostí o DOTACE,  - navrženo avizo/inzerát do zpravodaje Pětka 7/2015 jakopozvání na konferenci NNO v září 2015…

 BENEFITŮ ZASTUPITELŮ  – (vzorek naskenovaných výčetek s hodinami práce a refundacemi je na http://www.praha5.cz/cs/dokument/dokumenty-vor-zmc-praha-5/210789-benefity-zastupitelu-provizorni-zverejneni . Systematický „bezpapírový“ systém je navrhován pro INTRANET, v kterém by úřad podle presenčních listin provedl korekce hodin a bez prodlení zveřejnil tabulky na centrální tabulce a podle přání i na osobních stránkách zastupitelů, kteří dali ke zveřejnění souhlas.

STENOZÁZNAMŮ/HLASOVÁNÍ/VIDEA ZMČ --provizorní vzorek stenozáznamů je na http://www.praha5.cz/cs/dokument/dokumenty-vor-zmc-praha-5/210799-zverejnovani-steno-zapisu-zmc-p5-2014-2018. Odbor KST získal souhlas ÚOOÚ (viz příloha 2)

 ÚŘEDNÍ DESKA S ARCHIVEM A MAPOU – (současná deska http://www.praha5.cz/cs/sekce/uredni-deska/ má řadu problémů: dokumenty nemají vyhledávací klíčová slova, odkazy na jednoduché GIS mapy jako např. http://mapy.praha2.cz/ u územních a stavebních řízení, lokalit kácení s vazbou na ulice, katastr pozemků s majiteli)

 ABONENTNÍ SYSTÉM ODBĚRU INFORMACÍ Z KOMISÍ/VÝBORŮ/PS je navrhován pro zlepšení PARTICIPACE (zastupitelů, expertů i laiků) v procesech poradních orgánů - (VOR navrhl, aby KMČ a tajemnice udržovali na INTRANETU aktuální seznamy členů všech orgánů samosprávy a navíc aby systém umožňoval „samoobsluhou“ i přihlášení běžných zájemců pro odběr pozvánek, zápisů, odkazů na veřejný sklad dokumentů).

 Pro zlepšení PLURALITY/PR v radničních médiích probíhají v Mediální Komisi o zřízení rubriky „Co se do Pětky nevešlo…“, lepší osobní stránky zastupitelů, o zásobnících otázek pro ankety na občany a témat rubriky POLITIKUM pro odpovědi Klubů…

 

4/ Různé

 12. VOR bude  28.5. (na program bude  diskuse o ZPRÁVĚ O ČINNOSTI VOR 11/2014-5/2015 pro ZMČ 11.6.,  a případně s diskusí o přípravě veřejné panelové diskuse o tématech služeb webu  pr  další VOR 4.6.)

 13. VOR  bude 4.6. mimořádně v místnost Zastupitelstva (Štefánikova 13, 6.patro) a po dohodě VOR s KIT a MEK může být využit k panelové diskusi o tématech OR

 14. VOR bude 18.6.místnost 330 ÚMČ, Nám. 14. Října 4, P5

 

Přílohy:

 

A: Tabulka navrhovaných položek webu (podle dobré praxe „otevřených dat a otevřených radnic“ - KTOVS 2012)

 

Položky, soubory

Názor KTOVS

Poznámka (příklady/odkazy)

1

Úřad

 

Povinné

 

IČO a název úřadu [1]

 

 

 

Adresa úřadu: fyzická, mailová, datová schránka, telefonní čísla [1]

 

 

 

Organizační struktura úřadu [1]

 

 

 

Kontakty na úřad a jeho pracoviště [1]

 

 

 

Vydané právní relevantní   předpisy pro MČ P 5[1]

 

Místní vyhlášky hl.m. Praha, pozice radnice MČ k vyhláškám hl.m.Prahy   atd.

Napojení na existující databáze typu www.zakonyprolidi.cz   a přidat normativní akty MČ v obojí působnosti (úřadu a samosprávy)

2

Zveřejněné žádosti o informace podle 106/1999 [1]

 

Povinna zpráva  - Okamžitě zveřejnit přesná „meta-data“ a postupně   zlepšit zveřejnění celého procesu včetně žádosti, odpovědi, termínů,   zveřejnění informace (vyjasnit   souhlas žadatele se zveřejněním    nabidnout e-formulář (p.Kužílek)

 

 

 

 

 

Výše lokálních poplatků a daní (daň z nemovitosti, správní poplatky) [4]

 

informační servis úřadu pro občany (cenová mapa)

 

 

 

 

3

Úřední deska, vč. tagů (RSS) [1]

 

Povinné - chybí strukturovaný a prohledávatelný ARCHIV úřední desky (např.   funkce aktivní zasílání robotem podle prostorových i tematických kritérií   podle volby uživatelem)

4

Novinky z úřadu (RSS)

 

informace technického charakteru úřadu – upřesnit s ODC

 

 Pronájem   stav památek

 

 Viz Praha 1

5

Soupis majetku obcí

 

vyjasnit s ODC (mapa-pozemek   plocha dům atd.)

 

 

 

 

6

Statistiky obce

 

Informační servis úřadu (odkaz  ČSÚ atd.)

 

Informace o cestovním ruchu [4]

 

vyjasnit s ODC ?počty turistů - povinnost ubytovacích zařízení   hlásit?

 

Demografické statistiky [4]

 

?Statistické údaje  + migrace) volby

 

 

 

 

7

Doprava

 

 

 

Možnosti parkování (zóny placeného stání)

 

Mapa, ceny ?Informace o příjmu radnice z parkovného

 

Zastávky MHD a jejich bezbariérovost

 

Mapa - celopražské téma (TSK/DP)

 

Blokové čištění ulic, rekonstrukce, jiné důvody odtahu [3]

 

Mapa  - RSS kanál s aktualitami...         ? SMS

 

 

 

 

8

Odpad [3]

 

 

 

Svozy odpadu (KO, NO, velkoobjemového)

 

Mapa - kalendář  - RSS kanál s aktualitami

 

Umístění kontejnerů na NO, tříděný, bio odpad

 

Mapa  - (nebezpečný odpad, léky, kompostovatelný atd..)

 

 

 

 

9

Městská zařízení (školy/sociální zařízení)

 

Mapa - vyhledávání podle typu zařízení

 

Školy ZŠ a MŠ, - družiny, kluby, nízkoprahy, tělocvičny pro veřejnost

 

Mapa, webové stránky škol - kapacity a naplnění, profil,   služby   odkaz   na web stránky školy

 

 

 

?Jednotný KATALOG škol

 

 

 

 

 

Knihovny

 

Mapa, detaily (otvírací doby, další služby)

 

Zdravotnická zařízení

 

Mapa

 

Sociální zařízení

 

Mapa

 

KC, nízkoprahy, hospice

 

Mapa

 

Veřejné toalety, pítka

 

Mapa

 

Sportovní zařízení

 

Mapa Koupaliště, hřiště atd.

 

Rekreační veřejné prostory

 

Mapa

 

 

 

 

10

Sdružení působící na území MČ

 

 

 

Sociální, školské, sportovní, kulturní, ekologické...  

 

e-KATALOG /ADRESÁŘ občanských sdružení www.neziskovky5.cz   , www.kpss5.cz ... mapa podrobnosti (vazba   na registr grantů)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Územní plán [2]

 

Webový GIS systém MYSIS s tematickými vrstvami z radnice P5 odkaz na zahraniční server

 

Koncepční, strategické a rozvojové dokumenty [1]

 

Zákon o Praze - Plán rozvoje hl.m. Prahy a plán rozvoje MČ.... generel   pěší a cyklistické dopravy, generel vnitroměstské rekreace atd.

 

 

 

 

12

Stavby – plány územní a stavební řízení

 

 

 

Plánovaná výstavba [2]

 

Mapa a dokumenty – www.urm.cz

 

Územní řízení

 

Procesy – harmonogram, archiv dokumentů

 

Stavební řízení

 

Procesy – harmonogram, archiv dokumentů

 

 

 

 

13

Bezpečnost

 

?Povinné ze zákona?sirény

 

Zprávy policie o bezpečnostní situaci na P5

 

Roční zprávy

 

Umístění bezpečnostních kamer na P5

 

Mapová aplikace postoj   policie a UOOÚ

 

Služebny policie, kontakty na pochůzkáře na P5

 

Mapová aplikace

 

Herny, noční podniky

 

Mapová aplikace

 

Riziková místa na P5

 

Mapová aplikace

 

Kontaktní centra na P5

 

Mapová aplikace

 

 

 

 

14

Tematické mapy MČ Praha 5

 

www.mapy.praha5.cz

 

Školy, školky,

 

Viz školy výše

 

Kluby, KC, nízkoprahy..

 

..senioři, mládež, ohrožení...

 

Sportovní zařízení

 

 

 

Veřejné parky, rekreační přístupné vnitrobloky

 

 

 

Památky, technické památky

 

Mapa, www.pamatky.praha.eu

 

Přírodní památky

 

Mapa - link na ISŽP Prahy

 

 

 

 

15

Samospráva [1]

 

 

 

Složení zastupitelstva – volební výsledky, strany, kluby

 

Odkazy na webové stránky jednotlivých zvolených stran a koalic, klubů   zastupitelů apod.

 

Kontakty na zastupitele

 

Dobrovolně – mobil (vše na INTRAnetu)

 

Přiznání majetku a střetu zájmu

 

Zákon  č.  + Dobrovolně

 

Podpis Etického kodexu

 

Dobrovolně jaký kodex   ?

 

Platy, náhrady zastupitelů

 

Dobrovolně?   Jak podrobně  (OSVČ/zaměstnavatelé,   benefity: repre fond, CSS, příspěvky na mobil atd.)

 

 

 

 

 

Podrobný program jednání Zastupitelstva

 

Nejpozději den předem - do JŘ (doporučení OVV)

 

Usnesení, hlasování Zastupitelstva [4]

 

Precedentní souhlas od ÚOOÚ pro zveřejňování videonahrávek resp. stena   atd.)žádat samostatně

 

Záznamy z jednání Zastupitelstva (steno, audio, video)

 

Zatím jsou zveřejněna jen usnesení  a poslední hlasování – rozšířit   zveřejněním steno záznamu ZMČ

 

Podklady k jednání zastupitelstva

 

Vše pro zastupitele na INTRAnetu - ?některé dokumenty veřejné před ZMČ

 

Programové prohlášení Rady

 

Zveřejněno

 

Pololetní zprávy RMČ

 

Zveřejněno

 

 

 

 

 

Zápisy z jednání výborů Zastupitelstva + Pololetní zprávy

 

Zveřejněno – (?kontrola ?praxe – rozšířit v JŘ povinnosti tajemníků)

 

Zápisy z jednání komisí Rady + Pololetní zprávy

 

není v JŘ  -  sjednotit/zlepšit  pravidla transparence   práce výborů a komisí v JŘ sjednotit

 

INTRANET – DOKUMENTY komisí a   výborů

 

Do JŘ vložit lepší   povinnosti a školení  úředníků (popis práce-profesiogram)

 

Odpovědi na interpelace   zastupitelů

 

Zveřejněno

 

Odpovědi na petice občanů jednotný registr

 

Zveřejněno částečně (petice a odpovědi jsou zveřejnovány opožděně -   upravit v JŘ a směrnicích úřadu)

 

Tiskové konference / zprávy Rady

 

? Pozice Klubů

 

Kronika P5

 

 

 

Zpravodaj „PĚTKA“

 

Fultextový vyhledávač ! Archiv - širší  otevřená www.iPetka.cz, www.TVP5.cz   e-ANKETY

 

Informační centrum

 

www.infopraha5.cz

 

Facebook, Twitter atd.

 

 

 

Zahraniční spolupráce

 

Partnerská města - vícejazyčná stránka s profilem Prahy 5

 

 

 

 

16

Veřejné peníze, veřejné zakázky, smlouvy radnice

 

 Zbývá

 

Veškeré výdaje radnice

 

zveřejnění účetních výkazů - dobrá praxe obec Dolní Břežany – ODC    Británie (od 0 Kč  resp. cca 5 tis. Kč)

 

Projekty radnice (z fondů EU, grantů)

 

Záměry- INTRANET, schválené žádosti a dílčí výstupy projektů INTERNET,

 

Nadační fond P5

 

 

 

 

 

 

17

Obecní rozpočet [1]

 

Tzv. „rozklikávací“ rozpočet  - viz http://padesatprocent.cz/cz/nase-aktivity/rozpocet-pro-vsechny/verejne-rozpocty-prehledne

 

Příjmy z hazardu

 

Mapa heren, příjmy, firma atd.

 

Obsah účetních výkazů [1]

 

Uveřejnit Systém GINIS resp. implementaci e-Gov.

 

Informace o privatizaci majetku obce [4]

 

Podklady dohledatelné u daného usnesení zastupitelstva

 

Smlouvy s dodavateli služeb [4]

 

Minimalně podrobnost www.zakazky.praha.eu

 

 

 

 

18

Granty, dary, záštita s příspěvkem, spolupořadatelství akce [4]

 

 

 

Grantové programy, pravidla, kritéria

 

Do všech smluv  grantů a darů klauzuli o plné transparenci

 

Administrace žádostí

 

Složení výběrových komisí, protokoly hodnocení

 

Jednotný „Registr grantů, darů/příspěvků“

 

Seznam úspěšných žadatelů o grant, závěrečné zprávy o činnosti,   dokumentace

 

 

 

 

19

Hospodaření městských společností

 

? vyjasnit s ODC, zda je relevantní: CSOP, Poštovka,   Aquacentrum, ... jiné ..... outsourcing?

 

 

 

 

20

Firmy na MČ Prahy 5

 

podpora podnikání

 

Firmy sociálního podnikání na P5

 

Např. People Planet Profit http://www.p-p-p.cz/

 

Firemní dobrovolnictví na P5

 

Např. http://www.zapojimse.cz

 

Progresivní projekty na P5

 

Např. CZ Green Building Council : http://czgbc.org/

 

Podpora MSP na P5

 

Farmářské trhy, bioprodejny?Tzv „Almanach MSPodniků on-line“

 

 

 

 

 

 

B: pozice ÚOOU ke zveřejňování videa a stena z jednání zastupitelstva:

ÚŘAD PRO OCHRANU Osobních ÚDAJŮ

Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7

tel.: 234665555, fax: 234665444

e-mail: posta@uoou.cz. www.uoou.cz

Čj. UOOU-05032115-2

Vyřizuje: Mgr. Hejlík

Praha 30. dubna 2015

Zveřejňování audiovizuálních záznamů za zasedání zastupitelstva

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen "Úřad") obdržel dne 24. dubna 2015 Vaši žádost o poskytnutí stanoviska k problematice pořizování, uchovávání a následného zveřejňování audiovizuálních záznamů ze zasedání zastupitelstva Městské části Praha 5, a to prostřednictvím webových stránek Městské části Praha 5. K této věci Vám sdělujeme:

Stanovisko Úřadu Č. 2/2013 - Pořizování obrazových a zvukových záznamů z jednání zastupitelstva, je zveřejněno na stránkách Úřadu www.uoou.cz - Názory Úřadu Stanoviska.

K Vašim konkrétním dotazům:

ad 1)

Úřad v rámci konzultační činnosti neposuzuje soulad či nesoulad konkrétního zpracování osobních údajů se zákonem Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů"). Jestliže však, v souladu s citovaným stanoviskem, nejsou součástí zveřejňovaných záznamů osobní údaje týkající se osobního a soukromého života občanů, případně na zasedání projednávané, a takové pasáže jsou ze zveřejňovaného záznamu vypuštěny, nemělo by k rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů docházet.

ad 2)

K této otázce citované stanovisko uvádí: "U osob z řad veřejnosti, které budou přítomny na zasedání zastupitelstva, lze konstatovat, že z pohledu informačního účelu záznamu není třeba souhlas s jejich zaznamenáním, pokud budou tyto osoby na záznamu zachyceny přiměřeným způsobem, tedy např. pouze krátkým záběrem do prostoru pro veřejnost apod. Naopak u osoby z veřejnosti, která aktivně na jednání zastupitelstva vystoupí k některému z bodů, lze její osobní údaje související s vystoupením zpracovávat bez jejího souhlasu, neboť takové vystoupení je projevem politického práva a aktivity konkrétního občana, která již z povahy věci není a nemůže být anonymní. Je ovšem třeba rozlišovat příspěvek k diskuzi na zastupitelstvu a vystoupení s konkrétní žádostí vůči obci zejména v sociální oblasti (zde bude třeba posuzovat situaci individuálně, takovéto případy by ovšem, zejména u větších obci, neměly být časté).

ad 3)

Podle citovaného stanoviska by v případě zveřejňování záznamů za účelem informování veřejnosti měla být oznamovací povinnost podle § 16 zákona o ochraně osobních údajů splněna.

ad 4)

Pokud nejsou zveřejňovány osobní údaje týkající se osobního a rodinného života občanů, není souhlas dotčených osob nutný.

ad 5)

Jak bylo uvedeno výše, je nutné anonymizovat osobní údaje týkající se osobního a rodinného života občanů, jestliže na zasedání zastupitelstva k projednávání takových bodů dochází.

S pozdravem

JUDr. Jiří Žůrek

ředitel odboru pro styk s veřejností

------------------

Dotaz_UMCP5_na_UOOU_21.4.2015_video_steno

Městská část Praha 5 Nám. 14. října 1381/4 15022 Praha 5

V Praze dne 21. dubna 2015

Věc:       Žádost o poskytnutí stanoviska k problematice pořizování, uchovávání a následného zveřejňování audiovizuálních záznamů ze zasedání zastupitelstva Městské části Praha 5, a to prostřednictvím webových stránek Městské části Praha 5

Vážení,

obracíme se na Vás prostřednictvím tohoto podání v otázce problematiky označené výše. V souvislosti s právě uvedeným bychom si Vás dovolili zdvořile požádat o zaslání stanoviska, případně metodiky, na základě které bychom mohli, v souladu s platnými právními předpisy, postupovat při pořizování, uchovávání a následném zveřejňování audiovizuálních záznamů ze zasedání zastupitelstva Městské části Praha 5, a to prostřednictvím webových stránek Městské části Praha 5.

Předjímáme, že z naší strany proběhla a stále probíhá snaha o nastudování veškeré související materie. Nicméně vzhledem ke složitosti dané problematiky a s přihlédnutím k novelizaci právních předpisů, která proběhla v poslední době, pokládáme za vhodné obrátit se na Vás, jako na garanta v dané oblasti.

Konkrétně Vás prosíme o posouzení následujících otázek a stanovení postupu tak, aby byl v souladu s platnou právní úpravou:

1)            Je postup v případě systematického pořizování, uchovávání a následného zveřejňování audiovizuálního záznamu z jednání zastupitelstva městské části Praha 5 na webových stránkách Úřadu městské části Praha 5 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů?

2)            Lze takto na webových stránkách poskytovat neomezenému počtu subjektů (návštěvníků stránek) i část záznamu zastupitelstva městské části Praha 5, která je věnována pro otázky občanů (tito nejsou členy zastupitelstva ani zaměstnanci Úřadu městské části Praha 5 a na jednání zastupitelstva není projednáván materiál, kterým by byli dotčeni)?

3)            Podléhá toto zpracování osobních údajů oznamovací povinnosti dle § 16 zákona č. 101/2000 Sb., či na něj lze uplatnit některou z výjimek tohoto zákona?

4)            Je nutný výslovný souhlas dotčených subjektů? A jaký je postup při případném neudělení souhlasu, je-li tento nutný?

5)            Je při případném umístění audiovizuálního záznamu na webových stránkách nutné nějaké údaje anonymizovat?

Prosíme Vás o stanovení jasného postupu v dané problematice, který by tvořil manuál pro postup v dané oblasti tak, aby daný postup byl v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a s veškerou související legislativou a judikaturou.

Velice Vám děkuji za spolupráci,

Mgr. Marie Wojciková

vedoucí odboru Kanceláře starosty Městské části Praha 5

Nám. 14. října 1381/4

150 22 Praha 5

Přečteno: 5680x
Publikováno: 27.05.2015, poslední změna: 27.05.2015
Vytisknout