Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor otevřená radnice šipka doprava Zápisy VOR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

10.VOR_23.4.2015

10. Výbor Otevřené radnice (VOR) ZMČ P5 

23.4.2015 

mimořádně místnost RMČ 614, ÚMČ, Štefánikova 13, P5

(od 17:00 do 18:30 = 1,5 Hod)

Přítomni: Ing. Ondřej Velek (předseda), Mirka Havlová (místopředsedkyně), RNDr. Radomír Palovský, Ondřej Kreidl, Mgr. Petr Koten,

Nepřítomni: Mgr. Jakub Suchel (místopředseda), Ing. Erika Uchytilová, Jan Slavík, Bc. Tomáš Mysliveček, Mgr. Lubomír Brož, Ondřej Hoch,

Hosté:

Tajemnice VOR: Lenka Vlastníková (lenka.vlastnikova@praha5.cz, 257 000 453, 604291479)

(dále bez titulů)

 

1/ Schválení programu, kontrola 9.zápisu (schválení 2 ověřovatelů zápisu)

VOR vzal na vědomi, že Jan Slavík a Tomáš Valenta rezignovali z VOR.

Výbor má 9 členů a 1 experta.

Ověřený zápis 9. VOR je na http://www.praha5.cz/cs/dokument/zapisy-vor-zmc-praha-5-za-obdobi-2014-2018/210719-8vor-1732015-tabulka-aktivit

Za ověřovatelku 10. zápisu VOR se přihlásila Mirka Havlová.

 

2/ kontrola úkolů VOR

Koncepce rozvoje IT (z roku 2011) byla zveřejněna na stránku VOR v sekci DOKUMENTY - splněno.

Pro Kontrolní výbor a VOR O.Velek s P. Chramostou provedli analýzy vybraných webových stránek samosprávy www.praha5.cz – úkol probíhá. Úřad dosud nezveřejňuje podle usneseni 1. ZMČ P5 benefity zastupitelů (platy, odměny, refundace) – po interpelacích Petra Lachnita, jsou zveřejněny refundace neuvolněných předsedů výborů vyjma předseda KV M.Slabého (ANO) Dosud nejsou spolehlivě KMČ zveřejnovány podklady a výstupy pro jednání ZMČ (stenozáznamy hlasování, videa). O.Velek provizorně zveřejnil vzorek výčetek a několik stenozáznamů z jednání zastupitelstva.

Členové VOR zašlou všem členům VOR připomínky k webu www.praha5.cz.

Každý člen VOR uloží do skladu souborů na intranet VOR cca 1000 znaků svého osobního profilu pro zveřejnění na webu VOR.

Členové VOR provedou analýzu Organizačního řádu Úřadu (platný je na INTRANETU) a jednacích řádů Komisí, Výborů a Zastupitelstva.

VOR projedná návrhy změn jednacích řádů navrhne pro zářijové ZMČ P5.

VOR projedná 14.5. a 28.5., 4.6. rámcový plán AKTIVIT VOR na rok 2015 a představi ho v rámci  Informace  z výborů na ZMČ 11.6.

Nesplněné úkoly VOR trvají.

 

3/ Diskuse Programového prohlášení Rady MČ Praha 5 pro volební období 2014 – 2018 z hlediska zlepšení Transparence, Participace a Plurality

Rada představila na 4. ZMČ 16.4.2015 „Programové prohlášení RMČ 2015-2018“.

vizhttp://www.praha5.cz/cs/dokument/programove-prohlaseni/210787-programove-prohlaseni-2014-2018. pro porovnání jsou programová prohlášení RMČ od 2006 zveřejněna na http://www.praha5.cz/cs/sekce/programove-prohlaseni/.

Proběhla diskuse.

 

3/ Diskuse nových funkcionalit portálu www.praha5.cz

O. Velek informoval, že Komise IT a Odbor otevřené radnice (odd. ICT) již připravuje zajištění některých aktivit jako:

  • Rozklikávací rozpočet (jednání s firmou, která zajišťuje model z Nového města na Moravě, www.rozpocet.nmnm.cz)
  • Zveřejňování smluv (jednání s projektem „Otevřené smlouvy“  viz www.praha5.cz/cs/priloha/10103)
  • Nový WEB www.praha5.cz (založený na Open source SW) od cca od září 2015
  • Strategie ICT pro radnici P5 (v souladu se Statutem KIT)
  • Zlepšení Intranetu…

Na radnici již běží systém Elektronické aukce pro malé zakázky dodává radnici P5 firma Gemin https://zakazky.praha5.cz/. Jednatel Radek Platzer firmy syntaxit.cz mailem informoval, že Elektronické tržiště Gemin je držitelem koncese udělené Ministerstvem pro místní rozvoj. Svůj provoz oficiálně zahájilo v květnu 2012, a od té doby je předním poskytovatelem těchto služeb pro orgány státní správy a samosprávy. Jeho provoz je financován ze zdrojů MMR, tzn. pro zadavatele i dodavatele, kteří e-tržiště využívají, je zcela zdarma. E-tržiště Gemin je koncipováno jako elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek:

  • Malého rozsahu (do 2 mil. Kč bez DPH u zboží a služeb, a do 6 mil. Kč bez DPH u stavebních prací)
  • Zjednodušená podlimitní řízení (do 3,4 mil. Kč bez DPH)

Veškerá komunikace a zveřejňování dokumentů je v rámci zadávání výběrových řízení vedena v elektronické podobě. Jednotlivé zadávací postupy:

Přímé zadání (pouze jedinému uchazeči, dle metodiky MMR možné využít pouze do 100 tis. Kč)

Uzavřená výzva (do 750tis. Kč, oslovení uzavřeného okruhu uchazečů – min. 3)

Otevřená výzva (v celém rozsahu VZMR i ZPŘ, může se přihlásit každý uchazeč)

Elektronická aukce (buď jako samostatná e-aukce, nebo jako součást hodnocení v rámci VZ)

Pro využívání veřejných řízení je nutná registrace na stránkách www.gemin.cz, a souhlas s Provozním řádem e-tržiště, kde jsou uvedeny veškeré informace k podmínkám jeho využívání. Při registraci je nutné potvrzení elektronickým podpisem. Výhodou využívání e-tržiště je garance souladu s platnou legislativou při zadávání VZ malého rozsahu, a sjednocení metodik a postupů v rámci dané organizace. Firma SINTAXIT nabízí pravidelná školení pro uživatele systému a zejména zkušenou zákaznickou telefonickou podporu. Další výhodou pro Prahu 5 je možnost propojení a e-tržiště https://zakazky.praha5.cz/, aby veškeré zakázky byly koncentrovány na jednom místě, a mohl tak být pro vedení úřadu jednoduchý přístup k aktuálním informacím o veškerých veřejných zakázkách.

VOR má běhen května příležitost ovlivnit ZADÁNÍ pro výběr firmy na zlepšení nového webu.

Proběhla diskuse VOR  ke zlepšení funkcionalit webu.

 

4/ Diskuse stavu AKTIVIT VOR na rok 2015 (garanti, indikátory, výstupy)


O.Velek představil návrh „Evidenční karty AKTIVITY T2 – zlepšení registru PETIC“ (v příloze), aby garanti jednotlivých AKTIVIT mohli v podobném formátu krátce popsat problém a návrh řešení pro usnesení VOR (zadání malé zakázky, nastavení lepšího procesu uvnitř radnice apod.).

VOR diskutoval aktualizovanou tabulku AKTIVIT s aktuálními GARANTY zveřejněnou na http://www.praha5.cz/cs/dokument/dokumenty-vor-zmc-praha-5/210675-pracovni-tabulka-aktivit-vor-na-2015.

Návrh Evidenčního listu  Aktivity  pro zlepšení registru PETIC (vzorek 2010-2014http://www.praha5.cz/cs/dokument/dokumenty-vor-zmc-praha-5/210798-aktivita-transparence2-zlepseni-registru-petic

Obdobně budou zpracovány návrhy pro zlepšení

registru BENEFITY SAMOSPRÁVY (data z interpelaci P.Lachnita a KMČ)

registru ZAKONA 106/99 k poskytování a zveřejňování informací (vzorek 2010-2014),

registru STÍŽNOSTÍ na práci Úřadu (vzorek stížností 2014),

registru GRANTŮ (DARU, SPOLUPRORADATELSTVÍ)  (vzorek grantů 2014)

Stážistka VOŠIS  pro VOR připravila také podklady pro zlepšení PLURALITY (vzorek PR zastupitelů ve zpravodaji PĚTKA 2013-2014, a od 2015) a analýzu proporce zastoupeni zastupitelů v poradních orgánech samosprávy (vzorek 11/2014-3/2015)

 

4/ Různé

Další jednání VOR  vždy od 17:00,

14.5. místnost 330ÚMČ, Nám. 14. Října 4, P5

28.5.místnost 330ÚMČ, Nám. 14. Října 4, P5

!!! 4.6. mimořádně místnost ZMČ, Štefánikova 13

18.6.místnost 330 ÚMČ, Nám. 14. Října 4, P5

 

Zapsal: O. Velek

Ověřila: M. Havlova

 

Přílohy – odkazy:

 

http://www.praha5.cz/cs/dokument/dokumenty-vor-zmc-praha-5/210798-aktivita-transparence2-zlepseni-registru-petic

 

http://www.praha5.cz/cs/interpelace/interpelace/433   (P.Lachnit transparence náhrad neuvolněných předsedů výborů)
http://www.praha5.cz/cs/interpelace/interpelace/436  (poměr zástupců opozice/koalice v poradních orgánech samosprávy)
http://www.praha5.cz/cs/interpelace/interpelace/437 (celkové fungovaní VOR)

Programové prohlášení Rady 2014-2018  -

http://www.praha5.cz/cs/dokument/programove-prohlaseni/210787-programove-prohlaseni-2014-2018

kapitola Otevřená radnice

Otevřená radnice Prahy 5 představuje otevřenou a pravdivou komunikaci s občany. Vždy a včas budeme objektivně informovat o dění na radnici.  Samozřejmostí je zabezpečení transparentní realizace všech veřejných zakázek MČ Praha 5 i efektivní využívání dotačních projektů pro další rozvoj městské části, včetně navazování perspektivních mezinárodních partnerství. Otevřená radnice aktivně podporuje podnikatele MČ Praha 5, nestátní neziskové organizace i mládežnické organizace. Zajišťuje služby portálů www.praha5.cz. Podílí se na rozvoji informačních nástrojů pro podporu jednotlivých procesů v MČ Praha 5.

 1)     Internetové stránky městské části Praha 5 upravíme tak, aby byly přehledné, srozumitelné a každý občan získal požadovanou informaci rychle a kvalitně. K dispozici bude úřední deska včetně archivu.

2)     Veřejné zakázky zveřejníme na webových stránkách MČ Praha 5 včetně informací o jejich průběhu a řešení v podobě uzavřené smlouvy. Chceme docílit průhledného způsobu zadávání zakázek a vydávání finančních prostředků.

3)     Zavedeme elektronické aukce, které pomohou zvýšit ekonomickou efektivitu nákupu spotřebního materiálu nebo koncových zařízení. Tímto krokem chceme podpořit transparentnost radnice.

4)     Zapojíme občanské iniciativy a veřejnost do procesu rozhodování o strategických projektech a záměrech v rámci pracovních komisí rady a veřejných diskuzí

5)      Využijeme průzkumy veřejného mínění před učiněním zásadních koncepčních rozhodnutí..

6)     Občané budou mít možnost na webových stránkách MČ Praha 5 využít přehledný rozpočet, tzv. rozklikávací rozpočet. Na straně příjmů a výdajů MČ tak mohou kontrolovat pohyb financí a nakládání s rozpočtem.

7)     Zavedeme veřejně přístupný registr stížností a žádostí občanů na činnost úřadu, budeme se jimi zabývat a důsledně dbát na jejich projednání v zákonné lhůtě.

8)     Zveřejníme veškeré uzavírané smlouvy na portálu MČ Praha 5, včetně náhledu a podkladů.

9)     Budeme otevření v komunikaci se sdělovacími prostředky. Radniční zpravodaj bude otevřen opozici. Nebudeme jej zneužívat k jednostranné propagaci koalice.

10)  Zpřístupníme jednání komisí a výborů všem zastupitelům a veřejnosti.

11)  Kompletní záznamy a podklady k jednání rady, zastupitelstva, komisí a výborů zveřejníme na nových webových stránkách včetně videozáznamů z jednání zastupitelstva.

Přečteno: 4224x
Publikováno: 07.05.2015, poslední změna: 07.05.2015
Vytisknout