Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor otevřená radnice šipka doprava Zápisy VOR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

7.VOR_5.3.2015_priloha-analyzy-registru-webu-P5

7. Výbor Otevřené radnice (VOR) ZMČ Praha 5

5.3.2015 (od 17:00 do 19:00)

místnost 330, ÚMČ Nám. 14. Října 4, P5

 

Přítomni: Ing. Ondřej Velek (předseda), Mirka Havlová (místopředsedkyně), RNDr. Radomír Palovský, Jan Slavík, Ing. Erika Uchytilová, Bc. Tomáš Mysliveček, Ing. Tomáš Valenta

 

Nepřítomni: Mgr. Jakub Suchel (místopředseda), Ondřej Kreidl, Mgr. Petr Koten, Mgr. Lubomír Brož, Ondřej Hoch

 

Hosté: Mgr. Jana Nováková (odbor otevřené radnice), Mgr. Marie Wojciková (odbor kanceláře starosty), Antonín Homola, Petr Bárta, Mgr. Jakub Lapáček (kancelář MČ), Ing. Jitka Sigmundová, Karel Bauer,

Tajemnice VOR: Ing. Božena Trčková, Dis

(dále bez titulů)

 

1/ Schválení programu 7. VOR, schválení zápisu 6. VOR, kontrola úkolů

VOR schválil program 7. VOR, schválil zápis 6. VOR - (6/0/0)

O.Velek navrhl zvolit dva ověřovatele zápisu, aby se urychlilo zveřejnění zápisu VOR neprodleně po ověření zápisu. Návrh byl schválen, ověřovatelkami byly schváleny M. Havlová a E. Uchytilová – (6/0/0)

Kontrola úkolů pro všechny členy VOR (poslat 1000 znaků svého CV, komentovat slabiny webu www.praha5.cz ) - úkoly trvají.

 

2/ Představení nových odborů OKS a OOR a možnosti spolupráce s VOR

Jana Nováková (vedoucí nového odboru otevřené radnice) představila strukturu odboru a možnosti spolupráce s VOR např. v oblasti konsolidace a udržování aktuálních adresářů organizací, přípravy projektů pro transparenci a participaci. Marie Wojciková (vedoucí odboru kanceláře starosty) komentovala roli odboru KST a možnou dělbu práce mezi PR komunikací radnice (především MeK a OKS), technickým zajištěním zlepšování portálu a funkcionalit (gesce KIT a oddělení ICT odboru otevřená radnice) a  možnou synergii s avizovanými aktivitami VOR.

Proběhla diskuse.

 

3/ Aktivity VOR na rok 2015

O. Velek informoval o kompilaci některých datových souborů pro budoucí zlepšený portál (viz popis práce  v příloze). Doplněná statická pracovní tabulka Aktivit VOR je na

http://www.praha5.cz/cs/dokument/dokumenty-vor-zmc-praha-5/210675-pracovni-tabulka-aktivit-vor-na-2015

Proběhla diskuse o aktivitách, možných garantech a indikátorech jednotlivých aktivit

J. Slavík navrhl pro řízení procesu jednotlivých aktiv využít otevřený systém www.redmine.org nebo https://trello.com/. Prozatímně tabulku umístí na https://docs.google.com/a/ovax.cz/spreadsheets/d/1d-137kQhYTebtlN5xKSRga3RFJnUe_97p4b82VDEfaY/edit?pli=1#gid=0 

Na další schůzi VOR (17.3.) po diskusi VOR vybere vhodný systém, aby sloužil pro implementaci aktivit VOR.

 

4/ Informace k projektu zveřejňování smluv samospráv

VOR diskutoval současnou špatnou formu zveřejňování  výběrových řízení, smluv a faktur na stránkách MČ Praha 5 a možnosti zlepšení. O. Velek informoval, že popis možného projektu pro registr OTEVŘENÉ SMLOUVY je zveřejněn  pod zápisem 6. VOR  - přímý link je http://www.praha5.cz/cs/priloha/10103. Informoval, že koordinátor Jiří Skuhrovec z iniciativy www.satrostoveprotransparentnost.cz dohodl 24.2. s architektem e-governmentu na Ministerstvu financi spolupráci a koordinaci  přípravy registrů smluv, čímž se omezuje riziko nekompatibility systémů MF ČR se systémem iniciativy obcí.

Trvá úkol předat doporučení VOR kolegům do KIT (10.3.) a do RMČ a ZMČ, aby se radnice P5 připojila k iniciativě  Otevřených smluv.

 

5/ Různé

O.Velek navrhl na ZMČ 19.3.2015 nechat schválit dohodnutý Statut VOR, presentovat seznam aktivit VOR (které již mají dohodnuté garanty), a nechat si uložit úkol zveřejnit pololetní zprávu o činnosti VOR. Proběhla diskuse.

ÚKOL: předseda VOR připraví do programu 3. ZMČ zprávu o činnosti VOR (termín 9.3.2015) - (6/0/0)

 

O.Velek informoval o problémech s „otevřenosti“ v jednacích řádech komisí, výborů, zastupitelstva . V současné době  probíhá  revize organizačního řádu úřadu a jednacích řádů výborů. Navrhne na 3. ZMČ pověřit VOR  komplexní revizí jednacích řádů samosprávy ve spolupráci s právníky úřadu.

 

Přítomní občané požádali VOR o zveřejnění Jednacích řádů ZMČ, výborů a komisí. Dále kritizovali malou srozumitelnost rozpočtu MČ Praha 5 pro běžné občany a požádali, aby při přípravě dalších rozpočtů (rozklikávacího, participativního) byl k jednotlivým kapitolám rozpočtu zpracován srozumitelný komentář. Občané také navrhli, aby z usnesení RMČ bylo patrné, kdo se jednání RMČ účastnil a případně jak který člen RMČ hlasoval.

ÚKOL: O. Velek zveřejní Jednací řády ZMČ, Výborů a Komisí na webových stránkách VOR co nejdříve.

 

Nejbližší MeK je 6.3. a KiT je 10.3.

Uzávěrka zpravodaje PĚTKA 4/2015 je 20.3.2015.

 

Příští jednání VOR bude 17.3.2015 od 17:00  -  místnost bude upřesněna mailem.

 Zapsala: 6.3.2015 -  B. Trčková

Ověřili:  O.Velek, E. Uchytilová, (M. Havlová)

  

Přílohy – odkazy

 Statická pracovní tabulka Aktivit je na

http://www.praha5.cz/cs/dokument/dokumenty-vor-zmc-praha-5/210675-pracovni-tabulka-aktivit-vor-na-2015

 Interaktivní tabulku AKTIVIT (zatím nemá identifikace jednotlivých Aktivit (např. A1, A2… B1, B2,… C1, C2 …) pro řízení  jednotlivých aktivit umístil 5.3. Jan Slavík na https://docs.google.com/a/ovax.cz/spreadsheets/d/1d-137kQhYTebtlN5xKSRga3RFJnUe_97p4b82VDEfaY/edit?pli=1#gid=0 ,

 

 Informace  O.Velka  a stážistky VOŠIS  Elišky Duškové o konsolidaci dat pro vybrané registry a propagaci radnice

 REGISTR Petic  podle petičního zákona  -  Provedli jsme kontrolu registru petic z let 2006 až 2014. Celkový počet podaných petic z těchto let je 78. Ze seznamu petic byla vytvořena přehledná tabulka obsahující podrobnosti o žadatelích, vyřizujících a způsobu vyřízení. Ve většině případů nebylo možno do sloupce jmen žadatelů zapsat, protože úředníci radnice jména i adresy členů petičního výboru  zakrývali (anonymizovali). Z let 2011 až 2013 je na webu uveden pouze seznam petic bez otevřených dat a případný zájemce by musel analyzovat zveřejněné skenů. Úřad bohužel také zvolil názvy petic, které nevystihují obsah petice a proč se občané na radnice  obraceli.

 REGISTR Žádosti  o  poskytnutí informací podle zákona 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím  - Provedli jsme kontrolu registru žádostí o informace podle zákona 106/99  od  roku 2011 až do února 2015.  Celkový počet byl 386 žádostí, ale počet žádostí podaných v jednotlivých letech se liší (v průměru je to cca 100/rok). Údaje o žádostech jsou vloženy do jednoduché tabulky obsahující údaje o datech, žadatelích, vyřizujících a způsobu vyřízení. Do sloupce žadatelů (a někdy i vyřizujících), bohužel, ve většině případů nebylo možno nic zapsat, jelikož jména i adresy byly zakryté. Tabulky jednotlivých žádostí by měli doplnit souhrnné roční zprávy, které jsou podle zákona povinné. Z názvů žádostí v seznamu není vždy jasné, o jakou informaci žadatel žádá. Některé skeny obsahují celou korespondenci týkající se jedné žádosti, některé jsou rozděleny do více částí, z čehož potom vyplývají i neshodující se celkové počty žádostí z výročních zpráv a samotných skenů žádostí (z let 2012-2013). Některé skeny jsou nekompletní nebo naskenovány víckrát a některé skeny obsahují i přílohy žádostí a jiné ne. Po analýze se dá konstatovat, že Úřad MČ Praha 5 neplní povinnost 5§ odst.3), který ukládá povinnost zveřejnit (bezproblémové tj. nechráněné) žadateli poskytnuté informace do 15.dnů na portálu www.praha5.cz.

 Analýza "plurality" přes indikátor výskytu jmen zastupitelů ve zpravodaji PĚTKA  (za období  8/2013 - 10/2014).  Provedli jsme jednoduchý průzkum výskytu četnosti jmen jednotlivých zastupitelů ve zpravodaji městské části Praha 5 PĚTKA. Jména některých zastupitelů se v časopise neobjevila ani jednou za celý rok a některých zase naopak byla četnost jména vyšší než 20 (v jednom vydání), což se týkalo především starosty, místostarostů a členů RMČ. Pracovní tabulka obsahuje navíc funkce jednotlivých zastupitelů a jejich kontakty. Tato jednoduchá analýza četnosti jmen pokračuje i na vzorcích zpravodaje PĚTKA z roku 2015.

 Elektronizace 3 propagačních brožur radnice Prahy 5  z let 2000-2010  pro další volné použití (podklad pro web i nové propagační brožurky).  Brožurkyobsahují informace o vybraných kulturních památkách městské části Praha 5. Naskenovali a zpracovali jsme metodou OCR celkem 3 propagační brožury z let 2000 (od firmy Lepton) a 2009 a 2010 vydané Infocentrem Prahy 5. Brožura z roku 2010 je stručná, skladná a psána pouze v češtině. Zbylé 2 jsou objemnější, a fotografie mají také doprovodný text v angličtině a němčině. V programu ReadIris jsme brožury převedli na text a následně přizpůsobili formát a opravili ručně drobné chyby (odlišné fonty a useknutá počáteční písmena). Vzhledem k vícejazyčnému textu bylo třeba doplnit některé speciální znaky, které program ReadIris v režimu OCR nerozpoznal.

Přečteno: 4169x
Publikováno: 13.03.2015, poslední změna: 13.03.2015
Vytisknout