Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor otevřená radnice šipka doprava Zápisy VOR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

5.VOR_5.2.2015_prilohy_navrh_statutu_aktivit2015_dobra-praxe

5. výbor Otevřená radnice (VOR) 5.2.2015

(od 17:00 do 19:30) místnost 330, UMČ Nám. 14. Října 4, P5)

 

Přítomni: Ondřej Kreidl, Ing. Erika Uchytilová, Ing. Ondřej Velek, RNDr. Radomír Palovský, Mirka Havlová, Jan Slavík, Ing. Tomáš Valenta, Ondřej Hoch,

Nepřítomni: Mgr. Petr Koten, Mgr. Lubomír Brož, Mgr. Jakub Suchel,Bc. Tomáš Mysliveček,

Hosté: Karel Bauer a Ing. Dagmar Michálková (opp5.cz), Antonín Homola a Bc. Karolína Preislerová (odd. „občanské společnosti, podpory podnikání a zahraničních vztahů“ pod novým odborem „otevřená radnice“

(dále bez titulů)

 

1/ Schválení programu  5. VOR  (výbor usnášení schopný -  6/0/0)

Pro absenci provede zápis předseda VOR a zápis ověří dva členové VOR (praxe RMČ).

Členové VOR vzali na vědomí, že 29.1.2015 ZMČ P5 odvolalo členy VOR (Tatiana Konrádová, Naděžda Priečanská, Pavel Chramosta) a zvolilo členy: Mirka Havlová (ČSSD) a Jan Slavík (SZ), a s hlasem poradním: Tomáš Valenta (SZ) a Ondřej Hoch (CSSD).

 

2/ Kontrola úkolů z 1.- 4. výboru Otevřená radnice

Kontrola úkolů - úkoly trvají.

ÚKOL: další návrhy zlepšení Intranetu/webu zašlou členové VOR tajemnici/předsedovi co nejdříve.

ÚKOL: členové zašlou cca 1000 znaků tematického CV pro web VOR tajemnici a předsedovi VOR co nejdříve.

 

HLAVNÍ STRÁNKY http://www.praha5.cz/cs/organizace/vybory-a-komise/24773-vybor-otevrena-radnice

mají prozatím rubriky:

ZÁPISY http://www.praha5.cz/cs/sekce/zapisy-vor-zmc-praha-5-za-obdobi-2014-2018/

DOKUMENTY http://www.praha5.cz/cs/sekce/dokumenty-vor-zmc-praha-5/ informace  předsedy Výboru o činnosti VOR  11/2014-1/2015).

KTOVS 2012-2014  - zápisy obsahují dokumenty k projektu E-Government, porovnávací tabulky dobré praxe otevřené radcnice aj.

Na hlavní stránce návrh statutu (návrh Velek, zapracovány připomínky Kreidl), v příloze 4. Zápisu VOR je návrh činnosti VOR na 1.pololetí 2015.

Další pracovní dokumenty jsou ve SKLADU na intranetu VOR

https://intranet.praha5.cz/admin/vybory-komise-soubory.php?get=/vybor-otevrena-radnice

 

3/ Diskuse (schválení)  STATUTU VOR

Proběhla diskuse o statutu VOR v kontextu návrhu statutu Komise Mediální (MEK) a Statutu komise IT (KIT). Statut MEK navrhl Jakub Suchel a statut KIT zaslal 11.2. R. Palovský s plánem práce KIT na pololetí 2015.

 ÚKOL: členové VOR zašlou doplňky a připomínky k návrhu STATUTU VOR (ve změnovém modu) předsedovi (v kopii všem členům) – ideálně do 15.2.

 

4/ Diskuse (schválení) PLÁNU VOR  na rok 2015 

Členové VOR diskutovali Priority konceptu Otevřené radnice, jak je publikovali starosta Radek Klíma a radní Viktor Čahoj v PETCE 2/2015. http://www.ipetka.cz/vedeni-prahy-5-predstavilo-novou-koncepci-otevrene-radnice/

 • Zpřístupnění  jednání komisí a výborů pro veřejnost i opozici a zveřejnění termínů  jednání na webu
 • Úplná  dostupnost všech podkladů k jednání komisí, výborů, rady i ZMČ  pro všechny zastupitele, zaměstnance úřadu i veřejnost
 • Rekonstrukce  webových stránek s důrazem na dostupnost informací pro občany
 • Nová podoba intranetu pro zastupitele a zaměstnance ÚMČ
 • Nabídnutí  radničních informačních kanálů pro prezentaci místních neziskovek, spolků a sdružení
 • Transparentní rozhodovací procesy, např. v oblasti zadávání veřejných zakázek a revize smluvních vztahů městské části

O.Velek uvedl, ze priority konceptu RMČ vychází z programového prohlášení 4Koalice (část přílohy koaliční smlouvy byla již zveřejněna v příloze 1. zápise VOR) a vytváří část STRATEGIE VOR (neboli mandát VOR zakotvený ve Statutu VOR).

Členové VOR diskutovali konkrétní prioritní PROGRAMY a konkrétní realizovatelné AKTIVITY VOR, které by mohly být prováděny ve spolupráci s komisí informatiky, mediální komisí, kontrolním výborem a novým odborem úřadu, a dobrovolníky veřejnosti.

R. Palovský (za TOP) a T. Mysliveček (za ANO) zaslali připomínky ke Statutu a plánu aktivit VOR.

O.Velek požádal členy VOR, aby  se přihlásili k úkolům jako tzv. „garanti“ a navrhl sledovat úspěšnost AKTIVIT přes SMART indikátory. Zároveň navrhl rozdělit AKTIVITY na celý rok 2015 (nikoli jen na pololetí).

ÚKOL: Členové VOR zašlou všem členům VOR návrhy těch aktivit, na kterých jsou ochotni dobrovolně spolupracovat jako „garanti aktivit“ v roce 2015.

 

5/ Různé

O. Velek  informoval  o semináři „Participace v ČR“  17. 2. 2015 od 14:00 do 16:00 v budově Nové radnice, Mariánské náměstí 1, P1 a  diskusi od 16:00 „Občan a radnice – je hlas lidí v ČR slyšet?“, které pořádají http://www.dobraradnice.cz/ a PAKT participace, komunikace, transparentnost  www.paktparticipace.cz (261 222 914, 603 838 775 , frantisek.havlin@agorace.cz).

J. Slavík informoval  o semináři "OTEVŘENÁ DATA/RADNICE" v sobotu 21.2. od 16:30 do cca 19:00 v Brmlabu (Bubenská 1, Praha 7), zdarma , registrace na www.motejl.cz. http://www.otevrenadata.cz/

Změněné termíny jednání VOR v 1. pololetí (pro kolizi s termíny ZMČ) jsou již opraveny na webu VOR.

Členové VOR pro snížení kolizí diskutovali přesun jednání VOR v 2.pololetí ze čtvrtka na pondělí či úterý.

Příští jednání VOR bude 19.2.2015 od 17:00 v místnosti 330 UMČ, Nám. 14. Října 4, P5

 

Zapsal: O. Velek  11. 2. 2015

Ověřili: E. Uchytilová  (R. Palovský),

  === 

Přílohy:

1/ NÁVRH STATUTU VOR k diskusi

2/ Návrh vize Komise IT a Výboru OR  (R. Palovský - 26.1. a  5.2. 2015)

3/ Návrh AKTIVIT VOR na rok na 2015 (O. Velek)

======================  

Příloha 1:  NÁVRH STATUTU VOR

Členové VOR zašlou doplňky a opravy STAUTU (ve změnovém módu):

Výbor pro otevřenou radnici (VOR) je iniciativním a poradním orgánem Zastupitelstva MČ Praha 5 pro zlepšování služeb a informačních systémů úřadu a samosprávy MČ Prahy 5 (radnice) veřejnosti.

V rámci své činnosti VOR zejména:

Předkládá ZMČ (a podle potřeby také RMČ) Praha 5 návrhy na zlepšování služeb portálů (zejména  www.praha5.cz)  pro zlepšování komunikace radnice s veřejností, pro lepší transparenci rozhodovacích procesů na radnici, pro zlepšení účasti veřejnosti v procesech radnice a pro lepší presentaci spolků z Prahy 5 v mediích radnice Prahy 5 (zpravodaji Pětka, webech, apod.).

Podporuje procesy pro vyšší účast veřejnosti v rozhodování radnice (např. formou veřejných debat apod.).

Iniciuje a podporuje veřejné ankety zejména o spokojenosti s informačními službami radnice.

Sleduje a navrhuje zlepšování legislativy radnice (jednacích řádů samosprávy a pravidel úřadu) z hlediska otevřenosti dokumentů i procesů.

Vyjadřuje se k projektům, zakázkám a studiím, které zlepšují srozumitelnost a aktuálnost zveřejňovaných informací radnice.

Spolupracuje s dalšími poradními komisemi RMČ (zejména komisí informatiky a mediální komisí) a výbory ZMČ i externími odborníky, na rozvoji informačních systémů radnice. Iniciuje a podporuje projekty rozvoje otevřených dat a otevřeného softwaru na radnici.

Organizuje odborné diskuse pro veřejnost, navrhuje školení pro veřejnou správu o dobré praxi otevřených radnic, otevřených dat apod.

Zveřejňuje zápisy a pololetní zprávy o činnosti výboru pro otevřenou radnici.


Příloha 2:  Návrh vize Komise IT a Výboru OR  (R. Palovský - 26.1. a  5.2. 2015)

 

Dvě hlavní roviny činnosti výboru Otevřená radnice.

 1. Analýza otevřeností dokumentů produkovaných úřadem

1.1 Klasifikace dokumentů a procesů v úřadu

1.1.1 Dokumenty povinně nutné zveřejňovat dle zákona.

1.1.2 Dokumenty možné zveřejňovat.

1.1.3 Dokumenty podléhající důvěrnému zpracování, zakázané zveřejňovat.

1.2 Analýza faktického zveřejňování

1.2.1 Nezveřejňované dokumenty z bodu 1.1.1. Analýza a návrhy na odstranění příčin.

1.2.2 Nezveřejňované dokumenty z bodu 1.1.2. Analýza příčin: a) politické b) jiné důvody

 

2. Návrhy postupů, pravidel a technik pro zvýšení otevřenosti radnice.

2.1 Návrhy týkající se mediálních prostředků a technik.

2.2 Návrhy týkající se interních procesů, odstraňování bariér bránící otevřenosti.

2.3 Návrhy týkající technických (IT) požadavků.

Názor Klubu TOP  - Vize ke koncepci „Otevřená radnice“ - význam a funkce VOR

 zaslal RNDr. Radomír Palovský 5.2. 2015 (grafické schéma  je v uložišti VOR

Cílem je představit jeden z možných scénářů, jak pracovat s tématem „Otevřená radnice“.

Scénář je upraven na kompetence Výboru otevřená radnice městské části Praha 5 a to směrem k Zastupitelstvu městské části Praha 5.

 Prvotní předpoklady

Cílová skupina: Zastupitelstvo městské části Praha 5

Realizátor: Výbor otevřené radnice – poradní orgán zastupitelstva

Rozsah tématu:

•zveřejňování a sdílení

•srozumitelnost

•bezbariérový přístup

 Vlivy:

téma je celospolečenské

téma překračuje horizont volebního období

téma není jedné politické strany nebo jedné koalice

téma je v zájmu celého zastupitelstva

Co koncepce může přinést?

zvýšení srozumitelnosti většiny aktivit úřadu

omezení duplicitních a neefektivních aktivit

kontrolu kvality komunikačních kanálů (interních i externích)

vytváření prostoru pro realizaci dlouhodobých cílů

snížení podnětů, vedoucí k vážným politickým konfliktům uvnitř zastupitelstva

generuje politický profit zúčastněných politických subjektů

 Zdroje informací

Interní  •zaměstnanci úřadu •pracovní skupiny •komise •výbory •rada městské části

Externí •neziskové organizace •odborní poradci •aktivity jiných zastupitelstev

Definice globálních cílů

Poskytovat zastupitelstvu kvalitní informace ve struktuře, která minimalizuje negativní dopady vyplývající z nedorozumění, nepochopení nebo neuvědomění souvislostí. Pod kvalitou informací je myšlena pevná, přehledná a zcela srozumitelná struktura informačního toku, který si každý zastupitel bude moci roztřídit dle svých priorit. Mluvíme o informačním toku z důvodu nepřerušené aktualizace, která je nedílnou součástí celkové kvality informací.

 Poskytovat zastupitelstvu srozumitelné argumentace, obhajující postoj rady, výborů, komisí nebo pracovních skupin, k doporučení řešení politických otázek. Cílem je pomáhat zmírnit nebo eliminovat politické dopady negativních rizik společensky citlivých témat.

Poskytovat občanům úplné, pravdivé a srozumitelné informace o činnosti, cílech a záměrech úřadu městské části.

Definice dílčích cílů

• Jednotná terminologie

• ošetření negativních rizik vycházejících z více významových termínů

• Definice vstupů, výstupů a jejich vzájemných vlivů

• Analýza procesů a činností v úřadu městské části - nabídnout je možné pouze to, co lze jinde získat  přidaná hodnota spočívá v transferu informací, vycházející ze souvislostí, vzájemných vazeb a pohledů z více úhlů

 Návrh procesních modelů

• výstupy budou srozumitelné přesně tak, jak budou srozumitelné vnitřní procesy

• Návrh architektury a její vizualizace

• Návrh procesů pravidel a technik fungování úřadu

• výstupům musí být vybírán správný formát a úroveň detailu

• Finalizace provozních, změnových a kontrolních procesů

• realizací nic nekončí ale začíná, priorita je bezchybný provoz generující měřitelné dlouhodobé hodnoty

• Finalizace formátů výstupů

• zákazník je zastupitelstvo, je nutné více naslouchat a méně doporučovat

 Nástroje pro vizualizaci

• Světové organizace řeší mnohem složitější struktury, ale potřebu mají stejnou: srozumitelnost

• Standardy jsou pro orientaci zainteresovaných stran nezastupitelné

Výběr vychází z komerční praxe:

• Business Process Model and Notation - vizualizace procesních struktur včetně vazeb

• ArchiMate - vizualizace architektury realizačních a provozních celků

• UML - Univerzální modelovací jazyk

 

Příloha 3:  Návrh AKTIVIT VOR na rok na 2015 (O.Velek)

Priority „konceptu Otevřené radnice“ představili starosta R. Klíma a radní V. Čahoj v Pětce 2/2015.  Koncept lze považovat za priority STRATEGII.

 

Po diskusi ve VOR  a po diskusi s veřejností bue STRATEGIE základem cca 4-6 realizačních PROGRAMŮ a desítek konkrétních AKTIVIT. Každá Aktivita potřebuje garanta a jednoduché indikátory (SMART – aktivita má být  Specifická, Měřitelná, Akceptovatelná, Realistická, Termínovaná).

 

Během jara 2015 prodiskutuje VOR podrobně jednotlivé AKTIVITY na celý rok 2015 s garanty aktivit a po dodání výstupů schválí doporučení, organizační úkoly, financování zakázek aj.

 

Pracovní návrh programů:

ZLEPŠOVÁNÍ TRANSPARENCE RADNICE

ZLEPŠOVÁNÍ PARTICIPACE  VEŘEJNOSTI V ROZHODOVACÍCH  PROCESECH RADNICE

ZLEPŠOVÁNÍ PLURALITY NÁZORŮ  V MÉDIÍCH RADNICE

ZLEPŠOVÁNÍ INTRANETU PRO PRÁCI úředníků a zastupitelu

 aj.

 

PROGRAMY budou navrženy v  tabulkové   formě

Aktivita

Garanti aktivit za VOR   (součinnost s KIT, MEK, KV. ÚMČ)

Výstup aktivity   SMART indikátory

Další proces:   projednání,   financování

Linky

na   podklady, weby

Návrh   zlepšení….

 

 

 

 

např 

PROGRAM TRANSPARENCE  Radnice

Návrh zlepšení zveřejnění podkladů a výstupů z jednání zastupitelstva (stenozáznam a osobní hlasování, video ze ZMČ)

Návrh zlepšení zveřejnění registru petic,

Návrh zlepšení registru žádostí o informace dle 106/99.

Návrh zlepšení abonentního systém odběru emailových rychlých informací

Návrh zlepšení jednacích řádů samosprávy (z hlediska TPP Transparence/Participace/Plurality)

Návrh zlepšení jednacích předpisů úřadu (z hlediska TPP Transparence/Participace/Plurality)

Návrh zlepšení zveřejňování zápisů výborů a komisí (včetně archivů podkladů)

Návrh zlepšení zveřejňování Úřední desky s archivem a mapami

Návrh zlepšení zveřejňování grantů a darů a jejich výstupů

Návrh zlepšení zveřejňování dokumentů k rozvoji P5  (studie, zakázky)

Návrh zlepšení zveřejňování dokumentů o ochraně památek P5

Návrh zlepšení veřejného registru smluv P5

Návrh zlepšení zveřejňování zadávání a vyhodnocení zakázek radnice P5

Návrh tzv. „rozklikávacího“ rozpočtu (s manuálem pro srozumitelnost rozpočtu radnice P5)

 

PROGRAM lepší PARTICIPACE VEŘEJNOSTI v PROCESECH RADNICE  P5

Návrh zlepšení abonentního systém odběru emailových rychlých informací radnice pro veřejnost

Návrh organizace veřejných diskusí (např. k dobré praxi „otevřené radnice – otevřených dat“, open‑source, službám GIS, rovnější soutěž názorů politiků i veřejnosti v radničních médiích)

Návrh spolupráce s NNO na zlepšení služeb internetových portálů radnice (např.: Kalendář akcí, Registry lokálních a kulturních spolků P5 a Registr eko/sociálních podnikatelů P5   přes E-formuláře vyplňované uživateli tzv. „zdola“

Návrh organizace veřejných elektronických anket - jednoduchých průzkumů veřejného mínění

Návrh „participativního“ rozpočtu (s manuálem pro zlepšení srozumitelnosti rozpočtu radnice P5)

 

PROGRAM ZLEPŠENÍ PLURALITY (rovnější soutěže) názorů v médiích radnice (ve spolupráci s MEK)

Zásobník otázek Rubriky POLITIKUM,

nové Rubriky KLUB (volné téma, cca 200 znaků),

nove Linky na BLOGY zastupitelů na webu radnice

zlepšení ANKET (zásobník témat, lepší SW pro škálu možností ankety)

Lepší KALENDARIUM AKCI (vyplňované organizátory akcí zdola)

Rubrika „Co se do zpravodaje Pětka nevešlo“ na webu www.ipetka.cz

LISTÁRNA na webu ipetka.cz/FB Co se do, Kdo je Kdo na P5 (spolky, odpovědní  podnikatelé

 

PROGRAM ZLEPŠENÍ INTRANETU (pro PRÁCI úřadu i samosprávy)  

Návrh zlepšení skladu dat samosprávy a odborů na intranetu

Návrh zlepšení zveřejňování podkladových dokumentů komisí a výborů a zastupitelstva

Návrh systému zveřejňování platů, náhrad a benefitů zastupitelů (kteří dali ke zveřejnění souhlas)

Návrh systému zveřejňování střetu zájmů

 

PROGRAM ZLEPŠENÍ dalších služeb úřadu veřejnosti ….

(např. Info střediska radnice…

 

 

Příloha 4:  Příklady dobré praxe radnic P6 a P7

http://www.praha6.cz/zastupitele.html  zveřejnění příjemců veřejných financí (veřejné podpory)

http://www.praha6.cz/komise_seznam.html?ID=230&vo=1418   seznam členů Komise otevřené radnice včetně kontaktů

http://praha7.cz/Urad-mestske-casti/Organy-mestske-casti-/Rada zveřejnění veřejných financí pro uvolněné zastupitele s kontakty

Starosta / místostarostové

Mgr. Jan Čižinský (P7S) : CizinskyJ@p7.mepnet.cz tel.: 774 828 345

Mgr. Ondřej Mirovský, MEM (PRO7)  e-mail: MirovskyO@p7.mepnet.cz tel.: 731 427 980

Ing. Kamil Vavřinec Mareš (P7S)  e-mail: MaresKV@p7.mepnet.cz tel.: 777 084 461

Pavel Vyhnánek M.A (P7S) e-mail: VyhnanekP@p7.mepnet.cz tel.: 739 342 067

Radní

MgA. Hana Třeštíková (P7S) -mail: TrestikovaH@p7.mepnet.cz tel.: 605 847 883

Ing. arch. Kateřina Vídenová (P7S) e-mail: VidenovaK@p7.mepnet.cz tel.: 605 442 939

Mgr. Silvie Kratochvílová (PRO7) e-mail: KratochvilovaS@p7.mepnet.cz tel.: 603 464 813

Předsedové výborů Zastupitelstva MČ Praha 7:

Kontrolní výbor – Jan Svoboda  (ANO 2011) e-mail: SvobodaJ@p7.mepnet.cz , tel.: 731 625 202

Finanční výbor – Miroslav Tutter MBA (TOP 09) e-mail: TutterM@p7.mepnet.cz 

Výbor pro výchovu a vzdělávání - David Večeřa (PRO7)  VeceraD@p7.mepnet.cz ,  737 203 250

Výše měsíčního hrubého platu vyplývající ze zákona:

Starosta: J. Čižinský  -: 61 914,-Kč

Zástupci starosty: O. Mirovský, K. V. Mareš, P. Vyhnánek -  :  53 863,-Kč

Radní: H. Třeštíková, K. Vídenová, S. Kratochvílová -:  46 333,-Kč

Předsedové výborů: J. Svoboda, M. Tutter, D. Večeřa  -:  40 183,-Kč

 

Komise pro otevřenou radnici Rady městské části Prahy 7:

Ondřej   Profant

ICT

předseda

Mail?

Mobil?

Pavel   Zelenka

Design,   vizuální   komunikace

místopředseda

 

 

Ing. Jiří   Kubíček

ICT

místopředseda

 

 

Bc. Pavel   Hryzlík

ICT,   opendata

člen

 

 

Hana   Holubkovová

Legislativa

člen

 

 

Filip   Blažek

Design,   vizuální   komunikace

člen

 

 

Ing. Jiří   Šilhán

ICT

člen

 

 

 

Chceme dosáhnout radnice otevřené, transparentní a vstřícné. Obyvatelé mají právo vědět, co se v jejich obci děje. Každý musí být schopen za přiměřené snahy najít vše podstatné - zápisy rady, zastupitelstva, rozhodnutí úřadu, informace o obci a jejich organizacích. Popřípadě dokonce provádět vlastní analýzy nad datovými podklady obce. Infrastruktura obce by neměla být obchodním tajemstvím, nýbrž otevřenou nabídkou pro další obce. Zdrojové kódy k aplikacím (např. registr smluv) by měly být volně dostupné, proces okolo zveřejňování dat dobře zdokumentovaný. Tím se i otevře prostor pro širokou spolupráci obcí a dalších samospráv. U softwaru je třeba také zamezit vendorlock-in (vazbě na jednoho dodavatele), což se např. stalo osudné Hl. m. Praze v projektu OpenCard (a nejen v něm!). Proto je třeba začít pracovat v co největší míře s OpenSource, u softwaru na míru vyžadovat multiplatformnost, kvalitní API a vyvarovat se licenčních pastí. Největšími problémy v naší snaze budou osobní údaje (materiály je třeba anonymizovat), technické zázemí (software) a neochota změny pracovních návyků u zaměstnanců. Věříme však, že s rozumným přístupem lze všechny tyto problémy překonat.

 

Hlavní oblasti zájmu komise pro otevřenou radnici Rady městské části Prahy 7

 • open      source software: Analyzovat možnosti přechodu. Ideálně      zahájit ve spolupráci s oddělením IT postupný přechod. U stávajícího      softwaru vyžadovat funkční a úplné API.
 • open      data: Zahájit zveřejňování dat (alespoň v bezproblémových      oblastech). Analyzovat problémové (převážně osobní data). Data je potřeba      zveřejňovat v otevřených formátech, ideálně kvalitně strojově      zpracovatelných.
 • webová      prezentace: Zjednodušit a zautomatizovat webovou      prezentaci. Popřípadě i sociální sítě.
 • registr      smluv: Technické zázemí, připravit byrokratický proces      (aby nedošlo k průtahům mezi podepsáním a zveřejněním)
 • technické      poradenství v daných oblastech: nad odborem IT, především      technické poradenství např. okolo zveřejňování zápisů.
 • komunikace      tématu s dalšími obcemi: např. Grygov, Psáry, Děčín, Opava
 • šablony      smluv / univerzální tiskopisy / univerzální formuláře
 • další      návrhy: V souvislosti s výše uvedenou agendou řešit      problémy
 • (ombudsman pro      otevřený přístup)

 

Komise participace Rady MČ Praha 7

MgA. David Kašpar

Mgr. Michal Křivohlávek, Ph.D.,

PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D.

Tajemník: Ing. arch. Jitka Šindelářová

 

Přečteno: 5802x
Publikováno: 14.02.2015, poslední změna: 14.02.2015
Vytisknout