Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor otevřená radnice šipka doprava Zápisy VOR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

4.VOR_zapis_22.1.2015_prilohy_plan_koncepce_urad

4.Výbor ZMČ P5 „Otevřená  radnice“ (VOR)

22.1.2015 (od 17:00 do 18:30)

Místnost RMČ, Štefánikova 13, P5

 

Přítomni Pavel Chramosta, Ondřej Kreidl, Bc. Tomáš Mysliveček, Ing. Erika Uchytilová, Ing. Ondřej Velek, Ing. Ing. Lubomír Brož, RNDr. Radomír Palovský. Mgr. Jakub Suchel,

Nepřítomni: Mgr. Petr Koten, Mgr.Naděžda Priečanská, Bc. Tatiana Konrádová

Hosté: Viktor Čahoj, Mgr. Lukáš Budín, Ing. Tomáš Valenta, Petra Tesařová (OVS)

(dále bez titulů)

 

Návrh Programu (s doplňky):

1/ Představení členů (čekatelů) a hostů VOR

2/ Kontrola úkolů VOR a schválení 3. zápisu VOR

3/ Diskuse a schválení plánu činnosti VOR na 1. pololetí 2015

4/ Informace k novelizaci pravidel náhrad výdělku a mzdy

5/ Různé - změna termínu jednání VOR

Návrh doplněného program schválen  - 8/0/0

 

1/ Představení členů (čekatelů) a hostů VOR

Představil se člen VOR Lubomír Brož (nominován Klubem ANO) a budoucí člen VOR s hlasem poradním Tomáš Valenta (nominován Klubem SZ)

 

2/ kontrola ukolů VOR - schválení 3. zápisu VOR z 8.1.2015

Proběhla kontrola úkolů – úkoly trvají.

Úkol: členové zašlou tajemnici/předsedovi VOR cca 1000 znaků o sobě pro web VOR (zatím dodali Ondřej Velek, Petr Koten, Tomáš Mysliveček, Lubomír Brož - po formálních úpravách bude návrh zaslán daným členům VOR k autorizaci a pak zveřejněn na webu).

 

E. Uchytilová a T. Mysliveček upozornili, že návrh Statutu VOR nebyl na 3. VOR schválen, protože VOR po odchodu členů nebyl usnášeníschopný.

 

O. Velek navrhl schválit návrh Statutu VOR diskutovaný na 3. VOR 8.1.2015.

Hlasování 5/1/2 (návrh nebyl přijat)

 

E. Uchytilová navrhla ustavit otevřenou pracovní skupinku VOR pro Statutu VOR.

Hlasování 7/0/1/ (návrh byl přijat)

Zájem formulovat Statut VOR projevili: O. Velek, O. Kreidl, P. Chramosta, V. Čahoj, E. Uchytilová, T. Mysliveček.

 

Úkol: Tajemnice a předseda VOR opraví 3. zápis VOR z 8.1.2015 na webu VOR.

http://www.praha5.cz/cs/dokument/zapisy-vor-zmc-praha-5-za-obdobi-2014-2018/210630-3-vor-zapis-8-1-2015-navrh-planu-vor-na-1-pol-2015

 

Úkol: předseda VOR svolá otevřenou pracovní skupinku VOR pro formulace Statutu VOR nejpozději do 5.2.

 

Úkol: členové VOR zašlou členům VOR návrhy úprav návrhu Statutu VOR do 31.1.

 

3/ Diskuse a schválení plánu činnosti VOR na 1. pololetí 2015

Členové diskutovali návrh plánu VOR.

Členové VOR diskutovali cíl, garanty a profil panelové diskuse „Otevřená radnice – Otevřená data?“. K přípravě diskuse se přihlásili garanti O. Velek, L. Brož, R. Palovský.

 

ÚKOL: k návrhu „Plánu aktivit VOR na 1. Pololetí 2015“ členové VOR zašlou připomínky předsedovi VOR (v kopii členům VOR) do 31.1.2015

 

4/ Informace k novelizaci pravidel náhrad výdělku a mzdy

P. Chramosta navrhl projednat právní otázky omezení náhrad. VOR bod neprojednal pro nedostatek času. Pravidla projedná tzv. Grémium Klubů  26.1. a pak veřejně ZMČ 29.1.2015.

Kontrolu zveřejňování platů a náhrad zastupitelů provádí také kontrolní výbor.

 

5/ Různé - změna termínu jednání VOR

Pro kolizi s termíny ZMČ předseda VOR navrhl

přesunout VOR z 19.3 na 17.3.

zrušit VOR 16.4. (nebo přesunout na 14.4.)

přesunout VOR z 25.6. na 23.6

 

Další VOR bude 5.2. 2015 od 17:00 (pravděpodobně  místnost 330  - bude upřesněno

 

Zapsala: Ing. Božena Trčková

Ověřil: Ing. Ondřej Velek

 

Přílohy – odkazy:

 

1/ Návrh plánu práce VOR na 1. pololetí 2015 (Velek)

2/ Tisková zpráva starosty ke „Koncepci otevřené radnice“

3/ Výběrové řízení na vedoucího Odboru „Otevřená radnice“

 

Ad  1 Návrh plánu práce VOR na 1. pololetí 2015 (upravený návrh po diskusi  na 4. VOR - Velek)

 

LEDEN - UNOR

 

Kontrola zveřejňování petic z období 2010-2014 (ve spolupráci s KV – garanti O.Velek, P. Chramosta)

 

Kontrola  aktuálnosti  webových stránek samosprávy a intranetu samosprávy MČ Praha  5 (ve spolupráci s KV – garanti O.Velek, P. Chramosta)

 

Návrh zlepšení registru odpovědí na žádosti o informace dle zákona 106/99 Sb.

 

Veřejný seminář „Otevřená radnice – otevřená data?garanti: O.Velek, L.Brož, R.Palovský  (experti http://www.otevrenadata.cz/)

 

BŘEZEN - DUBEN

 

Návrh zlepšení abonentního systém odběru emailových informací  o činnosti samosprávy

Návrh zlepšení zveřejnění  podkladů/výstupů z jednání zastupitelstva (steno záznamy, videa osobní  hlasování, mzdy, náhrady a benefity, střet zájmů zastupitelů)

Návrh zlepšení internetových  služeb radnice pro veřejnost např. kalendář akcí, registry spolků a podnikatelů P5 (kalendář a registry vyplňované klienty a autorizované úřadem),

Návrh zlepšení organizace  veřejných diskusí, anket, jednoduchých  průzkumů veřejného mínění

Návrh zlepšení zveřejňování  zápisů výborů, komisí (včetně podkladů jednání)

Návrh zlepšení zveřejňování  části informací z Úřední desky (včetně archivu a map)

Návrh zlepšení zveřejňování grantů a darů, dokumentů k rozvoji, ochraně památek P5

 

KVĚTEN - ČERVEN

 

Návrh zlepšení veřejného  registru smluv P5

Návrh zlepšení zveřejňování  zadávání a vyhodnocení zakázek  (registr  zakázek)

Návrh rozsahu a srozumitelnosti tzv. „rozklikávacího“ a „participativního“ rozpočtu

Návrh zlepšení pravidel transparence, participace a plurality v Jednacích řádech samosprávy 

 

 

 

Ad 2  Tisková zpráva starosty „Vedení Prahy 5 představilo novou koncepci "Otevřené radnice"

http://www.praha5.cz/cs/dokument/urad/210618-vedeni-prahy-5-predstavilo-novou-koncepci-otevrene-radnice

 

Vedení Prahy 5 představilo novou koncepci "Otevřené radnice"

Starosta Prahy 5 MUDr. Radek Klíma a zástupci koalice TOP 09, ČSSD, KDU-ČSL a Strany zelených s podporou České pirátské strany představili základní kameny nového konceptu „Otevřená radnice“. Dle slov starosty se jedná o proces změny fungování úřadu i radnice Prahy 5 tak, aby veškerá rozhodování veřejné správy byla pod kontrolou občanů. Ti získají například plný přístup k materiálům projednávaným v komisích, výborech, radě i zastupitelstvu.

Ihned po nástupu koalice na radnici došlo k zpřístupnění účasti opozičních zastupitelů na všech výborech a komisích. Následně se všechna jednání těchto poradních orgánů zpřístupnila také občanům a zástupcům občanských spolků. „Komise vytváří usnesení, která v podstatě doporučují radě, jak v dané věci rozhodnout. Obdobná situace platí i ve vztahu mezi usnesením výborů a rozhodnutími zastupitelstva. Dříve jednání probíhala za zavřenými dveřmi. Dnes jsou všechna jednání otevřená i zástupcům veřejnosti,“ vysvětlil starosta Prahy 5 MUDr. Radek Klíma (TOP 09). Podle koaliční dohody byla také nabídnuta členství ve výborech všem zastupitelům, včetně opozice.

Praha 5 nabídne úplné podklady na webu a rozklikávací rozpočet

Konkrétní termíny zasedání komisí a výborů jsou již dnes zveřejněny na současném webu Prahy 5.  Vzhledem k jeho zastaralosti ale radnice řeší novou podobu webových stránek. „Nová struktura bude přehlednější a nabídne všem občanům jednoduchou cestu k podkladům pro jednání komisí, výborů, rady i zastupitelstva, a to včetně příloh! Počítáme mimo jiné také s rozklikávacím rozpočtem, který lidem umožní vyhodnotit, jak městská část hospodaří,“ konstatoval starosta MUDr. Radek Klíma.

Otevření radnice směrem k občanům je nejdůležitějším pilířem nového konceptu. Kromě změn na webu se lidé dočkají i větších možností participace na tvorbě obsahu ostatních informačních kanálů, například v radničním magazínu nebo sociálních sítích.

Druhým pilířem konceptu je větší otevření rozhodovacích procesů na radnici směrem k zastupitelům, například z řad opozice. „Již nyní jsou zpřístupněny informace a podklady ze všech komisí a výborů všem 45 zastupitelům a zaměstnancům úřadu. Každý tedy může nahlížet do materiálů komisí a výborů, i když není členem těchto poradních orgánů. Již brzy budou tyto informace dostupné i veřejnosti,“ doplnil radní Viktor Čahoj (TOP 09), do jehož gesce „Otevřená radnice“ spadá.

Třetí pilíř tvoří spolupráce s občanskými spolky, neziskovkami a ostatními partnery. Radnice dle slov starosty MUDr. Radka Klímy již brzy představí novinky v této oblasti, například možnost vlastního prezentování v rámci radničního časopisu Pětka pro vás.

Priority konceptu Otevřená radnice:

  • Zpřístupnění jednání komisí a výborů pro veřejnost i opozici a zveřejnění termínů jednání na webu
  • Úplná dostupnost všech podkladů k jednání komisí, výborů, rady i ZMČ pro všechny zastupitele, zaměstnance úřadu i veřejnost
  • Rekonstrukce webových stránek s důrazem na dostupnost informací pro občany i nová podoba intranetu pro zastupitele a zaměstnance ÚMČ
  • Nabídnutí radničních informačních kanálů pro prezentaci místních neziskovek, spolků a sdružení
  • Transparentní rozhodovací procesy, např. v oblasti zadávání veřejných zakázek a revize smluvních vztahů městské části

 

 

 Ad 3/ Výběrové řízení na vedoucího Odboru „Otevřená radnice“

http://www.praha5.cz/cs/uredni-deska-dokument/13736-vyberove-rizeni-vedouci-odboru-otevrena-radnice  20.1.2014

Úřad městské části Praha 5 zastoupený tajemníkem ÚMČ Praha 5 vyhlašuje dne 20.1.2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa „Vedoucí Odboru otevřené radnice“

Sjednaný druh práce:  2.10.51 Referent rozvoje územních samosprávných celků, bod 2: koordinace a usměrňování činnosti zaměstnanců obce s pověřeným obecním úřadem nebo městské části, která vykonává část působnosti pověřeného obecního úřadu a obce s matričním a stavebním úřadem. Komplexní zajišťování úkolů v přenesené působnosti obce s pověřeným obecním úřadem, koordinace pracovněprávních vztahů a odměňování jejích zaměstnanců a zajišťování plnění úkolů podle usnesení orgánů obce s pověřeným obecním úřadem nebo městské části s pověřeným obecním úřadem, na dobu neurčitou, s místem výkonu práce Praha 5, v platové třídě 11.

Požadavky na uchazeče dle zákona o úřednících územních samosprávných celků:

- občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk),

- fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku,

- plná svéprávnost,

- bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena),

- na funkci vedoucího úředníka splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České a Slovenské Republiky, ve znění pozdějších předpisů tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení; předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

 

Další požadavky:

požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,

požadovaný obor, zaměření - právní, ekonomický, veřejnosprávní, humanitní,

požadované znalosti

- orientace v obecných právních předpisech,

- znalost zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

- zkušenosti s problematikou veřejných zakázek a informačních center - výhodou,

- praxe ve státní správě či samosprávě - výhodou,

- praxe na vedoucí pozici výhodou,

další dovednosti, schopnosti

- zkouška odborné způsobilosti výhodou,

- organizační a řídící schopnosti, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti písemném i mluveném projevu),

- zkušenost s přerozdělováním práce podřízeným,

- přesnost, spolehlivost, odolnost vůči stresu, samostatnost, pečlivost,

- pokročilá znalost práce na PC.

 Náležitostí přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce připojte strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Předpokladem pro jmenování do funkci vedoucího úředníka/vedoucí úřednice je požadováno splnění dalších předpokladů podle § 2, 4 a 20 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České a Slovenské Republiky, ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč dále připojí:

• lustrační osvědčení (ověřená kopie), event. kopie žádosti o vydání tohoto osvědčení,

• čestné prohlášení (podle § 2, 4 a 20 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů). Předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971

Přihlášky s požadovanými doklady doručte nejpozději do 4.2.2015 na adresu: ÚMČ Praha 5, nám. 14 října č. 4, pracoviště Štefánikova 13,15, Praha 5, 150 00,

Kancelář tajemníka oddělení personální a mzdové k rukám Ing. Jana Zavadila

Kontakt: Tel.: 257 000 997 E-mail: jan.zavadil@praha5.cz

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – Vedoucí Odboru otevřené radnice - neotvírat“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Praze dne 20.1.2015

Mgr. Jiří Radil   Tajemník ÚMČ Praha 5

 

Přečteno: 2910x
Publikováno: 27.01.2015, poslední změna: 02.02.2015
Autor: Odbor servisních služeb
Vytisknout