Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor otevřená radnice šipka doprava Zápisy VOR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

3_VOR_zapis_8_1_2015_navrh_Planu_VOR_na_1_pol_2015

3.Výbor „Otevřená Radnice“ (VOR) ZMČ P5 8.1.2015

místnost RMČ Štefanikova 13, P5

(náhrada za 330, Nám. 14. Října 4, P5)

od 17:00 do 18:30

 

Přítomni: Pavel Chramosta, Ondřej Kreidl, Bc. Tomáš Mysliveček, Ing. Erika Uchytilová, Ing. Ondřej Velek, RNDr. Radomír Palovský

Nepřítomni: Mgr. Petr Koten, Mgr Lubomír Brož, Mgr. Naděžda Priečanská, Mgr. Jakub Suchel, Bc. Tatiana Konrádová

Hosté: Bc. Viktor Čahoj, Dr. Marie Sternová

 

Schválení 1. a 2. zápisu VOR

Schváleno - 6/0/0

 

1/ Kontrola úkolů 1. a 2. výboru Otevřená radnice

Úkol: členové zašlou cca 1000 znaků tematického CV pro web VOR) tajemnici/předsedovi VOR co nejdříve.

podklady pro malé CV  na web zatím dodali Ing. Velek, Mgr. Koten, Bc. Tomas Mysliveček

Připomínky ke Statutu VOR dodal Ondřej Kreidl

Připomínky k návrhu Plánu činnosti VOR   na 1. pololetí 2015 nedošly

Úkoly trvají (další  jednání VOR 22.1.2015)

 

2. Schválení programu 3. zasedání  VOR

Schváleno - 6/0/0

 

3. Informace k novelizaci pravidel náhrad výdělku a mzdy

JUDr. Adéla Pejskarová a JUDr. Blanka Záčková (zástupkyně tajemníka) představily návrh zásad refundací, který odstranil formulační nedostatky a po zkušenostech s neoprávněnými náhradami navrhly omezit refundace jen pro ZMČ zvolené a RMČ jmenované zastupitele (nezvolení a nejmenovaní zastupitelé jako „hosté“ by neměli nárok na refundaci času práce v komisích a výborech). Návrh novelizace zatím neřešil limity pro další činnosti zastupitelů (oddávání, hodnocení grantů a zakázek apod.). Proběhla diskuse o výhodách a nevýhodách návrhu, který Rada předloží k diskusi a schválení  na ZMČ 29.1.2015

 

4/ Diskuse STATUTU VOR

 

 

 

Výbor pro otevřenou radnici (VOR) je iniciativním a poradním orgánem Zastupitelstva MČ Praha 5 pro zlepšování služeb informačních systémů úřadu MČ a samosprávy MČ Prahy 5 (radnice) pro veřejnost.

 V rámci své činnosti VOR zejména:

1.    Předkládá ZMČ Praha 5 (ale také RMČ) návrhy zlepšování služeb internetových portálů radnice (www.praha5.cz a dalších), návrhy pro zlepšování komunikace radnice s veřejností, návrhy zlepšení pozice veřejnosti v rozhodovacích procesech radnice, návrhy lepší presentace spolků z Prahy 5 v mediích radnice Prahy 5.

2.    Sleduje vnitřní legislativu radnice (jednací řády samosprávy a pravidla úřadu) z hlediska transparence dokumentů radnice, participace uživatelů dat v konzultačních a rozhodovacích procesech. Dále také sleduje spokojenost občanů s presentací plurality názorů v médiích radnice (např. přes ankety, průzkumy apod.).

3.    Vyjadřuje se k novým investičním projektům, zakázkám a studiím, které zlepšují srozumitelnost a aktuálnost informací z radnice. Pomáhá formulovat zadání návrhů malých zakázek, které zlepšují otevřenost radnice (transparenci, participaci a pluralitu).

4.    Spolupracuje s dalšími poradními komisemi RMČ, výbory ZMČ a externími odborníky na rozvoji informačních systémů radnice MČ Praha 5. Podporuje projekty rozvoje otevřených dat a otevřeného softwaru.

5.    Zveřejňuje zápisy i dokumenty a pololetní zprávy o činnosti výboru Otevřené radnice.

6.    Organizuje odborné akce pro veřejnost, iniciuje školení pro veřejnou správu o dobré praxi otevřených radnic, otevřených dat apod.

7.   Iniciuje a podporuje veřejné ankety spokojenosti se službami portálů radnice.

Jednání VOR  opustili O. Kreidl a E. Uchytilova - výbor nebyl usnášeníschopný. Návrh STATUTU nebyl schválen.

ÚKOL: Předseda a tajemnice zveřejní návrh Statut na webu VOR http://www.praha5.cz/cs/organizace/vybory-a-komise/24773-vybor-otevrena-radnice

 

5. Plán činnosti VOR na první pololetí 2015

Členové VOR krátce diskutovali návrh činností VOR na 1. pololetí 2015. VOR  nebyl usnášeníschopný.

 ÚKOL:  návrhy zlepšení služeb Internetu  a Intranetu radnice zašlou členové VOR tajemnici/předsedovi  ideálně do další schůze VOR. 

 

 6/ Různé

Další VOR bude 22.1. 2015 od 17:00 (místo bude upřesněno)

Konec jednání VOR 18:30

Zapsala: Ing. Božena Trčková

Ověřil: Ing. Ondřej Velek

 

Přílohy:

1/ odkaz http://www.otevrenadata.cz/

 

2/ návrh plánu VOR na 1.pololetí 2015

 

PLÁN ČINNOSTI VÝBORU ZMČ PRAHA 5

pro otevřenou radnici

NA I. POLOLETÍ 2015

Činnost výboru ZMČ Praha 5 pro otevřenou radnici (dále VOR) vychází z mandátu zákonů (např. o hlavním městě Praze, o svobodném přístupu k informacím, o peticích, o úřední desce, o kronikách obcí, z tiskového zákona aj.), jednacích řádů samosprávy, a dále

 • z Plánu činnosti výboru, schváleného Zastupitelstvem MČ Praha 5
 • z konkrétních úkolů, uložených výboru Zastupitelstvem MČ Praha 5
 • z podnětů zastupitelů a občanů MČ Praha 5 adresovaných výboru.

 

LEDEN - UNOR

 1. Veřejný  seminář  k tématu „Otevřená radnice – otevřená data? “ (ve spolupráci s Komisí        pro informatiku a Mediální komisí garant:  O.Velek)
 2. Kontrola zveřejňování petic z období 2010-2014 (ve spolupráci s kontrolním výborem  – garanti O.Velek, P. Chramosta)
 3. Kontrola  aktuálnosti  webových stránek  samosprávy a intranetu samosprávy MČ Praha  5 (ve spolupráci s kontrolním výborem – garanti O.Velek, P. Chramosta)
 4. Návrh zlepšení registru   odpovědí na žádosti o informace dle zákona 106/99 Sb.
 5. Návrh zlepšení zveřejnění  podkladů pro a výstupů z jednání zastupitelstva (stenozáznamy, osobní  hlasování, videa ze ZMČ)

BŘEZEN - DUBEN

 1. Návrh zlepšení zveřejňování  zápisů výborů, komisí (včetně podkladů jednání)
 2. Návrh zlepšení zveřejňování  části informací z Úřední desky (včetně archivu a map)
 3. Návrh zlepšení abonentního systém odběru emailových informací  o činnosti samosprávy
 4. Návrh zlepšení zveřejňování  grantů a darů, dokumentů k rozvoji, ochraně památek P5
 5. Návrh zlepšení internetových   služeb radnice pro veřejnost (např. kalendář akcí, registry      lokálních a kulturních spolků, registr podnikatelů P5 – registry vytvářené  „zdola“),
 6. Návrh zlepšení organizace  veřejných diskusí (kulatých stolů), elektronických anket, jednoduchých  průzkumů veřejného mínění

 KVĚTEN - ČERVEN

 1. Návrh zlepšení veřejného  registru smluv P5
 2. Návrh zlepšení zveřejňování  zadávání a vyhodnocení zakázek  (registr  zakázek)
 3. Návrh rozsahu a srozumitelnosti tzv. „rozklikávacího“ a „participativního“ rozpočtu
 4. Návrh zlepšení pravidel  transparence, participace a plurality v Jednacích řádech samosprávy (ZMČ, výborů a komisí)

 

Přečteno: 3057x
Publikováno: 21.01.2015, poslední změna: 05.02.2015
Autor: Odbor servisních služeb
Vytisknout