Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2011

 
 
 

25.10.2011 (22)

Zápis č. 22. zasedání Sociálního výboru konaného dne 25. 10. 2011.

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. D. Bubníková, Ing. J. Vitha, JUDr. P. Lachnit, Mgr. T. Hradilková, Mgr. L. Vávrová, PhD., R. Peterková, Mgr. J. Koričová

 

Nepřítomni: Ing. V. Šorm, PhD., M. Kukrle,

 

Omluveni: PhDr. M. Ulrichová - Hakenová

 

Hosté: Mgr. R. Havlinová, P. Šáchová, Bc. J. Jásek

 

Byl předložen následující program jednání:

 

Program:     1) Zahájení jednání

 

2) Schválení programu

 

3) Analýza chování uživatelů poukázek Asistence Pass

Bc. Vít Jásek, Sodexo s.r.o.

 

4) a) Informace o výplatě dávek hmotné nouze a sociálních dávek

b) Informace o poskytování sociálních služeb pro společensky nepřizpůsobivé

občany

c) Informace o převodu dávkových agend k 1. 1. 2012 na Úřad práce ČR

Mgr. Jana Koričová, vedoucí odboru sociálního

 

5) Různé

 

 

Hlasování: pro / proti / zdržel se

 

ad1) Zahájení

 

Jednání zahájila předsedkyně Sociálního výboru Ing. V. Váchová, která přivítala členy a hosty přítomné na jednání. Současně nechala hlasovat o účasti hostů na tomto jednání.

 

Hlasování: 7 / 0 / 0

ad 2) Schválení programu

 

Hlasování: 7/0/0

 

Předsedkyně Sociálního výboru nechala hlasovat o zápisu ze dne 29. 9. 2011.

 

Zápis z jednání sociálního a zdravotního výboru ze dne 29. 9. 2011 byl schválen bez připomínek.

 

Hlasování: 7/0/0

ad 3) Analýza chování uživatelů poukázek Asistence Pass

 

 

Bc. Jásek v rámci prezentace podal informaci o analýze využívání poukázek Asistence Pass, které jsou vypláceny Odborem sociálním na základě zákona č. 111/2006 Sb., zákon o hmotné nouzi:

a) Zda byly poukázky použity

b) Kdy byly poukázky použity (za jak dlouho od jejich předání klientům)

c) Kde byly poukázky použity

d) Anomálie v chování klientů

 

Firma Sodexo vycházela z následujících údajů:

Analyzované období: Poukázky, které byly vydané od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 a vyplacené do 31. 3. 2010

 

Celkový objem vydaných poukázek: Kč 1. 070. 350,-

Nominální hodnoty poukázek: Kč 50,-

 

Ad a) Z celkového počtu vydaných poukázek klienti ve sledovaném období nepoužili celkem 237 ks poukázek.

 

ad b) Frekvence nákupů poukázek MČ Praha 5 je v průměru 1x za 52 dnů

31% poukázek bylo použito do 14 dnů od předání

73% poukázek bylo použito do 30 dnů od předání

 

ad c) Nejvíce klienti nakupovali v Tesco Nový Smíchov (občerstvení) 55%

Albert Plzeňská 20%, ostatní 19%

 

ad d) Anomálie místa uplatnění:

 

Mimo území hl. m. Prahy byly použity poukázky v celkové hodnotě Kč 14. 850,- (297ks), což je 1, 4% z celkového objemu vydaných poukázek

Anomálie času:

20% poukázek bylo použito mezi 30 a 60 dnem od předání

7,5% poukázek bylo použito za více než 60 dnů ode dne předání

 

Celkové shrnutí analýzy:

Klienti nepoužili celkem 237 ks poukázek v celkové hodnotě Kč 11. 850,-. To představuje 1. 1 % z celkového objemu vydaných poukázek Mimo území hl. m. Prahy byly použity poukázky v celkové hodnotě Kč 14. 850,- (297), což je 1, 4% z celku. 27, 1% poukázek bylo uplatněno za více než 30 dnů od předání klientům

 

 

 

Diskuse:

 

Mgr. Vávrová – bylo by možné poukázky rozdělit tak, aby platily pouze v místě, kde byly vydány?

Bc. Jásek – po technické stránce by to problém nebyl, ale v prodejnách by prodavačky nedokázaly rozlišit, odkud poukázka pochází.

 

Mgr. Vávrová – prostřednictvím speciálního programu je možné zjistit, kde a na co jsou poukázky používány. Současně podala podnět na vyvolání jednání s OCS Smíchov (úsek teplého občerstvení), aby na tomto úseku nebyly poukázky přijímány.

Mgr. Koričová – z MPSV – člověk, který nemá ledničku, ani kamna, žije, jako bezdomovec nic nevlastní se takto může najíst.

 

Mgr. Vávrová - existuje statistika o bezdomovcích, která by uváděla údaje, kdo a jak používá poukázky?

Mgr. Koričová – v oddělení teplého občerstvení prodávající nepozná, jestli tomu klientovi opravdu může za poukázku vydat jídlo.

 

pí Peterková – poděkovala za to, že se podařilo odstranit, že za poukázky klienti nekupují cigarety a alkoholické nápoje.

 

Ing. Váchová poděkovala Bc. Jáskovi za předvedenou prezentaci, současně uvedla, že by bylo vhodné, aby i po přechodu výplat dávek hmotné nouze od 1. 1. 2012 na ÚP bylo v tomto systému pokračováno.

 

 

4) Mgr. J.Koričové, vedoucí Odboru sociálního Ú MČ Praha 5 – informace o přechodu

některých agend na ÚP hl. m. Prahy od 1. ledna 2012

 

 

ad4a) Informace o výplatě dávek hmotné nouze a sociálních dávek

 

Ing. Váchová – kolika lidem se dávky vyplácejí?

Mgr. Koričová – celkový počet se blíží k 500 klientům, kteří jsou v hmotné nouzi.

 

Mgr. Vávrová – je dobré, že se podařilo eliminovat nákup cigaret a alkoholu.

 

JUDr. Lachnit – musíme si však uvědomit, že od 1. 1. 2012 se chystají v sociální oblasti změny a neví se, jak to bude s poukázkami dál.

 

Ing. Váchová – dokážete říci, jak to bude od 1. 1. 2012?

Bc. Jásek – bohužel, v této době nemáme žádné informace, výplata dávek by měla být realizována formou výplat prostřednictvím sociálních karet

 

Ing. Váchová – jsou pracovníci ÚP již seznámeni s tím, že budou přebírat i výplatu těchto dávek?

Mgr. Koričová – ano, jsou o této situaci informováni, výplata všech sociálních dávek bude na jednom místě a to v budově Úřadu MČ Praha 5, Nám. 14. října č. 4

 

Ing. Váchová – kolik obcí tyto poukázky používá?

Bc. Jásek – jedná se o 40 obcí z celé ČR.

 

 

 

ad4b) Informace o poskytování sociálních služeb pro společensky nepřizpůsobivé občany prostřednictvím Odboru sociálního Ú MČ Praha 5

 

Mgr. Koričová – osobám propuštěným z výkonu trestu náleží jednorázová pomoc ve výši Kč 1000,-. Náš odbor úzce spolupracuje s městskou policí, pokud jsou mezi bezdomovci i děti, strážníci ihned podají informaci našemu odboru.

 

 

Ing. Váchová – kolik lidí máte v evidenci?

Mgr. Koričová – celkem se jedná asi o 500 osob. Další činností oddělení sociální péče je i zajišťování sociálních pohřbů, jejich cena se pohybuje od Kč 4000,- do Kč 5000,-.  Například v roce 2009 bylo zajištěno celkem 44 sociálních pohřbů, v roce 2010 to již bylo 58 pohřbů a v letošním roce za období od 1. 1. – 30. 9. 2011 bylo zrealizováno 38 případů.

 

JUDr. Lachnit – navštívil jsem všechna místa na Praze 5, kde se bezdomovci nacházejí. Snažíme se zjistit, komu patří stánky s občerstvením na Smíchově, kde se bezdomovci zdržují. Podařilo se je dostat z prostor Smíchovského nádraží. Přesunem osob závislých na drogách jinam, odešla i část bezdomovců. Předpokládá se, že v průběhu zimního období se opět vrátí zpět.

 

pí Peterková – jaká je situace ohledně přípravy a budování nízkoprahových center pro tuto skupinu obyvatel?

JUDr. Lachnit – těžko můžeme něco stavět, uvažujeme o lodi, která by byla jako druhý Hermes, ale nacházela by se na druhém břehu Vltavy.

 

Mgr. Hradilková – eviduje se počet bezdomovců a intervence k nim?

Mgr. Koričová – pokud mají doklady, lze je zaevidovat. Pracovnice našeho odboru eviduje každé provedené sociální šetření.

 

Mgr. Hradilková – jakým způsobem se zjišťuje, kolik těchto lidí je?

Mgr. Koričová – jak již bylo řečeno, eviduje se každé provedené sociální šetření.

 

Mgr. Hradilková – je možné získat informaci o přesném počtu bezdomovců v MČ Praha 5? Jak probíhá praktická realizace těchto kroků a jaká je jejich časová náročnost?

Ing. Váchová – požádala vedoucí odboru o informaci o tom, zda je možné tyto údaje zveřejnit.

 

ad4c) Informace o převodu dávkových agend k 1. 1. 2012 na Úřad práce ČR

 

Mgr. Koričová -  ke dni 1. 1. 2012 přechází nepojistné dávky do kompetence ÚP. ÚP nárokuje přechod 6 pracovníků z  Odboru sociálního Ú MČ P5. Na odboru zůstane agenda zabývající se sociálními pohřby, opatrovnictvím a zvláštní příjemci důchodů. V současné době agendu zpravuje 18 lidí. Pokud obdržím další nové informace k tomuto tématu, sdělím je na příštím zasedání Sociálního výboru.

 

 

ad 5) Různé:

 

Mgr. Vávrová – informovala o konání konference k „Mezinárodnímu roku dobrovolnictví“, sdělila, že je škoda, že se členové SV této akce ve větší míře neúčastnili.

 

 

Ing. Váchová poděkovala hostům za vystoupení, členům za účast a ukončila jednání Sociálního výboru.

 

Příští řádné zasedání Sociálního výboru bude 10. 11. 2011 v 09.00 hod. v zasedací místnosti Zastupitelstva MČ Praha 5, Štefánikova 13-15, 6., patro

 

Zapsala: J. Straňáková                                                      Ověřila: Ing. V. Váchová

 

 

 

Přečteno: 3628x
Publikováno: 14.12.2011, poslední změna: 30.04.2012
Autor: Odbor sociální
Vytisknout