Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2011

 
 
 

11.8.2011 (16)

Zápis č. 16

z jednání

Sociálního a zdravotního výboru ZMČ MČ Praha 5 konaného dne 11.8.2011

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. D. Bubníková,  JUDr. P. Lachnit, Mgr. T. Hradílková, PhDr. M. Ulrichová-Hakenová, R. Peterková, Ing. J. Vitha, Mgr. L. Vávrová, Ph.D., MUDr. A. Marinov

 

Omluveni: Ing. V. Šorm, Ph.D., MUDr. M. Kukrle

 

Jednání zahájila předsedkyně SV Ing. Váchová, která přivítala členy a hosty přítomné na jednání.

 

Byl předložen následující program jednání:

 

Program:

Zahájení jednání

 

Schválení programu

 

Schválení zápisů z jednání Soc. a zdrav.výboru ze dne 30. 6. 2011 a 14. 7. 2011

 

Žádosti o příspěvek na tísňovou péči Areíon

 

5a. Zrušení žádostí o úpravu koupelny a pronájem obecního bytu

 

5b. Projednání žádosti o pronájem obecního bytu ve vlastnictví

MČ  Praha  - byty zvláštního určení pro seniory

 

5c. Projednání žádosti o pronájem obecního bytu ze soc.důvodů

 

5d. Projednání žádostí o pronájem bytů ve vlastnictví MČ

Praha 5 ze sociálních důvodů – prodloužení NS u soc. bytů

 

6.   Různé

 

 

Program jednání schválen bez připomínek

Hlasování: 9/0/0

ad 3)  Schválení zápisů z jednání Soc.a zdrav.výboru ze dne 30. 6. 2011 a 14. 7. 2011

 

Zápisy z jednání sociálního a zdravotního výboru ve dnech 30. 6. 2011 a 14. 7. 2011 schváleny bez připomínek

Hlasování: 8/0/0

ad 4) Žádosti o příspěvek na tísňovou péči Areíon

 

Byly projednány žádosti 4 žadatelů o příspěvek na připojení na systém tísňové péče AREÍON.

 

Sociální a zdravotní výbor žádá RMČ o uvolnění 34 tis.Kč z rozpočtu MČ Praha 5 na zajištění připojení na systém tísňové péče AREÍON pro žadatele.

Hlasování: 8/0/0

 

 

ad 5a) Zrušení žádostí o úpravu koupelny a pronájem obecního bytu

- Sociální a zdravotní výbor bere na vědomí informaci žadatelky o zrušení žádosti o rekonstrukci koupelny a žádá OMP o informaci, zda bude uvolněný byt vrácen MČ Praha 5

Hlasování: 7/0/0

 

- Sociální a zdravotní výbor bere na vědomí informaci o přidělení bytu MHMP žadatelce a navrhuje vyřadit ji ze seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu seniorům

Hlasování: 8/0/0

 

 

ad 5b) Projednání žádosti o pronájem obecního bytu v vlastnictví MČ Praha 5

- byty zvláštního určení pro seniory

 

- Sociální a zdravotní výbor odkládá do ověření zdravotního stavu žadatele příp. předložení zdr. zprávy a ověření přiznaných sociálních dávek

Hlasování: 8/0/0

- Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 8/0/0

 

- Sociální a zdravotní výbor bere na vědomí sdělení žadatelky, že ruší svoji žádost a navrhuje vyřadit ji z evidence žadatelů seniorů o pronájem obecního bytu

Hlasování: 8/0/0

- Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat oba žadatele v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 8/0/0

- Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatele v seznamu žadatelů seniorů                 o pronájem obecního bytu zvláštního určení s bodovým ohodnocením 16 bodů

Hlasování: 8/0/0

- Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit oba žadatele do seznamu „Naléhavé případy k řešení – senioři“ s tím, že o řešení bude požádán MHMP

Hlasování: 8/0/0

 

- Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 8/0/0

- Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatele v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 8/0/0

- Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 8/0/0

- Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat oba žadatele v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 8/0/0

ad 5c) Projednání žádosti o pronájem obecního bytu ze soc. důvodů

- Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit žadatele do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu ze sociálních důvodů s bodovým ohodnocením 10 bodů

Hlasování: 8/0/0

ad 5d) Projednání žádostí o uzavření nové nájemní smlouvy

- Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 31. 12. 2011 za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

Hlasování: 8/0/0

 

 

- Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelům uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 31. 12. 2011 za nájemné dle platného cenového předpisu

Hlasování: 8/0/0

 

- Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 31. 12. 2011 za nájemné dle platného cenového předpisu

Hlasování: 8/0/0

- Sociální a zdravotní výbor odkládá do doložení informací ze strany žadatelky o technické kvalitě bytu (soc. zařízení, případně zda se jedná o byt se sníženou kvalitou) a doložení návrhu technického provedení úpravy sprch. koutu a cenové relace případných úprav v bytě

Hlasování: 8/0/0

 

- Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce žádost o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu zamítnout a záležitost předat k řešení právnímu zástupci ÚMČ Praha 5

Hlasování: 6/1/1

 

 

ad 6) Různé

Sociální a zdravotní výbor schvaluje změnu začátků jednání zaměřených na řešení bytové problematiky na 9.00 hod. s tím, že naplánované termíny zůstávají v platnosti

Hlasování: 8/0/0

 

 

Zapsal: Roman Kobza                                                Za správnost: Ing. Vlasta Váchová

 

Zapsal: R. Kobza                    Za správnost: Ing. V. Váchová          

Přečteno: 3034x
Publikováno: 03.11.2011, poslední změna: 30.04.2012
Autor: Odbor sociální
Vytisknout