Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2011

 
 
 

19.5.2011 (11)

Zápis č. 11.  zasedání Sociálního a zdravotního výboru konaného dne 19.5.2011.

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. D. Bubníková, Ing. J. Vitha, JUDr. P. Lachnit,  MUDr. A. Marinov, PhDr. M. Ulrichová – Hakenová, R. Peterková

 

Omluveni: Ing. V. Šorm, M. Kukrle, Mgr. T. Hradilková, Mgr. L. Vávrová, PhD., Mgr. Koričová

 

Hosté: Mgr. R. Havlinová, Mgr. J. Hlaváček, Ing. O. Velek, Mgr. K. Hůlová, Mgr. I. Rosová

 

Program:     1)   Zahájení jednání

2)      Schválení programu.

3)   Problematika práce s romskou komunitou v MČ Praha 5

Hosté:

-         Mgr. Kateřina Hůlová, ředitelka Pobočky Praha, Člověk v tísni, o.p.s.

-         Mgr. Ivana Rosová, ředitelka ZŠ Grafická, Praha 5

4)    Různé

.

 

Hlasování: pro / proti / zdržel se

 

ad 1) Zahájení jednání

 

Jednání zahájila Ing. V. Váchová, přivítala Mgr. Kateřinu Hůlovou, ředitelku pobočky Praha, Člověk v tísni a Mgr. Ivanu Rosovou, ředitelku ZŠ Grafická, Praha 5. Současně nechala hlasovat o přítomnosti hostů na jednání Sociálního výboru.

Hlasování: 7/0/0

 

ad 2) Schválení programu

 

Hlasování: 7/0/0

 

Ing. Váchová požádala o hlasování schválení zápisu č. 9 ze dne 28. 4.2011.

 

-  Mgr. Bubníková vznesla připomínku týkající se záměny jména manažera Medifinu.

 

- Ing. Váchová přislíbila, že tato chyba z minulého zápisu bude opravena.

 

- pí Peterková měla připomínku k zástupcům z Medifinu, kteří dle ní neposkytli takové

informace, které se od nich očekávali. Na příště by chtěla, aby členové výboru byli více

informováni o podrobných postupech probíhajících v Poliklinice Kartouzská.

 

- Ing. Váchová navrhla, aby zástupci Medifinu byli opět pozvání na jednání výboru.

 

- Mgr. Bubníková projevila zájem o účast někoho kompetentního.

 

 

- Ing. Váchová navrhla, aby na zářijové jednání výboru byl pozván kompetentní zástupce

z Medifinu, který by poskytl další informace o Poliklinice v Kartouzské.

 

-  Někteří členové výboru se domnívají, že zářijový termín je velmi pozdní.

 

-  Ing Váchová navrhla pro setkáním se zástupci Medifinu červencový termín jednání SV.

 

-  Ing. Vitha navrhl, aby byly stanoveny další termíny, o kterých by členové výboru mohli

hlasovat.

 

- Ing. Váchová předložila nový návrh na měsíc červen, kdy na jednání výboru pozve

předsedu představenstva Medifinu a.s.  pana Borka Švece. Dále uvedla, že na toto jednání

SV již má zajištěné hosty, kterými jsou pan David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni

a paní Mgr. A. Sedlačíková, z Poradny pro občany zřizované MČ Praha 5.

 

Hlasování: 6/0/1

 

Ing. Váchová nechala hlasovat o schválení zápisu č. 10 ze dne 5.5.2011.

 

Usnesení: Výbor bere na vědomí zápis z jednání SV ze dne 5.5.2011 bez připomínek.

 

Hlasování: 7/0/0

 

Ing. Váchová předala slovo Mgr. Hůlové, ředitelce Pobočky Praha, Člověk v tísni.

 

 

ad 3) Problematika práce s romskou komunitou v MČ Praha 5

 

Mgr. Hůlová předvedla prezentaci – „Programy sociální integrace“, Člověk v tísni, o.p.s.. Společnost Člověk v tísni se problematice sociálního vyloučení a chudoby věnuje již od roku 1999. Tehdy pod hlavičkou Terénních programů vznikla myšlenka terénní sociální práce vykonávané na mnoha místech po celé České republice, v Praze působnost od roku 2000.

Terénní sociální práce nabízí:

-         poradenství sociálních práv

-         doprovody při jednání na úřadech

-         pomoc s administrativní úkony

-         nácvik konkrétních sociálních dovedností

-         zprostředkování právního zastoupení

Podpora vzdělávání:

-         individuální doučování dětí přímo v rodinách

V současné době mají 90 dobrovolníků pracujících v 85 rodinách v Praze, z toho 25 dobrovolníků doučuje ve 24 rodinách na Praze 5.

 

Diskuze:

 

- Mgr. Bubníková – Proč tito dobrovolníci učí v rodinách?

 

- Mgr. Hůlová – Snaží se rodinu nastavit na spolupráci, u dětí, se kterými pracují je

pravděpodobnost, že by do školy nedojely.

 

- Mgr. Bubníková - Kdo žádá o doučování?

 

- Mgr. Hůlová – Dobrovolník při návštěvě v  rodině zjistí, že v rodině je též dítě,

které potřebuje doučovat. V mnoha případech volají i samotné matky.

 

- Ing. Váchová – Jaká je délka doučovacího cyklu dítěte  v rodině?

 

- Mgr. Hůlová – V průměru se jedná o 9 měsíců

 

- Ing. Váchová - Převažují žáci I. stupně nebo II. stupně?

 

- Mgr. Hůlová – V současné době se dá hovořit, že to je tak půl na půl.

 

-Ing. Váchová – Kde „Člověk v tísni“ získává finanční prostředky na svoji činnost?

 

- Mgr. Hůlová – V nejbližší době skončí dotace z EU. Nadace bude opět žádat o poskytnutí

grantů.

 

- Ing. Váchová – Jak může Sociální výbor ZMČ v Praha 5 Člověku v tísni při jeho působení

v Praze 5 pomoci?

 

- Mgr. Hůlová projevila zájem o setkávání a navázání spolupráce se zastupiteli Prahy 5

 

- pí Peterková – Jsou mezi dobrovolníky i mladí lidé?

 

- Mgr. Hůlová – Mezi dobrovolníky jsou jenom mladí lidé.

 

- pí Peterková – Má Člověk v tísni“ problémy se zřizováním táborů pro děti ze sociálně

slabých rodin, zajišťováním jejich místa konání, financováním atd.?

 

- Mgr. Hůlová – Člověk v tísni“se převážně potýká s finančními problémy, než se

zajišťováním místa konání táborů a zájmem o ně.

 

- Ing. Váchová požádala Mgr. Hůlovou o zaslání termínů konání táborů na léto tohoto roku

s tím, že v případě zájmu členů SV o návštěvu tohoto dětského tábora by se mohlo.

 

- Mgr. Hůlová přislíbila zaslání termínu konání tábora pro děti ze sociálně slabých rodin.

 

- Ing. Velek – Je možné srovnat spolupráci s MČ Praha 8?

 

- Mgr. Hůlová – Zpočátku byla spolupráce dobrá, pak došlo k jejímu ukončení.

 

Ing. Váchová poděkovala Mgr. Hůlové za vyčerpávající informace a předala slovo Mgr. Rosové, ředitelce ZŠ Grafická, Praha 5

 

 

Mgr. Rosová předvedla prezentaci ZŠ a MŠ v Grafické ulice, Praha 5, kde je ředitelkou. U žáků se specifickými poruchami učení jsou zpracovány individuální programy. Je i vypracován rámcově vzdělávací program – podmínky vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním.  Z 80 %  jsou žáky školy děti z romského etnika. Součástí základní školy je MŠ a Komunitní centrum „Prádelna. “

Komunitní centrum „Prádelna“ se velmi rychle stalo přirozenou součástí školního a především mimoškolního dění. Do „Prádelny“ se přesunuly zájmové kroužky a aktivity, které zde našly nadstandardně vybavené zázemí pro svoji činnost – školní taneční soubory, divadelní soubor, školní hudební skupina, brazilské bubnování, pěvecké soubory, hudební kroužek, stolní fotbal, atd. Zároveň se však otevřením KC naskytl prostor k širokému spektru aktivit, které jsou určeny nejen školním dětem, ale všem věkovým kategoriím obyvatel z blízkého i vzdálenějšího okolí.

 

Ing. Váchová poděkovala Mgr. Rosové za poskytnuté informace.

 

Diskuze:

 

- Ing. Váchová – Máte zpětnou vazbu od dětí, které odešly na střední školy, jaké mají po

jejich absolvování uplatnění?

 

- Mgr. Rosová – Tyto děti mají velký problém s nalezením práce.

 

- Ing. Velek – Pracuje vaše škola s občanským sdružením Romodrom?

 

- Mgr. Rosová -  S občanským sdružením Romodrom pracujeme jen zřídka.

 

- Ing. Velek – Problém sociální nerovnosti je stále velkým problémem.

 

- Mgr. Rosová – Máme kontakt s těmi, kteří chtějí pracovat. Jsou ale tací, co nechtějí pracovat

a nikdy pracovat nebudou.

 

- pí Peterková – Činnost „Prádelny“ je od rána do večera?

 

- Mgr. Rosová – Ano, probíhají tam workshopy, výstavy apod.

 

- Ing. Velek – Jaké výchovné prostředky uplatňujete?

 

- Mgr. Rosová – řada rodin je závislá na drogách, pokud se týká výchovných prostředků školy

je nutné pracovat s rodiči – pořádáme semináře pro rodiče na téma: druhy povolání, činnost

úřadů práce, jak se vyznat v sociálních dávkách apod. Se žáky chodíme na exkurze, přímo ve

škole děláme workshopy, máme zařazen i povinný předmět volba povolání

 

- Ing. Vitha požádal Mgr. Hůlovou i Mgr Rosovou o poskytnutí jejich prezentací, aby mohly

být jako příloha součástí zápisu. (raději v PDF z důvodu ochrany údajů).

 

- Ing. Váchová poděkovala Mgr. Rosové za poskytnutí vyčerpávajících informací. Současně

informovala, že:

1)     kontaktovala předsedkyni hospodářského výboru a požádala ji o účast na příštím jednání SV

2)     byly vypracovány přehledné tabulky žadatelů o pronájem obecního bytu (budou členům SV zaslány).

Příští jednání SV k bytové problematice se bude konat dne 16.6.2011 a SV se sociální problematikou se uskuteční dne 30.6.2011.

 

Usnesení: Výbor bere poskytnuté informace na vědomí.

 

Ing. Váchová poděkovala všem za účast a ukončila jednání Sociálního výboru.

 

 

Příští řádné zasedání Sociálně zdravotního výboru bude 30.6.2011 v 16.00 hod. v zasedací místnosti č. 330, 3. patro, nám. 14. října, Praha – Smíchov.

 

Zapsala: J. Straňáková                           Za správnost: Ing. V Váchová               Dne: 7.6.2011

 

Přečteno: 3846x
Publikováno: 08.07.2011, poslední změna: 30.04.2012
Autor: j.stranakova
Vytisknout