5.5.2011 (10)

Zápis č. 10.  zasedání Sociálního a zdravotního výboru konaného dne 5.5.2011

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. D. Bubníková,  JUDr. P. Lachnit,  MUDr. A. Marinov,  PhDr. M. Ulrichová-Hakenová, R. Peterková, Ing. J. Vitha, Mgr. T. Hradilková, Mgr. L. Vávrová PhD

 

Omluveni: M. Kukrle., Ing. V. Šorm,Ph.D.,

 

 

Jednání zahájila předsedkyně SV ing. Váchová, která přivítala členy a hosty přítomné na jednání.

 

Byl předložen následující program jednání:

 

Program:     1)   Zahájení jednání

2)      Schválení zápisu ze dne 15.4.2011

3)      Informace – různé

4)      Projednání žádostí - seniorů o pronájem obecního bytu ze sociálních důvodů

5)      Různé

 

Hlasování: pro / proti / zdržel se

 

Program jednání schválen bez připomínek

Hlasování: 7/0/0

ad 2) . Kontrola zápisu z minulého jednání.

 

Usnesení: Výbor bere na vědomí zápis z jednání  SV dne 10.3.2011 na vědomí bez připomínek

Hlasování: 5/0/2 (z důvodu nepřítomnosti na jednání 15.4.)

 

 

ad 3) Ing. Váchová informovala členy SV o skutečnosti, že dva žadatelé – senioři odmítli nabízené byty jako nevyhovující ze zdravotních nebo prostorových důvodů a předložila členům výboru fotografickou dokumentaci přístupové cesty k bytu 0 + 1 Plzeňská 2076/174 (pan M. Jiskra) a nákres půdorysu včetně fotografií bytu na adrese Plzeňská 445/213 (paní B. Růžičková).

 

K uvedenému proběhla diskuse, ve které členové výboru vyjádřili nespokojenost s tím, jak mohl být byt na adrese Plzeňská 2076/174 poskytnut pro sociální účely, přestože je k tomuto účelu naprosto nevhodný (přístupová cesta k domu se sestává z velkého množství schodů, alternativní přístup k domu není).

 

Vedoucí OMP Ing. P. Rychnovský uvedl, že návrh na zařazení uvedeného bytu pro sociální účely pochází z období  předchozího vedení odboru a přislíbil, že nadále nebude k návrhům a nabídkám nevhodných bytů pro žadatele ze sociálních důvodů docházet.

 

 

 

Usneseni: Sociální a zdravotní výbor žádá, aby napříště byla u bytů vhodných k přidělení ze sociálních důvodů přiložena pasportizace a fotografická dokumentace.

Hlasování: 7/0/0

 

 

Mgr. Bubníková navrhla následující usnesení:

 

Sociální a zdravotní výbor pověřuje předsedkyní Ing. Váchovou k jednání ve věci vyčlenění počtu bytů vhodných k přidělení pro žadatele ze sociálních důvodů.

Hlasování: 7/0/0

 

T. Hradílková navrhla následující usnesení:

 

Sociální a zdravotní výbor žádá RMČ o informaci o tom, kolik volných bytů bude poskytnuto pro účely pronájmu žadatelům ze sociálních důvodů.

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor pověřuje předsedkyni Ing. Váchovou k předložení materiálu RMČ, ze kterého bude patrno kolik žadatelů o pronájem bytů ze sociálních důvodů a žadatelů – seniorů je v současné době v evidenci Soc. výboru, z toho kolik žadatelů je v seznamech „Naléhavé případy“  a kolik žadatelů je třeba aktuálně naléhavě řešit.

Hlasování: 7/0/0

 

Mgr. L. Vávrová  navrhla:

 

Je důležité, aby členové výboru vycházeli z jasných podmínek a stanovených parametrů:

Je třeba mít vyjasněny následující skutečnosti:

Kolik a jaké byty budou poskytnuty pro žadatele o pronájem obecního bytů ze sociálních důvodů a žadatele seniory. V jakém jsou uvedené byty technickém stavu a stanovit alespoň přibližnou částku na jejich rekonstrukci s následnou návazností na rozpočet MČ Praha 5

Hlasování: 7/0/0

Ing. Vitha navrhnul vytvoření pracovní skupiny složené ze členů soc. výbor a hospodářského výboru pro řešení dlouhodobé bytové koncepce MČ Praha 5.

Hlasování: 7/0/0

 

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor žádá předsedkyni Hospodářského výbor jako garanta pro vytvoření bytové koncepce MČ Praha 5, aby při tvorbě koncepce bylo přihlédnuto k počtu žadatelů o pronájem obecního bytu a k počtu žadatelů aktuálně zařazených do seznamu „Naléhavé případy“.

Hlasování: 7/0/0

Sociální a zdravotní výbor ukládá předsedkyni Ing. Váchové, aby na příští jednání Sociálního výboru pozvala předsedkyni Hospodářského výboru M. Kolovratovou, aby získala informace o aktuálním stavu žádostí o poskytnutí obecního bytu ze sociálních důvodů a žadatelů seniorů.

Hlasování: 7/0/0

Ad. 4) Předsedkyně ing. Váchová předložila k projednání následující žádosti o pronájem bytů zvláštního určení - seniorů

 

1) Miroslav Jiskra, Kmochova 736/13, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat v evidenci žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 17 bodů

Hlasování: 8/0/0

2) Blažena Růžičková, Radlická 112/22, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje vyřadit z evidence žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) z důvodu nepřijetí nabídky volného bytu

Hlasování: 6//0/2

3) Marie Dudková, Zborovská 1200/6, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu „Naléhavé případy k řešení-senioři“

Hlasování: 8/0/0

 

4) Mária Mlejnková, Zborovská 526/44, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu „Naléhavé případy k řešení-senioři“ s tím, že v případě přidělení obecního bytu se bude jednat o byt max. 2+1 za nájemné dle platného cenového předpisu (nikoliv byt zvláštního určení, se žadatelkou žije dcera se 2 dětmi)

Hlasování: 9/0/0

 

5) Jaroslava Hlaváčová, Bozděchova 758/8

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 15 bodů

Hlasování: 9/0/0

 

6) Jana Vecková, Plzeňská 442/211, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 23 bodů

Hlasování: 9/0/0

 

7) Oldřich a Marie Peškovi, nám. 14.řijna 1381/4, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 19 bodů

Hlasování: 9/0/0

 

8) Dagmar a Miroslav Skřivánkovi, Nádražní 969/40, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 18 bodů

Hlasování: 9/0/0

9) Zdeněk Jungmann, Lidická 982/31, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 17 bodů

Hlasování: 9/0/0

10) František Lauer, nám. 14. Října 1381/4, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 17 bodů

Hlasování: 9/0/0

 

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje nabídnout panu Lauerovi byt 0+1 na adrese

Plzeňská 2076/174, Praha 5 s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok za nájemné dle platného cenového předpisu.

Hlasování: 9/0/0

 

11) Marie Nováčková, Bozděchova 758/8, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 17 bodů

Hlasování: 9/0/0

 

12) Pavel Pojdl, Svornosti 952/19, Praha 5

V záležitosti pana Pojdla informovala členy Sociálního a zdravotního výboru paní P. Šáchová, ombudsmanka MČ Praha 5

 

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do evidence žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 15 bodů

Hlasování: 9/0/0

 

13) Zdeňka Bílá, Na Farkáně II 196/15, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 14 bodů

Hlasování: 9/0/0

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje doporučit žadatelce, aby se obrátila na Sociální odbor ÚMČ Praha 5 a požádala o pomoc při řešení své sociální situace

Hlasování: 9/0/0

14) Dagmar Jirásková, Beníškové 1258/1, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 11 bodů

Hlasování: 9/0/0

15) Olga Baslová, U Nikolajky 1097/3, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 12 bodů

Hlasování: 9/0/0

16) Věra Kořínková, Vrchlického 461/20, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 16 bodů

Hlasování: 9/0/0

 

 

 

 

17) František a Jarmila Dvořákovi, Kořenského 1045/9, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu „Naléhavé případy k řešení-senioři“

Hlasování: 9/0/0

18) Václav Černý, Malátova 611/7, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje vyřadit z evidence žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři), žadatel má dluh na nájemném a jsou tak porušeny Zásady pronájmu obecních bytů MČ Praha 5

Hlasování: 9/0/0

19) Miroslav Penc st. A Miroslav Penc ml., Na Valentince 494/6, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor projednání předložené žádosti odkládá do doplnění informací o tom, jak je zajištěna potřebná celodenní péče o pana Pence st.

Hlasování: 9/0/0

20) Jaroslava Koubová, Ostrovského 1083/26, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 14 bodů

Hlasování: 9/0/0

 

21) Veronika Pečeňová, Ostrovského 253/3, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 14 bodů

Hlasování: 9/0/0

22) Jitka Veselá, U Nikolajky 1241/19, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 15 bodů

Hlasování: 9/0/0

23) Marie Koubková, Lidická 796/20, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 20 bodů

Hlasování: 9/0/0

24) Helena Kubištová a Helena Kleckerová, Na Plzeňce 1236/4, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu „Naléhavé případy k řešení-senioři“

Hlasování: 9/0/0

25) Marta a Jaroslav Krásovi, Nádražní 48/92

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu „Naléhavé případy k řešení-senioři“

Hlasování: 9/0/0

 

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor žádá OMP o informaci, zda manželé Krásovi nepodali žádost o výměnu bytu

Hlasování: 9/0/0

 

 

26) Marie Surmajová, Plzeňská 1019/38, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 15 bodů

Hlasování: 9/0/0

 

27) Karolína Gricová, Plzeňská 2076/174, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor jednání o přidělení jiného obecního bytu odkládá do ukončení opravy stávajícího bytu (ve vlastnictví MČ Praha 5)

Hlasování: 9/0/0

28) Miroslava Nováková, Lidická 798/19, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 14 bodů

Hlasování: 9/0/0

 

29) Milada a Petr Zlesovi, Ostrovského 1823/31, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 22 bodů

Hlasování: 8/0/1

30) Ladislav Hornych, Zahradníčkova 1119/4, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje vyřadit z evidence žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři), s tím, že není v možnostech ÚMČ žádost řešit

Hlasování: 9/0/0

ad 5) Předsedkyně výboru požádala členy výboru, aby nejpozději do středy 11. května do 15,00 hod. zaslali k jejím rukám e-mailem své připomínky k návrhu „Zásad k pronájmu obecních bytů“. Připomínky budou do materiálu zapracovány a ten bude členům výboru zaslán k závěrečnému vyjádření nejpozději do 15.5. Následně bude materiál předán M. Kolovratové k zapracování do bytové koncepce MČ Praha 5 a předložen R MČ

 

Zapsal:                                                                                            Za správnost:

R. Kobza                                                                                         Ing. V. Váchová

tajemník SV                                                                                    předsedkyně SV

Přečteno: 3805x
Publikováno: 08.07.2011, poslední změna: 30.04.2012
Autor: j.stranakova