Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2011

 
 
 

5.5.2011 (10)

Zápis č. 10.  zasedání Sociálního a zdravotního výboru konaného dne 5.5.2011

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. D. Bubníková,  JUDr. P. Lachnit,  MUDr. A. Marinov,  PhDr. M. Ulrichová-Hakenová, R. Peterková, Ing. J. Vitha, Mgr. T. Hradilková, Mgr. L. Vávrová PhD

 

Omluveni: M. Kukrle., Ing. V. Šorm,Ph.D.,

 

 

Jednání zahájila předsedkyně SV ing. Váchová, která přivítala členy a hosty přítomné na jednání.

 

Byl předložen následující program jednání:

 

Program:     1)   Zahájení jednání

2)      Schválení zápisu ze dne 15.4.2011

3)      Informace – různé

4)      Projednání žádostí - seniorů o pronájem obecního bytu ze sociálních důvodů

5)      Různé

 

Hlasování: pro / proti / zdržel se

 

Program jednání schválen bez připomínek

Hlasování: 7/0/0

ad 2) . Kontrola zápisu z minulého jednání.

 

Usnesení: Výbor bere na vědomí zápis z jednání  SV dne 10.3.2011 na vědomí bez připomínek

Hlasování: 5/0/2 (z důvodu nepřítomnosti na jednání 15.4.)

 

 

ad 3) Ing. Váchová informovala členy SV o skutečnosti, že dva žadatelé – senioři odmítli nabízené byty jako nevyhovující ze zdravotních nebo prostorových důvodů a předložila členům výboru fotografickou dokumentaci přístupové cesty k bytu 0 + 1 Plzeňská 2076/174 (pan M. Jiskra) a nákres půdorysu včetně fotografií bytu na adrese Plzeňská 445/213 (paní B. Růžičková).

 

K uvedenému proběhla diskuse, ve které členové výboru vyjádřili nespokojenost s tím, jak mohl být byt na adrese Plzeňská 2076/174 poskytnut pro sociální účely, přestože je k tomuto účelu naprosto nevhodný (přístupová cesta k domu se sestává z velkého množství schodů, alternativní přístup k domu není).

 

Vedoucí OMP Ing. P. Rychnovský uvedl, že návrh na zařazení uvedeného bytu pro sociální účely pochází z období  předchozího vedení odboru a přislíbil, že nadále nebude k návrhům a nabídkám nevhodných bytů pro žadatele ze sociálních důvodů docházet.

 

 

 

Usneseni: Sociální a zdravotní výbor žádá, aby napříště byla u bytů vhodných k přidělení ze sociálních důvodů přiložena pasportizace a fotografická dokumentace.

Hlasování: 7/0/0

 

 

Mgr. Bubníková navrhla následující usnesení:

 

Sociální a zdravotní výbor pověřuje předsedkyní Ing. Váchovou k jednání ve věci vyčlenění počtu bytů vhodných k přidělení pro žadatele ze sociálních důvodů.

Hlasování: 7/0/0

 

T. Hradílková navrhla následující usnesení:

 

Sociální a zdravotní výbor žádá RMČ o informaci o tom, kolik volných bytů bude poskytnuto pro účely pronájmu žadatelům ze sociálních důvodů.

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor pověřuje předsedkyni Ing. Váchovou k předložení materiálu RMČ, ze kterého bude patrno kolik žadatelů o pronájem bytů ze sociálních důvodů a žadatelů – seniorů je v současné době v evidenci Soc. výboru, z toho kolik žadatelů je v seznamech „Naléhavé případy“  a kolik žadatelů je třeba aktuálně naléhavě řešit.

Hlasování: 7/0/0

 

Mgr. L. Vávrová  navrhla:

 

Je důležité, aby členové výboru vycházeli z jasných podmínek a stanovených parametrů:

Je třeba mít vyjasněny následující skutečnosti:

Kolik a jaké byty budou poskytnuty pro žadatele o pronájem obecního bytů ze sociálních důvodů a žadatele seniory. V jakém jsou uvedené byty technickém stavu a stanovit alespoň přibližnou částku na jejich rekonstrukci s následnou návazností na rozpočet MČ Praha 5

Hlasování: 7/0/0

Ing. Vitha navrhnul vytvoření pracovní skupiny složené ze členů soc. výbor a hospodářského výboru pro řešení dlouhodobé bytové koncepce MČ Praha 5.

Hlasování: 7/0/0

 

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor žádá předsedkyni Hospodářského výbor jako garanta pro vytvoření bytové koncepce MČ Praha 5, aby při tvorbě koncepce bylo přihlédnuto k počtu žadatelů o pronájem obecního bytu a k počtu žadatelů aktuálně zařazených do seznamu „Naléhavé případy“.

Hlasování: 7/0/0

Sociální a zdravotní výbor ukládá předsedkyni Ing. Váchové, aby na příští jednání Sociálního výboru pozvala předsedkyni Hospodářského výboru M. Kolovratovou, aby získala informace o aktuálním stavu žádostí o poskytnutí obecního bytu ze sociálních důvodů a žadatelů seniorů.

Hlasování: 7/0/0

Ad. 4) Předsedkyně ing. Váchová předložila k projednání následující žádosti o pronájem bytů zvláštního určení - seniorů

 

1) Miroslav Jiskra, Kmochova 736/13, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat v evidenci žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 17 bodů

Hlasování: 8/0/0

2) Blažena Růžičková, Radlická 112/22, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje vyřadit z evidence žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) z důvodu nepřijetí nabídky volného bytu

Hlasování: 6//0/2

3) Marie Dudková, Zborovská 1200/6, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu „Naléhavé případy k řešení-senioři“

Hlasování: 8/0/0

 

4) Mária Mlejnková, Zborovská 526/44, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu „Naléhavé případy k řešení-senioři“ s tím, že v případě přidělení obecního bytu se bude jednat o byt max. 2+1 za nájemné dle platného cenového předpisu (nikoliv byt zvláštního určení, se žadatelkou žije dcera se 2 dětmi)

Hlasování: 9/0/0

 

5) Jaroslava Hlaváčová, Bozděchova 758/8

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 15 bodů

Hlasování: 9/0/0

 

6) Jana Vecková, Plzeňská 442/211, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 23 bodů

Hlasování: 9/0/0

 

7) Oldřich a Marie Peškovi, nám. 14.řijna 1381/4, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 19 bodů

Hlasování: 9/0/0

 

8) Dagmar a Miroslav Skřivánkovi, Nádražní 969/40, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 18 bodů

Hlasování: 9/0/0

9) Zdeněk Jungmann, Lidická 982/31, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 17 bodů

Hlasování: 9/0/0

10) František Lauer, nám. 14. Října 1381/4, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 17 bodů

Hlasování: 9/0/0

 

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje nabídnout panu Lauerovi byt 0+1 na adrese

Plzeňská 2076/174, Praha 5 s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok za nájemné dle platného cenového předpisu.

Hlasování: 9/0/0

 

11) Marie Nováčková, Bozděchova 758/8, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 17 bodů

Hlasování: 9/0/0

 

12) Pavel Pojdl, Svornosti 952/19, Praha 5

V záležitosti pana Pojdla informovala členy Sociálního a zdravotního výboru paní P. Šáchová, ombudsmanka MČ Praha 5

 

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do evidence žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 15 bodů

Hlasování: 9/0/0

 

13) Zdeňka Bílá, Na Farkáně II 196/15, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 14 bodů

Hlasování: 9/0/0

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje doporučit žadatelce, aby se obrátila na Sociální odbor ÚMČ Praha 5 a požádala o pomoc při řešení své sociální situace

Hlasování: 9/0/0

14) Dagmar Jirásková, Beníškové 1258/1, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 11 bodů

Hlasování: 9/0/0

15) Olga Baslová, U Nikolajky 1097/3, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 12 bodů

Hlasování: 9/0/0

16) Věra Kořínková, Vrchlického 461/20, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 16 bodů

Hlasování: 9/0/0

 

 

 

 

17) František a Jarmila Dvořákovi, Kořenského 1045/9, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu „Naléhavé případy k řešení-senioři“

Hlasování: 9/0/0

18) Václav Černý, Malátova 611/7, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje vyřadit z evidence žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři), žadatel má dluh na nájemném a jsou tak porušeny Zásady pronájmu obecních bytů MČ Praha 5

Hlasování: 9/0/0

19) Miroslav Penc st. A Miroslav Penc ml., Na Valentince 494/6, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor projednání předložené žádosti odkládá do doplnění informací o tom, jak je zajištěna potřebná celodenní péče o pana Pence st.

Hlasování: 9/0/0

20) Jaroslava Koubová, Ostrovského 1083/26, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 14 bodů

Hlasování: 9/0/0

 

21) Veronika Pečeňová, Ostrovského 253/3, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 14 bodů

Hlasování: 9/0/0

22) Jitka Veselá, U Nikolajky 1241/19, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 15 bodů

Hlasování: 9/0/0

23) Marie Koubková, Lidická 796/20, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 20 bodů

Hlasování: 9/0/0

24) Helena Kubištová a Helena Kleckerová, Na Plzeňce 1236/4, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu „Naléhavé případy k řešení-senioři“

Hlasování: 9/0/0

25) Marta a Jaroslav Krásovi, Nádražní 48/92

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu „Naléhavé případy k řešení-senioři“

Hlasování: 9/0/0

 

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor žádá OMP o informaci, zda manželé Krásovi nepodali žádost o výměnu bytu

Hlasování: 9/0/0

 

 

26) Marie Surmajová, Plzeňská 1019/38, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 15 bodů

Hlasování: 9/0/0

 

27) Karolína Gricová, Plzeňská 2076/174, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor jednání o přidělení jiného obecního bytu odkládá do ukončení opravy stávajícího bytu (ve vlastnictví MČ Praha 5)

Hlasování: 9/0/0

28) Miroslava Nováková, Lidická 798/19, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 14 bodů

Hlasování: 9/0/0

 

29) Milada a Petr Zlesovi, Ostrovského 1823/31, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři) s bodovým ohodnocením 22 bodů

Hlasování: 8/0/1

30) Ladislav Hornych, Zahradníčkova 1119/4, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje vyřadit z evidence žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení (senioři), s tím, že není v možnostech ÚMČ žádost řešit

Hlasování: 9/0/0

ad 5) Předsedkyně výboru požádala členy výboru, aby nejpozději do středy 11. května do 15,00 hod. zaslali k jejím rukám e-mailem své připomínky k návrhu „Zásad k pronájmu obecních bytů“. Připomínky budou do materiálu zapracovány a ten bude členům výboru zaslán k závěrečnému vyjádření nejpozději do 15.5. Následně bude materiál předán M. Kolovratové k zapracování do bytové koncepce MČ Praha 5 a předložen R MČ

 

Zapsal:                                                                                            Za správnost:

R. Kobza                                                                                         Ing. V. Váchová

tajemník SV                                                                                    předsedkyně SV

Přečteno: 3761x
Publikováno: 08.07.2011, poslední změna: 30.04.2012
Autor: j.stranakova
Vytisknout