Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2011

 
 
 

28.4.2011 (9)

Zápis č. 9  zasedání Sociálního výboru konaného dne 28. 4. 2011.

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. D. Bubníková, Ing. J. Vitha, JUDr. P. Lachnit, M. Kukrle, PhDr. M Ulrichová – Hakenová, PhD, Mgr. L. Vávrová, PhD., R. Peterková, Mgr. J. Koričová

 

Omluveni: MUDr. A. Marinov, Mgr. T. Hradilová, Ing. V. Šorm,

 

Hosté: Mgr. R. Havlinová, P. Elznic, V. Řechtáček, PhDr. L. Boková

 

 

Program:     1)   Zahájení jednání

2)   Schválení programu

3)   Poliklinika v Kartouzské – informace,

Petr Elznic, provozní ředitel, Medifin, a.s., Vojtěch Řechtáček, manažer

zdravotní péče

4)   Kolpingův dům – Azylový dům pro matky s dětmi, vyhodnocení spolupráce

PhDr. Ludmila Boková, vedoucí projektu

5)   Různé

 

Hlasování: pro / proti / zdržel se

 

Jednání zahájila Ing. V. Váchová, přivítala přítomné hosty a současně nechala o jejich přítomnosti na jednání sociálního výboru hlasovat.

 

Hlasování: 9 / 0 / 0

 

ad1)  Kontrola zápisu

 

Hlasování 9/0/0

 

ad 2) Schválení programu

 

Hlasování: 9/0/0

 

ad 3) Poliklinika v Kartouzské ulici

 

p. Řechtáček poskytl podrobné informace o prováděcích úpravách, které probíhají na poliklinice v pavilónech. Dále přítomné členy výboru ubezpečil, že se poliklinika snaží doplňovat jednotlivé odbornosti, po kterých byla mezi pacienty poptávka. Cílem Medifinu a.s. je, aby všechny ordinace poskytovaly dobrou a odpovídající péči.

 

Diskuse:

 

Mgr. Bubníková – Jak často se stává, že lékař odejde do důchodu a klient nemá kam jít a jak jeto s jeho zdravotní dokumentací ?

 

pí Peterková – Odcházející lékař, přece nemůže zdravotní dokumentace založit, měl by je předat novému lékaři, který po něm převzal ordinaci.

 

p. Řechtáček.- zdravotní dokumentace se nevydává, ale na požádání pacienta se udělá výpis ze zdravotní dokumentace.

 

Mgr. Bubníková – Pacient není povinen si za tento výpis platit.

 

p. Řechtáček – V žádné z našich ordinací pacient za výpis platit nemusí.

 

Mgr. Bubníková – Přebírá nový lékař od předchozího lékaře pacienty za stejných podmínek?

 

pí Peterková – Jaká je čekací doba na rehabilitaci?

 

p. Řechtáček – Nový lékař přebírá pacienty za stejných podmínek. Čekací doba na vyšetření u lékařky na rehabilitaci jsou dva měsíce.

 

Ing. Váchová – V pavilonu Sever by mělo být vybudováno ubytovací a pobytové zařízení pro seniory, ve kterém by měla být vyčleněna určitá kapacita pro seniory z Prahy 5.

 

p. Řechtáček – S tímto záměrem se nadále počítá, v současné době je hledán provozovatel lůžkové části.

 

p. Elznic dále informoval o situaci v poliklinice ve Stroupežnické ulici, kde v červnu letošního roku končí Medifinu a.s. nájemní smlouva, která nebude dále prodloužena.

 

Ing. Váchová poděkovala hostům za návštěvu a poskytnuté informace. Poté předala slovo PhDr. Bokové, vedoucí sociálních služeb z Kolpingova domu.

 

ad. 4)   Kolpingův dům – Azylový dům pro matky s dětmi

 

PhDr. Boková – Kolpingova rodina Praha 8 je nezisková organizace, člen Kolpingova díla České republiky. Hlavním projektem je Kolpingův dům - azylový dům pro matky s dětmi, které se dostaly do obtížné životní situace. V rámci Prahy se Kolpingův dům specializuje na mimořádně ohrožené rodiny s dětmi, na matky, které jsou velmi mladé či jinak rizikové, nemají funkční rodinné zázemí, mají řadu závažných osobních i existenčních problémů. V mnoha případech hrozí jejich selhání a umístění dětí do náhradní péče. Cílem je připravit klientku na samostatný život v běžném sociálním prostředí.

 

Tréninkové byty:

 

Tento projekt sleduje dlouhodobý cíl – vytvořit ve spolupráci s úřady městských částí systém komplexního řešení problémů klientek. Tréninkové byty představují přechodný článek mezi pobytem v azylovém domě, kde je každodenní kontakt a podpora, a zcela samostatným životem ve vlastním bytě. V současné době provozuje Kolpingův dům tři tréninkové byty.

 

Spolupráce s Prahou 5:

 

S Prahou 5 Kolpingův dům spolupracuje od začátku své existence. Praha 5 byla jednou z městských částí, která byla v roce 2007 oslovena s žádostí o pronájem bytu pro účel tréninkového bydlení. K získání bytu došlo v roce 2008. Praha 5 přišla s návrhem, který velmi dobře zapadal do představy systémového řešení situace klientek – do bytu se nastěhuje klientka, která má podanou žádost o obecní byt a pobývala v Kolpingově domě s perspektivou, že v případě dobré spolupráce a uspokojivého samostatného fungování přejde byt do jejího nájmu. V současné době je sedm zájemkyň o pobyt z Prahy 5 z toho dvě žadatelky (od zájemkyně na žadatelku se stanou až po pohovoru).

 

 

Ing. Váchová - Jaká jsou kriteria pro přijetí klientek ?

 

PhDr. Boková – např. klientka nemá dobré rodinné zázemí, je zadlužená, má za sebou pobyt v institucionální péči, rozhodující je i věk klientky a jejího dítěte, drogová závislost apod.

 

Ing. V. Váchová – Jaké jsou možnosti případné další spolupráce MČ Praha 5 a o.s. Kolpingova rodina?

 

PhDr. Boková – v případě většího zájmu klientek z MČ Praha 5 Kolpingův dům vypíše samotné výběrové řízení pro žadatelky o umístění do tohoto azylového domu za předpokladu, že MČ Praha 5 za cca 2 – 3 roky poskytne Kolpingovu domu vhodný tréninkový byt/byty.

 

 

 

Ing. Váchová poděkovala PhDr. Bokové za vyčerpávající informace.

 

 

 

 

Příští zasedání Sociálně zdravotního výboru bude 19. 5. 2011 v 16.00 hod. v zasedací místnosti č. 330, 3. patro, Nám. 14. října, Praha – Smíchov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: J. Straňáková                    Ověřila: Ing. V. Váchová               Dne: 3.5.2011

 

 

Přečteno: 4303x
Publikováno: 08.07.2011, poslední změna: 30.04.2012
Autor: j.stranakova
Vytisknout