10.3.2011 (7)

Zápis č. 7.  zasedání Sociálního a zdravotního výboru konaného dne 10.3.2011

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. D. Bubníková, Ing. J. Vitha, Ing.  V. Šorm, PhD., JUDr. P. Lachnit,  MUDr. A. Marinov,  Mgr. L. Vávrová, PhD., R. Peterková, Mgr. T. Hradilková

 

Omluveni: PhDr.  M. Ulrichová-Hakenová, M. Kukrle

 

 

Jednání zahájila předsedkyně SV ing. Váchová, která přivítala členy a hosty přítomné na jednání.

 

Byl předložen následující program jednání:

 

Program:     1)   Zahájení jednání

2)      Schválení zápisu ze dne 10.2.2011 a ze dne 2.3.2011

3)      Informace JUDr. Petra Lachnita, zástupce starosty o vyhlášení grantů MČ v sociální oblasti

4)      Projednání žádostí o přidělení bytu na základě SR – dohody rozvedených

manželů a žádostí předložených OMP v materiálu nazvaném „ostatní“

5)      Projednání žádostí o přidělení obecního bytu ze sociálních důvodů

6)      Různé

 

Hlasování: pro / proti / zdržel se

 

Program jednání schválen bez připomínek

Hlasování: 9/0/0

ad 2) . Kontrola zápisu z minulého jednání.

 

Usnesení: Výbor bere na vědomí zápis z jednání  SV dne 10.2.2011 na vědomí bez připomínek

Hlasování: 8/0/1

 

 

Usnesení: Výbor bere zápis z jednání SV konaného dne 2.3.2011 na vědomí s následujícími připomínkami:

 

V. Šorm: V zápisu ze dne 10.3.2011 je chybně uvedeno číslo zasedání – jednalo se

o 6 nikoli 5 zasedání Soc. a zdrav.výboru

 

ing. Váchová: zápis bude opraven dle připomínky

 

Hlasování: 9/2/0

 

 

 

 

ad 3) JUdr. Petra Lachnit, zástupce starosty informoval členy výboru o připravovaných grantech MĆ Praha 5 v sociální oblasti.

Granty pro sociální oblast v roce 2011 budou vyhlášeny na jednání ZMČ konaném dne 24.3.2011 a obsahují dvě části:

a)      granty pro podporu komunit podle stanovených pilířů vycházejících z komunitního plánování v MČ Praha 5 a to:

-         „Spokojené stáří“

-         „Život bez bariér“

-         „Život bez nudy“ a „Rodina spolu“

-         „Život bez předsudků“

-         „Kde dělám chybu“

b)     granty podporující volnočasové aktivity v sociální oblasti

Přidělování grantů se bude řídit Obecnými pravidly pro přidělování neinvestičních příspěvků MČ Praha 5

Diskuze:

-         Mgr. T. Hradílková: navrhla doplnit do zadání jednotlivých grantových témat informace, které jsou uvedeny v obecných pravidlech

Hlasování: 1/0/7

-         Mgr. L. Vávrová: granty jsou vyhlášeny pozdě, poskytovatelé sociálních služeb z řad neziskových organizací mají nedostatek finančních prostředků na svoji činnost

Ing. V. Váchová: V roce 2010 byl termín pro vyhlášení výsledků výběrového řízení na přidělení grantů v sociální oblasti shodný s termínem pro rok 2011 a tím je 30. 6. 2011. Dále uvedla, že veškeré informace o vyhlášených grantech jsou zveřejněny na www stránkách MČ Praha 5.

 

 

ad 4) Předsedkyně výboru Ing. Vlasta Váchová předložila k projednání materiály s názvem“Žádosti o poskytnutí náhradního bytu na základě SR“ a materiál s názvem „ostatní“, které jí byly zaslány od Odboru správy majetku a privatizace a navrhla tyto materiály odložit jako nedostatečně připravené na příští jednání, s tím že budou odborem doplněny a přepracovány (aktualizovány).

 

Diskuze:

 

P. Šorm: Každý předložený materiál by měl být napříště očíslován, bez uvedení čísla materiálu se členové výboru v materiálech těžko orientují.

 

Bubníková: Takto připravený materiál nelze projednávat – z materiálu musí být jasně daná kritéria v žádosti (příjem, počet osob, které se budou stěhovat, zdravotní důvody, sociální důvody atd.

 

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor materiál odkládá a ukládá OMP předložené materiály přepracovat a doplnit je o výše uvedené připomínky členů výboru.

Hlasování: 9/0/0

 

 

 

ad 5) Předsedkyně ing. Váchová předložila k projednání žádosti o přidělení obecního bytu z sociálních důvodů:

 

1) Martin Hangoní, Zubatého 289/3, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu „Naléhavé případy k řešení“

Hlasování: 9/0/0

 

2) Helena Grundzová, Lidická 291/40

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu „Naléhavé případy k řešení“ s tím, že OMP bude aktualizovat počet uživatelů stávajícího bytu

Hlasování: 9/0/0

 

3) Veronika Kurinová, Plzeňská 782/112

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu „Naléhavé případy k řešení“

Hlasování: 9/0/0

 

Ve 12.30 hodin bylo zasedání ukončeno z důvodu, že výbor přestal být usnášeníschopný.

 

Zbylé materiály budou předloženy na příštím zasedání SV konaném dne 7.4.2011.

 

Zapsal:                                                                                                Za správnost:

R. Kobza                                                                                         Ing. V. Váchová

tajemník SV                                                                                     předsedkyně SV

Přečteno: 3389x
Publikováno: 29.04.2011, poslední změna: 30.04.2012
Autor: j.stranakova