Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2011

 
 
 

10.3.2011 (7)

Zápis č. 7.  zasedání Sociálního a zdravotního výboru konaného dne 10.3.2011

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. D. Bubníková, Ing. J. Vitha, Ing.  V. Šorm, PhD., JUDr. P. Lachnit,  MUDr. A. Marinov,  Mgr. L. Vávrová, PhD., R. Peterková, Mgr. T. Hradilková

 

Omluveni: PhDr.  M. Ulrichová-Hakenová, M. Kukrle

 

 

Jednání zahájila předsedkyně SV ing. Váchová, která přivítala členy a hosty přítomné na jednání.

 

Byl předložen následující program jednání:

 

Program:     1)   Zahájení jednání

2)      Schválení zápisu ze dne 10.2.2011 a ze dne 2.3.2011

3)      Informace JUDr. Petra Lachnita, zástupce starosty o vyhlášení grantů MČ v sociální oblasti

4)      Projednání žádostí o přidělení bytu na základě SR – dohody rozvedených

manželů a žádostí předložených OMP v materiálu nazvaném „ostatní“

5)      Projednání žádostí o přidělení obecního bytu ze sociálních důvodů

6)      Různé

 

Hlasování: pro / proti / zdržel se

 

Program jednání schválen bez připomínek

Hlasování: 9/0/0

ad 2) . Kontrola zápisu z minulého jednání.

 

Usnesení: Výbor bere na vědomí zápis z jednání  SV dne 10.2.2011 na vědomí bez připomínek

Hlasování: 8/0/1

 

 

Usnesení: Výbor bere zápis z jednání SV konaného dne 2.3.2011 na vědomí s následujícími připomínkami:

 

V. Šorm: V zápisu ze dne 10.3.2011 je chybně uvedeno číslo zasedání – jednalo se

o 6 nikoli 5 zasedání Soc. a zdrav.výboru

 

ing. Váchová: zápis bude opraven dle připomínky

 

Hlasování: 9/2/0

 

 

 

 

ad 3) JUdr. Petra Lachnit, zástupce starosty informoval členy výboru o připravovaných grantech MĆ Praha 5 v sociální oblasti.

Granty pro sociální oblast v roce 2011 budou vyhlášeny na jednání ZMČ konaném dne 24.3.2011 a obsahují dvě části:

a)      granty pro podporu komunit podle stanovených pilířů vycházejících z komunitního plánování v MČ Praha 5 a to:

-         „Spokojené stáří“

-         „Život bez bariér“

-         „Život bez nudy“ a „Rodina spolu“

-         „Život bez předsudků“

-         „Kde dělám chybu“

b)     granty podporující volnočasové aktivity v sociální oblasti

Přidělování grantů se bude řídit Obecnými pravidly pro přidělování neinvestičních příspěvků MČ Praha 5

Diskuze:

-         Mgr. T. Hradílková: navrhla doplnit do zadání jednotlivých grantových témat informace, které jsou uvedeny v obecných pravidlech

Hlasování: 1/0/7

-         Mgr. L. Vávrová: granty jsou vyhlášeny pozdě, poskytovatelé sociálních služeb z řad neziskových organizací mají nedostatek finančních prostředků na svoji činnost

Ing. V. Váchová: V roce 2010 byl termín pro vyhlášení výsledků výběrového řízení na přidělení grantů v sociální oblasti shodný s termínem pro rok 2011 a tím je 30. 6. 2011. Dále uvedla, že veškeré informace o vyhlášených grantech jsou zveřejněny na www stránkách MČ Praha 5.

 

 

ad 4) Předsedkyně výboru Ing. Vlasta Váchová předložila k projednání materiály s názvem“Žádosti o poskytnutí náhradního bytu na základě SR“ a materiál s názvem „ostatní“, které jí byly zaslány od Odboru správy majetku a privatizace a navrhla tyto materiály odložit jako nedostatečně připravené na příští jednání, s tím že budou odborem doplněny a přepracovány (aktualizovány).

 

Diskuze:

 

P. Šorm: Každý předložený materiál by měl být napříště očíslován, bez uvedení čísla materiálu se členové výboru v materiálech těžko orientují.

 

Bubníková: Takto připravený materiál nelze projednávat – z materiálu musí být jasně daná kritéria v žádosti (příjem, počet osob, které se budou stěhovat, zdravotní důvody, sociální důvody atd.

 

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor materiál odkládá a ukládá OMP předložené materiály přepracovat a doplnit je o výše uvedené připomínky členů výboru.

Hlasování: 9/0/0

 

 

 

ad 5) Předsedkyně ing. Váchová předložila k projednání žádosti o přidělení obecního bytu z sociálních důvodů:

 

1) Martin Hangoní, Zubatého 289/3, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu „Naléhavé případy k řešení“

Hlasování: 9/0/0

 

2) Helena Grundzová, Lidická 291/40

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu „Naléhavé případy k řešení“ s tím, že OMP bude aktualizovat počet uživatelů stávajícího bytu

Hlasování: 9/0/0

 

3) Veronika Kurinová, Plzeňská 782/112

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu „Naléhavé případy k řešení“

Hlasování: 9/0/0

 

Ve 12.30 hodin bylo zasedání ukončeno z důvodu, že výbor přestal být usnášeníschopný.

 

Zbylé materiály budou předloženy na příštím zasedání SV konaném dne 7.4.2011.

 

Zapsal:                                                                                                Za správnost:

R. Kobza                                                                                         Ing. V. Váchová

tajemník SV                                                                                     předsedkyně SV

Přečteno: 3357x
Publikováno: 29.04.2011, poslední změna: 30.04.2012
Autor: j.stranakova
Vytisknout