10.2.2011 (5)

Zápis č. 5 z jednání

Sociálního a zdravotního výboru konaného dne 10. 2.2011

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. D. Bubníková, Ing. J. Vitha, Ing. V. Šorm, PhD., JUDr. P. Lachnit, MUDr. A. Marinov, PhDr. M. Ulrichová – Hakenová, Mgr. L. V8vrová, PhD., R. Peterková

Nepřítomni: M. Kukrle, Mgr. T. Hradílkoví

 

Jednání zahájila předsedkyně SV ing. Váchová, která přivítala členy a hosty přítomné na jednání.

 

Byl předložen následující program jednání:

 

Program:     1)  Zahájení jednání

2) Informace o problematice nájemního bydlení v Praze

Ing. Milan Taraba, předseda SONu, o.s.

3) Různé

 

 

ad 1) Jednání SV zahájila jeho předsedkyně  a přivítala hosty, kterými byl předseda SON  M. Taraba a předseda krajské rady pro hl. m. Prahu a střední Čechy J. Jarkovský. Uvedla. že iniciovala toto setkání z toho důvodu, že před Ú MČ Praha 5 je náročný úkol, kterým je vypracování nové koncepce bytové politiky a je potřebné seznámit se s tím, jak postupují v této problematice v jinde a jaká je současná problematika nájemního bydlení. (Zástupci SON jednali o těchto otázkách v prosinci s ministrem práce a sociálních věcí a s ministrem pro místní rozvoj).

M. Taraba uvedl, že Magistrát hl. m. Praha zadal vypracování „Studie o dostupnosti přiměřeného nájemního bydlení seniorů v hl. m. Praze“, která byla pro potřeby Magistrátu zpracovány řešitelským týmem v průběhu roku 2010 a veřejnosti bude představena v březnu 2011.

V souvislosti s výstupy z této studie uvedl:

-         v Praze žije cca 200 000 občanů starších 65 let

-         ankety se zúčastnilo 932 osob žijících v nájemních bytech. Z tohoto počtu bylo 34% osob žijících v jednočlenných domácnostech, 54% respondentů žije v bytech ve vlastnictví jednotlivých MČ, 31% v bytech soukromých majitelů a 15% v ostatních bytech s převahou bytů ve vlastnictví bytových družstev

-         svoji ekonomickou situaci hodnotilo 2% respondentů jako velmi dobrou, 23% jako dobrou, 44% jako průměrnou, 23% jako spíše špatnou a 8% jako velmi špatnou. Z průzkumu tak vyplývá, že čtvrtina respondentů hodnotí svoji ekonomickou situaci pozitivně. Na hranicích chudoby nebo v chudobě však žije téměř třetina seniorských domácností, především jednočlenných. Pro téměř 75% seniorů je vyplácený starobní důchod jejich jediným zdrojem finančních prostředků. Zbývající respondenti vykazovali i příjmy ze závislé činnosti.

-         výše průměrného důchodu podle průzkumu je Kč 10 533,- (což je nižší částka než je uváděný statistický údaj). Průměrný příjem (v případě zaměstnání seniora) je Kč 11 860,-.

-         sociální dávky pobírá 11% seniorů. Podle druhu jednotlivých vyplácených dávek tvoří více než 50%  vyplácených dávek dávka SSP „Příspěvek na bydlení“, zbytek tvoří příspěvek na péči a příspěvek v hmotné nouzi.

-         průzkum se zabýval i velikosti bytů, ve kterých senioři žijí:

a)      do 40m2 bydlí 20% seniorů

b)      mezi 41 až 70m2 bydlí 60% seniorů

c)      20% seniorů bydlí v bytech nad 71 m2

-         z hlediska velikosti seniorských domácností bydlí téměř 56% seniorů starších 65 let v jednočlenných domácnostech, 25% žije s partnerem a zbytek s dětmi, popř. s jinou osobou

-         výše průměrného měsíčního nájemného v roce 2010 byla:

a)      u bytů ve vlastnictví jednotlivých MČ Kč 4 788,-

b)      v bytech u soukromých majitelů Kč 5 664,-

c)      v ostatních formách bydlení Kč 4 004,-

( + průměrná výše nákladů na služby pohybující se ve výši Kč 1 549,-)

-         z hlediska druhu nájemného žije 85% seniorů v bytech s regulovaným nájemných a zbytek ve smluvním režimu

-         z hlediska kvality svého bydlení je s ním79% seniorů spokojeno

-         výše regulovaného nájemného se v Praze pohybuje v intervalu mezi Kč 72,75 až do Kč 110,44

 

Shrnutí:

V průměrné domácnosti seniorů v Praze žije 1,57 osob. Průměrná velikost jejich bytu je 55,6 m2. Výše průměrného nájemného včetně nákladů na služby je Kč 7 631, - což představuje 46% průměrného důchodu. (Normativ na bydlení v Praze je stanoven na 35%. Při vyšších nákladech na bydlení vzniká nárok na výplatu příspěvku na bydlení.

Dále M. Taraba uvedl některé příklady týkající se problematiky bydlení seniorů – např. v Anglii a Rakousku, ale i v Brně.

 

 

ad 3

-         členové SV požádali předsedkyni SV o informaci o počtu volných bytů určených k řešení problematiky sociálního bydlení

-         tato problematika bude projednána s předsedkyní HV

-         dále byla řešena problematika harmonogramu a časové náročnosti nutné pro překvalifikování stávajících žádostí o přidělení bytů ze sociálních důvodů

-         vedoucí odboru správy majetku informovala o průběhu prácí na tomto úkolu s tím, že je nutné všechny žadateli o byt opětovně oslovit a požádat je o doplňující informace, které v původních žádostech nebyly vyžadovány.

-         předsedkyně SV informovala o tom, že vzhledem k tomu, že v příštím plánovaném termínu jednání SV 24.2. se uskuteční jednání Zastupitelstva MČ Prahy 5, jednání výboru bude zrušeno s tím, že po dokončení prácí na přehodnocení žádostí o byty zvláštního určení pro seniory bude svoláno mimořádné jednání SV, které tuto otázku bude řešit (toto mimořádné jednání bude svoláno s ohledem na časové možnosti členů výboru).

 

 

 

Zapsala:

V. Váchová

Přečteno: 2784x
Publikováno: 16.03.2011, poslední změna: 30.04.2012
Autor: Odbor sociální