Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2011

 
 
 

10.2.2011 (5)

Zápis č. 5 z jednání

Sociálního a zdravotního výboru konaného dne 10. 2.2011

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. D. Bubníková, Ing. J. Vitha, Ing. V. Šorm, PhD., JUDr. P. Lachnit, MUDr. A. Marinov, PhDr. M. Ulrichová – Hakenová, Mgr. L. V8vrová, PhD., R. Peterková

Nepřítomni: M. Kukrle, Mgr. T. Hradílkoví

 

Jednání zahájila předsedkyně SV ing. Váchová, která přivítala členy a hosty přítomné na jednání.

 

Byl předložen následující program jednání:

 

Program:     1)  Zahájení jednání

2) Informace o problematice nájemního bydlení v Praze

Ing. Milan Taraba, předseda SONu, o.s.

3) Různé

 

 

ad 1) Jednání SV zahájila jeho předsedkyně  a přivítala hosty, kterými byl předseda SON  M. Taraba a předseda krajské rady pro hl. m. Prahu a střední Čechy J. Jarkovský. Uvedla. že iniciovala toto setkání z toho důvodu, že před Ú MČ Praha 5 je náročný úkol, kterým je vypracování nové koncepce bytové politiky a je potřebné seznámit se s tím, jak postupují v této problematice v jinde a jaká je současná problematika nájemního bydlení. (Zástupci SON jednali o těchto otázkách v prosinci s ministrem práce a sociálních věcí a s ministrem pro místní rozvoj).

M. Taraba uvedl, že Magistrát hl. m. Praha zadal vypracování „Studie o dostupnosti přiměřeného nájemního bydlení seniorů v hl. m. Praze“, která byla pro potřeby Magistrátu zpracovány řešitelským týmem v průběhu roku 2010 a veřejnosti bude představena v březnu 2011.

V souvislosti s výstupy z této studie uvedl:

-         v Praze žije cca 200 000 občanů starších 65 let

-         ankety se zúčastnilo 932 osob žijících v nájemních bytech. Z tohoto počtu bylo 34% osob žijících v jednočlenných domácnostech, 54% respondentů žije v bytech ve vlastnictví jednotlivých MČ, 31% v bytech soukromých majitelů a 15% v ostatních bytech s převahou bytů ve vlastnictví bytových družstev

-         svoji ekonomickou situaci hodnotilo 2% respondentů jako velmi dobrou, 23% jako dobrou, 44% jako průměrnou, 23% jako spíše špatnou a 8% jako velmi špatnou. Z průzkumu tak vyplývá, že čtvrtina respondentů hodnotí svoji ekonomickou situaci pozitivně. Na hranicích chudoby nebo v chudobě však žije téměř třetina seniorských domácností, především jednočlenných. Pro téměř 75% seniorů je vyplácený starobní důchod jejich jediným zdrojem finančních prostředků. Zbývající respondenti vykazovali i příjmy ze závislé činnosti.

-         výše průměrného důchodu podle průzkumu je Kč 10 533,- (což je nižší částka než je uváděný statistický údaj). Průměrný příjem (v případě zaměstnání seniora) je Kč 11 860,-.

-         sociální dávky pobírá 11% seniorů. Podle druhu jednotlivých vyplácených dávek tvoří více než 50%  vyplácených dávek dávka SSP „Příspěvek na bydlení“, zbytek tvoří příspěvek na péči a příspěvek v hmotné nouzi.

-         průzkum se zabýval i velikosti bytů, ve kterých senioři žijí:

a)      do 40m2 bydlí 20% seniorů

b)      mezi 41 až 70m2 bydlí 60% seniorů

c)      20% seniorů bydlí v bytech nad 71 m2

-         z hlediska velikosti seniorských domácností bydlí téměř 56% seniorů starších 65 let v jednočlenných domácnostech, 25% žije s partnerem a zbytek s dětmi, popř. s jinou osobou

-         výše průměrného měsíčního nájemného v roce 2010 byla:

a)      u bytů ve vlastnictví jednotlivých MČ Kč 4 788,-

b)      v bytech u soukromých majitelů Kč 5 664,-

c)      v ostatních formách bydlení Kč 4 004,-

( + průměrná výše nákladů na služby pohybující se ve výši Kč 1 549,-)

-         z hlediska druhu nájemného žije 85% seniorů v bytech s regulovaným nájemných a zbytek ve smluvním režimu

-         z hlediska kvality svého bydlení je s ním79% seniorů spokojeno

-         výše regulovaného nájemného se v Praze pohybuje v intervalu mezi Kč 72,75 až do Kč 110,44

 

Shrnutí:

V průměrné domácnosti seniorů v Praze žije 1,57 osob. Průměrná velikost jejich bytu je 55,6 m2. Výše průměrného nájemného včetně nákladů na služby je Kč 7 631, - což představuje 46% průměrného důchodu. (Normativ na bydlení v Praze je stanoven na 35%. Při vyšších nákladech na bydlení vzniká nárok na výplatu příspěvku na bydlení.

Dále M. Taraba uvedl některé příklady týkající se problematiky bydlení seniorů – např. v Anglii a Rakousku, ale i v Brně.

 

 

ad 3

-         členové SV požádali předsedkyni SV o informaci o počtu volných bytů určených k řešení problematiky sociálního bydlení

-         tato problematika bude projednána s předsedkyní HV

-         dále byla řešena problematika harmonogramu a časové náročnosti nutné pro překvalifikování stávajících žádostí o přidělení bytů ze sociálních důvodů

-         vedoucí odboru správy majetku informovala o průběhu prácí na tomto úkolu s tím, že je nutné všechny žadateli o byt opětovně oslovit a požádat je o doplňující informace, které v původních žádostech nebyly vyžadovány.

-         předsedkyně SV informovala o tom, že vzhledem k tomu, že v příštím plánovaném termínu jednání SV 24.2. se uskuteční jednání Zastupitelstva MČ Prahy 5, jednání výboru bude zrušeno s tím, že po dokončení prácí na přehodnocení žádostí o byty zvláštního určení pro seniory bude svoláno mimořádné jednání SV, které tuto otázku bude řešit (toto mimořádné jednání bude svoláno s ohledem na časové možnosti členů výboru).

 

 

 

Zapsala:

V. Váchová

Přečteno: 2826x
Publikováno: 16.03.2011, poslední změna: 30.04.2012
Autor: Odbor sociální
Vytisknout