27.1.2011 (4)

Zápis č. 4  zasedání Sociálního a zdravotního výboru konaného dne 27.1.2011.

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. D. Bubníková, Ing. J. Vitha, JUDr. P. Lachnit,  M. Kukrle, PhDr. M. Ulrichová – Hakenová, Mgr. T. Hradilková, Mgr. L. Vávrová, PhD., R. Peterková, Mgr. J. Koričová

 

Omluveni: MUDr. A. Marinov, Ing. V. Šorm

 

Hosté: R. Havlinová, V. Najmon, M. Mrštík, V Zpletal, Ing. K. Jeřábková, Mgr. M. Faturik

 

Program:     1)   Kontrola zápisu z minulého jednání.

2)      Schválení programu.

3)   Tísňová péče pro seniory a zdravotně handicapované

Informace o charakteru a rozsahu tísňové péče poskytované:

a)      o.s. Život 90

b)      společností Griffin Medical Alarm

4)    Informace o činnosti pracoviště Státní sociální podpory v MČ Praha 5 v roce 2010

Ing. Karolína Jeřábková

vedoucí pracoviště SSP v Praze 5

5)   Informace o problematice zaměstnanosti/nezaměstnanosti v MČ Praha 5.

Mgr. Mario Faturik

Statutární zástupce pracoviště ÚP hl. m. Prahy, pobočka v Praze 5

6)   Různé.

 

Hlasování: pro / proti / zdržel se

 

Jednání zahájila Ing. V. Váchová, současně přivítala Ing. Karolínu Jeřábkovou, vedoucí pracoviště SSP v Praze 5 a Mgr. Maria Faturika, Statutárního zástupce pracoviště ÚP hl. m. Prahy, pobočka v Praze 5.

Ing. Váchová předložila členům výboru návrh týkající se změny pořadí projednávání bodů programu, navrhla předřadit bod č. 4 a 5 před bod č. 3..

Hlasování: 9/0/0

Ing. Váchová současně požádala o umístění zápisu z jednání Sociálního výboru ze dne 13. 1.20 11 na webové stránky s provedenými úpravami.

 

Hlasování: 8/0/1

Ad4) Informace o činnosti pracoviště SSP v MČ Praha 5 v roce 2010.

Ing. K. Jeřábková, vedoucí pracoviště SSP v Praze 5, členům výboru předala příslušné materiály týkající se zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Vysvětlila podmínky nároku na příspěvek na bydlení, náklady na bydlení, normativní náklady na bydlení, výše příspěvku  na bydlení.

 

Diskuse:

M. Mrštík – jsou stanoveny nějaké limity, nebo rozpočet pro čerpání příspěvku na bydlení

 

Ing. K. Jeřábková – žádné limity stanoveny nejsou, pokud dojde k vyčerpání přidělených finančních prostředků, pracoviště SSP požádá o další příděl

 

Ing. Vitha – došlo od nového roku k nějakým změnám ve způsobu posuzování žádostí o příspěvek na bydlení

 

Ing. Jeřábková – od nového roku k žádným změnám nedošlo

 

pí Peterková – co poradit seniorům, kterým zbývá na živobytí cca 1000.- Kč na měsíc

 

Ing. Jeřábková – dojít na sociální odbor a požádat o příspěvek hmotné nouze

 

Ing. Váchová poděkovala Ing. Jeřábkové za referát, současně členy výboru, v případě jejich dotazů týkajících se této problematiky, odkázala na webové stránky SSP. Zároveň předala slovo Mgr. M. Faturikovi.

 

Ad5) Informace o problematice zaměstnanosti/nezaměstnanosti v MČ Praha 5.

 

Mgr. M. Faturik, Statutární zástupce ÚP hl. m. Prahy, pobočka v Praze 5, pohovořil o problémech zaměstnanosti a nezaměstnanosti na Praze 5.

Průměrná nezaměstnanost v Praze je 4,1% . Rozhodující je nabídka volných pracovnách míst, dá se říci, že ten kdo by chtěl příjem z legální činnosti, práce se najde. Přepokládaný vývoj: odražení ode dna bude daleko složitější, počítá se s větším počtem uchazečů o zaměstnání.  Od 1.1.2011 došlo ke změně v poskytování podpory v nezaměstnanosti.

V rámci úsporných opatření v souvislosti se zákonem o státním rozpočtu se snižuje od 1. ledna 2011 výše podpory v nezaměstnanosti na 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu v případě, kdy zaměstnanec bez vážného důvodu ukončil sám nebo na základě dohody se zaměstnavatelem pracovní poměr vez vážných důvodů.

Diskuse:

pí Peterková – jak dlouho se pobírá podpora v nezaměstnanosti

Mgr.Faturik -  Uchazeč ve věku do 50 let může dostávat podporu v nezaměstnanosti až po dobu 5 měsíců, ve věku nad 50 do 55 let věku 8 měsíců a nad 55 let věku 11 měsíců. Uchazeči, který splňuje požadované podmínky, přísluší v prvních dvou měsících podpora ve výši 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání, další dva měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu maximálně do 11 měsíců 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu osoby samostatně výdělečně činné. Uchazeči, který nastoupil rekvalifikaci, přísluší 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku dosaženého v posledním zaměstnání až do ukončení rekvalifikace.

Pokud uchazeč neměl pro skončení pracovního poměru vážné důvody, je podpora v nezaměstnanosti od 1. ledna 2011 po celou podpůrčí dobu ve výši 45 % jeho čistého průměrného výdělku.

V. Najmon – jaký je zájem o rekvalifikační kurzy a o jaký druh práce

Mgr. Faturik – rekvalifikace by měla navazovat na získanou práci a podle toho jaká je poptávka na trhu práce. Největší zájem ze strany zaměstnavatelů je o tzv. černá řemesla.

V. Najmon – spolupracují ÚP s výchovnými poradci, pedagogy ve školách

Mgr. Faturik – ano spolupracují, já sám školy navštěvuji

Ing. Váchová – jaké je uplatnění absolventů SŠ

Mgr. Faturik – vše je odvislé od profese. Došlo k omezení turistiky, zahraniční i tuzemské. U strojírenských oborů je poptávka po strojařích, některé obory se nedoporučují, např. lesnictví, vodní hospodářství apod.. Posledních 5 let jednoznačně je preferováno řemeslo.

V Najmon – je v rámci rekvalifikace zájem řemesla

Mgr. Faturik – v poslední době se v této oblasti zvyšuje zájem

Ing. Váchová – jaká je současná situace při zaměstnávání cizinců

Mgr. Faturik – mezi zájemci o zaměstnání jsou i cizinci

pí Peterková – jaký je názor na první zaměstnání po absolvování školy, jde o začarovaný kruh

Mgr. Faturik – nechodit na ÚP, ale získat zkušenosti. Mladí lidé nemají pracovní návyky, nelze se uchylovat k umístěnkám, jak tomu bylo v minulosti. Bylo by dobré změnit zákon o povinné školní docházce, prodloužit jí o dva roky, aby mohl jít žák po ukončení deváté třídy,  na dva roky do učení a tak získat pracovní zkušenosti.

pí Peterková – jaký je zájem o nekvalifikované práce, např nižší zdravotnický personál

Mgr. Faturik – podle současné úpravy, by každá zdravotní sestra měla mít titul Bc. nebo vyšší odbornou školu

pí Peterková – co je pravdy na tom, že zaměstnavatelé již nebudou muset ÚP hlásit volná pracovní místa

Mgr. Faturik – bohužel tato situace hrozí

Ing. Váchová poděkovala hostům za návštěvu a jejich vystoupení.

 

Ad 3) Tísňová péče pro seniory a zdravotně handicapované

Ing. Váchová poskytla členům výboru materiály týkající se Tísňové péče.

 

Zákon č. 108/20026 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů definuje základní principy a nástroje tísňové péče v §41 takto:

 

1)     Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností.

 

2)   Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

 

a)  poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci

b)  sociálně terapeutické činnosti

c)  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

d)  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních

záležitostí

 

 

Mezi poskytovatele zajišťující  služby v celorepublikovém rozsahu zejména patří:

 

1)     O2 Tísňová péče (provozuje společnost O2)

2)     Griffin Medical Alarm (provozuje společnost Griffin, a.s.)

3)     Tísňová péče Areíon (provozuje Život 90)

 

 

Ing. Váchová společně s Mgr. Bubníkovou navštívily Život 90. Od měsíce února Život 90 zkouší nové mobilní zařízení tísňové péče na principu GPS. Společnost Griffin, a.s. předala základní informace o poskytované službě, která nemá registraci podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Společnost O2 na žádost o poskytnutí základních informací k této službě nereagovala.

 

p. Mrštík – co za to Život 90 má

 

Ing. Váchová – Život 90, o.s. tuto službu provozuje jako registrovanou sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Vzhledem k tomu, že se jedná o registrovanou sociální službu, na její úhradu lze využít tzv. příspěvek na péči.

 

p.Mrštík – kolik klientů z Prahy 5 v současné době má zavedený systém tísňové péče od o.s. má Život 90

 

Mgr.Koričová – v současné době se jedná o 8 klientů, kterým MČ Praha 5 uhradila náklady spojené se zajištěním této služby

 

p. Mrštík – společnost Griffin  neuvedla výši nákladů na stacionární zařízení tísňové péče

 

Ing. Váchová – společnost Griffin  zařízení v současné době půjčuje.

 

 

Usnesení: Výbor bere poskytnuté informace na vědomí.

 

 

 

Příští řádné zasedání Sociálního a zdravotního výboru bude 10.2.2011 v 10.00 hod. v zasedací místnosti  Z MČ Praha 5, Štefánikova 11, Praha – Smíchov.

Příloha:

1) Aktuální výše životního minima (v platnosti od 1. 1. 2007):

 

jednotlivec                               3.126,-

1. osoba v domácnosti              2.880,-

každá další dospělá osoba        2.600,-

 

Nezaopatřené dítě:

do 6 let                                      1.600,-

6 – 15 let                                   1.960,-

15 – 26 let                                 2.250,-

2) Statistika dávek SSP – celorok 2009 a 20010

(příspěvky na bydlení vyplacené v MČ Praha 5 v uvedeném období)

 

 

2009

2010

počet

728

1 103

částka

Kč 1 814 848,-

Kč 3 279 293,-

 

 

3) Normativní náklady na bydlení v Praze v Kč od 1.1.2011 do 31.12.2011

 

Počet osob trvale hlášených v bytě

Byty užívané na základě nájemní smlouvy

Byty v družstevních domech a byty vlastníků

1

6.363

3.723

2

9.183

5.584

3

12.557

7.818

4 a více

15.744

9.950

 

Výše příspěvku na bydlení

se stanoví jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a násobkem rozdílného příjmu a koeficientu 0,35 (pro Prahu).

Přečteno: 3347x
Publikováno: 09.03.2011, poslední změna: 30.04.2012
Autor: j.stranakova