Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2011

 
 
 

27.1.2011 (4)

Zápis č. 4  zasedání Sociálního a zdravotního výboru konaného dne 27.1.2011.

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. D. Bubníková, Ing. J. Vitha, JUDr. P. Lachnit,  M. Kukrle, PhDr. M. Ulrichová – Hakenová, Mgr. T. Hradilková, Mgr. L. Vávrová, PhD., R. Peterková, Mgr. J. Koričová

 

Omluveni: MUDr. A. Marinov, Ing. V. Šorm

 

Hosté: R. Havlinová, V. Najmon, M. Mrštík, V Zpletal, Ing. K. Jeřábková, Mgr. M. Faturik

 

Program:     1)   Kontrola zápisu z minulého jednání.

2)      Schválení programu.

3)   Tísňová péče pro seniory a zdravotně handicapované

Informace o charakteru a rozsahu tísňové péče poskytované:

a)      o.s. Život 90

b)      společností Griffin Medical Alarm

4)    Informace o činnosti pracoviště Státní sociální podpory v MČ Praha 5 v roce 2010

Ing. Karolína Jeřábková

vedoucí pracoviště SSP v Praze 5

5)   Informace o problematice zaměstnanosti/nezaměstnanosti v MČ Praha 5.

Mgr. Mario Faturik

Statutární zástupce pracoviště ÚP hl. m. Prahy, pobočka v Praze 5

6)   Různé.

 

Hlasování: pro / proti / zdržel se

 

Jednání zahájila Ing. V. Váchová, současně přivítala Ing. Karolínu Jeřábkovou, vedoucí pracoviště SSP v Praze 5 a Mgr. Maria Faturika, Statutárního zástupce pracoviště ÚP hl. m. Prahy, pobočka v Praze 5.

Ing. Váchová předložila členům výboru návrh týkající se změny pořadí projednávání bodů programu, navrhla předřadit bod č. 4 a 5 před bod č. 3..

Hlasování: 9/0/0

Ing. Váchová současně požádala o umístění zápisu z jednání Sociálního výboru ze dne 13. 1.20 11 na webové stránky s provedenými úpravami.

 

Hlasování: 8/0/1

Ad4) Informace o činnosti pracoviště SSP v MČ Praha 5 v roce 2010.

Ing. K. Jeřábková, vedoucí pracoviště SSP v Praze 5, členům výboru předala příslušné materiály týkající se zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Vysvětlila podmínky nároku na příspěvek na bydlení, náklady na bydlení, normativní náklady na bydlení, výše příspěvku  na bydlení.

 

Diskuse:

M. Mrštík – jsou stanoveny nějaké limity, nebo rozpočet pro čerpání příspěvku na bydlení

 

Ing. K. Jeřábková – žádné limity stanoveny nejsou, pokud dojde k vyčerpání přidělených finančních prostředků, pracoviště SSP požádá o další příděl

 

Ing. Vitha – došlo od nového roku k nějakým změnám ve způsobu posuzování žádostí o příspěvek na bydlení

 

Ing. Jeřábková – od nového roku k žádným změnám nedošlo

 

pí Peterková – co poradit seniorům, kterým zbývá na živobytí cca 1000.- Kč na měsíc

 

Ing. Jeřábková – dojít na sociální odbor a požádat o příspěvek hmotné nouze

 

Ing. Váchová poděkovala Ing. Jeřábkové za referát, současně členy výboru, v případě jejich dotazů týkajících se této problematiky, odkázala na webové stránky SSP. Zároveň předala slovo Mgr. M. Faturikovi.

 

Ad5) Informace o problematice zaměstnanosti/nezaměstnanosti v MČ Praha 5.

 

Mgr. M. Faturik, Statutární zástupce ÚP hl. m. Prahy, pobočka v Praze 5, pohovořil o problémech zaměstnanosti a nezaměstnanosti na Praze 5.

Průměrná nezaměstnanost v Praze je 4,1% . Rozhodující je nabídka volných pracovnách míst, dá se říci, že ten kdo by chtěl příjem z legální činnosti, práce se najde. Přepokládaný vývoj: odražení ode dna bude daleko složitější, počítá se s větším počtem uchazečů o zaměstnání.  Od 1.1.2011 došlo ke změně v poskytování podpory v nezaměstnanosti.

V rámci úsporných opatření v souvislosti se zákonem o státním rozpočtu se snižuje od 1. ledna 2011 výše podpory v nezaměstnanosti na 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu v případě, kdy zaměstnanec bez vážného důvodu ukončil sám nebo na základě dohody se zaměstnavatelem pracovní poměr vez vážných důvodů.

Diskuse:

pí Peterková – jak dlouho se pobírá podpora v nezaměstnanosti

Mgr.Faturik -  Uchazeč ve věku do 50 let může dostávat podporu v nezaměstnanosti až po dobu 5 měsíců, ve věku nad 50 do 55 let věku 8 měsíců a nad 55 let věku 11 měsíců. Uchazeči, který splňuje požadované podmínky, přísluší v prvních dvou měsících podpora ve výši 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání, další dva měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu maximálně do 11 měsíců 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu osoby samostatně výdělečně činné. Uchazeči, který nastoupil rekvalifikaci, přísluší 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku dosaženého v posledním zaměstnání až do ukončení rekvalifikace.

Pokud uchazeč neměl pro skončení pracovního poměru vážné důvody, je podpora v nezaměstnanosti od 1. ledna 2011 po celou podpůrčí dobu ve výši 45 % jeho čistého průměrného výdělku.

V. Najmon – jaký je zájem o rekvalifikační kurzy a o jaký druh práce

Mgr. Faturik – rekvalifikace by měla navazovat na získanou práci a podle toho jaká je poptávka na trhu práce. Největší zájem ze strany zaměstnavatelů je o tzv. černá řemesla.

V. Najmon – spolupracují ÚP s výchovnými poradci, pedagogy ve školách

Mgr. Faturik – ano spolupracují, já sám školy navštěvuji

Ing. Váchová – jaké je uplatnění absolventů SŠ

Mgr. Faturik – vše je odvislé od profese. Došlo k omezení turistiky, zahraniční i tuzemské. U strojírenských oborů je poptávka po strojařích, některé obory se nedoporučují, např. lesnictví, vodní hospodářství apod.. Posledních 5 let jednoznačně je preferováno řemeslo.

V Najmon – je v rámci rekvalifikace zájem řemesla

Mgr. Faturik – v poslední době se v této oblasti zvyšuje zájem

Ing. Váchová – jaká je současná situace při zaměstnávání cizinců

Mgr. Faturik – mezi zájemci o zaměstnání jsou i cizinci

pí Peterková – jaký je názor na první zaměstnání po absolvování školy, jde o začarovaný kruh

Mgr. Faturik – nechodit na ÚP, ale získat zkušenosti. Mladí lidé nemají pracovní návyky, nelze se uchylovat k umístěnkám, jak tomu bylo v minulosti. Bylo by dobré změnit zákon o povinné školní docházce, prodloužit jí o dva roky, aby mohl jít žák po ukončení deváté třídy,  na dva roky do učení a tak získat pracovní zkušenosti.

pí Peterková – jaký je zájem o nekvalifikované práce, např nižší zdravotnický personál

Mgr. Faturik – podle současné úpravy, by každá zdravotní sestra měla mít titul Bc. nebo vyšší odbornou školu

pí Peterková – co je pravdy na tom, že zaměstnavatelé již nebudou muset ÚP hlásit volná pracovní místa

Mgr. Faturik – bohužel tato situace hrozí

Ing. Váchová poděkovala hostům za návštěvu a jejich vystoupení.

 

Ad 3) Tísňová péče pro seniory a zdravotně handicapované

Ing. Váchová poskytla členům výboru materiály týkající se Tísňové péče.

 

Zákon č. 108/20026 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů definuje základní principy a nástroje tísňové péče v §41 takto:

 

1)     Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností.

 

2)   Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

 

a)  poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci

b)  sociálně terapeutické činnosti

c)  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

d)  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních

záležitostí

 

 

Mezi poskytovatele zajišťující  služby v celorepublikovém rozsahu zejména patří:

 

1)     O2 Tísňová péče (provozuje společnost O2)

2)     Griffin Medical Alarm (provozuje společnost Griffin, a.s.)

3)     Tísňová péče Areíon (provozuje Život 90)

 

 

Ing. Váchová společně s Mgr. Bubníkovou navštívily Život 90. Od měsíce února Život 90 zkouší nové mobilní zařízení tísňové péče na principu GPS. Společnost Griffin, a.s. předala základní informace o poskytované službě, která nemá registraci podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Společnost O2 na žádost o poskytnutí základních informací k této službě nereagovala.

 

p. Mrštík – co za to Život 90 má

 

Ing. Váchová – Život 90, o.s. tuto službu provozuje jako registrovanou sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Vzhledem k tomu, že se jedná o registrovanou sociální službu, na její úhradu lze využít tzv. příspěvek na péči.

 

p.Mrštík – kolik klientů z Prahy 5 v současné době má zavedený systém tísňové péče od o.s. má Život 90

 

Mgr.Koričová – v současné době se jedná o 8 klientů, kterým MČ Praha 5 uhradila náklady spojené se zajištěním této služby

 

p. Mrštík – společnost Griffin  neuvedla výši nákladů na stacionární zařízení tísňové péče

 

Ing. Váchová – společnost Griffin  zařízení v současné době půjčuje.

 

 

Usnesení: Výbor bere poskytnuté informace na vědomí.

 

 

 

Příští řádné zasedání Sociálního a zdravotního výboru bude 10.2.2011 v 10.00 hod. v zasedací místnosti  Z MČ Praha 5, Štefánikova 11, Praha – Smíchov.

Příloha:

1) Aktuální výše životního minima (v platnosti od 1. 1. 2007):

 

jednotlivec                               3.126,-

1. osoba v domácnosti              2.880,-

každá další dospělá osoba        2.600,-

 

Nezaopatřené dítě:

do 6 let                                      1.600,-

6 – 15 let                                   1.960,-

15 – 26 let                                 2.250,-

2) Statistika dávek SSP – celorok 2009 a 20010

(příspěvky na bydlení vyplacené v MČ Praha 5 v uvedeném období)

 

 

2009

2010

počet

728

1 103

částka

Kč 1 814 848,-

Kč 3 279 293,-

 

 

3) Normativní náklady na bydlení v Praze v Kč od 1.1.2011 do 31.12.2011

 

Počet osob trvale hlášených v bytě

Byty užívané na základě nájemní smlouvy

Byty v družstevních domech a byty vlastníků

1

6.363

3.723

2

9.183

5.584

3

12.557

7.818

4 a více

15.744

9.950

 

Výše příspěvku na bydlení

se stanoví jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a násobkem rozdílného příjmu a koeficientu 0,35 (pro Prahu).

Přečteno: 3391x
Publikováno: 09.03.2011, poslední změna: 30.04.2012
Autor: j.stranakova
Vytisknout