Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2011

 
 
 

13.1.2011 (3)

Zápis č. 3  zasedání Sociálního a zdravotního výboru konaného dne 13.1.2011

Přítomni: dle prezenční listiny

 

Jednání zahájila předsedkyně SV ing. Váchová, která přivítala členy a hosty přítomné na jednání.

 

Byl předložen následující program jednání:

 

Program:     1)   Kontrola zápisu z minulého jednání

2)      Schválení programu

3)   Zásady pronájmu obecních bytů pro seniory

4)   Zásady pronájmu obecních bytů MČ Praha 5

5)   Různé.

 

Hlasování: pro / proti / zdržel se

 

ad 1) . Kontrola zápisu z minulého jednání.

 

 

Usnesení: Výbor bere zápis z jednání SV konaného dne 2. 12. 2010 na vědomí bez připomínek

Hlasování: 11/0/0

 

 

ad 2) Schválení programu jednání SV dle pozvánky

 

Hlasování: 11/0/0

 

ad 3) Ing. Váchová předložila členům SV návrh kritérií pro řešení žadatelů-seniorů o pronájem obecního bytu

 

-         v „návrhu kritérii..“ byly schváleny následující změny:

 

- bod      2) a)  byl zrušen

Hlasování: 11/0/0

 

- v bodě 6) byl název změněn na „Délka posledního trvalého pobytu na MČ Praha 5“

Hlasování: 10/0/0

 

- v bodě 8) „Věk žadatele“ byl změněn počet bodů u jednotlivých kritérií

 

- bod      9) „Důvod pro podání žádosti…“ byl zrušen

Hlasování: 9/0/2

Konečná verze „Kritérií pro pronájem obecních bytů seniorům“ je přílohou zápisu.

 

Hlasování: 11/0//0

ad 4) Ing. Váchová předložila členům SV návrh kritérií pro řešení žadatelů o pronájem obecního bytu

 

-         v „návrhu kritérii..“ byly schváleny následující změny:

 

- bod 2) a) z věty byla odstraněna formulace „a mají trvalý pobyt na území MČ

Praha 5

Hlasování: 11/0/0

 

- bod 2) b) z věty byla odstraněna formulace „a mají trvalý pobyt na území MČ

Praha 5

Hlasování: 11/0/0

 

- bod 3) „Zdroj příjmů.. “ byl nahrazen bodem „Celková výše příjmů na osobu…“

Hlasování: 11/0/0

 

Konečná verze „Kritérií pro pronájem obecních bytů žadatelů o pronájem obecního bytu“ je přílohou zápisu.

 

Hlasování: 11/0//0

 

 

 

ad 5) Ing. Váchová informovala členy SV o skutečnosti, že jí byl předán předsedkyní HOV spis pana Maczka, který si stěžuje na skutečnost, že dosud nebyla řešena jeho bytová situace.

 

V. Váchová připraví odpověď prostřednictvím bytového odboru.

 

Zapsal:                                                                                                Za správnost:

R. Kobza                                                                                         Ing. V. Váchová

tajemník SV                                                                                     předsedkyně SV

 

 

Návrh kritérií

pro zařazení žadatele do seznamu pro přidělení bytu ze sociálních důvodů

 

Počet bodů

1) Délka podání žádosti

Žadateli bude za každý ukončený rok podané žádosti připočten 1bod, maximálně pět bodů. Tzn., že žadateli, který má podanou žádost o přidělení obecního bytu ze sociálních důvodů více jak pět let, může být přiděleno pět bodů.

1 bod

2) Specifikace žadatele

a)      žadatel/ka, popř. žadatel/ka a jeho/její manžel/ka, druh/družka, registrovaný/á partner/ka podle zákona č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství (dále jen registrovaný/á partner/ka) mají dítě/děti do 18 let ve své péči

b)      žadatel/ka, popř. žadatel/ka a jeho/její manžel/ka, druh/družka, registrovaný/á partner/ka jsou bezdětní

c)      zdravotně handicapovaný občan (žadatel/ka, jeho/její manžel/ka, druh/družka, registrovaný partner/ka, dítě  je držitelem platného průkazu ZTP/P nebo ZTP)

d)      jiné zdravotní důvody žadatele/ky, jeho/její manžela/ky, druha/družky, registrovaného partnera/ky, dítěte – žadatelé a) nebo b), kteří nejsou zařazeni do skupiny c)

U trvalého pobytu je nutné, aby měl žadatel zaregistrováno trvalé bydliště v MČ Praha 5. Tuto podmínku nelze nahradit čestným prohlášením o tom, že v MČ Praha 5 trvale bydlí. Trvalý pobyt musí mít žadatel při posuzování jeho žádosti o přidělení bytu ze sociálních důvodů vyznačen v platném průkazu totožnosti (občanský průkaz). Pokud žadatel není přihlášen k trvalému pobytu v MČ Praha 5, žádost o pronájem obecního bytu nebude přijata. Body ve skupině a) a b) lze sčítat s jedním z bodů  c) nebo d), které musí být doloženy lékařskou zprávou ne starší 3 měsíců před podáním žádosti.

 

 

5 bodů

 

 

 

 

3 body

 

 

4 body

 

 

2 body

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Celková výše příjmů na osobu (mimo případně vypláceného příspěvku na péči): :

a)      do 2 násobku životního minima

b)      do 3 násobku       - „ –

c)      do 4 násobku      -  „ –

d)      vyšší nebo nesdělený příjem

(v případě vícečetné domácnosti se celkové příjmy domácnosti vydělí počtem členů domácnosti)

 

Životní minimum v roce 2011 za měsíc je:

1) jednotlivec    Kč 3 126,-

2) vícečetná domácnost:

-        první osoba v domácnosti Kč 2 880,-

-        další osoba v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem   Kč 2 600,-

(Započítávány jsou veškeré příjmy domácnosti včetně dávek SSP)

 

 

 

3 body

2 body

1 bod

0 bodů

4) Současná bytová situace žadatele

a)      bydlí na ubytovně, v azylovém domě, mají svěřeno/y dítě/děti do péče

b)      žadatel/ka a jeho/její manžel/ka, druh/družka, registrovaný/á partner/ka  mají dítě/děti do 18 let ve své péči a bydlí odděleně

c)      žadatel/ka, popř. žadatel/ka a jeho/její manžel/ka, druh/družka, registrovaný/á partner/ka jsou bezdětní a bydlí odděleně

d)      bydlí u příbuzných, u rodičů nebo s rodinou svého dítěte

Posuzována je aktuální bytová situace žadatele (bez ohledu na adresu trvalého bydliště). Body se přidělují žadateli pouze za nejvýše hodnocenou situaci a nelze je sčítat dohromady.

 

3 body

 

3 body

 

 

2 body

 

 

1 bod

 

5) Velikost současného bytu

Obytná plocha bytu na 1 osobu v m2 včetně dětí:

a)      do 5 m2 (včetně)

b)      5,1 až 10 m2 (včetně)

c)      10,1 a více m2

Žadateli se přidělují body podle aktuálních podmínek bydlení a je stanovena jako podíl celkové obytné plochy bytu a počtu osob v tomto bytě trvale žijících alespoň 200dnů v roce. Za obytnou místnost se považuje i kuchyň o podlahové ploše větší než 12 m2. V případě, že žadatel bydlí v podnájmu nebo v ubytovně, započítává se pouze plocha pronajatých obytných místností a počet osob, které je užívají.

 

 

3 body

2 body

1 bod

6) Okolnosti snižující závažnost současné bytové situace

a)      nedostatečná záruka úhrady nájemného žadatelem

Žadateli, který s ohledem na nízké příjmy nedává dostatečnou záruku řádného placení nájemného, může být v rámci daného kritéria odečteno 5 bodů.

Dané pravidlo se uplatní vždy v tom případě, pokud žadatel

měl v minulosti problémy s řádným placením nájemného u

předešlého nájemce. Řádné hrazení nákladů spojených

s bydlením žadatel doloží čestným prohlášením.

b)      nedokládání požadovaných dokladů jako je např. jakákoliv změna od data podání žádosti (rozvod, sňatek, změna jména, počet členů domácnosti, pravidelný doklad o výši příjmů SSP, důchodového výměru, změny trvalého pobytu atd.).

Při nedoložení jakéhokoliv z dokladů v době podání žádosti o byt  nebude žádost přijata. Povinností žadatele je každoroční aktualizace podané žádosti.

 

-         5 bodů

 

 

 

 

 

 

 

 

-         5 bodů

 

 

 

 

Návrh kritérií

pro pronájem obecních bytů seniorům – tzv. bytů zvláštního určení

1) Délka podání žádosti

Žadateli bude za každý ukončený rok podané žádosti připočten 1bod, maximálně pět bodů. Tzn., že žadateli, který by měl podanou žádost o přidělení obecního bytu zvláštního určení  déle jak pět let, může být přiděleno maximálně pět bodů.

 

1 bod

2) Specifikace žadatele

e)      žadatel/ka, jeho/její manžel/ka, druh/družka, registrovaný partner/ka  je držitelem platného průkazu ZTP/P nebo ZTP)

f)        jiné zdravotní důvody žadatele/ky, jeho/její manžela/ky, druha/družky, registrovaného partnera/ky,  kteří nejsou zařazeni do skupiny b)

U trvalého pobytu je nutné, aby měl žadatel zaregistrováno trvalé bydliště v MČ Praha 5. Tuto podmínku nelze nahradit čestným prohlášením o tom, že v MČ Praha 5 trvale bydlí. Trvalý pobyt musí mít žadatel při posuzování jeho žádosti o přidělení bytu zvláštního určení vyznačen v platném průkazu totožnosti (občanský průkaz).Pokud žadatel není přihlášen k trvalému pobytu v MČ Praha 5, žádost o pronájem obecního bytu nebude přijata.. Body ve skupině a) lze sčítat s jedním z bodů skupiny b) nebo c), které musí být doloženy lékařskou zprávou ne starší 3 měsíců před podáním žádosti.

 

3 body

 

 

1 bod

3) Zdroj příjmů žadatele:

a)      důchod (starobní, invalidní, vdovský/vdovecký)

b)      zaměstnání, podnikání

(Včetně zaměstnání na částečný pracovní úvazek, dohod o provedení práce a pracovní činnosti).

c)      příspěvek na bydlení

(Dávka SSP)

d)      doplatek na bydlení

e)      další sociální dávky

f)        jiné příjmy (např. dividendy, důchod ze zahraničí)

Body skupiny a) lze sčítat s body skupiny c) až f). Doklad o výši příjmů, výměře výše důchodu a dalších příjmů je nutné dokládat při podání žádosti o byt a vždy v případě aktualizace žádosti. V případě souběhu a) a b) bude preferována situace, ze které má žadatel o byt prokazatelně vyšší příjem. V případě podnikání jako hlavního zdroje příjmů žadatel doloží daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob za uplynulý kalendářní rok.

------------------------------------------------------------

g)      příspěvek na péči

-        1. stupeň a 2. stupeň

-        3. a 4. stupeň

 

5 bodů

0 bodů

 

 

2 body

 

2 body

2 body

0 bodů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 bod

2 body

4) Celková výše příjmů na osobu (mimo případně vypláceného příspěvku na péči): :

e)      do 2 násobku životního minima

f)        do 3 násobku       - „ –

g)      do 4 násobku      -  „ –

h)      vyšší nebo nesdělený příjem

(v případě vícečetné domácnosti se celkové příjmy domácnosti vydělí počtem členů domácnosti)

 

Životní minimum v roce 2011 za měsíc je:

3) jednotlivec    Kč 3 126,-

4) vícečetná domácnost:

-        první osoba v domácnosti Kč 2 880,-

-        další osoba v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem   Kč 2 600,-

(Započítávány jsou veškeré příjmy domácnosti včetně dávek SSP)

 

3 body

2 body

1 bod

0 bodů

5) Současná bytová situace žadatele

a)      bydlí v nájemním bytě MČ Praha 5

(tento byt v případě přidělení bytu zvláštního určení  uvolní a vrátí MČ Praha 5)

b)      bydlí v nájemním bytě MČ Praha 5

(tento byt v případě přidělení bytu zvláštního určení nevrátí MČ Praha 5)

c)      bydlí v nájemním bytě u soukromého majitele

d)      bydlí u příbuzných, s rodinou svého dítěte atd.

5 bodů

 

 

3 body

 

 

3 body

1 bod

6) Délka posledního trvalého pobytu na MČ

Praha 5

-        3 až 5 let (včetně)

-        6 až 10 let (včetně)

-        více než 10 let

(včetně případného podnájmu v MČ Praha 5)

 

 

1 bod

2 body

3 body

7) Charakter současného bytu

a)      byt se sníženou kvalitou

b)      byt se základním příslušenstvím

Sníženou kvalitou bytu se rozumí byt bez ústředního vytápění a s částečným (nebo společným) základním příslušenstvím, byt bez ústředního vytápění a bez základního příslušenství nebo byt s ústředním topením bez základního příslušenství. Za základní příslušenství je považována koupelna (sprchový kout) a splachovací WC, které může být v bytě i mimo něj a je užíván výhradně nájemcem bytu. Za ústřední vytápění je považováno vytápění zdrojem tepla, které je umístěno mimo byt nebo, který je umístěn v místnosti tomu určené (včetně sklepa v rodinném domě s jedním bytem), nebo jiné elektrické či plynové vytápění.. V žádosti musí být uvedeno, v čem spočívá nevhodnost bytu dosud užívaného žadatelem nebo důvod pro  oddělené bydlení.

 

1 bod

0 bodů

8) Věk žadatele

-        81 a více let (včetně)

-        71 až 80 let (včetně)

-        65 až 70 (včetně)

5 bodů

3 body

1 body

 

9) Okolnosti snižující závažnost současné bytové situace

c)      nedostatečná záruka úhrady nájemného žadatelem

Žadateli, který s ohledem na nízké příjmy nedává dostatečnou záruku řádného placení nájemného, může být v rámci daného kritéria odečteno 5 bodů.

Dané pravidlo se uplatní vždy, pokud žadatel měl v minulosti problémy s řádným placením nájemného u předešlého nájemce

Řádné hrazení nákladů spojených s bydlením žadatel

doloží čestným prohlášením.

d)      nedokládání požadovaných dokladů jako je např. jakákoliv změna od data podání žádosti (rozvod, sňatek, změna jména, počet členů domácnosti, doklad o výši příjmů SSP a případně dalších dávek, důchodového výměru, změny trvalého pobytu atd.).

Při nedoložení jakéhokoliv z dokladů v době podání žádosti o byt  nebude žádost přijata. Povinností žadatele je každoroční aktualizace podané žádosti.

- 5 bodů

 

 

 

 

 

 

-  5 bodů

-   5

Přečteno: 3340x
Publikováno: 31.01.2011, poslední změna: 30.04.2012
Autor: Odbor sociální
Vytisknout