Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2010

 
 
 

14.12.2010 (2)

Zápis č. 2  zasedání Sociálního a zdravotního výboru konaného dne 14. 12. 2010.

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. D. Bubníková, Ing. J. Vitha, Ing. V. Šorm, JUDr. P. Lachnit, MUDr. A. Marinov, M. Kukrle, PhDr. M. Ulrichová – Hakenová, Mgr. T. Hradilková, Mgr. L. Vávrová, PhD., R. Peterková, Mgr. J. Koričová, Ž. Kadlecová,

 

Hosté: R. Havlinová, V. Najmon

 

Program:     1)   Kontrola zápisu z minulého jednání.

2)      Schválení programu.

3)      Termíny jednání SV v 1. pololetí 2010

4)   Zásady pronájmu obecních bytů na území MČ Praha 5.

5)   Žádosti o přidělení obecních bytů pro seniory.

6)   Stavební úpravy ze sociálně zdravotních důvodů.

7)   Informace o žádostech o odpuštění poplatků z prodlení z důvodů sociální

situace žadatele.

8)   Různé.

 

Hlasování: pro / proti / zdržel se

 

Jednání zahájila Ing. V. Váchová, přivítala členy SV, kteří se minulého jednání neúčastnili. Členy výboru informovala o tom, že Mgr. Terezie Hradilková ještě nesložila slib zastupitele a požádala o vyjádření jejich souhlasu/nesouhlasu k její účasti na dalším jednání SV(bez práva hlasovat).

Hlasování: 10/0/0

ad 1) . Kontrola zápisu z minulého jednání.

 

Mgr. Koričová – připomínka k minulému zápisu byla akceptována, zápis byl upraven a před jednáním výboru byl zaslán členům výboru.

 

Usnesení: Výbor bere zápis z jednání SV konaného dne 2. 12. 2010 na vědomí.

Hlasování:

10/0/0

 

 

ad 2) Schválení programu jednání SV dle pozvánky

 

Hlasování: 10/0/0

 

ad 3) Ing. Váchová předložila návrh týkající se termínů jednání SV, která budou zaměřena na projednávání problematiky sociálního bydlení. Navrhla, aby jednání probíhala každý 1 čtvrtek v měsíci od 10.00 hod. v budově Ú MČ Praha 5, Štefánikova ulice 13-15

 

-         Mgr. Vávrová uvedla, že v tomto termínu a čase zasedá hospodářský výbor.

-         Ing. Váchová: termíny jednání SV budou upřesněny po dohodě s předsedkyní hospodářského výboru.

 

Hlasování: 9/0/1

 

ad 4)  Zásady pronájmu bytů ve vlastnictví MČ Praha 5.

 

Ž. Kadlecová informovala o obsahu předložených materiálů týkajících se podmínek k pronájmu bytů ve vlastnictví MČ Praha 5. SV bude na svých jednáních projednávat především žádosti o přidělení bytů pro seniory, žádosti o přidělení bytů ze sociálních důvodů a další žádosti v návaznosti na řešení sociální problematiky žadatelů.

a)  Žádosti seniorů: žadatelé dokládají výši celkových nákladů na bydlení ( tj. aktuální výši nájemného a výši záloha na úhradu služeb spojených s bydlením). Specifické informace o žadateli jsou uvedeny v textové části žádosti. Pořadí uchazečů o přidělení bytu je stanoveno na základě provedeného bodování

V současné době eviduje bytový odbor 13 aktuálních žádostí o přidělení bytu +  7 nevyřízených žádostí z minulého volebního období. K dispozici jsou v současné době 2 byty.

 

b) Žádosti o přidělení bytů ze sociálních důvodů:

Ž. Kadlecová informovala o stávajícím způsobu hodnocení jednotlivých žádostí, které obsahuje bodové hodnocení za oddělené manželství (2 body), za přeplněnost bytu (2 nebo 5 bodů), pobyt v azylovém domě (1 bod), sociální důvody (0 – 6 bodů) a zdravotní důvody (0 – 6 bodů). Žadatelé, kteří získají 4 a více bodů, jsou zařazeni do seznamu žadatelů o přidělení bytu. Pokud jsou důvody pro přidělení bytu velmi závažné, je možné tyto žadatele zařadit do seznamu pro tzv. „naléhavé případy“, popř. je možné žadatele zařadit do seznamu: naléhavé případy – byty ve vlastnictví MHMP.

 

Diskuze:

-         Mgr. Vávrová: postrádá informaci o tom, od kdy senioři ve svém bytě bydlí. Dle jejího názoru, by prioritou měli být hodně staří lidé. Doporučila spolupráci s pečovatelskou službou, která má přehled o seniorech.

 

Usnesení: SV vzal tento návrh na vědomí a tento bod (doba trvalého pobytu v bytě) bude

zařazen do nových žádostí o přidělení bytu.

 

-         Ing. Vitha: žádá o  předložení jasně stanovených pravidel a zásad pro přidělování obecních bytů.

 

-         Ing. Šorm: v zaslaných materiálech nenašel přehled všech kritérií, požaduje vytvoření tabulky, kde budou uvedena jasná kritéria pro přidělování bytů ve vlastnictví obce.

 

-         Ing. Vitha: požádal o informaci o současné situaci, dále o tom, jak probíhá proces přidělování jednotlivých bytů.

 

-         Ing. Váchová: informovala o nutnosti urychleného zpracování koncepce bytové politiky MČ Praha 5. Důležité je i stanovit zásady pronájmů obecních bytů a vytvořit matrici, podle které budou byty přidělovány.

 

-         Ing. Šorm: požádal, aby na příštím jednání byl předložen návrh Zásad pronájmů obecních bytů + návrh bodového ohodnocení.

 

-         pí Kadlecová podala informaci týkající se předložených tabulek bodového ohodnocení. Pokud členové výboru požadují jiná kritéria, požádala o jejich předložení, aby mohly být doplněny do nových žádostí o byty.

 

-         Ing. Váchová požádala vedoucí bytového odboru pí Kadlecovou o vysvětlení všech položek stávajícího systému bodového hodnocení žádostí o přidělení bytu. Žádá, aby byly předloženy základní parametry dle kterých se dříve hodnotilo. Tyto parametry pak budou zaslány všem členům SV k připomínkovému řízení.

Hlasování: 10/0/0

 

-         Ing. Váchová navrhla přerušení projednávání tohoto bodu do příštího jednání SV.

 

Hlasování: 6/3/1

 

ad 5) Stavební úpravy ze sociálně zdravotních důvodů.

 

Tento bod nebyl projednáván.

 

ad 6) Informace o žádostech o odpuštění poplatků z prodlení z důvodů sociální

situace žadatele.

 

Ing. Váchová sdělila, že tato problematika bude projednána v širším kontextu ve finančním a hospodářském výboru.

 

ad 7) Různé

 

-         Pí Peterková se dotázala na výsledek projednání žádosti  Klubu seniorů Poštovka.

-         JUDr. P. Lachnit podal informaci o jednání R MČ Praha 5, která příspěvek ve výši Kč 20 000,- schválila.

 

 

 

 

Zasedání Sociálního a zdravotního výboru se v měsíci lednu uskuteční ve dnech:

a) bytová problematika: 13. ledna od 10,00 hod. (místo jednání bude upřesněno)

b) sociální problematika: 27. ledna od 16,00 hod., v zasedací místnosti 330,

Nám. 14. října 4

 

Zapsala:                                                                                         Za správnost:

 

J. Straňáková                                                                                  Ing. V. Váchová

tajemnice SV                                                                                  předsedkyně SV

Přečteno: 3147x
Publikováno: 27.01.2011, poslední změna: 30.04.2012
Autor: J.Straňáková
Vytisknout